Broj 3 Godina V Mostar, 16. februara 2004. bosanski jezik Ispis E-mail
17.02.2004.
Broj 3 Godina V Mostar, 16. februara 2004. bosanski jezik Broj 3 Godina V Mostar, 16. februara 2004. bosanski jezik 127.64 Kb
Read this doc on Scribd: broj03 2004 ba
GRADSKI SLU@BENI GLASNIK GRADA MOSTARA SLU@BENI LIST GRADA MOSTARA Broj 3 Godina V Mostar, 16. februara 2004. PREGLED SADR@AJA VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU 1. ODLUKA o zabrani prijenosa ili prela`enja nepokretne imovine gradskih opæina i o obustavljanju prijema u radni odnos novih kadrova u gradske opæine ..................................................................3 bosanski jezik GRADSKA OPÆINA MOSTAR STARI GRAD 2. RJEŠENJE o preuzimanju iz posjeda neizgra|enog gra|evinskog zemljišta društvene svojine, radi privo|enja istog trajnoj namjeni-izgradnji kolskog pristupa puta u naselju Šehovina u Mostaru po zahtjevu Gradske opæine Mostar - Stari grad ........................................................................................5 3. RJEŠENJE o preuzimanju i dodjeli na korištenje gradskog gra|evinskog zemljišta društvene svojine radi izgradnje stambenog objekta, RED@IÆ REDIN..................................................................6 4. RJEŠENJE o preuzimanju i dodjeli na korištenje gradskog gra|evinskog zemljišta društvene svojine radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta, MARIÆ SALEM..................................................7 5. RJEŠENJE o preuzimanju i dodjeli na korištenje gradskog gra|evinskog zemljišta društvene svojine radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta, ÈAMPARA ISMAIL ...........................................9 6. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, PLOSKIÆ EMINA .................................................................................................10 7. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, MARIÆ ZULFO .....................................................................................................11 8. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, ŠKALJIÆ OSMAN I ŠKALJIÆ JASMINKO.......................................................13 9. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, ŠTETA BERDAN...................................................................................................15 10. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, ZUKIÆ AMIR ........................................................................................................17 11. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, MEMIÆ Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript 12. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, DJONKO HUSO I DJONKO STELA.................................................................20 13. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, MARIÆ RASEMA...................................................................................................21 14. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, MUSTAFIÆ SENA .................................................................................................23 15. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, DEMIÆ SULEJMAN .............................................................................................24 16. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, TRBONJA MEHO I NUKIÆ ŠUÆRIJA..............................................................26 Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 3 ODLUKA VISOKOG PREDSTAVNIKA Koristeæi se ovlaštenjima koja su Visokom predstavniku data u èlanu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Opæeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konaèni autoritet u zemlji u pogledu tumaèenja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir èlan II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik "poma`e, kada ocijeni da je to neophodno, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora"; Pozivajuæi se na stav XI.2 Zakljuèaka Konferencije za implementaciju mira odr`ane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeæe za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konaèni autoritet u zemlji u vezi sa tumaèenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznala`enju rješenja za probleme u skladu sa gore navedenim "donošenjem obavezujuæih odluka, kada ocijeni da je to neophodno", o odre|enim pitanjima, ukljuèujuæi i (prema taèki (c) stava XI.2) "mjere kojima se obezbje|uje implementacija Mirovnog sporazuma na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta koje mogu ukljuèiti i mjere protiv osoba koje obavljaju javne funkcije ili zvaniènika… za koje Visoki predstavnik utvrdi da su kršili zakonske obaveze utvr|ene u skladu sa Mirovnim sporazumom ili uslovima njegove implementacije"; Imajuæi na umu potrebu da se konsoliduje funkcionalno i pravno jedinstvo Grada Mostara na naèin koji promovira efikasnost u pru`anju usluga gra|anima, promoviraju temeljna prava svih gra|ana i osigurava kolektivna prava konstitutivnih naroda u skladu sa evropskim standardima; Cijeneæi rad Komisije za reformu Grada Mostara koja je upostavljena 17. septembra 2003. godine odlukom Visokog predstavnika broj 160/03 (u daljem tekstu: Komisija); Uvjereni da rješenje koje je izradila Komisija nudi sve garancije i zaštite te da sadr`ava odredbe o podjeli vlasti do kojih se došlo detaljnim pregovorima kojima se svima u Mostaru daje moguænost da profitiraju istovremeno èuvajuæi vitalne interese svih; Podsjeæajuæi na èinjenicu da je Upravni odbor preuzeo obavezu da pru`i punu podršku implementaciji rješenja pitanja Mostara koje je zasnovano na jedinstvenoj koherentnoj gradskoj upravi sa efikasnim garantovanim mehanizmima podjele vlasti, a kojima se sprjeèava da bilo koji narod ima veæinsku kontrolu nad Gradskim vijeæem; te da æe djelovati kako bi osigurao da implementacija plana narednih mjeseci ima potrebnu politièku i ekonomsku podršku; Konstatujuæi da æe uspješna implementacija takvog rješenja, a posebno restruktuiranje gradske uprave u svjetlu novih odgovornosti, pokrenuti slo`ena pitanja koja zahtijevaju da znaèajna sredstva budu stavljena na raspolaganje gradskih organa vlasti kao i podršku svih predstavnika jedinica lokalne samouprave koje trenutno postoje na teritoriji Grada; Konstatujuæi dalje da uslovi, koji bi trebali omoguæiti odgovarajuæim organima vlasti da raspola`u ili da na neki drugi naèin dodjeljuju dr`avnu nepokretnu imovinu ukljuèujuæi bivšu društvenu imovinu na naèin koji je nediskriminirajuæi te u najboljem interesu gra|ana Grada, trenutno ne postoje jer je Mostar zapoèeo sa delikatnim periodom tranzicije; Uzimajuæi u obzir gore navedene razloge Visoki predstavnik ovim donosi slijedeæu ODLUKU O ZABRANI PRIJENOSA ILI PRELA@ENJA NEPOKRETNE IMOVINE GRADSKIH OPÆINA I O OBUSTAVLJANJU PRIJEMA U RADNI ODNOS NOVIH KADROVA U GRADSKE OPÆINE Èlan 1. Ova odluka se donosi kako bi se saèuvala nepokretna imovina svih gradskih opæina i kako bi se osigurala adekvatna zaštita, te oèuvala njihova vrijednost. Ovom odlukom se nadalje privremeno obustavlja prijem u radni odnos novih kadrova u gradske opæine, bilo dr`avnih slu`benika ili drugih. Kako bi se izbjegla svaka dvojba, ovim se proglašava da se ova odluka primjenjuje bez obzira na sve interne zakone i propise. Ova odluka ni na koji naèin ne utièe na moguænost bilo kojeg privrednog društva koji je dijelom ili u potpunosti u vlasništvu gradske opæine da posluje na uobièajen naèin. Èlan 2. Izuzetno od odredaba bilo kojeg ugovora, ugovora o zakupu ili bilo kojeg va`eæeg zakona Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 4 ili propisa kojima se dozvoljava drugaèije, ovom odlukom se zabranjuje svakoj gradskoj opæini prodaja, zakup, raspolaganje ili pravo na korištenje infrastrukture, objekata, gra|evinskog ili drugog zemljišta. Posebice, ova zabrana ukljuèuje i primjenjuje se na: 1. prodaju nepokretne imovine, njeno davanje u zakup ili na korištenje od strane bilo koje gradske opæine; 2. inventar i pripadak u vlasništvu bilo koje gradske opæine. U svrhu ove odluke, inventar ili pripadak znaèi pokretnu imovinu koja je naknadno pridodata nepokretnoj imovini sa namjerom da postane dio te nepokretne imovine; 3. svaki vid stvarne ili liène slu`nosti, prava korištenja, ogranièenja u pogledu provedbe plana prostornog ure|enja, i gra|evinska odobrenja; 4. zajmove po osnovu nepokretne imovine, ili teretne pravne poslove bilo koje vrste, prema ili u korist treæe strane; 5. gotovinsko obezbje|enje plaæanja u odnosu na nepokretnu imovinu, u koje spadaju: gotovina, mjenice, dokazi o zalogu na vlasništvo, osiguranja i garancije, depozitni raèuni, ili drugi gotovinski ekvivalenti, bez obzira u kojem periodu su nastali, a u kojima udio imaju gradske opæine; 6. raspodjelu prihoda, proizvoda, prirasta, renti, ili profita iz imovine, kao i takse, naplate, raèune ili druge vidove plaæanja za korištenje bilo kojeg vida nepokretne imovine; i 7. bilo koje ugovore i bilo koje dokumente koji se odnose na nepokretnu imovinu, kojima se u ime gradskih opæina stvaraju obaveze. Èlan 3. hov status, se ovom odlukom obustavljaju. Odredba ovog èlana se ne odnosi na konaène odluke (nakon isteka perioda za `albe) donesene u takvim javnim konkursima prije stupanja na snagu ove odluke. Èlan 6. Svaka odluka iz prethodnog èlana koju donesu vlasti gradske opæine Mostar-Jug, MostarJugozapad, Mostar -Zapad, Mostar-Jugoistok, Mostar- Sjever i Mostar - Stari Grad nakon što ova odluka stupi na snagu æe biti ništavna i bez pravnih posljedica. Èlan 7. Ovom odlukom se nala`e naèelniku bilo koje gradske opæine, gradske skupštine ili bilo kojoj drugoj osobi koja mo`e djelovati u ime gore navedenih strana da sprovede odluku u mjeri u kojoj se na njih odnosi. Èlan 8. Radi otklanjanja svake sumnje, ovim se izrièito izjavljuje i ukazuje da je odredbe sadr`ane u ovoj odluci, svaku od njih, utvrdio Visoki predstavnik u skladu sa ovlaštenjima koja su mu data u èlanu V Aneksa 10 Opæeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i da ih stoga ne mogu osporavati sudovi Bosne i Hercegovine, niti sudovi njenih entiteta, niti na drugom mjestu, te da se pred bilo kojim sudom ni u jednom trenutku ne mo`e pokrenuti postupak u vezi sa obavezama èije izvršenje iz njih proistièe. Èlan 9. Zabrane navedene u èlanu 2. se ne primjenjuju na izvršenje ili sklapanje bilo kojeg ugovora o prodaji stanova u dr`avnom vlasništvu na kojima postoji korisnièko pravo. Èlan 4. Ova odluka stupa na snagu 9. januara 2004. godine i ostaje na snazi sve dok Visoki predstavnik ne odluèi drugaèije. Èlan 10. Nakon što ova odluka stupi na snagu, u pogledu dr`avnih slu`benika i drugih uposlenika, zabranjuje se bilo kakvo upošljavanje i/ili interni premještaj istih u administrativne slu`be gradskih opæina, institucije i sva druga tijela, slu`be i pravne osobe èiji se uposlenici isplaæuju iz bud`eta gradskih opæina, sve dok drugaèije ne odredi Visoki predstavnik. Èlan 5. Ova odluka se objavljuje odmah u Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, Slu`benim novinama Hercegovaèko-neretvanskog kantona i Gradskom slu`benom glasniku Grada Mostara. br. 176/04 Sarajevo, 9. januara 2004. godine Paddy Ashdown Visoki predstavnik Svi veæ otvoreni javni konkursi za radna mjesta i/ili interni premještaj, bez obzira na nji- Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 5 167. Opæinsko vijeæe Gradske opæine MostarStari Grad na sjednici odr`anoj dana 30. januara 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad (Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/02), èlana 25. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH" br: 2/98 i 48/99) u predmetu preuzimanja iz posjeda neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemljišta društvene svojine, radi privo|enja istog trajnoj namjeni - izgradnji kolskog pristupnog puta u naselju Šehovina u Mostaru, a po zahtjevu Gradske opæine Mostar-Stari Grad zastupane po Opæinskom javnom pravobranilaštvu, d o n o s i,RJEŠENJE na`nosti ovog rješenja, a na njihovo tra`enje. III. Zemljišno-knji`ni ured Suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parcelama oznaèenim kao k.è. 718/2, 717/3 i 715/2 u korist Gradske opæine Mostar-Stari Grad sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjih uknji`enih korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara evidentirati Gradsku opæinu Mostar-Stari Grad kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e I. Preuzima se iz posjeda dosadašnjeg korisnika neizgra|eno gradsko gra|evinsko zemljište radi privo|enja istog trajnoj namjeni - izgradnji pristupnog kolskog puta u naselju Šehovina u Mostaru oznaèeno kao: - k.è. 718/2 - (nastala cijepanjem k.è. 718/1)(nova k.è. 1299/2, nastala cijepanjem k.è. 1299) - u površini od 34 m2, up. u zk. ul. br: 3270 za k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina sa uknji`enim pravom korištenja Jamina Stevke ro|. Ninkoviæ udove. Alekse iz Mostara sa 1/1 dijela, - k.è. 717/3 - (nastala cijepanjem k.è. 717/2)(nova k.è. 1309/2, nastala cijepanjem k.è. 1309)u površini od 45 m2, up. u zk. ul. br. 504 k.o. Mostar (Mostar I), društvena svojina sa uknji`enim pravom korištenja Ismeta Kajtaza sina Muhameda i Miralema Vuka sina Mustafe oba iz Mostara sa po 1/2 dijela i - k.è. 715/2 - (matièna)-(nove k.è. 1313/2, nastala cijepanjem k.è. 1313 i k.è. 1314/2, nastala cijepanjem k.è. 1314), u površini od 40 m2, up. u zk. ul. br. 2976 k.o. Mostar (Mostar I), društvena svojina sa uknji`enim pravom korištenja D`emala Glavoviæa sina Alije iz Mostara sa 1/1 dijela. II. Gradska opæina Mostar-Stari Grad du`na je na ime naknade za zemljište isplatiti uknji`enim korisnicima i to: Jamina Stevki ro|. Ninkoviæ udovi Alekse iznos od 272,00 KM (sl:dvijestotinesedamdesetdvije KM), zakonskim nasljednicima Ismeta Kajtaza sina Muhameda i Miralema Vuka sina Mustafe iznos od 360,00 KM (sl:tristotinešesdeset KM), a prema njihovim sukorisnièkim dijelovima i D`emalu Glavoviæu sinu Alije iznos od 320,00 KM (sl:tristotinedvadeset KM), nakon pravos- Opæinski javni pravobranilac Gradske opæine Mostar-Stari Grad podnio je zahtjev da se u korist Gradske opæine Mostar-Stari Grad preuzme neizgra|eno gradsko gra|evinsko zemljište oznaèeno u taèki I. ovog rješenja u svrhu privo|enja trajnoj namjeni - izgradnji kolskog pristupnog puta u naselju Šehovina u Mostaru. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad broj: 06-23-1205/00 od 17. marta 2000. godine i rješenje o izmjeni pomenutog rješenja br: 06-23-1205-1/2002 od 19. februara 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za izgradnju kolskog pristupnog puta u naselju Šehovina u Mostaru. U provedenom postupku obavljen je uvi|aj na licu mjesta i izvršeno materijalno obezbje|enje dokaza te je utvr|eno sljedeæe: - da se radi o neizgra|enom gradskom gra|evinskom zemljištu koje se mo`e preuzeti od uknji`enih korisnika u smislu èlana 25. Zakona o gra|evinskom zemljištu radi privo|enja trajnoj namjeni; - da su uknji`eni korisnici dali svoje pismene saglasnosti i to D`emal Glavoviæ po punomoæniku Semiru Guzinu, zatim Zoran D`idiæ sin Bla`a iz Mostara kao ovlašteni punomoænik svoje punice Jamina Stevke dana, te zakonski nasljednici Miralema Vuka, njegov sin Denis Vuk i supruga Arsija Vuk kæi Muhameda i Alica Zeæo, advokat iz Mostara kao privremeni zastupnik Kajtaz Vernesa jedinog zakonskog nasljednika umrl. Kajtaz Ismeta umrl. Muhameda iz Mostara. U konkretnom sluèaju stekli su se uslovi za preuzimanje naprijed navedenog zemljišta radi privo|enja trajnoj namjenI. Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 6 Naknada za zemljište za III. stambenu zonu iznosi 8,00 KM po 1m2 što za ukupnu površinu od 119 m2 iznosi 952,00 KM. Obaveza iz taèke II. dispozitiva ovog rješenja, a koja se odnosi na plaæanje naknade za zenljište temelji se na odredbi èlana 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Na osnovu izlo`enog, a primjenom èlana 25. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list S.R. BiH" br: 34/86 i 1/90) odluèeno je kao u dispozitivu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-602/03 Mostar, 30. januara 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ benog objekta u Mostaru zemljište oznaèeno kao: - k.è.2037/4 - (nastala cijepanjem k.è. 2037/2)(nova k.è. 2092/8 - nastala cijepanjem k.è. 2092/5) - u površini od 276 m2, up. u zk. ul. br: 5292 k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina sa 1/1 dijela, u naselju Zalik "DEPO". III. RED@IÆ REDIN sin Abida iz Mostara du`an je na ime naknade za zemljište uplatiti iznos od 3.312,00 KM (sl: trihiljadetristotinedvanaest KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar, i to u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti rješenja, nakon èega æe se izvršiti isplata naknade za zemljište u korist @eljeznica F BiH Sarajevo. IV. Obavezuje se RED@IÆ REDIN sin Abida iz Mostara da na ime naknade za rentu uplati iznos od 1.866,20 KM (sl: hiljaduosamstotinašesdesetšest) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad na raèun naznaèen u taèki III. ovog rješenja. V. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa do površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. VI. RED@IÆ REDIN sin Abida iz Mostara du`an je uplatiti iznose iz taèke III. i IV. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VII. Zemljišno-knji`ni ured Suda za Centralnu zonu nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 2037/4 k.o. Mostar (Mostar I), u korist RED@IÆ REDINA sina Abida sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekrenina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati RED@IÆ REDINA sina Abida kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e 168. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 30. januara 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine MostarStari Grad (Sl. glasnik Gradske opæine MostarStari Grad", br: 1/02), èlana 25. i 47. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH" br: 2/98 i 48/99) u predmetu preuzimanja i dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta društvene svojine, u svrhu izgradnje stambenog objekta, a po zahtjevu RED@IÆ REDINA sina Abida iz Mostara, d o n o s i,RJEŠENJE I. Preuzima se iz posjeda dosadašnjeg korisnika neizgra|eno gradsko gra|evinsko zemljište oznaèeno kao: - k.è. 2037/4 - (nastala cijepanjem k.è. 2037/2)(nova k.è.2092/8, nastala cijepanjem k.è. 2092/5) u površini od 276 m2, up. u zk. ul. br: 5292 za k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina sa uknji`enim pravom korištenja Zajednica Jugoslovenskih `eljeznica Beograd èiji je pravni sljednik @eljeznice F BiH Sarajevo sa 1/1 dijela. II. RED@IÆ REDINU sinu Abida iz Mostara dodjeljuje se na korištenje radi izgradnje stam- RED@IÆ REDIN sin Abida iz Mostara podnio je zahtjev da mu se dodjeli na korištenje gradsko gra|evinsko zemljište oznaèeno u taèki I. ovog rješenja u svrhu izgradnje stambenog objekta u Mostaru. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad broj: 06-25-874/02 od 14. Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 7 maja 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za izgradnju stambenog objekta u Mostaru kao i potvrda BIZ-a u opæini MostarStari Grad br: 01-43-3/03 od 8. januara 2003. godine kojim dokazuje da mu je postotak invalidnosti više od 80%. U provedenom postupku obavljen je uvi|aj na licu mjesta i izvršeno materijalno obezbje|enje dokaza te je utvr|eno sljedeæe: - da se radi o neizgra|enom gradskom gra|evinskom zemljištu koje se mo`e preuzeti od korisnika u smislu èlana 25. Zakona o gra|evinskom zemljištu radi privo|enja trajnoj namjeni; - da su @ELJEZNICE F BiH Sarajevo dali svoju pismenu saglasnost br: 737/00 od 6. novembra 2002. godine i 337/00 od 20. novembra 2002. godine za preuzimanje predmetnog zemljišta. Odredbama èlana 5. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta propisano je da Opæinsko vijeæe pored sluèajeva propisanih èlanom 48. stav 2. Zakona o gra|evinskom zemljištu neposredno dodjeljuje gradsko gra|evinsko zemljište pored ostalog i invalidima èiji postotak invalidnosti iznosi više od 80%. U konkretnom sluèaju imenovani je stekao uslove da mu se potra`ivano zemljište neposredno dodjeli na korištenje u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta. Naknada za zemljište za II. stambenoposlovnu zonu iznosi 12,00 KM po 1m2 što za površinu od 276 m2 iznosi 3.312,00 KM. Naknada za pogodnosti (renta) za II. zonu iznosi 96,00 KM što za korisnu površinu stambenog prostora od 97,20 m2 iznosi 9.331,20 KM. Èlanom 35. stav 2. i 35a. odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine MostarStari Grad", br: 1/99 i 5/99) propisano je da se invalidima naknada na ime pogodnosti (renta) za izgradnju stambenih prostora umanjuje 80 %, što za površinu od 97,20 m2 iznosi 1.866,20 KM. Obaveze iz taèki III. i IV. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnose na plaæanje naknade za zenljište i naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èlana 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Na osnovu izlo`enog, a primjenom èlana 47. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list S.R. BiH" br: 34/86 i 1/90) odluèeno je kao u dispozitivu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-603/03 Mostar, 30. januara 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ 169. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 30. januara 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad (Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/02), èlana 25. i 47. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH" br: 2/98 i 48/99) u predmetu preuzimanja i dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta društvene svojine, u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta, a po zahtjevu MARIÆ SALEMA sina Selima iz Mostara, d o n o s i,RJEŠENJE I. Preuzima se iz posjeda dosadašnjeg korisnika neizgra|eno gradsko gra|evinsko zemljište oznaèeno kao: - k.è. 2037/6 - (nastala cijepanjem k.è. 2037/2)(nova k.è.2092/10, nastala cijepanjem k.è. 2092/5) u površini od 221 m2, up. u zk. ul. br: 5292 za k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina sa uknji`enim pravom korištenja Zajednica Jugoslovenskih `eljeznica Beograd èiji je pravni sljednik @eljeznice F BiH Sarajevo sa 1/1 dijela. II. MARIÆ SALEMU sinu Selima iz Mostara dodjeljuje se na korištenje radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta u Mostaru zemljište oznaèeno kao: - k.è.2037/6 - (nastala cijepanjem k.è. 2037/2)(nova k.è. 2092/10 - nastala cijepanjem k.è. 2092/5) - u površini od 221 m2, up. u zk. ul. br: 5292 k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina sa 1/1 dijela, u naselju Zalik "DEPO". III. MARIÆ SALEM sin Selima iz Mostara du`an je na ime naknade za zemljište uplatiti Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 8 iznos od 2.652,00 KM (sl: dvijehiljadešeststotinapedesetdvije KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar, i to u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti rješenja, nakon èega æe se izvršiti isplata naknade za zemljište u korist @eljeznica F BiH Sarajevo. IV. Obavezuje se MARIÆ SALEM sin Selima iz Mostara da na ime naknade za rentu uplati iznos od 5.201,30 KM (sl: pethiljadadvijestotinejedna i 30/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad na raèun naznaèen u taèki III. ovog rješenja. V. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa do površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. VI. MARIÆ SALEM sin Selima iz Mostara du`an je uplatiti iznose iz taèke III. i IV. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VII. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 2037/6 k.o. Mostar u korist MARIÆ SALEMA sina Selima iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati MARIÆ SALEMA kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e MARIÆ SALEM sin Selima iz Mostara podnio je zahtjev da mu se dodjeli na korištenje gradsko gra|evinsko zemljište oznaèeno u taèki I. ovog rješenja u svrhu izgradnje stambenoposlovnog objekta u Mostaru. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad broj: 06-25-874/01 od 6. juna 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u Mostaru kao i uvjerenje Ministarstva odbrane F BiH br: 492074504470 kojim dokazuje da je bio pripadnik Armije BiH više od dvije godine. U provedenom postupku obavljen je uvi|aj na licu mjesta i izvršeno materijalno obezbje|enje dokaza te je utvr|eno sljedeæe: - da se radi o neizgra|enom gradskom gra|evinskom zemljištu koje se mo`e preuzeti od korisnika u smislu èlana 25. Zakona o gra|evinskom zemljištu radi privo|enja trajnoj namjeni; - da su @ELJEZNICE F BiH Sarajevo dali svoju pismenu saglasnost br: 737/00 od 6. novembra 2002. godine i 337/00 od 20. novembra 2002. godine za preuzimanje predmetnog zemljišta. Odredbama èlana 5. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta propisano je da Opæinsko vijeæe pored sluèajeva propisanih èlanom 48. stav 2. Zakona o gra|evinskom zemljištu neposredno dodjeljuje gradsko gra|evinsko zemljište pored ostalog i borcima koji su proveli više od dvije godine u Armiji BiH U konkretnom sluèaju imenovani je stekao uslove da mu se potra`ivano zemljište neposredno dodjeli na korištenje u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta. Naknada za zemljište za II. stambenoposlovnu zonu iznosi 12,00 KM po 1m2 što za površinu od 221 m2 iznosi 2.652,00 KM. Naknada za pogodnosti (renta) za II. zonu iznosi 96,00 KM što za korisnu površinu stambenog prostora od 232,20 m2 iznosi 22.291,20 KM. Èlanom 35. stav 2. i 35a. odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine MostarStari Grad", br: 1/99 i 5/99) propisano je da se borcima naknada na ime pogodnosti (renta) za izgradnju stambenih prostora umanjuje 80 %, što za površinu od 154,80 m2 iznosi 2.972,20 KM, za izgradnju poslovnih prostora umanjuje za 70 %, što za površinu od 77,40 m2 iznosi 2.229,10 KM, tako da u konkretnom sluèaju naknada za pogodnosti (renta) iznosi 5.201,30 KM. Obaveze iz taèki III. i IV. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnose na plaæanje naknade za zenljište i naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èlana 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Na osnovu izlo`enog, a primjenom èlana 47. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list S.R. BiH" br: 34/86 i 1/90) odluèeno je kao u dispozitivu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-604/03 Mostar, 30. januara 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 9 170. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 30. januara 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad (Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/02), èlana 25. i 47. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH" br: 2/98 i 48/99) u predmetu preuzimanja i dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta društvene svojine, u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta, a po zahtjevu ÈAMPARA ISMAILA sina Hasana iz Mostara, d o n o s i,RJEŠENJE za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa do površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. VI. ÈAMPARA ISMAIL sin Hasana iz Mostara du`an je uplatiti iznose iz taèke III. i IV. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VII. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 2037/5 k.o. Mostar u korist ÈAMPARA ISMAILA sina Hasana iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekrenina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati ÈAMPARA ISMAILA sina Hasana kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e I. Preuzima se iz posjeda dosadašnjeg korisnika neizgra|eno gradsko gra|evinsko zemljište oznaèeno kao: - k.è. 2037/5 - (nastala cijepanjem k.è. 2037/2)(nova k.è.2092/9, nastala cijepanjem k.è. 2092/5) u površini od 214 m2, up. u zk. ul. br: 5292 za k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina sa uknji`enim pravom korištenja Zajednica Jugoslovenskih `eljeznica Beograd èiji je pravni sljednik @eljeznice F BiH Sarajevo sa 1/1 dijela. II. ÈAMPARA ISMAILU sinu Hasana iz Mostara dodjeljuje se na korištenje radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta u Mostaru zemljište oznaèeno kao: - k.è.2037/5 - (nastala cijepanjem k.è. 2037/2)(nova k.è. 2092/9 - nastala cijepanjem k.è. 2092/5) - u površini od 214 m2, up. u zk. ul. br: 5292 k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina sa 1/1 dijela, u naselju Zalik "DEPO". III. ÈAMPARA ISMAIL sin Hasana iz Mostara du`an je na ime naknade za zemljište uplatiti iznos od 2.568,00 KM (sl: dvijehiljadepetstotinašesdesetosam KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar, i to u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti rješenja, nakon èega æe se izvršiti isplata naknade za zemljište u korist @eljeznica F BiH Sarajevo. IV. Obavezuje se ÈAMPARA ISMAIL sin Hasana iz Mostara da na ime naknade za rentu uplati iznos od 5.201,30 KM (sl: pethiljadadvijestotinejedna i 30/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad na raèun naznaèen u taèki III. ovog rješenja. V. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade ÈAMPARA ISMAIL sin Hasana iz Mostara podnio je zahtjev da mu se dodjeli na korištenje gradsko gra|evinsko zemljište oznaèeno u taèki I. ovog rješenja u svrhu izgradnje stambenoposlovnog objekta u Mostaru. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad" Dj. broj: 06-25-874/01 od 6. juna 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u Mostaru kao i uvjerenje Ministarstva odbrane u Opæini Mostar br: 42.10/02-2-ST77/98 od 28. septembra 1998. godine kojim dokazuje da je bio pripadnik Armije BiH više od dvije godine. U provedenom postupku obavljen je uvi|aj na licu mjesta i izvršeno materijalno obezbje|enje dokaza te je utvr|eno sljedeæe: - da se radi o neizgra|enom gradskom gra|evinskom zemljištu koje se mo`e preuzeti od korisnika u smislu èlana 25. Zakona o gra|evinskom zemljištu radi privo|enja trajnoj namjeni; - da su @ELJEZNICE F BiH Sarajevo dali svoju pismenu saglasnost br: 737/00 od 6. novembra 2002. godine i 337/00 od 20. novembra 2002. godine za preuzimanje predmetnog zemljišta. Odredbama èlana 5. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 10 propisano je da Opæinsko vijeæe pored sluèajeva propisanih èlanom 48. stav 2. Zakona o gra|evinskom zemljištu neposredno dodjeljuje gradsko gra|evinsko zemljište pored ostalog i borcima koji su proveli više od dvije godine u Armiji BiH U konkretnom sluèaju imenovani je stekao uslove da mu se potra`ivano zemljište neposredno dodjeli na korištenje u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta. Naknada za zemljište za II. stambenoposlovnu zonu iznosi 12,00 KM po 1m2 što za površinu od 214 m2 iznosi 2.568,00 KM. Naknada za pogodnosti (renta) za II. zonu iznosi 96,00 KM što za korisnu površinu stambenog prostora od 232,20 m2 iznosi 22.291,20 KM. Èlanom 35. stav 2. i 35a. odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine MostarStari Grad", br: 1/99 i 5/99) propisano je da se borcima naknada na ime pogodnosti (renta) za izgradnju stambenih prostora umanjuje 80 %, što za površinu od 154,80 m2 iznosi 2.972,20 KM, za izgradnju poslovnih prostora umanjuje za 70 %, što za površinu od 77,40 m2 iznosi 2.229,10 KM, tako da u konkretnom sluèaju naknada za pogodnosti (renta) iznosi 5.201,30 KM. Obaveze iz taèki III. i IV. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnose na plaæanje naknade za zenljište i naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èlana 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Na osnovu izlo`enog, a primjenom èlana 47. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list S.R. BiH" br: 34/86 i 1/90) odluèeno je kao u dispozitivu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-605/03 Mostar, 30. januara 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ 171. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 30. januara 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu PLOSKIÆ EMINE kæeri Mehe iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim poslovnim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Nadharemi u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 820/12 - (nastala cijepanjem k.è. 820/5)(nova k.è. 1580/2, nastala cijepanjem k.è. 1580/1, a koja je nastala od k.è. 1580) - u površini od 65 m2, up. u zk. ul. br: 4847 k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja bivšeg Fonda za ure|emje gra|evinskog zemljišta Opæine Mostar sa 1/1 dijela, a sada njegovog pravnog sljednika Gradske opæine Mostar-Stari Grad sa 1/1 dijela, a u korist PLOSKIÆ EMINE kæeri Mehe iz Mostara sa 1/1 dijela II. Naknada za zemljište iz taèke I. neæe se odre|ivati shodno odredbama èl. 35 stav 2. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta Gradske opæine MostarStari Grad. III. Obavezuje se PLOSKIÆ EMINA kæi Mehe da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 1.635,80 KM (sl: hiljadušeststotinatridesetpet i 80/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 11 V. PLOSKIÆ EMINA kæi Mehe du`na je uplatiti iznos iz taèke III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 820/12 k.o. Mostar u korist PLOSKIÆ EMINE kæeri Mehe iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Ploskiæ Eminu kæi Mehe kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl. 35 stav 2. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambeno-poslovnu zonu iznosi 84,00 KM, a u sluèaju legalizacije 96,00 KM, što za površinu od 56,80 m2 iznosi 5.452,80 KM. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i porodicama šehida za legalizaciju poslovnih prostora 70 %, što za površinu od 56,80 m2 iznosi 1.635,80 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Ploskiæ Emine iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveza iz taèke III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-606/03 Mostar, 30. januara 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ PLOSKIÆ EMINA kæi Mehe iz Mostara zatra`ila je da se u njenu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi je na istom izgradila poslovni objekat bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad br: 06-25-1899/2002 od 17. juna 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju bespravno izgra|enog poslovnog objekta na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao dio k.è. 1580 i 1581 k.o. Mostar I, kao i potvrda Opštinske slu`be za opštu upravu Gradske opæine Mostar-Stari Grad Odjeljenja BIZ-a Mostar Dj br: 01-43-61/01 od 13.marta 2001. godine kojom se potvr|uje da je majka poginulih boraca Armije BiH Huse, Hasana i Mustafe Ploskiæ. Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 820/5 (dio nove k.è.1580/1) i k.è. 820/5 (dio nove k.è. 1581/1) k.o. Mostar I. , na kojem je izgra|en poslovni objekat bez odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 4847 k.o. Mostar utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Fonda za ure|enje gra|evinskog zemljišta opštine Mostar èiji je pravni sljednik Gradska opæina MostarStari Grad sa 1/1 dijela i zk. ul. br. 8857 k.o. Mostar (Mostar I), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Ploskiæ Emine kæeri Mehe sa 1/1 dijela; 172. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 30. januara 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 12 naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad, br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu MARIÆ ZULFE sina Osmana iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E V. MARIÆ ZULFO sin Osmana du`an je uplatiti iznose iz taèke II. i III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parcelama oznaèenim kao k.è. 131/3 i 130/2 k.o. Opine u korist MARIÆ ZULFE sina Osmana iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Mariæ Zulfu sina Osmana kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enom jednom lamelom dvojnog stambenog objekta i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Opine u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 131/3 - (nastala cijepanjem k.è. 131/2)(dio nove k.è. 43/11, nastala cijepanjem k.è. 43/3, a koja je nastala cijepanjem k.è. 43) - u površini od 50 m2, up. u zk. ul. br: 180 k.o. Opine, društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela i k.è. 130/2 - (nastala cijepanjem k.è. 130)-(dio nove k.è. 43/11, nastala cijepanjem k.è. 43/3, a koja je nastala cijepanjem k.è. 43), u površini od 68 m2, up. u zk. ul. br. 171 k.o. Opine, društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Distributivnog preduzeæa "Elektro Hercegovina" iz Mostara sa 1/1 dijela, a u korist MARIÆ ZULFE sina Osmana iz Mostara sa 1/1 dijela II. MARIÆ ZULFO sin Osmana du`an je na ime naknade za dodjeljeno mu zemljište uplatiti iznos 944,00 KM (sl: devetstotinaèetrdesetèetri KM) u korist bud`eta Gradske opæine MostarStari Grad na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar, nakon èega æe se navedeni iznos isplatiti na odgovarajuæi raèun uknji`enog korisnika Distributivnog preduzeæa "Elektro-Hercegovina" iz Mostara. III. Obavezuje se MARIÆ ZULFO sin Osmana da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 2.145,60 KM (sl: dvijehiljadestotinuèetrdesetpet i 60/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. MARIÆ ZULFO sin Osmana iz Mostara zatra`io je da se u njegovu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi je na istom izgradio jednu lamelu dvojnog stambenog objekta bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad" br: 06-25-525/2002 od 3. juna 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju bespravno izgra|ene jedne lamele dvojnog stambenog objekta na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 131/3 i 130/2 (nova k.è. 43/11) k.o. Opine, kao i rješenje 4. Korpusa Armije BiH - 441 Brdske brigade "Slavna" Pov br.04-330-9 od 1. februara 1996. godine iz koga je vidljivo da je bio pripadnik Armije BiH. Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 131/3 i k.è. 130/2 (nova k.è. 43/11) k.o. Opine., na kojem je izgra|ena jedna lamela dvojnog stambenog objekta bez odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 180 i 171 k.o. Opine utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela i Distributivnog preduzeæa "Elektro-Hercegovina" iz Mostara sa 1/1 dijela; Odlukom Upravnog odbora J. P . "Elektroprivreda BiH" br: UO-15-10330-10/02 od 1. jula 2002. godine odobren je prenos prava raspolaganja naprijed navedenom zemljištu na Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 13 Gradsku opæinu Mostar-Stari Grad. Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište za III. stambenoposlovnu zonu za 1 m2 gra|evinskog zemljišta u društvenoj svojini iznosi 8,00 KM što za površinu od 118 m2 iznosi 944,00 KM. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambeno-poslovnu zonu iznosi 84,00 KM, a u sluèaju legalizacije 96,00 KM po 1 m2 korisne stambeno-poslovne površine. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i borcima za izgradnju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 89,40 m2 iznosi 1.716,50 KM, za izgradnju pomoænih objekata 80% koji se iznosumanjuje za još 50% što za površinu od 44,70 iznosi 429,10, tako da u konkretnom sluèaju naknada za pogodnosti (renta) iznosi 2.145,60 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Mariæ Zulfe sina Osmana iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveze iz taèke II. i III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za zemljište i naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-607/03 Mostar, 30. januara 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ 173. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 30. januara 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu ŠKALJIÆ OSMANA I ŠKALJIÆ JASMINKA sinova Asima iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim dvojnim stambenim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Opine u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 130/10 - (nastala cijepanjem k.è. 130)(nova k.è. 43/8) - u površini od 280 m2, up. u zk. ul. br: 171 k.o. Opine, društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Distributivnog preduzeæa "Elektro - Hercegovina" iz Mostara sa 1/1 dijela, a u korist ŠKALJIÆ OSMANA I ŠKALJIÆ JASMINKA sinova Asima iz Mostara sa po 1/2 dijela II. ŠKALJIÆ OSMAN I ŠKALJIÆ JASMINKO sinovi Asima du`ni su na ime naknade za dodjeljeno im zemljište uplatiti iznos 2.240,00 KM (sl: dvijehiljadedvijestotineèetrdeset KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar, nakon èega æe se navedeni iznos isplatiti na odgovarajuæi raèun uknji`enog korisnika Distributivnog preduzeæa "Elektro-Hercegovina" iz Mostara. III. Obavezuju se ŠKALJIÆ OSMAN I ŠKALJIÆ JASMINKO sinovi Asima da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 4.608,00 KM (sl: èetrihiljadešeststotinaosam KM) u korist bud`eta Gradske opæine MostarStari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 14 korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. ŠKALJIÆ OSMAN I ŠKALJIÆ JASMINKO sinovi Asima du`ni su uplatiti iznose iz taèke II. i III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 130/10 k.o. Opine u korist ŠKALJIÆ OSMANA I ŠKALJIÆ JASMINKA sinova Asima iz Mostara sa po 1/2 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Škaljiæ Osmana i Škaljiæ Jasminka sinove Asima kao posjednike na pomenutom zemljištu sa po 1/2 dijela. O b r a z l o ` e nj e "Elektroprivreda BiH" br: UO-15-10330-10/02 od 1. jula 2002. godine odobren je prenos prava raspolaganja naprijed navedenom zemljištu na Gradsku opæinu Mostar-Stari Grad. Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište za III. stambenoposlovnu zonu za 1 m2 gra|evinskog zemljišta u društvenoj svojini iznosi 8,00 KM što za površinu od 280 m2 iznosi 2.240,00 KM. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambeno-poslovnu zonu iznosi 84,00 KM, a u sluèaju legalizacije 96,00 KM po 1 m2 korisne stambeno-poslovne površine što za korisnu stambenu površinu od 290,40 m2 iznosi 27.878,40 KM. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i borcima za izgradnju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 189,60 m2 iznosi 3.640,30 KM, za izgradnju pomoænih prostora 80% koji se iznos umanjuje za još 50% što za površinu od 100,80 m2 iznosi 967,70 KM, tako da u konkretnom sluèaju naknada za pogodnosti (renta) iznosi 4.608,00 KM . Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Škaljiæ Osmana i Škaljiæ Jasminka iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveze iz taèke II. i III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za zemljište i naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-608/03 Mostar, 30. januara 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ ŠKALJIÆ OSMAN I ŠKALJIÆ JASMINKO sinovi Asima iz Mostara zatra`ili su da se u njihovu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi su na istom izgradili dvojni stambeni objekta bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`ili su rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad br: 06-25-531/2002 od 22. maja 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju bespravno izgra|enog dvojnog stambenog objekta na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 130/10 (nova k.è. 43/8) k.o. Opine, kao i uvjerenje Ministarstva odbrane F BiH br: 4940700119 od 26. aprila 1996. godine i br: 04-12994-77/95 od 31. decembra 1995. godine kojim dokazuju da su bili pripadnici Armije BiH. Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 130/10 (nova k.è. 43/8) k.o. Opine., na kojem je izgra|ena dvojni stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 171 k.o. Opine utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Distributivnog preduzeæa "Elektro-Hercegovina" iz Mostara sa 1/1 dijela; Odlukom Upravnog odbora J. P . Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 15 174. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 30. januara 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/01, 2/01 i 3/01) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu ŠTETA BERDANA sina Salke iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim stambenim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Mazoljice u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 961/7 - (nastala cijepanjem k.è. 961/3)(dio nove k.è. 1058/4, nastale cijepanjem k.è. 1058/1) - u površini od 143 m2, up. u zk. ul. br: 7292 k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela, - k.è. 960/6 - (nastala cijepanjem k.è. 960/1 koja je nastala cijepanjem k.è. 960)-(dio nove k.è. 1058/4, nastale cijepanjem k.è. 1058/1) - u površini od 48 m2, up. u zk. ul. br.864 k.o. Mostar (Mostar I), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Šantiæ @arka sina Pere sa 2/5 dijela, Krulj Vrlete sina Uroša, Krulj Miloša sina Uroša, Krulj Ljiljane udt, Jovièiæ, Krulj Dragomile udt. Aran|eloviæ, Kraljeviæ Jele udt. Borisavljeviæ sa po 11/400 dijela, Šantiæ Aleksandra sina Borivoja sa 609191/2074080 dijela, Šantiæ Pere sina Borivoja sa 533591/1555560 dijela, Dr. Krulj Uroša sa 5/1440 dijela, Dr.Šantiæ Branka umrl. Pere sa 7/16 dijela, Popoviæ Smilje kæeri Pere sa 747/720 dijela i Šantiæ Alekse sina Borivoja sa 71/1440 dijela, a u korist ŠTETA BERDANA sina Salke iz Mostara sa 1/1 dijela II. Naknada za dodjeljeno zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl. 35. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad za dio novoformirane parcele oznaèene kao k.è. 961/7 na kojem je uknji`eno pravo korištenja Opštine Mostar sa 1/1 dijela, dok je za dio novoformirane parcele oznaèene kao k.è. 960/6, u površini od 48 m2, na kojem je uknji`eno pravo korištenja Šantiæ @arka sina Pere sa 2/5 dijela, Krulj Vrlete sina Uroša, Krulj Miloša sina Uroša, Krulj Ljiljane udt, Jovièiæ, Krulj Dragomile udt. Aran|eloviæ, Kraljeviæ Jele udt. Borisavljeviæ sa po 11/400 dijela, Šantiæ Aleksandra sina Borivoja sa 609191/2074080 dijela Šantiæ Pere sina Borivoja sa 533591/1555560 dijela, Dr. Krulj Uroša sa 5/1440 dijela, Dr.Šantiæ Branka umrl. Pere sa 7/16 dijela, Popoviæ Smilje kæeri Pere sa 747/720 dijela i Šantiæ Alekse sina Borivoja sa 71/1440 dijela ŠTETA BERDAN sin Salke du`an uplatiti naknadu za zemljište u iznosu od 384,00 KM (Sl: tristotineosamdesetèetri KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj:1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar, koji æe se iznos deponovati na poseban raèun i na zahtjev uknji`enih korisnika biti isplaæen prema njihovim sukorisniækim dijelovima. III. Obavezuje se ŠTETA BERDAN sin Salke da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 1.238,40 KM (sl: hiljadudvijestotinetridesetosam i 40/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. ŠTETA BERDAN sin Salke du`an je uplatiti iznos iz taèke II. i III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parcelama oznaèenim kao k.è. 960/6 i 961/7 k.o. Mostar u korist ŠTETA BERDANA sina Salke iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjih uknji`enih korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu upisati u posjed ŠTETA BERDANA sina Salke sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e ŠTETA BERDAN sin Salke iz Mostara zatra`io je da se u njegovu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 16 oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi je na istom izgradio stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad br: 06-23-3997/99 od 3. decembra 1999. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju bespravno izgra|enog stambenog objekta na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 1058 k.o. Mostar I. Uvjerenje Ministarstva odbrane F BiH Odjeljenje u opæini Mostar br: 492074500670 od 3. maja 1996. godine iz kojeg je vidljivo da je bio pripadnik Armije BiH više od dvije godine. Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 960 i k.è. 961/3 (nova k.è. 1058) k.o. Mostar I. , na kojem je izgra|en stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 7292 k.o. Mostar utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela, a zk.ul.br.864 k.o. Mostar društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Šantiæ @arka sina Pere sa 2/5 dijela, Krulj Vrlete sina Uroša, Krulj Miloša sina Uroša, Krulj Ljiljane udt. Jovièiæ, Krulj Dragomile udt. Aran|eloviæ, Kraljeviæ Jele udt. Borisavljeviæ sa po 11/400 dijela, Šantiæ Aleksandra sina Borivoja sa 609191/2074080 dijela, Šantiæ Pere sina Borivoja sa 533591/1555560 dijela, Dr. Krulj Uroša sa 5/1440 dijela, Dr.Šantiæ Branka umrl. Pere sa 7/16 dijela, Popoviæ Smilje kæeri Pere sa 747/720 dijela i Šantiæ Alekse sina Borivoja sa 71/1440 dijela; - D.O.O. Šumarstvo "Srednje neretvanjsko", koje je u posjedu zemljišta oznaèenog kao k.è. 1058 k.o. Mostar, svojim je aktom br: 01-13/02 od 15. februara 2002. godine dalo svoju saglasnost da se na pomenutom zemljištu mo`e utvrditi trajno pravo korištenja pod izgra|enim stambenim objektom i zemljištem koje slu` za redovnu upotrebu istog, ako su za to ispunjeni ostali zakonski uslovI. - Šantiæ @arku sinu Pere, Krulj Vrleti sinu Uroša, Krulj Milošu sinu Uroša, Krulj Ljiljani udt, Jovièiæ, Krulj Dragomili udt. Aran|eloviæ, Kraljeviæ Jeli udt. Borisavljeviæ, Šantiæ Aleksandru sinu Borivoja, Šantiæ Peri sinu Borivoja, Dr. Krulj Urošu, Dr.Šantiæ Branki umrl. Pere, Popoviæ Smilji kæeri Pere i Šantiæ Aleksi sinu Borivoja nepoznatog boravišta postavljen je privremeni zastupnik Zeæo Alica, advokat iz Mostara koji je dana 16. decembra 2002. godine u prostorijama Slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina dao izjavu da nadle`ni Organ Gradske opæine Mostar-Stari Grad provede postupak u skladu sa zakonom i da na osnovu toga Vijeæe ove opštine donese odgovarajuæu odluku. Osim toga privremeni zastupnik zatra`io je da se uknji`enim korisnicima koje zastupa naknada odredi u skladu sa Odlukom o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta. Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za dodjeljeno zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl. 35. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad za dio novo formirane parcele oznaèene kao k.è. 961/7 na kojem je uknji`eno pravo korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela, dok je za dio novoformirane parcele oznaèene kao k.è. 960/6, na kojem je uknji`eno pravo korištenja Šantiæ @arka sina Pere sa 2/5 dijela i još 11 uknji`enih sukorisnika ŠTETA BERDAN sin Salke du`an uplatiti naknadu za zemljište za III. stambeno-poslovnu zonu u iznosu od 8,00 KM po 1 m2, što za površinu od 48 m2 iznosi 384,00 KM. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambeno-poslovnu zonu iznosi 84,00 KM, a u sluèaju legalizacije iznosi 96,00 KM po 1 m2 korisne stambeno-poslovne površine, što za korisnu stambenu površinu od 64,50 m2 iznosi 6.192,00 KM. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i borcima za izgradnju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 64,50 m2 iznosi 1.238,40 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Šteta Berdana iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveze iz taèke II. i III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za zemljište i naknade za pogodnosti (renta) temel- Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 17 je se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-609/03 Mostar, 30. januara 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ III. Obavezuje se ZUKIÆ AMIR sin Ismeta da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 1.898,90 KM (sl: hiljaduosamstotinadevedesetosam i 90/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. ZUKIÆ AMIR sin Ismeta du`an je uplatiti iznose iz taèke III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 872/2 k.o. Mostar u korist ZUKIÆ AMIRA sina Ismeta iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Zukiæ Amira sina Ismeta kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e 175. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 30. januara 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu ZUKIÆ AMIRA sina Ismeta iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim prizemljem stambenog objekta i nastavak dalje izgradnje i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Bjelušine u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 872/2 - (nastala cijepanjem k.è. 872)(nova k.è. 1141/2, nastala cijepanjem k.è. 1141) u površini od 325 m2, up. u zk. ul. br: 4196 k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela, a u korist ZUKIÆ AMIRA sina Ismeta iz Mostara sa 1/1 dijela II. Naknada za dodjeljeno mu zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl. 35. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. ZUKIÆ AMIR sin Ismeta iz Mostara zatra`io je da se u njegovu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi je na istom izgradio stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad br: 06-25-2029/2002 od 16. septembra 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju prizemlja stambenog objekta i nadzi|ivanje sprata na istom na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 872 (k.è. 1141) k.o. Mostar I, kao i uvjerenje Ministarstva odbrane F BiH - Odjeljenje u Opæini Mostar br: 492074501370 od 15. maja 1996. godine kojim dokazuje da je bio pripadnik Armije BiH više od dvije godine. Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 872 k.o. Mostar I. , na kojem je izgra|en prizemlje stambenog objekta bez Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 18 odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 4196 k.o. Mostar utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela; Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl. 35. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambeno-poslovnu zonu iznosi 84,00 KM, a u sluèaju legalizacije 96,00 KM po 1 m2 korisne stambeno-poslovne površine. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i borcima za legalizaciju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 68,80 m2 iznosi 1.321,00 KM, za nadzi|ivanje stambenog prostora u površini od 68,85 m2 80 %, koji se iznos umanjuje za još 50% što iznosi 577,90 KM, tako da u konkretnom sluèaju naknada za pogodnosti (renta) iznosi 1.898,90 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Zukiæ Amira iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveza iz taèke III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-610/03 Mostar, 30. januara 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ 176. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 30. januara 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu MEMIÆ HATID@E kæeri Salke iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enom jednom lamelom dvojnog stambenog objekta i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Opine u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 131/5 - (nastala cijepanjem k.è. 131/3, a koja je nastala od k.è. 131/2)-(dio nove k.è. 43/3, nastala cijepanjem k.è. 43) - u površini od 45 m2, up. u zk. ul. br: 180 k.o. Opine, društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela i - k.è. 130/11 - (nastala cijepanjem k.è. 130/2) (dio nove k.è. 43/3, nastala cijepanjem k.è. 43) u površini od 85 m2, up. u zk. ul.br. 171 k.o. Opine, društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Distributivnog preduzeæa "Elektro Hercegovina" iz Mostara sa 1/1 dijela, a u korist MEMIÆ HATID@E kæeri Salke iz Mostara sa 1/1 dijela II. MEMIÆ HATID@A kæi Salke du`na je na ime naknade za dodjeljeno joj zemljište uplatiti iznos 1.040,00 KM (sl: hiljaduèetrdeset KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar, nakon èega æe se iznos od 680,00 KM isplatiti na odgovarajuæi raèun uknji`enog korisnika Distributivnog preduzeæa "Elektro-Hercegovina" iz Mostara. IV. Obavezuje se MEMIÆ HATID@A kæi Salke da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 2.555,50 KM (sl: dvijehiljadepetstotinapedesetpet i 50/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 19 "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. V. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. VI. MEMIÆ HATID@A kæi Salke du`na je uplatiti iznose iz taèke II. i III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VII. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 130/11 i 131/5 k.o. Opine u korist MEMIÆ HATID@E kæeri Salke iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Memiæ Hatid`u kao posjednika sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e Mostar sa 1/1dijela; Odlukom Upravnog odbora J. P . "Elektroprivreda BiH" br: UO-15-10330-10/02 od 1. jula 2002. godine odobren je prenos prava raspolaganja naprijed navedenom zemljištu na Gradsku opæinu Mostar-Stari Grad. Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi iz èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90) i èl. 5 taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta Gradske opštine - Mostar "Stari grad" ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99,5/99,3/00,1/2001,2/01 i 3/01). Naknada za zemljište za III. stambenoposlovnu zonu za 1 m2 gra|evinskog zemljišta u društvenoj svojini iznosi 8,00 KM što za površinu od 130 m2 iznosi 1.040,00 KM. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambeno-poslovnu zonu iznosi 84,00 KM, a u sluèaju legalizacije 96,00 KM po 1 m2 korisne stambeno-poslovne površine što za korisnu stambenu površinu od 159,10 m2 iznosi 15.273,60 KM. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i licima koja su imala radnu obavezu za vrijeme ratnih dejstava za izgradnju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 107,10 m2 iznosi 2.056,30, a za izgradnju pomoænih objekata 80%, a koji se iznos umanjuje za još 50% što za površinu od 52 m2 iznosi 499,20 KM, tako da u konkretnom sluèaju naknada za pogodnosti iznosi 2.555,50 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Memiæ Hatid`e iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveze iz taèke II. i III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za zemljište i naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. MEMIÆ HATID@A kæi Salke iz Mostara zatra`ila je da se u njenu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi je na istom izgradila jednu lamelu dvojnog stambenog objekta bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`ila je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad br: 06-25-524/2002 od 22. maja 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju bespravno izgra|ene jedne lamele dvojnog stambenog objekta na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 130/11 i 131/5 (nova k.è. 43/3) k.o. Opine, kao i uvjerenje o radnoj obavezi J. P "Elektroprivreda . BiH" Sarajevo - "Elektrodistribucija" Mostar. Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 130/11 i 131/5 (nova k.è. 43/3) k.o. Opine., na kojem je izgra|ena jedna lamela dvojnog stambenog objekta bez odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 171 k.o. Opine utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Distributivnog preduzeæa "Elektro-Hercegovina" iz Mostara sa 1/1 dijela i zk.ul.br. 180 iste k.o. društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Opæine Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 20 Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-611/03 Mostar, 30. januara 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ 177. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 30. januara 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu DJONKO HUSE sina Omera i DJONKO STELE ro|. Dragniæ oboje iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E "Elektro-Hercegovina" iz Mostara, a dok æe DJONKO STELA ro|. Draganiæ za zemljište u površini od 50 m2 koje je vlasništvo Opæine Mostar uplatiti iznos od 400,00 KM (Sl:èetristotine KM), a za istu površinu od 50 m2 DJONKO HUSO sin Omera neæe plaæati naknadu za zemljište shodno odredbama èl. 35. Stav 2. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta Gradske opæine MostarStari Grad. III. Obavezuju se DJONKO HUSO sin Omera i DJONKO STELA ro|. Draganiæ da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 3.285,10 KM (sl: trihiljadedvijestotineosamdesetpet KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. DJONKO HUSO sin Omera i DJONKO STELA ro|. Draganiæ du`ni su uplatiti iznose iz taèke II. i III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 130/1 i 131/2 k.o. Opine u korist DJONKO HUSE sina Omera i DJONKO STELE ro|. Draganiæ iz Mostara sa po 1/2 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati \onko Huse sina Omera i \onko Stele ro|. Draganiæ kao posjednike na pomenutom zemljištu sa po 1/2 dijela. O b r a z l o ` e nj e I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim dvojnim stambenim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Opine u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 130/1 - (nastala cijepanjem k.è. 130)-(dio nove k.è. 43/2) - u površini od 244 m2, up. u zk. ul. br: 171 k.o. Opine, društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Distributivnog preduzeæa "Elektro - Hercegovina" iz Mostara sa 1/1 dijela i - k.è. 131/2 - (dio nove k.è. 43/2) - u površini od 100 m2, up. u zk. ul. br. 180 k.o. Opine, društvena svojina sa uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela, a u korist DJONKO HUSE sina Omera i DJONKO STELE ro|. Draganiæ oboje iz Mostara sa po 1/2 dijela II. DJONKO HUSO sin Omera i DJONKO STELA ro|. Draganiæ du`ni su na ime naknade za dodjeljeno im zemljište uplatiti iznos 1.952,00 KM (sl: hiljadudevetstotinapedesetdvije KM) u korist bud`eta Gradske opæine MostarStari Grad na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar, nakon èega æe se navedeni iznos isplatiti na odgovarajuæi raèun uknji`enog korisnika Distributivnog preduzeæa DJONKO HUSO sin Omera i DJONKO STELA ro|. Dragniæ iz Mostara zatra`ili su da se u njihovu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi su na istom izgradili dvojni stambeni objekta bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`ili su rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 21 Mostar-Stari Grad br: 06-25-529/2002 od 22. maja 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju bespravno izgra|enog dvojnog stambenog objekta na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 130/1 i 131/2 (nova k.è. 43/2) k.o. Opine, kao i uvjerenje Ministarstva odbrane F BiH - Odjeljenje u Opæini Èapljina br: 492071300743 od 28. augusta 1996. godine kojim dokazuje da je Djonko Huso sin Omera bio pripadnik Armije BiH više od dvije godine. Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 130/1 i 131/2 (nova k.è. 43/2) k.o. Opine., na kojem je izgra|en dvojni stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 171k.o. Opine utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Distributivnog preduzeæa "Elektro-Hercegovina" iz Mostara sa 1/1 dijela i zk.ul.br. 180 iste k.o. društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Opštine Mostar sa 1/1 dijela; Odlukom Upravnog odbora J. P . "Elektroprivreda BiH" br: UO-15-10330-10/02 od 1. jula 2002. godine odobren je prenos prava raspolaganja naprijed navedenom zemljištu na Gradsku opæinu Mostar-Stari Grad. Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište za III. stambenoposlovnu zonu za 1 m2 gra|evinskog zemljišta u društvenoj svojini iznosi 8,00 KM što za površinu od 294 m2 iznosi 2.352,00 KM, a dok za površinu od 50 m2 \onko Huso neæe plaæati naknadu za zemljište shodno odredbama èl. 35 stav 2. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinsog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambeno-poslovnu zonu iznosi 84,00 KM, a u sluèaju legalizacije 96,00 KM po 1 m2 korisne stambeno-poslovne površine što za korisnu stambenu površinu od 171,10 m2 iznosi 16.425,60 KM. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i borcima za izgradnju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 171,10 m2 iznosi 3.285,10 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Djonko Huse i Djonko Stele iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveze iz taèke II. i III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za zemljište i naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-612/03 Mostar, 30. januara 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ 178. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 30. januara 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu MARIÆ RASEME kæeri Hasana iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim stambenim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Mazoljice u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 1068/9 - (nastala cijepanjem k.è. 1068/1)- Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 22 (nova k.è. 897/6, nastala cijepanjem k.è. 897/1, a koja je nastala cijepanjem k.è. 897) - u površini od 253 m2, up. u zk. ul. br: 3463 k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Fonda za ure|enje gra|evinsog zemljišta Opæine Mostar sa 1/1 dijela èiji je pravni sljednik Gradska opæina Mostar-Stari Grad sa 1/1 dijela, a u korist MARIÆ RASEME kæeri Hasana iz Mostara sa 1/1 dijela II. Naknada za dodjeljeno mu zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl. 35. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. III. Obavezuje se MARIÆ RASEMA kæi Hasana da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 2.526,70 KM (sl: dvijehiljadepetstotinadvadesetšest i 70/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. MARIÆ RASEMA kæi Hasana du`na je uplatiti iznos iz taèke III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 1068/9 k.o. Mostar u korist MARIÆ RASEME kæeri Hasana iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Mariæ Rasemu kæi Hasana kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e Mostar-Stari Grad br: 06-25-2327/2002 od 23. septembra 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju stambenog objekta na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 897 dio i 897/1 dio k.o. Mostar I, kao i potvrda BIZ-a i Mostar br: 01-41-033/00 od 14. februara 2002. godine kojim dokazuje da je imenovana udovica poginulog pripadnika CZ Mariæ Mehe sina Selima. Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 1068/1 k.o. Mostar I. , na kojem je izgra|en stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 3463 k.o. Mostar utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Fonda za ure|enje gra|evinskog zemljišta Opæine Mostar sa 1/1 dijela èiji je pravni sljednik Gradska opæina Mostar-Stari Grad; Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl. 35. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambeno-poslovnu zonu iznosi 84,00 KM, a u sluèaju legalizacije 96,00 KM po 1 m2 korisne stambeno-poslovne površine što za površinu od 131,60 m2 iznosi 12.633,60 KM. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i porodicama poginulih za legalizaciju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 131,60 m2 iznosi 2.526,70 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Mariæ Raseme iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveza iz taèke III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. MARIÆ RASEMA kæi Hasana iz Mostara zatra`ila je da se u njenu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi je na istom izgradila stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 23 Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-613/03 Mostar, 30. januara 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ (renta) uplati iznos od 3.725,60 KM (sl: trihiljadesedamstotinadvadesetpet i 60/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. MUSTAFIÆ SENA kæi Sulejmana du`na je uplatiti iznos iz taèke III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 18/126 k.o. Mostar u korist MUSTAFIÆ SENE kæeri Sulejmana iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Mustafiæ Senu kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e 179. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 30. januara 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu MUSTAFIÆ SENE kæeri Sulejmana iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim stambeno-poslovnim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Bjelušine u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 18/126 - (matièna)-(nova k.è. 1101/1, nastala cijepanjem k.è. 1101) - u površini od 300 m2, up. u zk. ul. br: 812 k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela, a u korist MUSTAFIÆ SENE kæeri Sulejmana iz Mostara sa 1/1 dijela II. Naknada za zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbamaèl. 35. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. III. Obavezuje se MUSTAFIÆ SENA kæi Sulejmana da na ime naknade za pogodnosti MUSTAFIÆ SENA kæi Sulejmana iz Mostara zatra`ila je da se u njenu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi je na istom izgradila stambeno-poslovni objekat bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`ila je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad br: 06-25-1439/2002 od 22. maja 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju prizemlja stambenoposlovnog objekta i nastavak dalje izgradnje na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 18/126 (1101/1) k.o. Mostar I, kao i potvrda Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Mostar br: 01-31/01 od 14.marta 2001. godine kojim dokazuje da je supruga Asima Mustafiæa i da ima status porodice šehida . Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 18/126 k.o. Mostar I. , na kojem je izgra|eno prizemlje stambeno-poslovnog objekta bez odobrenja za gra|enje; Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 24 - uvidom u zk. ul. br: 812 k.o. Mostar utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela; Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl. 35. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambeno-poslovnu zonu iznosi 84,00 KM, a u sluèaju legalizacije 96,00 KM po 1 m2 korisne stambeno-poslovne površine. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i porodicama šehida za izgradnju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 81,70 m2 iznosi 1.372,60 KM i za legalizaciju poslovnih objekata u površini od 81,70 m2 70% što iznosi 2.353,00 KM, tako da u konkretnom sluèaju naknada za pogodnosti (renta) iznosi 3.725,60 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Mustafiæ Sene iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveza iz taèke III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-614/03 Mostar, 30. januara 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ 180. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 30. januara 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu DEMIÆ SULEJMANA sina Ibre iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim stambenim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Mazoljice u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 1164/35 - (nastala cijepanjem k.è. 1164/10)-(nova k.è. 765/25, nastala cijepanjem k.è. 765/1) - u površini od 310 m2, up. u zk. ul. br: 3156 k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina (erar) sa 1/1 dijela, a u korist DEMIÆ SULEJMANA sina Ibre iz Mostara sa 1/1 dijela II. Naknada za dodjeljeno mu zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl. 35. odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. III. Obavezuje se DEMIÆ SULEJMAN sin Ibre da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 4.953,60 KM (sl: èetrihiljadedevetstotinapedesettri i 60/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. DEMIÆ SULEJMAN sin Ibre du`an je uplatiti iznos iz taèke III. ovog rješenja prije Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 25 izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 1164/35 k.o. Mostar u korist DEMIÆ SULEJMANA sina bre iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati DEMIÆ SULEJMANA sina Ibre kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e no odredbama èl. 35. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambeno-poslovnu zonu iznosi 84,00 KM, a u sluèaju legalizacije 96,00 KM po 1 m2 korisne stambeno-poslovne površine što za korisnu stambenu površinu od 258 m2 iznosi 24.768,00 KM. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i borcima za legalizaciju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 258 m2 iznosi 4.953,60 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Demiæ Sulejmana iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveza iz taèke III. dispozitiva ovog rješenja, a koja se odnosi na plaæanje naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-615/03 Mostar, 30. januara 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ DEMIÆ SULEJMAN sin Ibre iz Mostara zatra`io je da se u njegovu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi je na istom izgradio stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad br: 06-25-1508/2002 od 17. juna 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju bespravno izgra|enog stambenog objekta na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 765/1 k.o. Mostar I, kao i uvjerenje Ministarstva odbrane F BiH Odjeljenje u opštini Mostar br: 493074504177 od 2. juna 1996. godine kojim dokazuje da je bio pripadnik Armije BiH više od dvije godine. Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 1164/10 k.o. Mostar I. , na kojem je izgra|en stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 3156 k.o. Mostar utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini (erar) sa 1/1 dijela; - D.O.O. Šumarstvo "Srednje - neretvljansko" dalo je saglasnost br: 01-13/02 od 15. februara 2002. godine da se utvrdi trajno pravo korištenja gra|evinskog zemljišta pod izgra|enim stambenim objektom Demiæ Sulejmanu sinu Ibre. Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište neæe se odre|ivati shod- 181. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 30. januara 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu TRBONJA MEHE Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 26 sina Beæira i NUKIÆ ŠUÆRIJE sina Sabita oboje iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim dvojnim stambenim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Opine u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 130/9 - (nastala cijepanjem k.è. 130)-(dio nove k.è. 43/9) - u površini od 311 m2, up. u zk. ul. br: 171 k.o. Opine, društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Distributivnog preduzeæa "Elektro - Hercegovina" iz Mostara sa 1/1 dijela, a u korist TRBONJA MEHE sina Beæira i NUKIÆ ŠUÆRIJE sina Sabita oboje iz Mostara sa po 1/2 dijela II. TRBONJA MEHO sin Beæira i NUKIÆ ŠUÆRIJA sin Sabita du`ni su na ime naknade za dodjeljeno im zemljište uplatiti iznos 2.488,00 KM (sl: dvijehiljadeèetristotineosamdesetosam KM) u korist bud`eta Gradske opæine MostarStari Grad na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar, nakon èega æe se navedeni iznos isplatiti na odgovarajuæi raèun uknji`enog korisnika Distributivnog preduzeæa "Elektro-Hercegovina" iz Mostara. III. Obavezuju se TRBONJA MEHO sin Beæira i NUKIÆ ŠUÆRIJA sin Sabita da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 4.483,20 KM (sl: èetrihiljadeèetristotineosamdesettri i 20/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. TRBONJA MEHO sin Beæira i NUKIÆ ŠUÆRIJA sin Sabita du`ni su uplatiti iznose iz taèke II. i III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 130/9 k.o. Opine u korist TRBONJA MEHE sina Beæira i NUKIÆ ŠUÆRIJE sina Sabita iz Mostara sa po 1/2 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Trbonja Mehu sina Beæira i Nukiæ Šuæriju sina Sabita kao posjednike na pomenutom zemljištu sa po 1/2 dijela. O b r a z l o ` e nj e TRBONJA MEHO sin Beæira i NUKIÆ ŠUÆRIJA sin Sabita iz Mostara zatra`ili su da se u njihovu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi su na istom izgradili dvojni stambeni objekta bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`ili su rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad br: 06-25-523/2002 od 22. maja 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju bespravno izgra|enog dvojnog stambenog objekta na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 130/9 k.o. Opine, kao i uvjerenje Ministarstva odbrane F BiH Odjeljenje u opštini Èapljina br: 49207130074 od 23. augusta 1996. godine i br: 592074509348 od 22. februara 1997. godine kojim dokazuju da su bili pripadnici Armije BiH više od dvije godine. Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 130/9 (nova k.è. 43/9) k.o. Opine., na kojem je izgra|en dvojni stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 171k.o. Opine utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Distributivnog preduzeæa "ElektroHercegovina" iz Mostara sa 1/1 dijela; Odlukom Upravnog odbora J. P . "Elektroprivreda BiH" br: UO-15-10330-10/02 od 1. jula 2002. godine odobren je prenos prava raspolaganja naprijed navedenom zemljištu na Gradsku opæinu Mostar-Stari Grad. Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište za III. stambenoposlovnu zonu za 1 m2 gra|evinskog zemljišta u društvenoj svojini iznosi 8,00 KM što za Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 27 površinu od 311 m2 iznosi 2.488,00 KM. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambeno-poslovnu zonu iznosi 84,00 KM, a u sluèaju legalizacije 96,00 KM po 1 m2 korisne stambeno-poslovne površine što za korisnu stambenu površinu od 277,80 m2 iznosi 26.668,80 KM. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i borcima za izgradnju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 189,20 m2 iznosi 3.632,60 KM, za izgradnju pomoænih prostora 80% koji se iznos umanjuje za još 50% što za površinu od 88,60 m2 iznosi 850,60 KM, tako da u konkretnom sluèaju naknada za pogodnosti iznosi 4.483,20 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Trbonja Mehe i Nukiæ Šuærije iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveze iz taèke II. i III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za zemljište i naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-616/03 Mostar, 30. januara 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ Februar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 3 - strana 28 “GRADSKI SLU@BENI GLASNIK” Izdava~: Grad Mostar. GRADA MOSTARA Za izdava~a: Na~elnik Slu`be administracije: tel: 036/500-600, 500-633, 500-634, fax: 036/580032. List izlazi prema potrebi. Pretplata za 2004. godinu iznosi 100 KM. Pretplata, prodaja i primanje oglasa obavlja se u ulici Adema Bu}a br. 19 u Mostaru. @iro ra~un broj: 1011500000010633 kod PBS Filijala “NERA” Mostar. Pretplatnicima koji se pretplate tokom godine ne mo`emo garantovati prijem svih prethodno izdatih brojeva. [tampa: GIK “OKO” D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo. Tira`: 400 primjeraka Na osnovu mi{ljenja Federalnog ministarstva obrazovanja nuke kulture i sporta br: 07-15-99/02 od 27. 3. 2002. godine “Gradski slu`beni glasnik” Grada Mostara je proizvod iz ~lana 19. ta~ka 10 Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga na ~iji se promet na pla}a porez.
 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba