Izvještaj sa 59. sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
26.06.2008.

Image

Početak rješnja problema parkiranja u Mostaru

Gradsko vijeće Mostara je, na 59. sjednici, donoseći Odluku o uspostavljanju Javnog preduzeća „MOSTAR PARKING" d.o.o. Mostar; najavilo dugoročno rješnje problema parkiranja. U nadležnosti "Parkinga" biće: organizacije rada u sistemu parkiranja,
organizacije, naplate i kontrole parkiranja; a planira se i uvođenja samonaplate putem parking-kartica, parkirnih automata i mobilnih telefona (umjesto ručne naplate), uvođenja nove, savremene, kompatibilne tehnološke i programske opreme, uz povezivanje na ostale bazične centre u Gradu , prilagođavanja postojećih i planiranih (novih) parkirališta zahtjevima bržeg i sigurnijeg pristupa i odlaska s parkirališta uz primjereniju zaštitu prirodne sredine.
Za privremeng direktora "Parkinga" izabran je Mladen Knezović, dipl. ing. mašinstva.

 

Na 59. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara, koja je održana 29.04.2008. prisustvovalo je 33 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, OHR, predstavnici Civilne zaštite, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV, Oslobođenje,

 

Na sjednici je Vijeće usvojilo/odbacilo/razmatralo u nacrtu:

Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Gradu Mostaru za razdoblje od 2008.-2012.godine (prvo čitanje)
Ovaj program predstavlja okvirni i osnovni dokument, kojim će se, u procesu razvoja i izgradnje sistema zaštite i spašavanja, unaprijediti provedba Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, provedbeni i drugi akti proistekli iz toga Zakona, odrediti smjerovi razvoja kroz provedbu konkretnih akcijskih planova i prioriteta, uskladiti i funkcionalno objediniti rješenja nosilaca planiranja iz drugih sistemskih zakona koji se odnose na ostvarivanje sadržaja mjera zaštite i spašavanja, naročito u ostvarivanju prevencije i postizanja spremnosti za odgovor na prirodne i druge nesreće na području Grada Mostara.

Odluku o Programu razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Gradu Mostaru za razdoblje od 2008.-2012.godine (prvo čitanje)

Odluku o uvjetima pod kojima se mogu držati životinje u naseljima i naseljenim mjestima Grada Mostara
Naselja i naseljena mjesta grada Mostara, u pogledu dopuštenosti držanja životinja podijeljena su na šest zona koje se teritorijalno poklapaju sa zonama utvrđenim u Odluci o građevnom zemljištu („Službeni glasnik Grada Mostara" broj 7/05) i identično se primjenjuju u ovoj Odluci.

Odluku o utvrđivanju cijene zbrinjavanja i deponovanju komunalnog otpada na deponiji „UBORAK"
Ovom Odlukom utvrđuje se cijena zbrinjavanja i deponovanju komunalnog otpada na deponiji Uborak u iznosu od 34,25 KM/t u koju je uračunat porez na dodanu vrijednost i naknada za ekologiju Gradskog područja Sjever. Obračun usluga vršit će se od 01.10.2008.

Odluku o pristupanju izradi Programa razmještaja i uređenja prostora za smještaj posuda za selektivno prikupljanje komunalnog otpada na području Grada Mostara
Nositelj izrade Programa je Samostalna upravna organizacija "Zavod za prostorno uređenje" Mostar.

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Odluku o uspostavljanju Javnog preduzeća „MOSTAR PARKING" d.o.o. Mostar

Odluku o imenovanju privremenog direktora J.P. „MOSTAR PARKING" d.o.o. Mostar
Privremeni direktor je Mladen Knezović, dipl. ing. mašinstva.

Odluku u prestanku rada JP „Zavod za urbanizam Grada Mostara"
Ovom Odlukom J.P."Zavod za urbanizam Grada Mostara", sa sjedištem u Ul. Braće Fejića broj 51, Mostar, zbog negativnog finansijskog stanja prestaje sa obavljanjem rada
Ovlašćuje se Pravobranilaštvo Grada Mostara da podnese pismeni prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nadležnom sudu i pokrene sve radnje koje predhode pokretanju stečajnoga postupka.

Odluku o pristupanju izradi izmjene i dopune dijela provedbenog urbanističkog plana za područje od Biskupske glavice, Kneza Branimira i Kralja Petra Krešimira IV do Partizanskog groblja i provedbenog urbanističkog plana za područje od Biskupske glavice, Kneza Branimira i Kralja Petra Krešimira IV do Partizanskog groblja - faza II gradsko područje Jugozapad

Odluku o pristupanju izradi izmjene i dopune provedbenog urbanističkog plana dijela ulice Kralja Tvrtka, gradsko područje Jugozapad

Odluku o pristupanju izradi regulacionog plana etno sela „BORINA" gradsko područje Sjever

Odluku o izboru predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. „KOMUNALNO" d.o.o. Mostar
Marina Deronjić, Pavo Šaravanja, Ismet Demirović, Almir Ačkar, Bojan Koprivica

Odluka o imenovanje v.d. direktora OŠ: Iići, Kruševo i Cim
Tihomir Sušac, Drago Vidačak, Jelenka Vrljić

Odluku o prestanku mandata vijećnika Ilije Vrljića

Odluku o preraspodjeli novčanih sredstava
Iznos sa pozicije "Usluge medija", prenosi se na poziciju "Grantovi za finansiranje medija".

Problematika Poslovnog inkubatora sa prijedlogom mjera:Nakon uvida u pravno-finansijsko stanje, Grad Mostar bi mogao preuzeti na sebe obavezu osiguranja prostora, uz strateški plan inkorporiranja Poslovnog inkubatora u djelovanje LINK-a

Informaciju o provedbi GAP projekta upravne odgovornosti u Gradskoj upravi Grada Mostara
Na temelju Memoranduma o razumijevanju potpisanog između grada Mostara i donatora, pristupilo se implementaciji Projekta upravne odgovornosti (GAP) u cilju poboljšanja kvaliteta usluge građanima u Gradskoj upravi Grada Mostara. Projekt je finansiran zajedničkim sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju (Sida), te Grada Mostara.
Grad Mostar je sa svoje strane imao obavezu uredi prostor Centra za usluge građanima, osigurati nesmetanu implementaciju projekta, čuvati i adekvatno koristiti doniranu opremu, participirati troškove obuke za osoblje, donošenje i primjena akata za obaveznu upotrebu softverskih aplikacija, daljnje unapređenje sistema koje vodi otvorenosti i transparentnosti rada gradske administracije.

Informaciju o obnovi devastiranih stambenih objekata na području Grada Mostara

20-27 Imovinsko-pravne odluke

Vijećnička pitanja:

Adnin Hasić: Crni dim na lokalitetu Bišće Polje
Selma Jakupović: Nezadovoljstvo aktivnostima Agencije Stari grad na rekonstrukciji i obnovi "Partizanskog groblja"; Gradsko područje zapad: Nino Krešić traži zamjenu nekretnina i utvrđivanje pravnog interesa, grupa građana traži izmjenu regulacionog plana

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba