Broj 9 Godina II Mostar, 14. juli 2006. bosanski jezik E-mail
15.07.2006.
Broj 9 Godina II Mostar, 14. juli 2006. bosanski jezik  Broj 9 Godina II Mostar, 14. juli 2006. bosanski jezik 892.99 Kb
Read this doc on Scribd: broj9 2006 ba
ISSN 1840-0671 SLU@BENI GLASNIK GRADA MOSTARA II Mostar, 14. jula 2006. PREGLED SADR@AJA GRADSKO VIJEÆE 144. ODLUKA o davanju saglasnosti za imenovanje glavnog savjetnika Grada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 145. ZAKLJUÈAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 146. ZAKLJUÈAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 147. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji Gradske uprave Grada Mostara . . . . . . . . . .202 148. ODLUKA o obavljanju komunalnih djelatnosti u 2006. godini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 149. PROGRAM odr`avanja komunalne infrastrukture za period 01.01. do 31.12.2006. godine . . . . . . . . . . .205 150. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o uslovima i kriterijima za ostvarenje prava na jednokratnu nov~anu pomoæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207 151. ODLUKA o davanju na korištenje prostora kula Tara i prostorije arheologije - labirint Javnoj ustanovi Muzej Hercegovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207 152. ODLUKA o utvr|ivanju naknade za rad u @albenom vijeæu Grada Mostara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 153. ZAKLJUÈAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208 154. RJEŠENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 155. RJEŠENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 156. RJEŠENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 157. RJEŠENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 158. RJEŠENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 159. RJEŠENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 160. RJEŠENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 161. RJEŠENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 162. RJEŠENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 163. RJEŠENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 164. ZAKLJUÈAK o ispravci greške . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 165. ZAKLJUÈAK o ispravci greške . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 166. ZAKLJUÈAK o ispravci greške . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 167. ZAKLJUÈAK o usvajanju Izvještaja o stanju na projektu "Vihoviæi" Izvještaj broj 1. . . . . . . . . . . . . . .214 168. ODLUKA o proglašenju rudarskog kompleksa Vihoviæi kontaminiranim podru~jem . . . . . . . . . . . . . . .215 169. RJEŠENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 170. ODLUKA o na~inu i kriterijima za stipendiranje studenata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221 171. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravila Ustanove "Centar za socijalni rad Grada Mostara" Mostar .223 172. ODLUKA o davanju saglasnosti za promet nedovršenim objektom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224 173. ODLUKA o davanju saglasnosti za promet nedovršenim objektom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224 174. ODLUKA o davanju saglasnosti za promet nedovršenim objektom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 175. ZAKLJUÈAK o neprihvatanju ponude za preuzimanje gradskog gra|evinskog zemljišta . . . . . . . . . . . .225 176. ZAKLJUÈAK o neprihvatanju ponude za preuzimanje gradskog gra|evinskog zemljišta . . . . . . . . . . .225 177. ZAKLJUÈAK o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgra|enog gra|evinskog zemljišta . . . . . . .226 178. ZAKLJUÈAK o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgra|enog gra|evinskog zemljišta . . . . . . .226 179. RJEŠENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 180. RJEŠENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 GRADONAÈELNIK 181. RJEŠENJE o razrješenju ~lanova Školskog odbora Treæe osnovne škole Mostar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 182. RJEŠENJE o kona~nom imenovanju ~lanova Školskog odbora Treæe osnovne škole Mostar . . . . . . . .228 Broj 9 Godina bosanski jezik Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 202 144 Na osnovu ~lana 28., a u vezi sa ~lanom 51. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 4/04), a na prijedlog gradona~elnika Grada Mostara, Gradsko vijeæe Grada Mostara na 24. sjednici odr`anoj dana 04.07.2006. godine donosi II Zaklju~ak stupa na snagu dana donošenja a objaviti æe se u "Slu`benom glasniku Grada Mostara". Broj: 01-02 -547/06 Mostar, 04. 07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ ODLUKU o davanju saglasnosti za imenovanje glavnog savjetnika Grada Èlan 1. Po prijedlogu Gradona~elnika, a nakon konsultacija sa Klubom vijeænika srpskog naroda u Gradskom vijeæu Grada Mostara, daje se saglasnost za imenovanje, Radmile Komadine, diplomirani pravnik iz Mostara, za glavnog savjetnika Grada Mostara. Èlan 2. 146 Na osnovu ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara, broj: 4/04) i ~lana 128. Poslovnika Gradskog vijeæa Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 12/04) Gradsko vijeæe Grada Mostara na 24. sjednici odr`anoj dana 04.07.2006. godine donosi Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit æe se u "Slu`benom glasniku Grada Mostara". Broj: 01-02-546/06 Mostar, 04. 07. 2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ Z A K LJ U È A K I Obavezuje se gradona~elnik Grada Mostara, da pripremi Odluku o objedinjavanju kulturnih institucija u Gradu Mostaru koja æe razmatrati vijeænici jednoj od narednih sjednica Gradskog vijeæa Grada Mostara. II 145 Na osnovu ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara, broj: 4/04) i ~lana 128. Poslovnika Gradskog vijeæa Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 12/04) Gradsko vijeæe Grada Mostara na 24. sjednici odr`anoj dana 04.07.2006. godine donosi Zaklju~ak stupa na snagu dana donošenja a objaviti æe se u "Slu`benom glasniku Grada Mostara". Broj: 01-02 -548/06 Mostar, 04.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ Z A K LJ U È A K I Sve institucije, na koje se odnosi Zaklju~ak Gradskog vijeæa Grada Mostara, broj : 01-02408/06 od 29.05.2006. godine, du`ne su do 31.07.2006. godine, da dostave pre~išæeni tekst Statuta institucije, Komisiji za statut, pravne akte i nadzor zakonitosti Gradskog vijeæa Grada Mostara i Odboru za društvene djelatnosti Gradskog vijeæa. 147 Na osnovu ~lana 50. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 35/05), ~lana 64. stav 3. ta~ka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`bene novine Hercegova~ko-neretvanskog kantona", broj: 4/2000), ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 203 4/04), Gradsko vijeæe Grada Mostara, na 24. sjednici odr`anoj dana 04.07.2006. godine, donosi ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji Gradske uprave Grada Mostara Èlan 1. "Slu`bom unutrašnjeg nadzora rukovodi šef slu`be koji se imenuje i razrješava u skladu sa Statutom. Stru~nom slu`bom Gradskog vijeæa rukovodi sekretar Gradskog vijeæa kojeg postavlja gradona~elnik na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja o provedenom postupku u skladu sa Zakonom o dr`avnoj slu`bi ." Èlan 6. U Odluci o organizaciji Gradske uprave Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj 14/04), u ~lanu 4. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: "Stru~na slu`ba Gradskog vijeæa je posebna slu`ba organizovana van odjela Gradske uprave koja za potrebe Gradskog vijeæa i njegovih radnih tijela obavlja stru~ne, administrativnotehni~ke i druge poslove". Dosadašnji stav 3. postaje stav 4. koji se mijenja i glasi: "Unutrašnja organizacija Slu`be unutrašnjeg nadzora i Stru~ne slu`be Gradskog vijeæa ure|uje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara". Èlan 2. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju da va`e: Odluka o organizaciji i radu Stru~ne slu`be Gradskog vijeæa Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 17/04) i Odluka o osnivanju Slu`be za zaštitu prava branilaca i njihovih porodica pri Gradskoj upravi Grada Mostara ("Slu`beni glasnik Grada Mostara",broj: 1/05). Èlan 7. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku Grada Mostara". Broj: 01-02-549/06 Mostar, 04.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ U ~lanu 8, stav 2, iza rije~i "zdravstva" dodaju se rije~i "zaštite prava branilaca i njihovih porodica", a stav 3, ta~ka 5. mijenja se i glasi: "Odjel za privredu, komunalne i inspekcijske poslove". Èlan 3. Iza ~lana 8. dodaje se novi podnaslov "b 1)" i novi "~lan 8 a" koji glasi: " b 1) Stru~na slu`ba Gradskog vijeæa Èlan 8.a U Stru~noj slu`bi Gradskog vijeæa obavljaju se sljedeæe osnovne grupe poslova: stru~ni, administrativno-tehni~ki i drugi poslovi u vezi sa radom Gradskog vijeæa i njegovih radnih tijela, Klubova vijeænika i Klubova naroda, poslovi saradnje lokalne vlasti sa drugim organima u zemlji i inostranstvu, poslovi informisanja javnosti o radu Gradskog vijeæa, te pripremanje i štampanje Slu`benog glasnika Grada ." Èlan 4. 148 Na osnovu ~lana 18. stav 1. Zakona o komunalnoj djelatnosti ("Slu`bene novine Hercegova~ko-neretvanskog kantona", broj 4/04) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj 4/04), Gradsko vijeæe Grada Mostara, na 24. sjednici odr`anoj dana 04.07.2006. godine, donosi ODLUKU o obavljanju komunalnih djelatnosti u 2006.godini Èlan 1. U ~lanu 11. stav 1. alineja 7. brišu se rije~i "inspekcijski poslovi". Èlan 5. U ~lanu 14. iza stava 3 dodaju se stavovi 4. i 5. koji glase: Ovom Odlukom ure|uju se uslovi i na~in obavljanja komunalnih djelatnosti u Gradu Mostaru, u 2006. godini i to: 1. DJELATNOSTI INDIVIDUALNE KOMUNALNE POTROŠNJE: Opskrba pitkom vodom; Odvodnja i pro~išæavanje otpadnih voda; Opskrba toplotnom energijom; Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 204 Prijevoz putnika u javnom prometu; Odr`avanje ~istoæe; Zbrinjavanje komunalnog otpada; Tr`nice; Odr`avanje grobalja te obavljanje pogrebnih poslova Obavljanje dimnja~arskih poslova; 2. DJELATNOSTI ZAJEDNIÈKE KOMUNALNE POTROŠNJE: Odr`avanje javnih površina; Odr`avanje nekategorisanih cesta; javna rasvjeta; Èlan 2. Èlan 5. Program iz ~lana 3. ove Odluke donosi Gradsko vijeæe. Programom se utvr|uju vrste poslova, visina potrebnih sredstava, kao i raspored sredstava za svaku vrstu poslova, pojedina~no i po namjenama. U skladu sa Programom, sa svakim davaocem komunalne usluge potpisuje se poseban (godišnji) ugovor. Èlan 6. Davaoc komunalne usluge du`an je da obezbjedi, naro~ito: - trajno i nesmetano pru`anje komunalnih usluga korisnicima pod uslovima, na na~in i prema normativima utvr|enim Programom i potpisanim ugovorom te propisanih zakonom i drugim propisima; - ispravnost i funkcionalnost komunalnih objekata i ure|aja; - odre|enu kvalitetu komunalnih usluga koja podrazumijeva naro~ito: zdravstvenu i higijensku ispravnost prema propisanim standardima i normativima, zaštitu okoline i ta~nost u pogledu dinamike i rokova isporuke. Èlan 7. Djelatnosti individualne komunalne potrošnje, iz ~lana 1. ta~ka 1. ove Odluke, obavljaju privredna društva koja su osnovana za obavljanje djelatnosti od javnog interesa i nad kojima Grad Mostar ima ovlaštenje i obaveze vlasnika kapitala na osnovu dr`avnog kapitala - svako za djelatnosti za koju su osnovani, i to: "Vodovod" d.o.o. Mostar, "Komos" d.d. Mostar, "Parkovi" u ste~aju Mostar, "Tr`nice", "Dom", "URBING" i MO-BUS d.o.o. Mostar (u daljem tekstu: davaoc komunalne usluge). Sredstva za obavljanje ovih djelatnosti osiguravaju se iz cijene komunalne usluge. Cijena komunalne usluge, plaæa se isporu~itelju usluge direktno, a obaveznik plaæanja je vlasnik, odnosno korisnik nekretnine tj. komunalne usluge. Èlan 3. Djelatnosti zajedni~ke komunalne potrošnje, iz ~lana 1. ta~ka 2. ove Odluke, obavljaju privredna društva iz ~lana 2. ove Odluke i javna elektroprivredna društva, nad kojima Vlada Federacije BiH ima ovlaštenja i obaveze vlasnika kapitala na osnovu dr`avnog kapitala (u daljem tekstu: davaoc komunalne usluge) - prema PROGRAMU ODR@AVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE u 2006. godini (u daljem tekstu: Program). Sredstva za obavljanje ovih djelatnosti obezbje|ju se iz komunalne naknade i gradskog bud`eta. Èlan 4. O planiranim ili o~ekivanim smetnjama ili prekidima koji æe nastati ili mogu nastati u pru`anju komunalnih usluga, davaoc komunalne usluge du`an je, u sredstvima javnog informisanja ili na drugi pogodan na~in obavijestiti korisnike komunalnih usluga, najkasnije tri dana prije o~ekivanog prekida u pru`anju tih usluga. U slu~aju nastupanja neo~ekivanih poremeæaja ili prekida u pru`anju komunalnih usluga, odnosno u obavljanju komunalnih djelatnosti, obaveza je davaoca komunalne usluge, odmah po saznanju, o tome obavijestiti nadle`ni gradski organ uprave u ~ijem su djelokrugu komunalni poslovi i istovremeno preduzeti mjere za otklanjanje uzroka poremeæaja i za osiguranje pru`anja usluga. Èlan 8. Djelatnosti individualne i zajedni~ke komunalne potrošnje, koje ne obavljaju privredna društva iz ~lana 2. ove Odluke, odnosno javna elektroprivredna društva iz ~lana 3. ove Odluke, mogu obavljati: - pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje komunalnih djelatnosti kojima je odlukom Gradona~elnika povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti nakon provedenog javnog nadmetanja, - pravna i fizi~ka lica na osnovu ugovora o koncesiji. Komunalna usluga ne mo`e se, po pravilu, uskratiti korisniku. Izuzetno, komunalna usluga mo`e se uskratiti korisniku, ako: - izvrši priklju~enje na komunalnu mre`u bez odobrenja, - nenamjenski koristi komunalnu uslugu; - ne plati iskorištenu komunalnu uslugu šest mjeseci uzastopno, pod uslovom da to tehni~ke moguænosti dopuštaju i da se ne ugro`avaju drugi korisnici komunalnih usluga. Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 205 Èlan 9. Nadzor nad provo|enjem ove Odluke vrši Gradona~elnik putem Odjela gradske uprave u ~ijem su djelokrugu komunalni poslovi. Èlan 10. Komunalni inspektor koji je donio rješenje mo`e na obrazlo`eni zahtjev `alitelja odlo`iti izvršenje nare|enih mjera, ako `alitelj u~ini vjerojatnim da bi uslijed izvršenja nalo`enih mjera nastupila znatna materijalna šteta koja se na drugi na~in ne mo`e otkloniti, a odlaganje se ne protivi opæem interesu. Èlan 12. Poslove inspekcijskog nadzora vrši komunalni inspektor. U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni inspektor je ovlašten da: - kontroliše da li se komunalne usluge pru`aju u skladu sa Programom i propisanim uslovima; - kontroliše odr`avanje i korištenje objekata i ure|aja komunalne infrastrukture kao što su: javne saobraæajne površine u naselju, javne zelene površine, objekti za snabdijevanje pitkom vodom, objekti za pre~išæavanje i odvodnju otpadnih i oborinskih voda, objekti za deponiranje otpada, objekti za proizvodnju i distribuisanje toplote, - kontroliše vršenje pogrebne djelatnosti, - kontroliše vršenje dimnja~arske djelatnosti, - kontrolira odr`avanje i korištenje i drugih komunalnih objekata kao što su: `eljezni~ke i autobusne stanice i stajališta, javna kupatila i kupališta, ~esme i bunari, javna skloništa, javni nu`nici, septi~ke jame, dje~ja igrališta, tr`nice, sto~ne i druge pijace i sli~no, - naplaæuje mandatne kazne. Komunalni inspektor vrši i druge poslove za koje je ovlašten Zakonom i Odlukom Gradskog vijeæa. Èlan 11. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana po objavljivanju u "Slu`benom glasniku Grada Mostara". Broj: 01-02-550/06 Mostar, 04.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s. r. ____________________________ 149 Na osnovu ~lana 18. stava 6. Zakona o komunalnoj djelatnosti Hercegova~ko neretvanskog kantona ("Slu`bene novine Hercegova~ko neretvanskog kantona", broj 4/04), i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj 4/04), Gradsko vijeæe Grada Mostara, na 24. sjednici odr`anoj 04.07.2006. godine, donosi Komunalni inspektor rješenjem nare|uje izvršenje odre|enih mjera i odre|uje rok za njihovo izvršenje u skladu sa Zakonom odnosno odlukom Gradskog vijeæa. @alba ne odla`e izvršenje rješenja ako se radi o poduzimanju hitnih mjera u opæem interesu, koje se ne mogu odlagati ili ako bi uslijed odlaganja izvršenja bila nanesena znatna materijalna šteta, ili ako bi bili ugro`eni `ivoti i zdravlje ljudi. . PROGRAM ODR@AVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2006. GODINE Èlan 1. Ovim programom utvr|uje se odr`avanje komunalne infrastrukture u Gradu Mostaru za period 01.01.2006. do 31.12.2006. godine. Ukupna vrijednost programa iznosi 7.035.531 KM a raspore|uje se kako slijedi: R.br. O P I S REBALANSOM ODOBRENA SREDSTVA ODOBRENA ZA SREDSTVA 2005. God. 2006. God. 1. iš enje javnih saobra ajnih i drugih javnih površina o ru no iš enje – 0,034 KM/m2 – 320 m2/h o strojno iš enje – 0,010 KM/m2 – 6.075 m2/h o strojno pranje – 0,011 KM/m2 – 7.000 m2/h o ru no iš enje ostalih površina – 0,011 KM/m2 – 950 m2/h Održavanje javnih zelenih površina (prema cjeniku, potvr enom od gradona elnika) 749.478 514.435 842.022 580.000 2. Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 206 3. 4. Kafilerijski poslovi (jedan radnik sa opremom – 2.305 KM/mjese no) Odvodnja oborinskih voda sa javnih površina o iš enje slivnika i slivnih kanala – 37,44 KM/m1 o iš enje oborin. kanalizacije (minus 50 %) – 18,54 KM m1 o iš enje pjeskolova – 80,70 KM/m1 88.696 100.000 612.000 5. 6. Odvoz krupnog otpada Zaštita okoline o održavanje vodotoka i bujica kanala o saniranje divljih deponija o o o o 7. održavanje rekreacionih površina (Bunica, Trim staza, Sjevrni logor) pošumljavanje goleti i sadnja drvoreda izdvajanje sekundarnih sirovina iz otpada izrada lokalnog akcionog plana «LEAP» 17.739 Ostali troškovi o saniranje posljedica nevremena o pomo pri ure enju grobalja i harema (2 puta godišnje) o zamjenska sje a u cilju smanjenja alergijskih oboljenja o poja ani intenzitet iš enja uz odre ene manifestacije 57.652 UKUPNO ISTO A I ZELENILO : 8. Javna rasvjeta: o teku e održavanje o 9. troškovi utroška elektri ne energije Urbani mobilijar i dekoracija 201.189 10. Pijaca Vrap i i 100.000 730.000 2.040.000 0 690.000 35.000 52.978 30.000 35.000 15.000 20.000 80.000 45.000 15.000 35.000 25.000 2.600.000 300.000 1.200.000 260.000 99.448 11. Zbrinjavanje otpada 400.000 UKUPNO ZKP : 12. Održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta o održavanje makadamskih puteva o održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije o održavanje semafora o zimsko održavanje o presvla enje asfalta o krpljenje udarnih rupa o asfaltiranje makadamskih puteva 1.461.355 13. 14. Izrada staze u Pravoslavnom groblju 0 Održavanje spomen obilježja o partizanska spomenik o o spomenik hrvatskih velikana šehitluci 60.000 S V E U K U P N O: 5.091.992 3.570.637 100.000 100.000 4.560.000 100.000 200.000 90.000 450.000 600.000 350.000 575.531 20.000 30.000 30.000 30.000 7.035.531 Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 207 Èlan 2. Ovaj Program realizirat æe se putem privrednih i javnih elektroprivrednih društava iz ~lana 2. i 3. odnosno putem pravnih i fizi~kih lica iz ~lana 4. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti u 2006. godini. Me|usobni odnosi izme|u Grada i društava odnosno pravnih i fizi~kih lica iz prethodnog stava urediti æe se posebnim ugovorima. Èlan 3. je prava na jednokratnu nov~anu pomoæ ("Slu`beni glasnik Grada Mostara", broj 5/05) ~lan 4. se briše. Èlanovi od 5. do 13. postaju ~lanovi od 4. do 12. Èlan 2. Èlan 5. Odluke mijenja se tako da se iza stava 1. dodaje stav 2. koji glasi: "Uz zahtjev je potrebno prilo`iti dokumentaciju kojom se dokazuje da su ispunjeni uslovi iz ~lana 3. Odluke". Èlan 3. Mjese~ne Programe odr`avanja komunalne infrastrukture, po gradskim podru~jima, donijet æe Odjel za ekonomiju, sigurnost i okolinu Slu`ba za komunalne poslove i okolinu, koji je i naredbodavac za utrošak ovih sredstava. Èlan 4. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana po objavljivanju u "Slu`benom glasniku Grada Mostara". Broj: 01-02-552/06 Mostar, 04.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ Ovaj Program realizovat æe se putem Odjela za privredu, komunalne i inspekcijske poslove. Èlan 5. Program va`i za period 01.01.2006. do 31.12.2006. godine, a objavit æe se u "Slu`benom glasniku Grada Mostara" . Broj: 01-02-551/06 Mostar, 04.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ 151 Na osnovu ~lana 64. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`bene novine Hercegova~koneretvanskog kantona" broj 4/00) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara" broj 4/04) Gradsko vijeæe Grada Mostara na 24. sjednici odr`anoj dana 04.07.2006. donosi 150 Na osnovu ~lana 25. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Slu`bene novine Hercegova~koneretvanskog kantona", broj 3/05), ~lana 64. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`bene novine Hercegova~ko neretvanskog kantona", broj 4/00) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj 4/04), Gradsko vijeæe Grada Mostara na 24. sjednici odr`anoj dana 04.07.2006. godine, donosi ODLUKU o davanju na korištenje prostora kula Tara i prostorije arheologije - labirint Javnoj ustanovi Muzej Hercegovine Èlan 1. OD L U K U o izmjeni i dopuni Odluke o uslovima i kriterijima za ostvarenje prava na jednokratnu nov~anu pomoæ Èlan 1. Prostor kula Tara i prostorije arheologije labirinta u Starom gradu, kao dio nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine, daju se bez naknade na korištenje Javnoj ustanovi Muzej Hercegovine Mostar za realizaciju projekta muzeja Starog mosta. Prostor kula Tara i prostorije arheologije - labirinta u Starom gradu daje se na korištenje na neodre|eno vrijeme, uz otkazni rok od godinu dana. Èlan 2. U Odluci o uslovima i kriterijima za ostvaren- Na osnovu ove odluke Gradona~elnik Grada Mostara i ovlašteni predstavnik Javne ustanove Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 208 Muzej Hercegovine Mostar zaklju~iti æe ugovor o davanju na korištenje prostora kule Tara i prostorije arheologije - labirinta u Starom gradu bez naknade, a u ugovoru æe se regulisati me|usobna prava i obaveze. Ugovor iz stava 1. ovog ~lana zaklju~iti æe se u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. Èlan 3. Èlan 2. Projekt muzeja Starog mosta sukladno Menad`ment-planu prihvaæenom od strane UNESCO-a realizuje se radi zaštite arheološke zbirke predmeta otkopanih tokom rekonstrukcije Starog mosta, te adekvatne prezentacije istorije stare gradske jezgre Mostara i rekonstrukcije Starog mosta. Èlan 4. Naknada se odre|uje mjese~no u paušalnom iznosu i predstavlja osnovicu za kona~an obra~un. Utvr|eni paušalni iznos uveæava se za 20% od iznosa naknade iz ~lana 3. ove Odluke za svaki završeni predmet u tekuæem mjesecu. Obra~un naknade iz prethodnog stava utvr|uje za svaki mjesec sekretar @albenog vijeæa rješenjem koje uz prilo`eni mjese~ni Izvještaj o radu @albenog vijeæa dostavlja Odjelu za finansije, radi isplate naknade iz sredstava Gradskog bud`eta utvr|enih za ovu namjenu. Èlan 3. Naknada iz stava 1. ~lana 2. ove Odluke utvr|uje se kako slijedi: 1. za predsjednika @albenog vijeæa . . . .150,00 KM 2. za ~lana i zamjenika ~lana @albenog vijeæa kad u~estvuje u radu, s tim što je ukupna naknada jednaka naknadi jednog ~lana Vijeæa koji je sve vrijeme u~estvovao u radu Vijeæa . . . . . . . .120,00 KM 3. za sekretara @albenog vijeæa . . . . . . . .100,00 KM Èlan 4. Javna ustanova Muzej Hercegovine du`na je prostor iz ~lana 1. ove Odluke koristiti u skladu s mjerama zaštite i rehabilitacije utvr|enim odgovarajuæim zakonskim i podzakonskim aktima. Èlan 5. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku Grada Mostara". Broj: 01-02-553/06 Mostar, 04.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r ____________________________ O izvršenju ove Odluke brine sekretar @albenog vijeæa. Èlan 5. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana po objavljivanju u "Slu`benom glasniku Grada Mostara". Broj: 01-02-554/06 Mostar, 04.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ 152 Na osnovu ~lana 100. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`bene novine Hercegova~koneretvanskog kantona" broj: 4/00), ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara" broj: 4/04) i ~lana 9. Odluke o uspostavi @albenog vijeæa Grada Mostara ("Slu`beni glasnik Grada Mostara" broj: 5/05), Gradsko vijeæe Grada Mostara na 24.sjednici odr`anoj dana 04.07.2006. godine, d o n o s i ODLUKU o utvr|ivanju naknade za rad u @albenom vijeæu Grada Mostara Èlan 1. 153 Na osnovu ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara, broj: 4/04) i ~lana 128. Poslovnika Gradskog vijeæa Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 12/04) Gradsko vijeæe Grada Mostara na 24. sjednici odr`anoj dana 04.07.2006. godine donosi Z A K LJ U È A K I Predsjedniku, ~lanovima, zamjeniku ~lana i sekretaru @albenog vijeæa, pripada naknada za rad u @albenom vijeæu (u daljem teksu: naknada). Obavezuje se @albeno vijeæe Grada Mostara da, Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 209 u januaru 2007. godine, dostavi detaljan Izvještaj o svom radu zaklju~no sa 31.12.2006. godine, Gradskom vijeæu Grada Mostara, na razmatranje. II III Ova izmjena ima pravno dejstvo od dana kada pravno dejstvo ima i navedeno Rješenje, a objavit æe se u "Slu`benom glasniku Grada Mostara". Broj: 01-02-556/06 Mostar, 04.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ Zaklju~ak stupa na snagu dana donošenja a objaviti æe se u "Slu`benom glasniku Grada Mostara". Broj: 01-02 -555/06 Mostar, 04.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ 154 Na osnovu ~lana 262. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj:2/98 i 48/99 ) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ( "Slu`beni glasnik Grada Mostara", broj:4/04), a po zahtjevu ZIÆRIJE HIDOVIÆ sina Šuærije iz Mostara, Gradsko vijeæe Grada Mostara na 24. sjednici odr`anoj dana 04.07.2006.godine, donosi : 155 Na osnovu ~lana 262. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj : 2/98 i 48/99 ) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj : 4/04), a po zahtjevu ZEKIÆ HAD@E sina Šaæira iz Mostara, Gradsko vijeæe Grada Mostara na 24. sjednici odr`anoj dana 04.07.2006.godine, donijelo je R J E Š E NJ E R J E Š E NJ E I. Mijenja se ta~ka I. Rješenja Vijeæa gradske opæine Mostar-Sjever broj:01-28-90/00 od 10.03.2000.godine, tako da glasi. "ZEKIÆ (Šaæira) HAD@I iz Mostara, dodjeljuje se radi izgradnje stambene zgrade, na trajno korištenje gra|evinsko zemljište pobli`e ozna~eno kao: - k.~. 132/65 (nova k.~. 1284/33), u površini od 580 m2 u k.o. Kutiliva~ (gradilište br. 28, u lokalitetu "Semetovac"), dr`avna svojina sa pravom korištenja Grada Mostara". II. Ova izmjena ima pravno dejstvo od dana kada pravno dejstvo ima i navedeno Rješenje, a objavit æe se u "Slu`benom glasniku Grada Mostara". Broj: 01-02-557/06 Mostar, 04.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ I Mijenja se ta~ka I Rješenja Gradske opæine Mostar - Sjever broj:01-28-177/00 od 10.03.2000.godine, tako da glasi: "Ziæriji (Šuærije) Hidoviæu iz Mostara, dodjeljuje se radi izgradnje stambene zgrade, na trajno korištenje gra|evinsko zemljište pobli`e ozna~eno kao k.~. 132/96 (nova k.~. 1284/64), up.u zk.ul.br. 114 k.o. Kutiliva~, u površini od 648 m2 (gradilište br.46, lokalitet "Semetovac"), dr`avna svojina sa uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela. II Zemljišnoknji`ni ured Opæinskog suda u Mostaru, nakon pravosna`nosti ovog Rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli ozna~enoj kao k.~. 132/96 k.o. Kutiliva~ u korist Ziærije Hidoviæa sina Šuærije, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Slu`ba za katastar Grada Mostara upisati pravo posjeda i korištenja na zemljištu ozna~enom kao k.~. 1284/64 k.o. Kutiliva~ u korist Ziærije Hidoviæa sina Šuærije iz Mostara sa 1/1 dijela. 156 Na osnovu ~lana 262. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 2/98 i 48/99) i ~lana 28. Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 210 Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj:4/04), a po zahtjevu SALKE RAHIMIÆA sina Hamze, Gradsko vijeæe Grada Mostara na 24. sjednici odr`anoj dana 04.07.2006.godine, donijelo je neizgra|eno gra|evinsko zemljište pobli`e ozna~eno kao k.~. 167/31 (nova k.~. 352/29), u površini od 565 m2, upisana u zk. ul.br. 31, uknji`eno pravo vlasništva u korist Opæenarodna imovina sa 1/1 dijela, u svrhu izgradnje stambenog objekta (gradilište br. 4). Za dodjeljeno zemljište DEMIROVIÆ AMEL sin Bajrama iz Mostara du`an je platiti iznos naknade za zemljište u iznosu od 11.452,55 KM (Sl:jedanaesthiljada~etristotinepedesetdvije KM i 55/100) u korist bud`eta Grada Mostara broj:1610200009950843 kod Raiffeisen bank Mostar". II. Ova izmjena ima pravno dejstvo od dana kada pravno dejstvo ima i navedeno Rješenje, a objavit æe se u "Slu`benom glasniku Grada Mostara". Broj: 01-02-559/06 Mostar, 04.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ R J E Š E NJ E I. Mijenja se ta~ka I. Rješenja Vijeæa gradske opæine Stari grad br: 01-02-183/00 od 14.03.2000.godine, tako da glasi: "Salki Rahimiæu sinu Hamze dodjeljuje se radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta, u Mostaru, gradsko gra|evinsko zemljište ozna~eno kao: k.~.2410/161 (2004/1), u površini od 533 m2, upisana u z.k. ul.broj 7172 k.o. Mostar (Mostar I), dr`avna svojina sa stvarnim pravom korištenja Opštine Mostar sa 1/1 dijela". II.Ova izmjena ima pravno dejstvo od dana kada pravno dejstvo ima i navedeno Rješenje, a objavit æe se u Slu`benom glasniku Grada Mostara. Broj: 01-02-558/06 Mostar, 04.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ 157 Na osnovu ~lana 262. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 2/98 i 48/99 ) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara (" Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 4/04), a po zahtjevu AMELA DEMIROVIÆ sina Bajre iz Mostara, Gradsko vijeæe Grada Mostara na 24. sjednici odr`anoj dana 04.07.2006.godine, donijelo je 158 Na osnovu, ~lana 262. Zakona o upravnom postupku ( "Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 2/98 i 48/99) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 4/04), a po zahtjevu NUSRETA HUSEINBEGOVIÆA umrlog Sulejmana, Gradsko vijeæe Grada Mostara na 24. sjednici odr`anoj dana 04.07.2006.godine, donijelo je R J E Š E NJ E I. Mijenja se ta~ka I. Rješenja Vijeæa gradske opæine Mostar-Stari grad broj: 01-02-154/00 od 14.03.2000.godine, tako da glasi: "Nusretu Huseinbegoviæu umrlog Sulejmana dodjeljuje se na korištenje radi izgradnje individualnog stambenog objekta gradsko gra|evinsko zemljište ozna~eno kao: - k.~.2/103 (mati~na)-(nova k.~. 6076/5 i dio k.~. 3631/5), upisana u zk.ul.br. 7108, u površini od 116 m2, - k.~. 2/120 nastala cijepanjem od k.~. 2/18 (nova k.~. 3631/5 dio), up.u zk.ul.br. 7108, u površini od 22 m2, dr`avna svojina sa 1/1 dijela." II.Ova izmjena ima pravno dejstvo od dana R J E Š E NJ E I. Mijenjaju se ta~ke I. i II. Rješenja Predsjedništva Skupštine Opæine Mostar broj: 01-475-1499/97 od 29.10.1997.godine, tako da glase: "DEMIROVIÆ AMELU sinu Bajrama iz Mostara, dodjeljuje se na korištenje Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 211 kada pravno dejstvo ima i navedeno rješenje, a objavit æe se u "Slu`benom glasniku Grada Mostara" . Broj: 01-02-560/06 Mostar, 04.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ ENESA sina Hivzije, Gradsko vijeæe Grada Mostara na 24. sjednici odr`anoj dana 04.07.2006. godine, donijelo je R J E Š E NJ E I. Mijenja se ta~ka I.Rješenja Vijeæa gradske opæine Mostar - Stari grad br: 01-02-307/01 od 02.04.2001.godine, tako da glasi: "Utvr|uje se pravo vlasništva na zemljištu pod izgra|enim stambenim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Mazoljice u Mostaru, pobli`e ozna~eno kao: - k.~.765/4, nastala cijepanjem od k.~. 765/1 (novi premjer), u površini od 395 m2 odgovara k.~. 2150/2, nastala cijepanjem od k.~. 2150 (stari premjer), u površini od 395 m2 k.o. Mostar (Mostar I)." II. Ova izmjena ima pravno dejstvo od dana kada pravno dejstvo ima i navedeno rješenje, a objavit æe se u "Slu`benom glasniku Grada Mostara" . Broj: 01-02-562/06 Mostar, 04.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ 159 Na osnovu, ~lana 262. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 2/98 i 48/99) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 4/04), a po zahtjevu LALIÆ MUSTAFE sina Ibrahima, Gradsko vijeæe Grada Mostara na 24. sjednici odr`anoj dana, 04.07.2006. godine, donijelo je RJEŠENJE I.Mijenja se ta~ka I. Rješenja Predsjedništva Skupštine opæine Mostar br: 01-1499/97 od 30.09.1997.godine, tako da glasi: "Preuzima se iz posjeda dosadašnjeg korisnika gradsko gra|evinsko zemljište ozna~eno kao: - k.~.1/282 (5983/2), u površini od 166 m2 k.o. Mostar (Mostar II), dr`avna svojina sa 1/1 dijela." II. Ova izmjena ima pravno dejstvo od dana kada pravno dejstvo ima i navedeno Rješenje, a objavit æe se u Slu`benom glasniku Grada Mostara. Broj: 01-02-561/06 Mostar, 04.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ 161 Na osnovu, ~lana 262. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 2/98 i 48/99) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 4/04), a po zahtjevu MURATSPAHIÆ SAMIJE supruge Hajdara iz Mostara, Gradsko vijeæe Grada Mostara na 24. sjednici odr`anoj dana 04.07.2006.godine d o n o s i R J E Š E NJ E 160 Na osnovu, ~lana 262. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 2/98 i 48/99) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni.glasnik Grada Mostara", broj: 4/04), u predmetu utvr|ivanja prava vlasništva na gradskom gra|evinskom zemljištu, a po zahtjevu GUŠIÆ I. Mijenjaju se ta~ke I. i II. Rješenja Predsjedništva Skupštine opæine Mostar broj:01-475-1215/97 od 08.09.1997.godine, tako da glase: "Muratspahiæ Samiji supruzi Hajdara iz Mostara, dodjeljuje se na korištenje neizgra|eno Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 212 gradsko gra|evinsko zemljište pobli`e ozna~eno kao - k.~. 2410/379, nastala cijepanjem k.~. 2410/188 (nove k.~. 1991/15 i 2111/2), up. u zk.ul.br. 7324, u površini od 171 m2, - k.~. 2410/381, nastala cijepanjem k.~. 2410/189 (nova k.~. 2097/7), u površini od 3 m2, up u zk.ul.br. 6542 k.o. Mostar (Mostar I). Obavezuje se Muratspahiæ Samija supruga Hajdara iz Mostara da na ime naknade za zemljište uplati iznos od 1.786,98 KM (slovima: hiljadusedamstotinaosamdesetišest i 98/100) u korist bud`eta Grada Mostara na ra~un br:1610200009950843 kod Raiffeisen bank Mostar." II. Ova izmjena ima pravno dejstvo od dana kada pravno dejstvo ima i navedeno Rješenje, a objavit æe se u "Slu`benom glasniku Grada Mostara". Broj: 01-02-563/06 Mostar, 04.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ dijela, a u korist Alije, Mustafe i Vahida Merziæ sinova Mehe iz Mostara. " II.Ova izmjena ima pravno dejstvo od dana kada pravno dejstvo ima i navedeno Rješenje, a objavit æe se u "Slu`benom glasniku Grada Mostara". Broj: 01-02-564/06 Mostar, 04.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ 163 Na osnovu ~lana 262. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 2/98 i 48/99) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", br:4/04), a po zahtjevu PEKUŠIÆ VESNE supruge Hasana iz Mostara, Gradsko vijeæe Grada Mostara na 24. sjednici odr`anoj dana 04.07.2006. godine, d o n o s i R J E Š E NJ E 162 Na osnovu ~lana 262. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 2/98 i 48/99) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ( "Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 4/04), a po zahtjevu ALIJE, MUSTAFE i VAHIDA MERZIÆA sinova Mehe iz Mostara, Gradsko vijeæe Grada Mostara na 24. sjednici odr`anoj dana 04.07.2006. godine, donijelo je I. Mijenjaju se ta~ke I. i II. Rješenja Vijeæa Skupštine opæine Mostar broj:01-475-1167/97 od 11.08.1997.godine, tako da glase: "Pekušiæ Vesni suprugi Hasana iz Mostara, dodjeljuje se na korištenje neizgra|eno gradsko gra|evinsko zemljište pobli`e ozna~eno kao - k.~. 2410/380, nastala cijepanjem k.~. 2410/188 (nova k.~. 1991/14) u površini od 209 m2, - k.~. 2410/382, nastala cijepanjem k.~. 2410/189 (nova k.~. 2094/6), u površini od 14 m2. Obavezuje se Pekušiæ Vesna supruga Hasana iz Mostara da na ime naknade za zemljište uplati iznos od 2.006,43 KM (slovima : dvijehiljadeišest i 43/100) u korist bud`eta Grada Mostara na ra~un br:1610200009950843 kod Raiffeisen bank Mostar". II. Ova izmjena ima pravno dejstvo od dana kada pravno dejstvo ima i navedeno Rješenje, a objavit æe se u "Slu`benom glasniku Grada Mostara" . Broj: 01-02-565/06 Mostar, 04.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ R J E Š E NJ E I. Mijenja se ta~ka I.Rješenja Vijeæa gradske opæine Stari grad, broj: 01-02-38/99 od 26.03.1999. godine, tako da glasi "Utvr|uje se pravo vlasništva pod izgra|enim poslovnim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta pobli`e ozna~eno kao: - k.~. 2410/399, u površini od 130 m2, nastala cijepanjem od k.~. 2410/184 što odgovara novom premjeru 1991/24 k.o. Mostar ( Mostar I ), dr`avna svojina s uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 213 164 Na osnovu ~lana 217. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 2/98 i 48/99) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 4/04), u predmetu ustupanja gradskog gra|evinskog zemljišta, a po zahtjevu D@ANKOVIÆ HASENE iz Mostara, Gradsko vijeæe Grada Mostara na 24. sjednici odr`anoj dana 04.07.2006.godine, d o n o s i DA RED@IÆA sina Sejde, iz Mostara , Gradsko vijeæe Grada Mostara na 24. sjednici odr`anoj dana 04.07.2006. godine, d o n o s i Z A K LJ U È A K o ispravci greške 1. Rješenjem Vijeæa gradske opæine Mostar-Stari grad br:01-02-376/01 od 19.12.2001.godine ispravlja se ta~ka I. koja glasi: "I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim stambeno-poslovnim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi objekta u naselju Donja Mahala u Mostaru, pobli`e ozna~enom kao: - k.~. 2/105 (nova k.~. 6132/2, nastala cijepanjem k.~. 6132), u površini od 110 m2, up. u zk.ul.br. 7178 k.o. Mostar (Mostar II), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja \oklo Hatid`e udove Osmana sa 1/8 dijela i još 16 sukorisnika, - k.~. 2/118 (nastala cijepanjem k.~. 2/90) (nova k.~. 6133/2 i 3631/9, nastale cijepanjem k.~. 6133 i k.~. 3631/1), u površini od 7 m2, up. u zk.ul.br. 4799, društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja bivšeg Fonda za ure|enje gra|evinskog zemljišta Opštine Mostar Stari grad, - k.~. 2/179 (nastala cijepanjem k.~. 2/65) (nova k.~. 6139/2, nastala cijepanjem k.~. 6139), u površini od 1 m2, up. u zk.ul.br. 6914 k.o. Mostar (Mostar II), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Pala Fatime udt. Mušiæ i još 4 sukorisnika, a u korist Mirsada Red`iæa sina Sejde iz Mostara sa 1/1 dijela.", tako da treba da glasi "I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim stambeno-poslovnim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi objekta u naselju Donja Mahala u Mostaru, pobli`e ozna~enom kao: - k.~. 2/105 (nova k.~. 6132/2, nastala cijepanjem k.~. 6132), u površini od 110 m2, up. u zk.ul.br. 7178 k.o. Mostar (Mostar II), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja \oklo Hatid`e udove Osmana sa 1/8 dijela i još 16 sukorisnika, - k.~. 2/118 (nastala cijepanjem k.~. 2/90) - (nova k.~. 6133/2 i 3631/9, nastale cijepanjem k.~. 6133 i k.~. 3631/1), u površini od 7 m2, up. u zk.ul.br. 4799, društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja bivšeg Fonda za ure|enje gra|evinskog zemljišta Opštine Mostar Stari grad, - k.~. 2/119 (nastala cijepanjem k.~. 2/65) (nova k.~. 6139/2, nastala cijepanjem k.~. 6139), u površini od 1 m2, up. u zk.ul.br. 6914 k.o. Z A K LJ U È A K o ispravci greške 1.Rješenjem Skupštine opštine Mostar broj: 09/I-475-102/83 od 12.04.1983. godine ispravlja se ta~ka I. koja glasi: "I. D@ANKOVIÆ HASENI ro|. D`umhur iz Mostara, ustupa se na korištenje gra|evinsko zemljište ozna~eno kao: k.~. 181/103, u površini od 365 m2, up. u zk.ul.br. 1098 k.o. Dre`nica, društvena svojina (bivši erar) sa 1/1 dijela, u svrhu izgradnje stambenog - vikend objekta.", tako da treba da glasi "I. D@ANKOVIÆ HASENI ro|. D`umhur iz Mostara ustupa se na korištenje gradsko gra|evinsko zemljište ozna~eno kao: k.~. 181/101, u površini od 364 m2, up. u zk.ul.br. 1098 k.o. Dre`nica (bivši erar) sa 1/1 dijela u svrhu izgradnje stambenog-vikend objekta." 2. Ta~ke: II, III, IV, V i VI ostaju ne promjenjene. 3. Ova ispravka ima pravno dejstvo od dana od koga pravno dejstvo ima navedeno rješenje. Broj: 01-02-566/06 Mostar, 04.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ 165 Na osnovu ~lana 217. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 2/98 i 48/99 ) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 4/04), u predmetu utvr|ivanja prava vlasništva na gradskom gra|evinskom zemljištu, a po zahtjevu MIRSA- Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 214 Mostar (Mostar II), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Pala Fatime udt. Mušiæ i još 4 sukorisnika, a u korist Mirsada Red`iæa sina Sejde iz Mostara sa 1/1 dijela. " 2. Ta~ke: II, III, IV, V i VI ostaju ne promjenjene. 3. Ova ispravka ima pravno dejstvo od dana od koga pravno dejstvo ima navedeno rješenje. Broj: 01-02-567/06 Mostar, 04.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ nastala do 1078/2 - k.~. 1078/3 (1067/12), u površini od 245 m2, nastala od 1078/2, sve u k.o. Mostar, tako da ista treba da glasi: Stambenoj zadruzi R.O. "Projektant" iz Mostara, dodjeljuje se na korištenje radi izgradnje stambenih objekata gradsko gra|evinsko zemljište ozna~eno kao: - k.~. 1037/7 (1067/26), u površini od 173 m2, nastala od 1037 - k.~. 1037/3 (1067/23), u površini od 223 m2, nastala od 1037 - k.~. 1037/6 (1067/25), u površini od 196 m2, nastala od 1037 - k.~. 1078/5 (1067/15), u površini od 164 m2, nastala od 1078/2 - k.~. 1014 (1012/2), u površini od 224 m2, nastala od 1078/2 - k.~. 1078/2 (1067/9), u površini od 165 m2 - k.~. 1016 (1012/4), u površini od 302 m2 - k.~. 1015 (1012/3), u površini od 215 m2, - k.~. 1036/2 (1031/2), u površini od 247 m2 mati~na - k.~. 1078/7 (1067/10), u površini od 194 m2, nastala do 1078/2 - k.~. 1078/3 (1067/12), u površini od 245 m2, nastala od 1078/2, sve u k.o. Mostar ." 2. Ta~ke: II, III i IV ostale su ne promjenjene. 2. Ova pravna ispravka ima pravno dejstvo od dana od koga pravno dejstvo ima navedeno rješenje. Broj: 01-02-568/06 Mostar, 04.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ 166 Na osnovu ~lan 217. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj:2/98 i 48/99) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 4/04), a po zahtjevu R.O. "PROJEKTANT" Mostar, zastupana po punomoænicima Miri Kebo i Semiru Guzin, advokatima iz Zajedni~ke advokatske kancelarije Kebo&Guzin iz Mostara, Gradsko vijeæe Grada Mostara na 24. sjednici odr`anoj dana 04.07.2006.godine, d o n o s i Z A K LJ U È A K o ispravci greške 1. Rješenjem Skupštine opštine Mostar broj: 01-023-1053/87 od 09.07.1987. godine ispravlja se ta~ka I., koja glasi: "I.Stambenoj zadruzi R.O. "Projektant" iz Mostara, dodjeljuje se na korištenje radi izgradnje stambenih objekata gradsko gra|evinsko zemljište ozna~eno kao: - k.~. 1037/7 (1067/26), u površini od 173 m2, nastala od 1037 - k.~. 1037/3 (1067/23), u površini od 223 m2, nastala od 1037 - k.~. 1037/6 (1067/25), u površini od 196 m2, nastala od 1037 - k.~. 1078/5 (1067/15), u površini od 164 m2, nastala od 1078/2 - k.~. 1014 (1012/2), u površini od 224 m2, nastala od 1078/2 - k.~. 1078/2 (1067/9), u površini od 165 m2 - k.~. 1016 (1012/4), u površini od 302 m2 - k.~. 1015 (1012/3), u površini od 215 m2, - k.~. 1037/5 (1067/24), u površini od 218 m, nastala od 1037 - k.~. 1078/7 (1067/10), u površini od 194 m2, 167 Na osnovu ~lana 28.Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara" broj: 04/04) i ~lana 128. Poslovnika Gradskog vijeæa Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara" broj: 12/04), Gradsko vijeæe Grada Mostara na 25. sjednici odr`anoj dana 10.07.2006. godine, donosi: Z A K LJ U È A K o usvajanju Izvještaja o stanju na projektu "Vihoviæi" Izvještaj broj 1. I Usvaja se Izvještaj o stanju na projektu "Vihoviæi" Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 215 , Izvještaj broj 1., od VI mjeseca 2006.godine. II Ovaj Zaklju~ak stupa na snagu danom donošenja i objavit æe se u "Slu`benom glasniku Grada Mostara". Broj: 01-02-591/06 Mostar, 10.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ 168 Na osnovu ~lana 64, a u vezi s ~lanom 80. ta~ka 4. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`bene novine Hercegova~ko-neretvanskog kantona", broj 4/00), ~lana 8. Zakona o zaštiti okoline Hercegova~ko-neretvanskog kantona ("Slu`bene novine Hercegova~ko-neretvanskog kantona", broj: 7/04), i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 4/04), Gradsko vijeæe Grada Mostara, na 25. sjednici odr`anoj dana 10.07.2006. godine, donosi ODLUKU o proglašenju rudarskog kompleksa Vihoviæi kontaminiranim podru~jem Èlan 1. 326/4; 327/9; 326/3; 323/7; 326/6; 326/7; 327/1; 326/2; 323/4; 327/7; 309/1; 307/2; 315; 316/2; 316/5; 316/3; 316/4; 319/12; 319/13; 319/14; 319/15; 319/46; 319/45; 319/17; 319/43; 304; 305/2; 319/20; 319/44; 319/39; 305/1; 319/16; 319/40; 318/9; 303; 319/21; 302/2; 650/1; 711/1; 654; 611/1; 611/3; 611/5; 656/1; 655; 685/1; 666/3; 667/5; 611/4; 611/2; 653; 678/1; 650/6; 652/1; 652/2; 652/3; 606/1; 606/2; 614/1; 667/1; 720/1; 726/3; 726/1; 613; 687/1; 604; 667/3; 676/2; 666/1; 359/2; 359/1; 666/2; 191; 189; 368; 190/1; 369; 370; 372; 374; 190/2; 586; 585; 581; 373; 188; 596/2; 597/2; 582; 583; 592/1; 592/2; 184; 186/2; 187; 180; 376/3; 194; 192; 199; 201/1; 201/2; 735; 183; 181/2; 181/1; 734/2; 338; 588; 589; 534; 537; 358; 668; 357; 354; 584; 529; 533; 571/1; 571/2; 356; 657; 539; 353; 535; 207/2; 538; 575; 658; 351; 348/2; 348/1; 576; 347; 352; 349; 344; 346; 341; 339; 660/1; 336/2; 331; 327/3; 327/4; 591; 343; 345; 342; 661; 574; 530; 645; 725/1; 332; 333/4; 333/3; 729; 730; 731; 650/4; 348/3; 336/1; 738; 336/3; 333/1; 333/2; 649/1; 663/1; 647/3; 667/2; 327/6; 711/2; 712; 196; 725/2; 662/1; 662/2; 662/3; 662/4; 662/5; 726/2; 727; 711/3; 223; 215/6; 215/5; 306; 302/1; 302/4; 308; 318/9; 318/3; 319/7; 319/5; 319/6; 319/9; 319/10; 319/11; 319/18; 319/19; 319/1; 319/20; 319/41; 320/1; 313; 318/10; 322/1; 215/10; 734/1; 728; 207/1; 193; 195; 176/1; 178/1; 179; 186/1; 371; 684; 685/2; 689/1; 673; 672/2; 675/4; 675/2; 671/1; 671/3; 656/2; 670; 664; 594; 595/1; 595/2; 597/1; 608/1; 531; 540/1; 536/1; 587/1; 538; 532; 531; 546; 874; 580; 577; 578; 568/2, sve k.o. Vihoviæi. Èlan 3. Podru~je rudarskog kompleksa Vihoviæi proglašava se kontaminiranim podru~jem, u cilju zaštite `ivota i zdravlja ljudi i uklanjanja štetnih posljedica na okolinu. Èlan 2. Prostorni obuhvat kontaminiranog podru~ja iz ~lana 1. ove Odluke ~ine sljedeæe katastarske ~estice: k.~. 601; 363; 600; 603; 599; 364; 602; 365/2; 360; 365/1; 362; 667/4; 724; 361; 665; 736; 681; 675/1; 198; 202; 197; 200; 209/1; 210/1; 660/2; 674; 722/1; 722/2; 723/1; 723/2; 215/7; 215/1; 678/2; 650/3; 672/1; 329; 328/1; 330; 321/1; 208; 321/2; 215/4; 328/2; 326/1; 323/2; 323/3; 327/2; 323/5; 323/6; 327/8; 318/4; 318/7; 318/16; 318/17; 321/6; 312/1; 312/2; 311/1; 311/2; 314/1; 314/2; 307/1; 310; 309/2; 316/1; 317; 318/1; 318/2, 318/8; 319/8; 326/5; 207/3; 318/15; 318/5; 318/6; 318/10; 318/11; 318/12; 318/13; 318/14; 327/5; 323/1; Na prostoru iz ~lana 2. ove Odluke zabranjuje se: - kretanje ljudi i `ivotinja, osim osoba sa posebnim odobrenjem, - deponiranje komunalnog i drugog otpada, - gradnja gra|evina i drugi zahvati u prostoru, osim istra`nih radova i radova na sanaciji zemljišta, postavljanja monta`nih objekata u svrhu obavljanja istra`nih radova i sanacije, do donošenja regulacijskog plana. Èlan 4. Zadu`uje se Jedinica za implementaciju Projekta Vihoviæi da izvrši ogra|ivanje kontaminiranog podru~ja, odgovarajuæom ogradom koja zadovoljava uslove postavljene ovom Odlukom. Èlan 5. Sastavni dio ove Odluke ~ini mapa kontaminiranog podru~ja u razmjeri 1:2.500 i Elaborat sa podacima o vlasnicima, odnosno posjednicima predmetnog zemljišta. Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 216 Èlan 6. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benom glasniku Grada Mostara". Broj: 01-02-593/06 Mostar, 10.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ SPISAK GRUNTOVNIH ESTICA RUDNIKA-VIHOVI I K. O . V I H O V I I A. P O P I S N I L I S T Br. ZK K. . izvadka 601 363 600 603 599 364 602 365/2 360 365/1 362 667/4 675/1 724 361 665 736 681 674 198 202 197 200 209/1 210/1 660/2 Oznaka nekretnine vo njak "Dolac" vo njak "Dolac" vo njak "Dolac" vinograd "Dolac" vinograd "Dolac" oranica "Dolac" oranica "Dolac" njiva "Dolac" oranica "Dol i " njiva "Dolac" vo njak "Dolac" vo njak Hadžiomerovina oranica "Vihovi i" pašnjak "Vihovi i" vrt "Dol i " vinograd Vihovi i vinograd "Baš a" oranica "Ledina" oranica Vihovi i neplodno Humac vinograd Hazna vinograd Hazna vinograd Hazna vinograd Jusovina pašnjak "Poznina" oranica Kurevina B. V L A S N I K I L I S T Površina Uknjiženo je pravo vlasništva na m2 nekretninama upisanim u A listu u korist: 450 460 550 1530 1600 Društvenog vlasništva sa 1/1 5000 1500 1900 2000 1850 1730 526 830 1300 550 4400 11220 1550 560 790 2700 800 2110 4910 3825 1380 Društvenog vlasništva sa 1/1 Društvenog vlasništva sa 1/1 Društvenog vlasništva sa 1/1 Društvenog vlasništva sa 1/1 Društvenog vlasništva sa 1/1 Društvenog vlasništva sa 1/1 C. T E R E T N I L I S T PRIMJEDBA UPISI 1.Rudnika mrkog uglja u Mostaru 1/1 803 1130 683 329 372 202 510 1.SOUR "Titovi rudnici uglja" Tuzla-RO "Rudnik mrkog uglja" Mostar 1.Rudnika mrkog uglja u Mostaru sa1/1 1.Rudnika mrkog uglja u Mostaru 1/1 1.Rudnika mrkog uglja u Mostaru 1/1 1.Rudnika uglja u Mostaru 1/1 1.Rudnika mrkog uglja u Mostaru 1/1 1.Državnog rudnika uglja u Mostaru sa 1/1 zatim, uknjiženo je pravo služnosti puta preko zemljišta ozna enog kao k. .br.209 i 210/3 upisanih u A listu u korist : Svagdašnjih -stvarnih korisnika parcele br.215/15 i 215/16 2.upisanih u A listu zk.ul.br.679 iste K.O. C. T E R E T N I L I S T PRIMJEDBA 596 Društvenog vlasništva sa 1/1 A. P O P I S N I L I S T Br. ZK K. . izvadka 722/1 595 722/2 723/1 723/2 67 215/7 215/1 Oznaka nekretnine vinograd Šemrduša vinograd Šemrduša vinograd Šemrduša vinograd Šemrduša oranica Poznina njiva Poznina Površina m2 960 960 1300 1280 2780 12300 B. V L A S N I KI LIST Uknjiženo je pravo vlasništva na nekretninama upisanim u A listu u korist: Društvenog vlasništva sa 1/1 Društvenog vlasništva sa 1/1 UPISI Uknijženo je pravo raspolaganja na nekretninama upisanim u A listu društvenog vlasništva u koris : 1. Rudnika uglja u Mostaru sa 1/1 1.Rudnika mrkog uglja u Mostaru 1/1 1.Drage Lasi a umr.Nikole sa 10/96 2.Tomislava Lasi a umr. Nikole sa 10/96 3.Ivana Lasi a umr.Nikole sa 2/96 4.Rudnika mrkog uglja sa 3/4 5.Stojana Lasi a umr.Nikole sa 2/96 68 678/2 650/3 Put Blam evac vo njak Blam evac 90 Društvenog vlasništva sa 1/1 2823 Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara B. V L A S N I Površina m2 KI LIST C. T E R E T N I L I S T Broj 9 - strana 217 A. P O P I S N I L I S T Br. ZK K. . izvadka Oznaka nekretnine PRIMJEDBA Uknjiženo je pravo vlasništva na nekretninama upisanim u A listu u korist: UPISI 1.Fatime Drljevi udt.Avdieg Begat sa 2.Husage Drljevi a sina Ahmetage sa 3.An e voro pok.Marka sa 4.Zore voro k eri Trifka sa 5.Koviljke voro k eri Trifka sa 6.Marka vore sina Obrena sa 8.Riste Matkovi a sina Koje sa 9.Dušana Matkovi a sina Koje sa 11.Ne e vore umr.Drage sa 12.Gojka vore sina Obrena sa 13.Marka vore sina Obrena sa 5/864 19/288 401/3456 401/13824 401/13824 401/27648 401/6912 401/6912 1203/13824 401/36864 401/36864 401/110592 401/110592 401/10368 401/10368 401/10368 401/10368 401/10368 401/73728 401/73728 7.Rudnika mrkog uglja u Mostaru sa 401/1728 10.Radoslava vore umr.Drage sa 1203/13824 544 672/1 vo njak "Vihovi i" 300 Društvenog vlasništva sa 1/1 14.Željka vore sina Vlade sa 15.Darka vore sina Vlade sa 17.Nedeljka vore sina Riste sa 18.lazara vore sina Riste sa 19.Živka vore sina Riste sa 20.Ranka vore sina Riste sa 22.Žarka vore sina Riste sa 23.Obrena vore sina Milana sa 24.Nebojše vore sina Milana sa 16.mldb.Aleksandra vore sina Vlade sa 401/110592 21.Draginje voro k eri Riste udt.Savi sa 401/10368 679 650/1 711/1 654 611/1 611/3 vo njak Blami evac njiva pred Kulom vinograd Margetuša vinograd Kujudžinovac njiva Kujudžinovac 344 3119 871 Društvenog vlasništva sa 1/1 874 811 B. V L A S N I KI LIST Uknnjiženo je pravo korištenja gra evnog zemljišta upisanog u A listu pod I. u korist : 1. Rudnika mrkog uglja Mostar sa 1/1 A. P O P I S N I L I S T Br. ZK K. . izvadka 611/5 656/1 655 685/1 666/3 667/5 611/4 611/2 653 678/1 650/6 652/1 652/2 679 652/3 606/1 606/2 614/1 667/1 720/1 726/3 726/1 613 687/1 604 667/3 676/2 666/1 359/2 359/1 Oznaka nekretnine vinograd Vihovi i njiva Vihovi i vo njak Šotruša njiva Kolakovina vo njak esimuša vo njak Hadžiomerovina vinograd Kujudžinovac vo njak Vihovi i vinograd Kujudžinovac njiva Blani evac vo ar Blani evac vinograd Blani evac vinograd Blani evac vinograd Blani evac livada nad Dolcima pašnjak nad Dolcima vo njak Vihovi i vo njak Hadžiomerovina njiva "Gornja njiva" njiva "Gornja njiva" njiva "Gornja njiva" vo njak Vihovi i Brkuša vinograd Breš i vo njak Karabegovac vo njak Hadžiomerovina vinograd Sitanuša vo njak esimuša ku a i dvorište ku a i dvorište C. T E R E T N I L I S T PRIMJEDBA Površina Uknjiženo je pravo vlasništva na m2 nekretninama upisanim u A listu u korist: 280 2827 3442 3372 623 453 853 808 853 846 475 881 953 1584 Društvenog vlasništva sa 1/1 3049 2283 2283 748 2307 577 2246 2591 1895 2811 441 1344 1192 700 800 UPISI Uknnjiženo je pravo korištenja gra evnog zemljišta upisanog u A listu pod I. u korist : 1. Rudnika mrkog uglja Mostar sa 1/1 A. P O P I S N I L I S T Br. ZK K. . izvadka 679 Oznaka nekretnine Površina m2 B. V L A S N I KI LIST C. T E R E T N I L I S T PRIMJEDBA Uknjiženo je pravo vlasništva na nekretninama upisanim u A listu u korist: 666/2 vo njak esimuša 671 Društvenog vlasništva sa 1/1 2920 2200 2510 190 3000 565 150 100 2400 5000 150 745 Društvenog vlasništva sa 1/1 1060 250 230 60 2250 1580 1030 470 3550 1720 1280 460 2000 820 UPISI Uknnjiženo je pravo korištenja gra evnog zemljišta upisanog u A listu pod I. u korist : 1. Rudnika mrkog uglja Mostar sa 1/1 321/1 208 321/2 215/4 328/2 326/1 323/2 323/3 327/2 323/5 323/6 883 327/8 318/4 318/7 318/16 318/17 310 321/6 312/1 312/2 311/1 311/2 314/1 314/2 307/1 319/40 pašnjak "Nemila" vinograd "Hazna" šuma "Nemila" ku a i dvorište pašnjak "Tuševina" gradilište,neplodno,ruševina neplodno više ku a oranica na Brijegu oranica u zgradi šuma "Ogradica" oranica "Više ku e" oranica u zgradi oranica "Njivica" ku a sa dvorištem ku a i dvorište put me u ku ama vinograd "Vilohovina" pašnjak "Nemila" oranica "Požinovina" ku a,štala i dvorište vinograd "Požinovina" oranica "Požinovina" vinograd "Požinovina" vinograd "Požinovac" oranica "Vilohovina" vo ar "Baš ina" Uknjiženo je pravo raspolaganja na nekretninama upisanim u A listu pod I , društvenog vlasništva, u korist : 1. Srednjobosanskih rudnika Zenica - OOUR Rudnika mrkog uglja Mostar 1/1 Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara B. V L A S N I KI LIST C. T E R E T N I L I S T Broj 9 - strana 218 A. P O P I S N I L I S T Br. ZK K. . izvadka 309/2 316/1 317 318/1 318/2 318/8 319/8 326/5 207/3 318/15 318/5 318/6 883 318/10 318/11 318/12 318/13 318/14 327/5 323/1 326/4 327/9 326/3 323/7 326/6 326/7 327/1 326/2 323/4 327/7 Oznaka nekretnine oranica "Vilohovina" vinograd "Kapovina" oranica"Njiva" šuma "Njivica" oranica "Njivica" šuma "Njivica" oranica "Njiva" ku ni put vinograd "Hazna" neplodno oranica "Njivica" ku ište,dvije zgrade i ku a njiva "Njivica" i štala ku a, etiri zgrade i dvorište dvorište-neplodno dvorište-neplodno dvorište-neplodno oranica "Zgrada" šikara "Ogradica" atrnja oranica u zgradi ku a i dvorište-neplodno šuma "Ogradica" tor ku a i dvorište-neplodno oranica "Zgrada" ku a i dvorište-neplodno šuma "Ogradica" oranica "Zgrada" PRIMJEDBA Površina Uknjiženo je pravo vlasništva na m2 nekretninama upisanim u A listu u korist: 2900 1930 2300 4090 400 1050 2200 325 2050 43 293 62 604 Društvenog vlasništva sa 1/1 265 120 20 19 910 2530 20 450 1120 1590 50 1215 1500 460 2440 1770 B. V L A S N I KI LIST UPISI Uknjiženo je pravo raspolaganja na nekretninama upisanim u A listu pod I , društvenog vlasništva, u korist : 1. Srednjobosanskih rudnika Zenica - OOUR Rudnika mrkog uglja Mostar 1/1 A. P O P I S N I L I S T Br. ZK K. . izvadka 309/1 307/2 315 316/2 316/5 316/3 316/4 319/12 319/13 319/14 319/15 319/46 319/45 883 319/17 319/43 304 305/2 319/20 319/44 319/39 305/1 319/16 318/9 303 319/21 302/2 329 328/1 330 Oznaka nekretnine C. T E R E T N I L I S T PRIMJEDBA Površina Uknjiženo je pravo vlasništva na m2 nekretninama upisanim u A listu u korist: oranica "Vilovina" 3100 oranica "Vilovina" 450 vinograd "Vilovina" 3120 vinograd "Vilovina" 1180 štala i dvorište 100 oranica "Vilovina" 650 ku a sa dvorištem 30 gradilište sa dvorištem i štalom 250 vrt pred ku om 50 tor kraj ku e 30 šikara "Okrajak" 1100 vo njak "Baš ina" 284 vo njak "Baš ina" 745 ruševina,dvorište i ku ište 353 Društvenog vlasništva sa 1/1 neplodno 211 njiva "Kamenjak" 1151 vo njak "Vilanovina" 1616 vo njak "Baš ina" 471 ku a,dvorište i ku ište 830 vo ar "Baš ina" 470 vinograd "Vilanovina" 980 ku ište sa dvorištem 680 vinograd "Grljevina" 1460 vinograd "Sabuša" 1300 njiva "Baš ina" 430 vinograd "Sjer evina" 2100 pašnjak "Teraševina" 2100 pašnjak "Teraševina" 3600 pašnjak "Teraševina" 700 UPISI Uknjiženo je pravo raspolaganja na nekretninama upisanim u A listu pod I , društvenog vlasništva, u korist : 1. Srednjobosanskih rudnika Zenica - OOUR Rudnika mrkog uglja Mostar 1/1 A. P O P I S N I L I S T Br. ZK K. . izvadka 191 189 368 190/1 369 370 372 374 190/2 194 192 586 585 581 373 188 596/2 597/2 582 583 592/1 592/2 184 186/2 187 180 376 Oznaka nekretnine vinograd "Hazna" oranica "Hazna" vinograd "Zadnjak" dvorište oranica "Žabnjak" oranica "Žabnjak" vinograd "Žabnjak" vinograd "Žabnjak" dvorište vinograd "Hazna" vinograd "Hazna" pašnjak "Dolac" pašnjak "Dol i " oranica "Dolci" oranica "Žabnjak" oranica "Hazna" pašnjak "Dolac" pašnjak "Dolac" oranica "Dolac" pašnjak "Dol i " vinograd "Dol i " bara "Dol i " oranica "Hazna" vinograd "Hazna" oranica "Hazna" dvorište vinograd "Žabnjak" Površina m2 3820 3200 3410 1910 1840 7400 2200 9610 1910 1800 760 1100 780 1800 1590 1340 2163 1857 2300 4730 1040 1260 4500 580 1250 1250 4060 B. V L A S N I KI LIST C. T E R E T N I L I S T PRIMJEDBA Uknjiženo je pravo vlasništva na nekretninama upisanim u A listu u korist: UPISI Iskaz III Nekretnine upisane u "A" listu pod I., sa injavaju predmet Rudarske knjige Nema tereta Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara B. V L A S N I Površina m2 1600 1160 120 460 1560 2080 2070 3620 2080 4500 1100 1650 1650 500 1760 3550 2630 1880 780 960 2880 5080 4590 2890 820 7600 KI LIST C. T E R E T N I L I S T Broj 9 - strana 219 A. P O P I S N I L I S T Br. ZK K. . izvadka 199 201/1 201/2 735 183 181/2 181/1 545/1 734/2 338 588 589 534 537 358 668 357 354 584 529 533 571 356 657 539 353 Oznaka nekretnine vinograd "Hazna" dvorište skladište za benzin ku ište sa dvorištem vinograd "Hazna" vinograd "Hazna" vinograd "Hazna" neplodno "Otpad" dvorište vinograd "Kurevina" pašnjak "Dol i " bara "Dol i " vinograd "Mukuša" vinograd "Mukuša" vinograd "Dol i " vinograd "Vihovi i" vinograd "Dol i " vinograd "Kurevina" pašnjak "Dol i " vinograd "Mukuša" vinograd "Mukuša" vinograd nad Mukušom vinograd "Vihovi i" vinograd "Njiva kod vinograd "Mukuša" oranica "Kurevina" PRIMJEDBA Uknjiženo je pravo vlasništva na nekretninama upisanim u A listu u korist: UPISI Iskaz III Nekretnine upisane u "A" listu pod I., sa injavaju predmet Rudarske knjige Nema tereta " A. P O P I S N I L I S T Br. ZK izvadka K. . Oznaka nekretnine 535 661 207/2 574 538 575 658 351 348/2 348/1 576 347 352 349 344 346 341 339 660/1 336/2 331 327/3 327/4 591 343 345 342 vinograd "Mukuša" vinograd "Vihovi i" oranica "Hazna" vinograd "Mukuša" vinograd "Mukuša" vinograd "Mukuša" vinograd "Kurevina" vinograd "Kurevina" vinograd "Kurevina" vinograd "Kurevina" oranica "Mukuša" oranica"Kurevina" vinograd "Kurevina" vinograd "Kurevina" vinograd "Kurevina" oranica "Kurevina" vinograd "Kurevina" vinograd "Kurevina" vinograd "Kurevina" vinograd "Baš a pod kulom" vinograd pod zgradom vinograd vinograd "Zgrada" bara "Dolac" oranica "Kurevina" oranica "Kurevina" oranica "Kurevina" Površina m2 2880 1100 3030 2160 2830 980 1360 1630 800 1840 2480 2080 2000 1260 1800 1380 2300 1430 1860 14040 600 1950 2900 770 1950 1860 2680 B. V L A S N I KI LIST C. T E R E T N I L I S T PRIMJEDBA Uknjiženo je pravo vlasništva na nekretninama upisanim u A listu u korist: UPISI Iskaz III Nekretnine upisane u "A" listu pod I., sa injavaju predmet Rudarske knjige Nema tereta A. P O P I S N I L I S T Br. ZK K. . izvadka 530 645 725/1 332 333/4 333/3 729 730 731 650/4 680 650/5 348/3 336/1 738 336/3 333/1 333/2 649/1 663/1 647/3 667/2 327/6 711/2 712 196 725/2 Oznaka nekretnine vinograd "Mukuša" vinograd "Vihovi i" vinograd " erimuša" oranica "Salakovac" oranica "Salakovac" oranica "Salakovac" vrt kod ku e ku ište sa dvorištem oranica vrt me u ulicom oranica "Vihovi i" vinograd "Kolakovina" oranica "Vihovi i" vinograd "Kurevina" vinograd pod kulom ku ište sa ku om i dvorištem vinograd "Baš a" oranica "Salakovac" oranica "Salakovac" neplodno "Kolakovina" vinogard oranica "Breš i " pašnjak "Vihovi i" oranica "Zgrada" neplodno pred kulom šikara "Kr kraj vinograda" vinograd "Hazna" vinograd " erimuša" Površina m2 670 900 2700 1700 420 460 480 500 140 4640 3420 1450 780 16660 930 7000 380 520 2340 1840 1870 1260 4670 488 1700 1290 1820 B. V L A S N I KI LIST C. T E R E T N I L I S T PRIMJEDBA Uknjiženo je pravo vlasništva na nekretninama upisanim u A listu u korist: UPISI Iskaz III Nekretnine upisane u "A" listu pod I., sa injavaju predmet Rudarske knjige Nema tereta Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara B. V L A S N I Površina m2 280 120 260 6950 1080 320 120 2213 KI LIST C. T E R E T N I L I S T Broj 9 - strana 220 A. P O P I S N I L I S T Br. ZK K. . izvadka 662/3 662/4 Iskaz 662/5 III 726/2 727 662/1 662/2 711/3 Oznaka nekretnine vinograd "Vihovi i" vinograd "Vihovi i" vinograd "Vihovi i" oranica "Njiva" oranica "Njiva" vinograd "Vihovi i" vinograd "Vihovi i" neplodno "Pod kulom" PRIMJEDBA Uknjiženo je pravo vlasništva na nekretninama upisanim u A listu u korist: UPISI Nekretnine upisane u "A" listu pod I., sa injavaju predmet Rudarske knjige Nema tereta 169 Na osnovu ~lana 1., 15., 17., i 88. Zakona o eksproprijaciji ("Slu`beni list Socijalisti~ke Republike Bosne i Hercegovine", broj: 12/87, 38/89), ~lana 200. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 2/98 i 48/99) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 4/04), Gradsko vijeæe Grada Mostara, na 25. sjednici odr`anoj 10.07.2006. godine, donosi RJEŠENJE 1. Utvr|uje se da je od opæeg interesa sanacija i rekultiviranje zemljišta bivšeg rudarskog kompleksa Vihoviæi, kao kontaminiranog podru~ja opasnog za okolinu, `ivot i zdravlje ljudi, a koji lokalitet obuhvaæa gra|evno zemljište ozna~eno kao: k.~. 601; 363; 600; 603; 599; 364; 602; 365/2; 360; 365/1; 362; 667/4; 724; 361; 665; 736; 681; 675/1; 198; 202; 197; 200; 209/1; 210/1; 660/2; 674; 722/1; 722/2; 723/1; 723/2; 215/7; 215/1; 678/2; 650/3; 672/1; 329; 328/1; 330; 321/1; 208; 321/2; 215/4; 328/2; 326/1; 323/2; 323/3; 327/2; 323/5; 323/6; 327/8; 318/4; 318/7; 318/16; 318/17; 321/6; 312/1; 312/2; 311/1; 311/2; 314/1; 314/2; 307/1; 310; 309/2; 316/1; 317; 318/1; 318/2, 318/8; 319/8; 326/5; 207/3; 318/15; 318/5; 318/6; 318/10; 318/11; 318/12; 318/13; 318/14; 327/5; 323/1; 326/4; 327/9; 326/3; 323/7; 326/6; 326/7; 327/1; 326/2; 323/4; 327/7; 309/1; 307/2; 315; 316/2; 316/5; 316/3; 316/4; 319/12; 319/13; 319/14; 319/15; 319/46; 319/45; 319/17; 319/43; 304; 305/2; 319/20; 319/44; 319/39; 305/1; 319/16; 319/40; 318/9; 303; 319/21; 302/2; 650/1; 711/1; 654; 611/1; 611/3; 611/5; 656/1; 655; 685/1; 666/3; 667/5; 611/4; 611/2; 653; 678/1; 650/6; 652/1; 652/2; 652/3; 606/1; 606/2; 614/1; 667/1; 720/1; 726/3; 726/1; 613; 687/1; 604; 667/3; 676/2; 666/1; 359/2; 359/1; 666/2; 191; 189; 368; 190/1; 369; 370; 372; 374; 190/2; 586; 585; 581; 373; 188; 596/2; 597/2; 582; 583; 592/1; 592/2; 184; 186/2; 187; 180; 376/3; 194; 192; 199; 201/1; 201/2; 735; 183; 181/2; 181/1; 734/2; 338; 588; 589; 534; 537; 358; 668; 357; 354; 584; 529; 533; 571/1; 571/2; 356; 657; 539; 353; 535; 207/2; 538; 575; 658; 351; 348/2; 348/1; 576; 347; 352; 349; 344; 346; 341; 339; 660/1; 336/2; 331; 327/3; 327/4; 591; 343; 345; 342; 661; 574; 530; 645; 725/1; 332; 333/4; 333/3; 729; 730; 731; 650/4; 348/3; 336/1; 738; 336/3; 333/1; 333/2; 649/1; 663/1; 647/3; 667/2; 327/6; 711/2; 712; 196; 725/2; 662/1; 662/2; 662/3; 662/4; 662/5; 726/2; 727; 711/3; 223; 215/6; 215/5; 306; 302/1; 302/4; 308; 318/9; 318/3; 319/7; 319/5; 319/6; 319/9; 319/10; 319/11; 319/18; 319/19; 319/1; 319/20; 319/41; 320/1; 313; 318/10; 322/1; 215/10; 734/1; 728; 207/1; 193; 195; 176/1; 178/1; 179; 186/1; 371; 684; 685/2; 689/1; 673; 672/2; 675/4; 675/2; 671/1; 671/3; 656/2; 670; 664; 594; 595/1; 595/2; 597/1; 608/1; 531; 540/1; 536/1; 587/1; 538; 532; 531; 546; 874; 580; 577; 578; 568/2, k.o. Vihoviæi. 2. Sastavni dio ovog rješenja je Elaborat sa podacima o vlasnicima, odnosno posjednicima predmetnog zemljišta i mapa kontaminiranog podru~ja u razmjeri 1:2500 . 3. Ovo rješenje je pravni osnov za provo|enje Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 221 postupka eksproprijacije, odnosno postupka prenosa prava raspolaganja na zemljištu ozna~enom u ta~ki 1. ovoga Rješenja. Broj: 01-02-594/06 Mostar, 10.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ 170 Na osnovu ~lana 64. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`bene novine Hercegova~ko neretvanskog kantona", broj: 4/00) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 4/04), Gradsko vijeæe Grada Mostara, na 25. sjednici, odr`anoj dana 10.07.2006. godine donijelo je ODLUKU o na~inu i kriterijima za stipendiranje studenata Èlan 1. Od utvr|enih bud`etskih sredstava iz predhodnog stava, 1/3 sredstava je namjenjeno za stipendiranje studenata deficitarnih zanimanja. Dodjeljene stipendije æe odra`avati u na~elu nacionalnu strukturu stanovništva Grada. Gradsko vijeæe Grada Mostara utvr|uje odlukom za svaku akademsku godinu i to u pravilu najkasnije do 30. 9. tekuæe godine, koji fakulteti se smatraju za deficitarna zanimanja. Pozivajuæi se na diskreciono pravo Gradona~elnika, Gradona~elnik mo`e bez javnog konkursa dodijeliti tri stipendije u jednoj akademskoj godini u iznosu utvr|enim ovom Odlukom, s tim da dodjeljene stipendije odra`avaju nacionalnu strukturu stanovništva i da zadovoljavaju kriterije iz ~lana 2. ta~ke od 1. do 6. ove Odluke. Èlan 4. Ovom Odlukom utvr|uju se na~in i kriteriji za stipendiranje studenata dodiplomskog i diplomskog studija te prava i obaveze korisnika stipendije. Èlan 2. Stipendije se dodjeljuju na osnovu javnog konkursa koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja . Odluku o raspisivanju javnog konkursa donosi Gradona~elnik najkasnije do 30.10. tekuæe godine. Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom studenti dostavljaju Komisiji za utvr|ivanje liste prioriteta za dodjelu stipendija (u daljem tekstu Komisija), koju imenuje Gradona~elnik Grada Mostara. Èlan 5. Konkurs za dodjelu stipendija sadr`i: a) podatak o vremenu za koje se stipendija dodjeljuje, b) uslove za dodjelu stipendija, c) rok za podnošenje zahtjeva, d) spisak dokumentacije koju je student du`an prilo`iti uz zahtjev; e) naziv i adresu organa kome se zahtjev podnosi. U javnom konkursu æe biti nazna~eni fakulteti koji se smatraju deficitarnim u skladu sa ~lanom 3. stav 3. ove Odluke. Èlan 6. Pravo na dodjelu stipendije Grada Mostara (u daljem tekstu stipendija) imaju redovni studenti dodiplomskog i diplomskog studija pod uslovom: 1. da su dr`avljani Bosne i Hercegovine, 2. da imaju prebivalište na podru~ju Grada Mostara (u daljem tekstu Grad), 3. da su u statusu redovnog studenta, 4. da nisu u statusu apsolventa, 5. da nisu, osim iz opravdanih razloga ponavljali godinu studija, 6. da ne primaju stipendiju od drugog davaoca ili studentski kredit. 7. da imaju u prosje~nu ocjenu najmanje 7,5 odnosno 3 u predhodnoj godini studija odnosno prosje~nu ocjenu 4,5 u završnom razredu srednje škole. Èlan 3. Komisija za utvr|ivanje liste prioriteta za dodjelu stipendije (U daljem tekstu: Komisija) ima 5 (pet) ~lanova od ~ega su 2 (dva) predstavnici Gradskog vijeæa Grada Mostara, 3 (tri) predstavnici Odjela društvenih djelatnosti Grada Mostara. Èlan 7. Gradsko vijeæe Grada Mostara, na prijedlog Gradona~elnika, utvr|uje bud`etska sredstva za stipendiranje studenata za svaku akademsku godinu. Listu prioriteta za dodjelu stipendija i Odluku o dodjeli stipendija donosi Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 222 Gradona~elnik, na prijedlog Komisije. Studente koje je Grad Mostar stipendirao u predhodnoj akademskoj godini i koji su redovno upisali narednu godinu studija, Grad æe nastaviti stipendirati i u narednoj akademskoj godini ako u predhodnoj godini studija imaju prosje~nu ocjenu od najmanje 7,5 odnosno 3. Èlan 8. poginulih branitelja i nestalih . . . . . . . . .20 13. Studenti bez oba roditelja . . . . . . . . . . . .15 14. Studenti iz porodica invalida rada I kategorije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Bodovi po osnovu ta~ki 1., 8., 11.,12. i 13. se ne zbrajaju. Bodovi po osnovu ta~ki 7., 9. i 10. se ne zbrajaju. Bodovi po osnovu ta~ki 2.,3.,4.,5.,6.i 14. tako|e se ne zbrajaju. U~ešæe u odbrani Bosne i Hercegovine, u smislu ovog ~lana, odre|uje æe se u skladu sa zakonom. II Bodovi po osnovu porodi~nog standarda bodovi 1. Studenti iz porodica ~ija su primanja po ~lanu domaæinstva manja od 100KM . . .14 2. Studenti ~ija porodica ima primanja po ~lanu od 100-150 KM . . . . . . . . . . . . . . . .10 3. Studenti ~ija porodica ima primanja po ~lanu od 150-200 KM . . . . . . . . . . . . . . . . .8 4. Studenti ~ija porodica ima primanja po ~lanu od 200-300 KM . . . . . . . . . . . . . . . . .2 III Bodovi po osnovu rezultata u u~enju bodovi Za prosje~nu ocjenu 3 odnosno 7,5 u prethodnoj godini studija odnosno za prosje~nu ocjenu 4,5 u završnom razredu srednje škole . . . . . . .10 Za svako poveæanje prosje~ne ocjene za 0,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Za u~enika generacije u srednjoj školi . . . .10 Za studenta dobitnika Dekanove nagrade . . .8 Za studenta dobitnika Rektorove nagrade .10 U~esnici konkursa za dodjelu stipendije æe biti obavješteni o rezultatima konkursa putem sredstava javnog informisanja. Svaki u~esnik u konkursu mo`e u roku od 8 dana od dana objavljivanja rezultata konkursa podnijeti `albu na Odluku o dodjeli stipendija Gradona~elniku. Èlan 9. Stipendija se ne mo`e dodijeliti za dva ili više studenata iz istog porodi~nog domaæinstva. Èlan 10. Lista prioriteta za dodjelu stipendija utvr|uje se na osnovu broja bodova po slijedeæim kriterijima: I Bodovi po osnovu ote`anih uslova `ivota i drugih okolnosti bodovi 1. Studenti iz porodica "šehida i poginulih boraca"/"poginulih branitelja" i nestalih . .10 2. Studenti ratni vojni invalidi/invalidi domovinskog rata sa invaliditetom do 50% . . . . .5 3. Studenti ratni vojni invalidi/invalidi domovinskog rata sa invaliditetom od 50% i više . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 4. Studenti iz porodica ratnih vojnih invalida/invalida domovinskog rata sa invaliditetom od 50% i više . . . . . . . . . . .8 5. Studenti iz porodica ratnih vojnih invalida/invalida domovinskog rata sa invaliditetom do 50% . . . . . . . . . . . . . . .3 6. Studenti invalidi sa invaliditetom od 50% i više . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 7. Studenti, za u~ešæe u odbrani BiH . . . . . .5 8. Studenti bez jednog roditelja, a ~iji roditelj nema status poginulog branitelja, a bio je u~esnik u odbrani . . .7 9. Studenti iz porodica nezaposlenih demobilisanih boraca . . . . . . . . . . . . . . . . .4 10. Studenti iz porodica boraca koji su u~estvovali jednu ili više godina u odbrani BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 11. Studenti bez jednog roditelja . . . . . . . . . .6 12. Studenti bez oba roditelja, pripadnici kategorija"šehida i poginulih boraca"/" 1. 2. 3. 4. 5. Bodovi po osnovu ta~ke 3. - za u~enika generacije, dodjeljuju se samo studentima koji prvi put redovno upisuju prvu godinu studija. Bodovi po osnovu ta~ki 4. i 5. ovog kriterija se ne zbrajaju. Studentu koji istovremeno studira na dva fakulteta u obzir se uzima za njega povoljniji prosjek ocjena. Èlan 11. U slu~aju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost se odre|uje prema slijedeæem redoslijedu: a) student bez oba roditelja pripadnik kategorije porodica šehida i poginulih boraca-branitelja i nestalih b) student bez oba roditelja; c) student ratni vojni invalid/invalid domovinskog rata; d) student iz porodica "šehida i poginulih Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 223 boraca"/"poginulih branitelja" i nestalih, e) student iz porodica ratnih vojnih invalida/invalida domovinskog rata, f) student sa ni`im porodi~nim standardom, g) student na višoj godini studija, h) student koji ima viši prosjek ocjena u predhodnoj godini, i) student koji studira na dva fakulteta. Èlan 12. 150,00 KM ( stotinuipedeset KM ). Mjese~ni iznos stipendije za studente ostalih fakulteta iznosi 150,00 KM (sto pedeset KM) . Èlan 16. Me|usobni odnosi izme|u Grada Mostara kao davaoca stipendije i studenta kome je dodjeljena stipendija regulisat æe se posebnim Ugovorom. Ugovor o stipendiranju izme|u ostalog sadr`i: ime i prezime studenta, njegovu ta~nu adresu, naziv fakulteta sa godinom studija, visinu stipendije, na~in isplate i vraæanje stipendije. Ugovor o stipendiranju potpisuju student sa jedne strane i Gradona~elnik sa druge strane. Èlan 13. Stipendisti Grada Mostara koji su po ranije zaklju~enim ugovorima i odlukama iz ove oblasti ostvarili pravo na stipendiranje nastavit æe se stipendirati u narednoj školskoj godini pod uslovima iz ranije zaklju~enih ugovora i u skladu sa odredbama ove Odluke. Èlan 17. Danom stupanja na snagu ove Odluke na teritoriji Grada Mostara prestaje primjena Odluke o na~inu i kriterijima za stipendiranje studenata broj:01-02-930/05 od 20.10.2005. godine ("Slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 9/05). Èlan 18. Studenti kojima je dodjeljena stipendija du`ni su se u roku od 30. dana po završetku studija javiti nadle`noj slu`bi Grada Mostara. Ukoliko im Grad Mostar u roku od narednih 6 (šest) mjeseci ne osigura zaposlenje u upravi Grada Mostara ili u nekoj od istitucija ~iji osniva~ je Grad Mostar ili ako u istom periodu ne na|u zaposlenje na podru~ju Grada Mostara, osloba|aju se obaveze vraæanja iznosa primljenog po osnovu stipendije. Studenti kojima je dodijeljena stipendija, a koji po završetku fakulteta postupe protivno odredbi predhodnog stava tj. ne jave se u roku od 30 dana po završetku studija ili odbiju posao osiguran od strane Grada Mostara, du`ni su vratiti cjelokupan iznos stipendija uveæan za kamatu od 10%, u roku ne du`em od 24 mjeseca. Èlan 14. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana po objavljivanju u "Slu`benom glasniku Grada Mostara". Broj: 01-02-595/06 Mostar, 10.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ Student potpisnik ugovora o stipendiranju du`an je vratiti ukupan iznos sredstava primljenih po osnovu stipendije uveæan za kamatu od 10%, u roku ne du`em od 12 mjeseci, u slu~aju: ako napusti redovno školovanje, ako izgubi pravo na dalje redovno školovanje, Èlan 15. 171 Na osnovu ~lana 10. stav 2. Odluke o spajanju ustanova-centara za socijalni rad u jednu ustanovu ("Slu`beni glasnik Grada Mostara", broj 2/05, 7/05), ~lana 64. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Slu`bene novine Hercegova~ko-neretvanskog kantona", broj: 4/00) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara" broj: 4/04), Gradsko vijeæe Grada Mostara na 25. sjednici odr`anoj dana 10.07.2006. godine, donijelo je Stipendije se dodjeljuju za akademsku godinu i isplaæivat æe se u deset jednakih mjese~nih rata, po~evši od 01. 10. tekuæe godine. Mjese~ni iznos stipendije za studente deficitarnih fakulteta iznosi 200,00 KM (dvije stotine KM ) ako studira van Mostara, a ukoliko studira u Mostaru mjese~ni iznos stipendije iznosi ODLUKU o davanju saglasnosti na Pravila Ustanove "Centar za socijalni rad Grada Mostara" Mostar Èlan 1. Daje se saglasnost na Pravila Ustanove "Centar za socijalni rad Grada Mostara" Mostar, broj: 01-49-1320/06 od 29. 05. 2006. godine. Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 224 Pravila Ustanove donio je Upravni odbor Ustanove Odlukom o usvajanju Pravila Ustanove "Centar za socijalni rad Grada Mostara", broj: 0149-1318/06 od 29. 05. 2006. godine . Èlan 2. Èlan 3. Odluka stupa na snagu narednog dana po objavljivanju u "Slu`benom glasniku Grada Mostara" . Broj: 01-02-597/06 Mostar, 10.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ Ova Odluka stupa na snagu narednog dana po objavljivanju u "Slu`benom glasniku Grada Mostara". Broj: 01-02-596/06 Mostar, 10.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ 172 Na osnovu ~lana 54. stav 3. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 25/03 i 67/05) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 4/04), po zahtjevu SAVE MILOVIÆA pok. Jovana i BOBE MILOVIÆA sina Save iz Mostara, Gradsko vijeæe Grada Mostara, na 25. sjednici odr`anoj dana 10.07.2006. godine, donosi 173 Na osnovu ~lana 54. stav 3. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 25/03 i 67/05) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj:4/04), po zahtjevu ESADA GOLOŠA sina Huseina iz Mostara, Gradsko vijeæe Grada Mostara, na 25. sjednici odr`anoj dana 10.07.2006. godine, donosi ODLUKU o davanju saglasnosti za promet nedovršenim objektom Èlan 1. ODLUKU o davanju saglasnosti za promet nedovršenim objektom Èlan 1. Daje se saglasnost Savi Miloviæu pok.Jovana i Bobi Miloviæu sinu Save iz Mostara, za otu|enje nedovršenog poslovnog objekta - benzinska pumpa sa prateæima sadr`ajima, izgra|enog na gra|evinskom zemljištu ozna~enom kao k.~. 1879/2 i 2397/2 (nova k.~. 28/1), upisana u z.k. ul.br. 3757 i 5067 k.o. Mostar. Saglasnost se daje zbog preseljenja u drugo mjesto podnositelja zahtjeva Save Miloviæa pok. Jovana, kao i nedostatka finansijskih sredstava, tako da su opravdano sprije~eni da nastave radove na zapo~etom poslovnom objektu - benzinskoj pumpi sa prateæima sadr`ajima. Èlan 2. Daje se saglasnost Esadu Gološu sinu Huseina iz Mostara, za otu|enje nedovršenog stambenog objekta izgra|enog na gra|evinskom zemljištu ozna~enom kao k.~. 25/209 (nova k.~. 721/85), upisanog u z.k. ul.br. 169 k.o. Kosor. Saglasnost se daje zbog bolesti radi ~ega je nosilac prava korištenja opravdano sprije~en da nastavi radove na zapo~etom stambenom objektu. Èlan 2. Upis prava korištenja na kupca izvršit æe se na osnovu kupoprodajnog ugovora i ove Odluke. Èlan 3. Odluka stupa na snagu narednog dana po objavljivanju u "Slu`benom glasniku Grada Mostara" . Broj: 01-02-598/06 Mostar, 10.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ Upis prava korištenja na kupca izvršit æe se na osnovu kupoprodajnog ugovora i ove Odluke . Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 225 174 Na osnovu ~lana 54. stav 3. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 25/03 i 67/05) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 4/04), po zahtjevu JAKIROVIÆ DINKE kæeri Ante iz Mostara, Gradsko vijeæe Grada Mostara, na 25. sjednici odr`anoj dana 10.07.2006. godine, donosi ZAKLJUÈAK o neprihvatanju ponude za preuzimanje gradskog gra|evinskog zemljišta Èlan 1. ODLUKA o davanju saglasnosti za promet nedovršenim objektom Èlan 1. Ne prihvata se ponuda za preuzimanje gradskog gra|evinskog zemljišta u naselju Iliæi u Mostaru, ozna~enog kao k.~. 659/1 (nova k.~. 1017), površine 500 m2 upisana u zk.ul. broj: 64 k.o. Cim i posjedovni list 312 k.o. Iliæi, dr`avno vlasništvo sa uknji`enim pravom korištenja gra|evinskog zemljišta u korist, Marijana Jurice, pok. Ivana iz Cima i Ljubice Jurica, pok. Ivana iz Cima, sa po 1/2 dijela, po cijeni od 12.000,00 KM. Èlan 2. Daje se saglasnost Jakiroviæ Dinki kæeri Ante iz Mostara za otu|enje nedovršenog stambenog objekta izgra|enog na gra|evinskom zemljištu ozna~enom kao k.~. 1825 (nova k.~. 25/35), upisana u z.k. ul.br. 6614 k.o. Mostar (Mostar I). Saglasnost se daje zbog razvoda braka i teške materijalne situacije radi ~ega je nositeljica prava korištenja opravdano sprije~ena da nastavi radove na zapo~etom stambenom objektu. Èlan 2. Raniji korisnik nekretnine iz ~lana 1. ovog Zaklju~ka mo`e prenijeti pravo korištenja na treæe osobe ali ne po ni`oj cijeni od one koja je ponu|ena gradu niti po povoljnijim uvjetima. Èlan 3. Ovaj Zaklju~ak stupa na snagu narednog dana po objavljivanju u "Slu`benom glasniku Grada Mostara". Broj: 01-02-600/06 Mostar, 10.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ Upis prava korištenja na kupca izvršit æe se na osnovu kupoprodajnog ugovora i ove Odluke. Èlan 3. Odluka stupa na snagu narednog dana po objavljivanju u "Slu`benom glasniku Grada Mostara" . Broj: 01-02-599/06 Mostar, 10.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r ____________________________ 176 Na osnovu ~lana 25. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 25/03) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara" broj: 4/04) u predmetu preuzimanja gradskog gra|evinskog zemljišta, po zahtjevu Bosiljke Vu~ijak iz Mostara, Gradsko vijeæe Grada Mostara, na 25. sjednici odr`anoj dana 10.07.2006. godine, donosi 175 Na osnovu ~lana 25. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 25/03) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara" broj: 4/04) u predmetu preuzimanja gradskog gra|evinskog zemljišta, po zahtjevu Ivana Jurice iz Mostara, Gradsko vijeæe Grada Mostara, na 25. sjednici odr`anoj dana 10.07.2006. godine, donosi ZAKLJUÈAK o neprihvatanju ponude za preuzimanje gradskog gra|evinskog zemljišta Èlan 1. Ne prihvata se ponuda za preuzimanje gradskog gra|evinskog zemljišta u naselju Iliæi u Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 226 Mostaru, ozna~enog kao k.~. 622/3 (nova k.~. 630/2), površine 694 m2 upisana u zk.ul. broj: 972 k.o. Vihoviæi i posjedovni list 577 k.o. Vihoviæi, dr`avno vlasništvo sa uknji`enim pravom korištenja gra|evinskog zemljišta u korist, Bosiljke Èvoro kæi Riste udt. Vu~ijak iz Vihoviæa, sa 1/1 dijela, po cijeni od 15.000,00 KM. Èlan 2. Èlan 3. Zaklju~ak stupa na snagu narednog dana po objavljivanju u "Slu`benom glasniku Grada Mostara". Broj: 01-02-602/06 Mostar, 10.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ Raniji korisnik nekretnine iz ~lana 1. ovog Zaklju~ka mo`e prenijeti pravo korištenja na treæe osobe ali ne po ni`oj cijeni od one koja je ponu|ena gradu niti po povoljnijim uvjetima. Èlan 3. Ovaj Zaklju~ak stupa na snagu narednog dana po objavljivanju u "Slu`benom glasniku Grada Mostara". Broj: 01-02-601/06 Mostar, 10.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ 178 Na osnovu ~lana 25. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 25/03 i 67/05) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostar", broj:4/04), u predmetu preuzimanja gradskog gra|evinskog zemljišta po zahtjevu IVAN VUÈINA sin Nikole, na 25. sjednici odr`anoj dana 10.07.2006. godine, donijelo je 177 Na osnovu ~lana 25. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj:25/03 i 67/05) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostar", broj:4/04), u predmetu preuzimanja gradskog gra|evinskog zemljišta po zahtjevu MEDIHE NOVO ro|. Muftiæ koju zastupa Marinko Škobiæ, advokat iz Mostara, na 25. sjednici odr`anoj dana 10.07.2006. godine, donijelo je Z A K LJ U È A K o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgra|enog gra|evinskog zemljišta Èlan 1. Z A K LJ U È A K o neprihvatanju ponude za preuzimanje neizgra|enog gra|evinskog zemljišta Èlan 1. Ne prihvata se ponuda za preuzimanje neizgra|enog gra|evinskog zemljišta, ozna~enog kao k.~. 648/2 i 648/4 (nova k.~. 222), upisana u zk.ul.br. 22 u k.o. Ortiješ, u površini od 2333 m2, dr`avna svojina s uknji`enim pravom korištenja Ivan Vu~ina sin Nikole sa 1/1 dijela, po cijeni od 78.000,00 KM . Èlan 2. Ne prihvata se ponuda za preuzimanje neizgra|enog gra|evinskog zemljišta, ozna~enog kao k.~. 1/50 i 1/56 (nova k.~. 5822 i 5819) k.o. Mostar u ukupnoj površini od 255 m2, dr`avna svojina s uknji`enim pravom korištenja Medihe Novo ro|. Muftiæ sa 1/2 dijela, po cijeni od 40.000,00 KM . Èlan 2. Raniji korisnik nekretnine iz ~lana 1. ovog Zaklju~ka mo`e prenijeti pravo korištenja na treæa lica ali ne po ni`oj cijeni od one po kojoj je ponudio gradu niti po povoljnijim uslovima. Èlan 3. Zaklju~ak stupa na snagu narednog dana po objavljivanju u "Slu`benom glasniku Grada Mostara" . Broj: 01-02-603/06 Mostar, 10.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ Raniji korisnik nekretnine iz ~lana 1. ovog Zaklju~ka mo`e prenijeti pravo korištenja na treæa lica ali ne po ni`oj cijeni od one po kojoj je ponudio gradu niti po povoljnijim uslovima. Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 227 179 Na osnovu, ~lana 61. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 25/03), ~lana 200. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 2/98 i 48/99) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Slu`beni glasnik Grada Mostara", broj: 4/04) u predmetu, utvr|ivanja prava vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kojem je izgra|en stambeno-poslovni objekt, po zahtjevu Miljenka Kvesiæa i drugih iz Mostara gradsko Vijeæe Grada Mostara, na 25. sjednici odr`anoj dana 10.07.2006. godine, donijelo j e 3. Graditelji su du`ni, na ime naknade za pogodnosti-renta, uplatiti iznos od 24.061,80 KM, na ra~un Grada Mostara broj: 1610200009951328, sa naznakom naknada za pogodnosti-renta, u roku od 15 dana od dana pravomoænosti ovog Rješenja i to: - Mladen Soldo - Miljenko Kvesiæ - Boras Kvesiæ - Milenko Kvesiæ - Ivan Pinjuh - Mario Damjanoviæ - Ivan Milas - @eljko Mariæ iznos od 2.122,20 KM; iznos od 2.035,07 KM; iznos od 3.721,60 KM; iznos od 3.235,85 KM; iznos od 4.410,67 KM; iznos od 3.235,85 KM; iznos od 2.721,06 KM; iznos od 2.579,50 KM. RJEŠEN JE 4. Graditelji su du`ni uplatiti iznose iz ta~ke 2. i 3. ovog Rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. 5. Graditelji su du`ni uplatiti razliku naknade za pogodnosti-rente ukoliko se utvrdi da je korisna površina poslovnog prostora veæa od površine na temelju koje je izra~unata renta utvr|ena ovim Rješenjem. 6. Zemljišnoknji`ni odjel Opæinskog suda u Mostaru, izvršit æe uknji`bu prava vlasništva na gra|evinskom zemljišta iz ta~ke prve ovog rješenja u korist graditelja, Mladena Solde, sina Vlatka iz Mostara, sa 2/25 dijela, Miljenka Kvesiæa, sina Jure iz Mostara, sa 9/100 dijela, Borasa Kvesiæa, sina Ante iz Mostara, sa 4/25 dijela, Milenka Kvesiæa, sina Ante iz Mostara, sa 3/20 dijela, Ivana Pinjuha, sina Stanka iz Mostara, sa 19/100 dijela, Maria Damjanoviæa, sina Drage iz Mostara, sa 7/50 dijela, Ivana Milasa, sina Grge iz Mostara, sa 1/10 dijela i @eljka Mariæa, sina Bo`e iz Mostara, sa 9/100 dijela, a Slu`ba za katastar Grada Mostara æe evidentirati nastale promjene u katastarskom operatu, sve nakon pravomoænosti ovog Rješenja i kada novi korisnici podnesu dokaz da su platili naknadu za zemljište i naknadu za pogodnosti-renta. 7. Na ovo Rješenje se plaæa upravna pristojba u iznosu od 10,00 KM. Broj: 01-02-604/06 Mostar, 10.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ 1. Utvr|uje se pravo vlasništva gra|evinskog zemljišta na kojem su izgra|eni poslovni objekti, ozna~enog kao: - k.~. 2679/3, površine 237 m2, nastala cijepanjem od k.~. 2679/2 upisane u zk.ul. broj: 4111, k.o. Mostar, dr`avno vlasništvo sa uknji`enim pravom korištenja u korist opæine Mostar, sa 1/1 dijela, - k.~. 2680/12, površine 48 m2, nastala cijepanjem od k.~. 2680/9 i k.~. 2680/13 površine 205 m2, obadvije upisane u zk.ul. broj: 4104, k.o. Mostar, dr`avno vlasništvo sa uknji`enim pravom korištenja gra|evnog zemljišta u Fonda za ure|enje gra|evnog zemljišta Opæine Mostar, sa 1/1 dijela, ukupne površine 490 m2, koja ~ini novu k.~. 1056/4, k.o Mostar, u korist graditelja: Mladena Solde, sina Vlatka iz Mostara, sa 2/25 dijela, Miljenka Kvesiæa, sina Jure iz Mostara, sa 9/100 dijela, Borasa Kvesiæa, sina Ante iz Mostara, sa 4/25 dijela, Milenka Kvesiæa, sina Ante iz Mostara, sa 3/20 dijela, Ivana Pinjuha, sina Stanka iz Mostara, sa 19/100 dijela, Maria Damjanoviæa, sina Drage iz Mostara, sa 7/50 dijela, Ivana Milasa, sina Grge iz Mostara, sa 1/10 dijela i @eljka Mariæa, sina Bo`e iz Mostara, sa 9/100 dijela. 2. Graditelji su du`ni, na ime naknade za zemljište uplatiti iznos od 12.421,54 KM, na ra~un Grada Mostara broj: 1610200009951328, sa naznakom naknada za zemljište, u roku od 15 dana od dana pravomoænosti ovog Rješenja i to: - Mladen Soldo - Miljenko Kvesiæ - Boras Kvesiæ - Milenko Kvesiæ - Ivan Pinjuh - Mario Damjanoviæ - Ivan Milas - @eljko Mariæ iznos od 993,72 KM; iznos od 1.117,94 KM; iznos od 1.987,44 KM; iznos od 1.863,25 KM; iznos od 2.360,09 KM; iznos od 1.739,01 KM; iznos od 1.242,15 KM; iznos od 1.117,94 KM. 180 Na osnovu ~lana 200. i 255. Zakona o upravnom postupku, ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 2/98 i Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 228 48/99) i ~lana 28. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara" broj: 4/04) u predmetu obnove postupka utvr|ivanja trajnog prava korištenja gra|evinskog zemljišta na kojem je izgra|en stambeni objekt, po zahtjevu Stjepana Komadine iz Mostara, zastupanog po punomoæniku Nikici Vu~ini advokatu iz Mostara, Gradskog vijeæe Grada Mostara, na 25. sjednici odr`anoj dana 10.07.2006. godine, donosi ("Slu`beni list RBiH" broj 6/92, 8/93 i 13/94), ~lana104.a Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine Hercegova~ko neretvanskog kantona" broj 5/2000, 4/2004 i 5/2004) i ~lana 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara" broj 4/2004), Gradona~elnik Mostara, kao odgovorni javni slu`benik, donosi RJEŠEN JE 1. Poništava se Rješenje Vijeæa gradske opæine Mostar Jugozapad, ur.broj: OV-01-118/2001 od 17.04.2001.godine, kojim je utvr|eno trajno pravo korištenja gra|evinskog zemljišta, na kojem je izgra|en stambeni objekt, ozna~eno kao: - k.~. 287/6 (nova k.~. 1360/2) površine 585 m2 i k.~. 287/7 (nova k.~. 1360/1) površine 758 m2, upisane u zk.ul. broj: 1046 k.o. Vihoviæi, društveno vlasništvo sa uknji`enim pravom korištenja gra|evinskog zemljišta u korist Mije Komadine umr. Ivana, sa ? dijela, Stjepana Komadine pok. Ivana, sa ? dijela i Viktora Komadine, sina Dominika, sa ? dijela, u korist Viktora Komadine, sina Dominika, sa 1/1 dijela. 2. Slu`ba za finansije, Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara izvršit æe povrat novca u iznosu od 693,00 KM, Viktoru Komadini, sinu Dominika iz Mostara, na ra~un koji on dostavi, a koje je on uplatio kao naknadu za pogodnosti-renta. 3. Zemljišnoknji`ni odjel Opæinskog suda Mostar, izvršit æe brisanje trajnog prava korištenja gra|evinskog zemljišta iz ta~ke 1. ovog Rješenja i vratiti stanje upisa prije toga, dok æe Slu`ba za katastar Grada Mostara evidentirati nastale promjene u katastarskom operatu, a sve nakon pravomoænosti ovog Rješenja. 4. Na ovo rješenje se plaæa upravna pristojba u iznosu od 10,00 KM. Broj: 01-02-605/06 Mostar, 10.07.2006. godine PREDSJEDNIK Murat Æoriæ, s.r. ____________________________ R J E Š E NJ E o razrješenju ~lanova Školskog odbora Treæe osnovne škole Mostar Èlan 1. Razrješavaju se du`nosti ~lanstva u Školskom odboru Treæe osnovne škole Mostar, na li~ni zahtjev: 1. STIPE VRLJIÆ, ~lan iz reda zaposlenika 2. KARMELA ZLOMISLIÆ, ~lan iz reda zaposlenika 3. STIPE ZOVKO, ~lan iz reda roditelja 4. TATJANA BUHAÈ, ~lan iz reda roditelja. Èlan 2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit æe se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benom glasniku Grada Mostara". Broj: 02-05-1118/2006 Mostar, 22.06.2006. godine GRADONAÈELNIK Ljubo Bešliæ, s.r. ____________________________ 181 Na osnovu ~lana 25. Zakona o ustanovama 182 Na osnovu ~lana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 34/2003), ~lana 104.a Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine Hercegova~ko - neretvanskog kantona" broj 5/2000, 4/2004 i 5/2004), ~lana 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski slu`beni glasnik Grada Mostara" broj 4/2004) i ~lana 14. Odluke o kriterijima i postupku za imenovanje upravnih odbora/upravnih vijeæa javnih ustanova ~iji osniva~ je Grad Mostar te njihovim pravima, obavezama i odgovornosti ("Slu`beni glas- Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 229 nik Grada Mostara" broj 5/2005), Gradona~elnik Mostara, kao odgovorni javni slu`benik, donosi R J E Š E NJ E o kona~nom imenovanju ~lanova Školskog odbora Treæe osnovne škole Mostar Èlan 1. U Školski odbor Treæe osnovne škole Mostar imenuju se: 1. KREŠIMIRA NOVAK, ~lan iz reda zaposlenika 2. ANA ÆUBELA, ~lan iz reda zaposlenika 3. VIKTOR ZOVKO, ~lan iz reda roditelja 4. TOMISLAV MAJIÆ, ~lan iz reda roditelja. Èlan 2. Mandat predsjednika i ~lanova Školskog odbora iz ~lana 1. ovog rješenja traje 4 (~etiri) godine od dana imenovanja. Èlan 3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit æe se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benom glasniku Grada Mostara". Broj: 02-05-1119/2006 Mostar, 22.06.2006. godine GRADONAÈELNIK Ljubo Bešliæ, s.r. ____________________________ Juli 2006. SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 9 - strana 230 Izdava~ ne mo`e preuzeti odgovornost za jezik slu`benih objava i oglasa koje se objavljuju u dijelu "Objave i oglasi" . "SLU@BENI GLASNIK GRADA MOSTARA" Izdava~: GRAD MOSTAR Za izdava~a: Sekretar Stru~ne slu`be Gradskog vijeæa tel.: 036 / 500-696, 500-636, 500-686 faks: 580-611 List izlazi prema potrebi. Pretplata za 2006. godinu iznosi 100,00 KM plus PDV. Pretplata, prodaja i primanje oglasa obavlja se u ulici Adema Buæa 19 u Mostaru. @iro ra~un broj: 1610200009950649 kod Raiffeisen bank d.d. BiH, GF Mostar. Pretplatnicima koji se pretplate tokom godine ne mo`emo garantovati prijem svih prethodno izdatih brojeva. Štampa: GIK "OKO" D`emala Bijediæa 185. Sarajevo Tira`: 400 primjeraka Na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva obrazovanja nauke kulture i sporta br: 03-15648/05 od 17.03.2005. godine "Slu`beni glasnik Grada Mostara" je proizvod iz ~lana 13. ta~ka 13. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga na ~iji se promet ne plaæa porez.
 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba