Izvješće sa 64. sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
03.10.2008.

Image

Na 64. redovitoj sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara, koja je održana 03.10.2008. nazočilo je 32 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, BHTV

Švicarska Konfederacija uključuje se u projekte Grada Mostara

Gradsko vijeće Mostara je na 64. sjednici dalo potporu inicijativi Gradonačelnika Grada Mostara, o uključivanju Švicarske Konfederacije u projekte Grada Mostara kroz pregovore sa Veleposlanikom Švicarske Konfederacije u BiH, dr. Rolfom Lenzom.
Cilj je osigurati financijsku potporu za razvojne projekte od životne važnosti i dobrobiti za građane Grada Mostara, osobito za projekte iz oblasti vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, te projekte u funkciji zaštite vodotoka.

Na sjednici je Vijeće još usvojilo/odbacilo/razmatralo u nacrtu:

Izvještaj o utrošku proračunskih sredstava za period od 01.01.2008.godine do 30.06.2008.godine
Ukupan prihod za prvo polugodište 2008. godine, ostvaren je u iznosu od 25.314.063,00 KM, što iznosi 45 % u odnosu na plan proračuna. Ukupni rashodi za prvih šest mjeseci tekuće godine realizirani su u iznosu od 20.834.035,00 KM, što izraženo u procentu iznosi 37% u odnosu na plan proračuna.

Odluka o odobravanju novčanih sredstava za adaptiranje i opremanje prostora za arhivu Gradske uprave Grada Mostara
Iznos od 80.000,00 KM utrošit će se na adaptiranje i opremanje prostora za arhivu Gradske uprave Grada Mostara, objekat br. 6 u kompleksu „Konak".

Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Grada Mostara za 2008.godinu za izgradnju sustava automatskog navodnjavanja zelenog pojasa nove gradske magistrale
Odobrava se izdvajanje sredstava J.P."Komunalno"d.o.o.Mostar u iznosu od 140.000,00 KM za izgradnju sustava automatskog navodnjavanja zelenog pojasa Nove gradske magistrale u dijelu od Španskog trga do naselja Čekrk.

Odluka o preusmjeravanju novčanih sredstava

Mišljenje Povjerenstva za dodjelu koncesije Grada Mostara za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploatiranje mineralne sirovine kamena
Daje se pozitivno mišljenje/suglasnost o pristupanju dodjeli koncesije za istraživanje i eksploatiranje mineralne sirovine boksita na lokalitetu Kuti Livač, područje Mostar Sjever - Grad Mostar uz uvjet da se do definitivnog stava Gradskog Vijeća Grada Mostara po ovom predmetu ishode dokumenti potrebni za identifikaciju predmetne lokacije (Posjedovni list, kopija dijela plana šireg područja oko predmetne lokacije na A3 formatu) iz Službe za katastar i Službe za urbanističko planiranje (izvod iz dokumenata prostornog uređenja Grada Mostara) kako bi se zadovoljili kriteriji Povjerenstva u pogledu potrebne dokumentacije.

Mišljenje Povjerenstva za dodjelu koncesije Grada Mostara za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploatiranje mineralne sirovine boksita
Daje se pozitivno mišljenje/suglasnost o pristupanju dodjeli koncesije za istraživanje i eksploatisanje mineralne sirovine boksita na lokalitetu Jasenjani, područje Mostar Sjever - Grad Mostar uz sljedeće uvjete: ukoliko Zakon o Nacionalnom parku „Prenj, Čabulja, Čvrsnica, Prenj" koji je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine zaprimio u formi nacrta od strane Vlade F BiH kao predlagača 26.06.2007. godine, bude obuhvatao predmetnu lokaciju kao zaštićeni dio Nacionalnog Parka, prijedlog Povjerenstva je da se obustave sve aktivnosti na dodjeli koncesije; da se pribavi mišljenje nadležne lokalne (mjesne) zajednice i
da nadležno ministarstvo HNŽ prije eventualnog zaključenja ugovora o koncesiji provjeri da li su ispunjeni uvjeti iz Uredbe sa zakonskom snagom o geološkim istraživanjima („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine" 3/93) koja se još na snazi.

Odluku o cijenama usluga smještaja u Javnu ustanovu „Dječiji dom" Mostar

Odluku o cijenama usluga smještaja u ustanovu „Centar za stara i iznemogla lica-osobe"
Mostar

Odluka o utvrđivanju fakulteta koji se smatraju za deficitarna zanimanja

Odluku o davanju suglasnosti na Pravila Osnovne škole „CIM" Mostar

Odluku o davanju suglasnosti na Pravila Osnovne škole „ILIĆI" Mostar

Odluku o davanju suglasnosti na Pravila Osnovne škole „KRUŠEVO" Mostar

Zaključak o suradnji sa Švicarskom Konfederacijom
Daje se potpora inicijativi Gradonačelnika Grada Mostara, da u svrhu osiguranja financijske potpore za razvojne projekte od životne važnosti i dobrobiti za građane Grada Mostara, osobito za projekte iz oblasti vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, te projekte u funkciji zaštite vodotoka, vodi predstojeće razgovore sa Veleposlanikom Švicarske Konfederacije u BiH, dr. Rolfom Lenzom, te ako se to pokaže ispravnim i mogućim, sklopi sporazum ili ugovor o financiranju ili sufinanciranju za iste.

Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Grada Mostara

Unapređenje i modernizacija Gradske uprave Grada Mostara

Imovinsko-pravne odluke

Vijećnićka pitanja

 

 
Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba