Izvještaj sa 61. sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
31.07.2008.

Image

Na 61. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara, koja je održana 31.07.2008. prisustvovalo je 32 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, predstavnici Zavoda za prostorno planiranje, OHR, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, BHTV,

Do septembra novi regulacioni planovi i novo komunalno preduzeće

Gradsko vijeće Mostara je na 61. sjedinici, između ostalog, donjelo nove odluke za regulacione planove, kao i rok do 15.09., do kada treba zakati skupštine „Parkova" i „Komosa", da bi se njihovom likvidacijom, dovelo do kraja uspostavljanje jedinstvenog javnog gradskog preduzeća za komunalne posolve - JP „Komunalno".
Odluka je donesena nakon usvajanja Informacije o završetku stečaja nad JP „Parkovi".

Na sjednici je Vijeće još usvojilo/odbacilo/razmatralo u nacrtu:

Odluku o o pristupanju i izradi donošenju i provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana Bijeli Brijeg I - faza III

Odluku o pristupanju i izradi donošenju i provođenju izmjene i dopune Regulacionog plana "Zgoni II"

Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Centralna zona - rekonstrukcija" GP Stari grad

Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Šireg kompleksa putničkog, željezničkog i autobusnog terminala" GP Stari grad

Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana Rondo GP Jugozapad

Odluku o pristupanju izradi Programa razmještaja javnih WC-a na području Grada Mostara

Odluku o imenovanju ulice u naselju Zalik
Ulica Žrtava Uborka

Metodologija o načinu utvrđivanju naknade za građevinsko zemljište koje se preuzima od ranijeg vlasnika
Prosječna tržišna cijena 1m2 preuzetog građevinsog zemljišta predstavlja prosjek cijena ostvarenih u prometu za protekla tri mjeseca u zoni u kojoj se zemljište nalazi, na osnovu informacija Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina. Ako u proteklom tromjesečnom periodu nije bilo prometa zemljišta u određenoj zoni, odnosno nema podataka iz stava ovog člana, prosječna tržišna cijena se utvrđuje na bazi posljednjih poznatih podataka za tu zonu ili putem vještačenja. Za predmete u kojima se utvrđuje naknada za preuzeto građevno zemljište površine veće od 1000 metara kvadratnih potrebno je obaviti vještačenje na teret podnosioca zahtjeva. U postupku vještačenja potrebno je uzet u obzir slijedeće elemente: -građevinu iskoristivost zemljišta; -veličinu i oblik parcele; -kvalitet zemljišta s obzirom na visinsku razliku; -posebne osobine lokacije u odnosu na putne komunikacije; -izgrađenost infrastrukturnih i javni društvenih objekata

Odluku o pravima izabranih funkcionera i nosioca izvršnih funkcija i imenovanih funkcionera Grada Mostara
Ovom odlukom uređuju se prava izabranih funkcionera i nosioca izvršnih funkcija i imenovanih funkcionera Grada Mostara koja se odnose na plaće, naknade plaće, pravo na penziju druga prava u skladu sa ovom odlukom. Izabrani funkcioneri u smislu ove odluke su:
Predsjedavajući Gradskog vijeća, zamjenici predsjedavajućeg Gradskog vijeća. Nosioci izvršnih funkcija u smislu ove odluke su: Gradonačelnik, Glavni savjetnik grada.
Imenovani funkcioneri u smislu ove odluke smatraju se: pravobranilac Grada, zamjenik pravobranioca.
Izabrani funkcioneri i nosioci izvršnih funkcija i imenovani funkcioneri imaju pravo na plaću.

Izvještaj o radu Žalbenog vijeća Gradskog vijeća Grada Mostara za 2007.godine

Informacija o stanju školskih sportskih objekata i terena u školama na području Grada Mostara

U Budžetu Grada Mostara osigurati finansijska sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju školskih sportskih dvorana i terena u školama koje iste nemaju, pri čemu prioritet dati osnovnim školama. U školama koje nemaju vanjske sportske terene, a imaju prostor za izgradnju istih, pristupiti planiranju i izgradnji otvorenih terena sa asfaltnom podlogom dimenzija 40x20 metara (za mali nogomet i rukomet) i po mogućnosti terena 28x15 za košarku, a prioritetno u školama: Treća osnovna škola - područna škola Polog, Osnovna škola Bijelo Polje - područna škola Livač, Osnovna škola Bartola Kašića - područna škola Jasenica
Zajedničkom prostoru Mješovite srednje mašinsko-saobraćajne škole i Srednje prometne škole. U školama koje imaju školske športske dvorane, a iste ne odgovaraju Pedagoškom standardu i normativu srednjeg školstva (Službene novine HNŽ, broj: 4/05), Pedagoškom standardu osnovnog školstva (Službene novine HNŽ, broj: 4/05), pristupiti izradi projektne dokumentacije za prilagođavanje postojećih objekata važećim standardima.
Grad Mostar je putem Fudbalskog/Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine dobio dva mini sportska terena sa umjetnom travom dimenzija 21x13, inače donaciju UEFA-e i kao lokaciju gradnje jednog terena odredio zajedničko dvorište Srednje građevinske škole i Srednje ekonomske i ugostiteljsko turističke škole Mostar, a drugog dvorište Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića. Tereni su u završnoj fazi izgradnje te ove dvije srednje škole nisu stavljene na popis prioriteta za gradnju otvorenih sportskih terena.

Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovnih škola sa područja Grada Mostara za školsku 2008/09
Prema Instrukciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK u prvi razred osnovne škole po devetogodišnjem nastavnom planu i programu upisuju se djeca koja do 1. (prvog) mart tekuće godine navrše pet i po (5,5) godina života.
U vremenu od 21. 04. do 29. 05. 2008.godini obavljeni su psiho-fizički pregledi djece-školskih obaveznika i upis učenika u osnovnim školama sa područja Grada Mostara. Sve osnovne škole su u Zakonom predviđenom roku, tj. do 30. 6. tekuće godine, dostavile Odjelu za društvene djelatnosti izvještaj o izvršenom upisu. U prvi razred redovnih osnovnih škola sa područja Grada Mostara upisano je ukupno 1.150 (hiljadu sto pedeset) učenika.

Informacija o završenom stečaju JP Parkovi
Najkasnije do 15.09. zakzati skupštine „Parkova" i „Komosa" da bi se implentirala odluka Gradskog vijeća o formiranju jedinstvenog javnog gradskog poduzeća za komunalne poslove - JP „Komunalno".

Odluku o davanju saglasnosti za promjenu sjedišta Javne ustanove Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turističke škole Mostar
Školski odbor Ustanove svojom odlukom broj: 06-204/08 od 06.03.2008. godine promijenio je sjedište škole tako da se sada sjedište iste nalazi u Ulici Konak bb u Mostaru.

Odluku o davanju saglasnosti na izmjenu Statuta Javne ustanove Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turističke škole Mostar

Odluku o davanju saglasnosti za promjenu sjedišta Javne ustanove Srednje građevinske škole Mostar
Školski odbor Ustanove svojom odlukom broj: 05-163/08 od 10.03.2008. godine promijenio je sjedište škole tako da se sada sjedište iste nalazi u Ulici Konak bb u Mostaru

Odluku o davanju saglasnosti na izmjenu Statuta Javne ustanove Srednje građevinske škole Mostar

Odluka o ustupanju stalnih sredstava Javnoj ustanovi Srednjoj ekonomskoj i ugostiteljsko-
turističkoj školi Mostar i Javnoj ustanovi Srednjoj građevinskoj školi Mostar

Zaključak o popunjavanju radnih tijela Vijeća

Odluka o davanju na privremeno korištenje nekretnina
Nekretnine u posjed Srpskoj pravoslavnoj j crkvi

Odluku o davanju na privremeno korištenje dijela objekta „Đački dom"ustanovi Srednja turističko-ugostiteljska škola Mostar
Objekt „Đački dom" u Mostaru, ul. Stjepana Radića br. 3 izgrađen na k.č. 1325/1 - k.o. Mostar II - dio objekta smješten u zapadnom dijelu zgrade, i to: prostor u suterenu smješten u zapadnom krilu zgrade (južna strana krila), površine 120 m2, prostor u visokom prizemlju smješten u zapadnom krilu zgrade (južna strana krila), površine 360 m2 (prostor uz dio objekta „Đačkog doma" koji koristi ustanova Srednja turističko-ugostiteljska škola Mostar),
daje se bez naknade na privremeno korištenje ustanovi Srednja turističko-ugostiteljska škola Mostar.

Odluku o davanju na privremeno korištenje Sportskog stadiona «Kantarevac» Sportskom savezu Grada Mostara
Sportski stadion «Kantarevac» u Mostaru neposredno, bez naknade, se dodjeljuje na privremeno korištenje i upravljanje Sportskom savezu Grada Mostara

Odluku o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora Udruženju mladih za promociju tradicionalnih proizvoda «Okusi Hercegovinu»
Udruženju mladih za promociju tradicionalnih proizvoda «Okusi Hercegovinu» neposredno, bez naknade, se dodjeljuje na privremeno korištenje i upravljanje poslovni prostor smješten u Mostaru, ul.Stari most broj 1, izgrađen na k.č.17/72 (novi broj k.č.3803) k.o.Mostar, u površini od 30 m2 vlasništvo Grada Mostara.

Zaključak o popunjavanju radnih tijela Vijeća

24-28 Imovinsko pravne odluke

Vijećnička pitanja:

A. Hasić: Lokalitet B. Polja kod Intereksa oblak crnog dima svako večer
O. Soldo: Zahvala na izvršenim poslovima na Rekreacionom centra Buna, deponovani otpad na ovom području
H. Badžak: Plavljenje Radobolje
S. Jakupović: Finansiranje Narodnog pozorišta

 

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba