Broj 7 Godina V Mostar, 15. april 2004. bosanski jezik E-mail
16.04.2004.
Broj 7 Godina V Mostar, 15. april 2004. bosanski jezik  Broj 7 Godina V Mostar, 15. april 2004. bosanski jezik 191.68 Kb
Read this doc on Scribd: broj07 2004 ba
GRADSKI SLU@BENI GLASNIK GRADA MOSTARA SLU@BENI LIST GRADA MOSTARA Broj 7 Godina V Mostar, 15. april 2004. PREGLED SADR@AJA GRADSKA OPÆINA STARI GRAD 1. RJEŠENJE o dodjeli na korištenje gradskog gra|evinskog zemljišta radi izgradnje stambenog objekta, EMINOVIÆ HIDAJET ................................................................3 2. RJEŠENJE o dodjeli na korištenje gradskog gra|evinskog zemljišta radi izgradnje stambenog objekta, ŠENDRO Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript 3. RJEŠENJE o dodjeli na korištenje gradskog gra|evinskog zemljišta radi izgradnje stambenog objekta, BENCA MENSUR........................................................................5 4. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, MERDAN MIRSAD .....................................................6 5. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, SOKOLOVIÆ ENES .....................................................8 6. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, OMANOVIÆ RASIM ....................................................9 7. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, BAJGORIÆ ADEM .....................................................11 8. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, ALIÆ ISMET ...............................................................13 9. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, ŠUTA SULEJMAN .....................................................14 10. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, HUSNIÆ HUSO I KADRAGIÆ ALMA ...................16 11. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, DEDIÆ MAJUDIN I DEDIÆ D@EMAIL ..............18 12. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, FILANDRA OMER ....................................................19 13. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, BEHRAM ZIJAD .......................................................21 14. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, ÆORIÆ MUJO ..............................................................22 bosanski jezik April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 2 15. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, ÈOMOR BEÆIR...........................................................24 16. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, GRBIÆ SALIH.............................................................25 17. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, HASIÆ ŠEMSUDIN...................................................26 18. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, SABLJIÆ IBRO............................................................28 19. RJEŠENJE o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, MEMIÆ Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript 20. ZAKLJUÈAK o ispravci greške - taèke I. i IV. rješenja Opæinskog vijeæa Gradske opæine Mostar - Stari grad, br. 01-02-297/01 od 2. aprila 2001. godine ...................30 21. ZAKLJUÈAK o ispravci greške - taèke II. i IV. rješenja Predsjedništva SO Mostar, br. 01-475-973/97 od 21. jula 1997. godine .....................................................................31 22. UVJERENJE o identifikaciji parcela starog i novog premjera.........................................................32 23. UVJERENJE o identifikaciji parcela starog i novog premjera.........................................................33 GRADSKA OPÆINA MOSTAR-ZAPAD 24. ODLUKA o davanju saglasnosti na Statut Osnovne škole Ilije Jakovljeviæa ..............................33 25. SAGLASNOST.....................................................................................................................................33 26. SAGLASNOST.....................................................................................................................................33 27. SAGLASNOST ....................................................................................................................................34 28. RJEŠENJE ............................................................................................................................................34 29. RJEŠENJE ............................................................................................................................................35 30. RJEŠENJE ............................................................................................................................................35 31. RJEŠENJE ............................................................................................................................................36 32. RJEŠENJE ............................................................................................................................................36 33. RJEŠENJE ............................................................................................................................................37 34. RJEŠENJE ............................................................................................................................................38 35. RJEŠENJE ............................................................................................................................................38 36. RJEŠENJE ............................................................................................................................................39 37. RJEŠENJE ............................................................................................................................................40 38. RJEŠENJE ............................................................................................................................................40 39. RJEŠENJE ............................................................................................................................................41 40. RJEŠENJE ...........................................................................................................................................42 41. RJEŠENJE ............................................................................................................................................42 42. RJEŠENJE ............................................................................................................................................43 43. RJEŠENJE .............................................................................................................................................44 44. ODLUKA o usvajanju Zakljuèka Komisije za izradu i provedbu Odluke o kriterijima osloba|anja plaæanja naknade za pogodnosti-rentu i naknade za zemljište .....................................44 45. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama............................................44 46. ODLUKA o izradi Urbanistièkog projekta Vukovarske ulice cijelom du`inom do kri`anja Vukovarske ulice sa Dubrovaèkom ulicom do kri`anja Vukovarske ulice sa Rudarskom ulicom ..............................................................................................45 47. ODLUKA o pripadnosti sredstava od korištenja hidroakumulacionih objekata ..........................45 48. ODLUKA o pristupanju i izradi Regulacionog plana Raštani - Vojno .........................................46 April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 3 Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 23. aprila 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 47. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èlana 5. taèka 7. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/01, 2/01 i 3/01) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu dodjele na korištenje gradskog gra|evinskog zemljišta društvene svojine, po zahtjevu EMINOVIÆ HIDAJETA sina Æamila iz Mostara, u svrhu izgradnje stambenog objekta u Mostaru, d o n o s i,R J E Š E NJ E ja na parceli oznaèenoj kao k.è. 716/4 k.o. Mostar (Mostar I. ) u korist EMINOVIÆ HIDAJETA sina Æamila iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Eminoviæ Hidajeta sina Æamila kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e EMINOVIÆ HIDAJET sin Æamila iz Mostara podnio je zahtjev da mu se dodjeli na korištenje gradsko gra|evinsko zemljište pobli`e oznaèeno u taèki I. ovog rješenja u svrhu izgradnje stambenog objekta u Mostaru. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove,rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad broj: 06-25-2239/02 od 9. augusta 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za izgradnju stambenog objekta na potra`ivanom zemljištu, u Mostaru, kao i potvdu Saveza RVI BiH, Udru`enja RVI Opæine "Stari grad" Mostar br: 0096/02 od 10. jula 2002. godine kojim dokazuje da je RVI u procentu od 100%. Kako podnosilac zahtjeva ispunjava uslove iz èlana 5. taèke 7. citirane Odluke stekli su se uslovi da mu se potra`ivano zemljište dodjeli na korištenje u navedenu svrhu. U provedenom postupku obavljen je uvi|aj na licu mjesta i izvršeno materijalno obezbje|enje dokaza te je utvr|eno da se radi o neizgra|enom gradskom gra|evinskom zemljištu na kome nije na|eno nikakvih objekata, nasada, usjeva i sl. U toku postupka saslušani su zakonski nasljednici iza umrl. Mušiæ Umice kæeri Huseina udove. Fahrudina koja se vodi kao posjednik na gore navedenom zemljištu koji se protive dodjeli zemljišta za izgradnju stambenog objekta. Naknada za zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl. 35 stav 2. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambenu zonu iznosi 84,00 KM po 1 m2 korisne stambene površine, što za korisnu stambenu površinu od 258 m2 iznosi 21.672,00 KM. Me|utim, èlanom 35. stav 2. i 35a. odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99 i 5/99) I. EMINOVIÆ HIDAJETU sinu Æamila iz Mostara dodjeljuje se na korištenje radi izgradnje stambenog objekta u naselju Šehovina u Mostaru, gradsko gra|evinsko zemljište oznaèeno kao: - k.è. 716/4 - (nastala cijepanjem k.è. 716)(nova k.è. 1311/6, nastala cjepanjem k.è. 1311) u površini od 200 m2, up. u zk. ul. br: 2928 k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina sa uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela èiji je pravni sljednik Gradska opæina Mostar-Stari Grad. II. Naknada za zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl 35. stav 2. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. III. Obavezuje se EMINOVIÆ HIDAJET sin Æamila da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 4.334,40 KM (sl: èetrihiljadetristotinetridesetèetri i 40/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar, u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. EMINOVIÆ HIDAJET sin Æamila du`an je uplatiti iznos iz taèke III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured Suda za Centralnu zonu Mostar nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korišten- April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 4 propisano je da se i RVI naknada na ime pogodnosti (renta) za izgradnju stambenih prostora umanjuje 80 %, što za površinu od 258 iznosi 4.334,40 KM. Obaveza iz taèke III. dispozitiva ovog rješenja, a koja se odnosi na plaæanje naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èlana 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Na osnovu izlo`enog, a primjenom èlana 47. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list S.R.BiH", br: 34/86 i 1/90) odluèeno je kao u dispozitivu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-644/03 Mostar, 23. aprila 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ ), društvena svojina (bivši erar) sa 1/1 dijela. II. Naknada za zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl 35. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. III. Obavezuje se ŠENDRO D@EMAL sin Rašida da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 2.340,20 KM (sl: dvijehiljadetristotineèetrdeset i 20/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar, u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. ŠENDRO D@EMAL sin Rašida du`an je uplatiti iznos iz taèke III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured Suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 2399/42 k.o. Mostar (Mostar I. ) u korist ŠENDRO D@EMALA sina Rašida iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Šendro D`amala sina Rašida kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e 193. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 23. aprila 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad" ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 47. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èlana 5. taèka 6. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/01, 2/01 i 3/01) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu dodjele na korištenje gradskog gra|evinskog zemljišta društvene svojine, po zahtjevu ŠENDRO D@EMALA sina Rašida iz Mostara, u svrhu izgradnje stambenog objekta u Mostaru, d o n o s i,R J E Š E NJ E I. ŠENDRO D@EMALU sinu Rašida iz Mostara dodjeljuje se na korištenje radi izgradnje stambenog objekta u naselju Zalik u Mostaru, gradsko gra|evinsko zemljište oznaèeno kao: - k.è. 2399/42 - (matièna)-(nova k.è. 375/110, nastala cjepanjem k.è. 375/2) u površini od 250 m2, up. u zk. ul. br: 3156 k.o. Mostar (Mostar I. ŠENDRO D@EMAL sin Rašida iz Mostara podnio je zahtjev da mu se dodjeli na korištenje gradsko gra|evinsko zemljište pobli`e oznaèeno u taèki I. ovog rješenja u svrhu izgradnje stambenog objekta u Mostaru. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove,rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad broj: 06-23-491/00 od 4. maja 2000. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za izgradnju stambenog objekta na potra`ivanom zemljištu, u Mostaru. - Uvjerenje Ministarstva odbrane F BiH Odjeljenje u Opæini Mostar br: 492074508877 od 24. oktobra 1996. godine kojim dokazuje da je bio pripadnik Armije BiH više od dvije godine. Kako podnosilac zahtjeva ispunjava uslove iz èlana 5. taèke 4. citirane Odluke stekli su se uslovi da mu se potra`ivano zemljište dodjeli na April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 5 korištenje u navedenu svrhu. U provedenom postupku obavljen je uvi|aj na licu mjesta i izvršeno materijalno obezbje|enje dokaza te je utvr|eno da se radi o neizgra|enom gradskom gra|evinskom zemljištu na kome nije na|eno nikakvih objekata, nasada, usjeva i sl. Evidentirani posjednik na pomenutoj parceli D.O.O. Šumarstvo "Srednje - neretvljansko" Mostar je svojim aktom br: 01-110/02 od 20. maja 2002. godine dalo saglasnost Gradskoj opæini Mostar-Stari Grad da mo`e dodjeliti na korištenje ovo zemljište radi izgradnje stambenog objekta. Naknada za zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl. 35. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambenu zonu iznosi 84,00 KM po 1 m2 korisne stambene površine, što za korisnu stambenu površinu od 139,30 m2 iznosi 11.701,20 KM. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99 i 5/99) propisano je da se pripadnicima Armije BiH naknada na ime pogodnosti (renta) za izgradnju stambenih prostora umanjuje 80 %, što za površinu od 139,30 m2 iznosi 2.340,20 KM. Obaveza iz taèke III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èlana 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Na osnovu izlo`enog, a primjenom èlana 47. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list S.R.BiH", br: 34/86 i 1/90) odluèeno je kao u dispozitivu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-645/03 Mostar, 23. aprila 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ 194. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 00. decembra 2002. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 47. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èlana 5. taèka 7. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine MostarStari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/01, 2/01 i 3/01) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu dodjele na korištenje gradskog gra|evinskog zemljišta društvene svojine, po zahtjevu BENCA MENSURA sina Envera iz Mostara, u svrhu izgradnje stambenog objekta u Mostaru, d o n o s i,R J E Š E NJ E I. BENCA MENSURU sin Envera iz Mostara dodjeljuje se na korištenje radi izgradnje stambenog objekta u naselju Zalik u Mostaru, gradsko gra|evinsko zemljište oznaèeno kao: - k.è. 2084/9 - (nastala cijepanjem k.è. 2084/7)-(nova k.è. 490/11, nastala cjepanjem k.è. 490/1) u površini od 10 m2, - k.è. 2085/8 - (nastala cijepanjem k.è. 2085/3) - (nova k.è. 490/11, nastala cijepanjem k.è. 490/1), u površini od 115 m2, obe up. u zk. ul. br. 7764 k.o. Mostar (Mostar I), društvena svojina sa uknji`enim pravom korištenja Fonda za ure|enje gra|evinskog zemljišta Opæine Mostar sa 1/1 dijela èiji je pravni sljednik Gradska opæina Mostar-Stari Grad, - k.è. 2090/9 - (nastala cijepanjem k.è. 2090/3) - (nova k.è. 490/11, nastala cijepanjem k.è. 490/1), u površini od 195 m2, up.u zk. ul. br. 3518 k.o. Mostar (Mostar I), društvena svojina sa uknji`enim pravom korištenja Fonda za ure|enje gra|evinskog zemljišta Opæine Mostar sa 1/1 dijela èiji je pravnui sljednik Gradska opæina Mostar-Stari Grad. II. Naknada za zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl 35. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. III. Obavezuje se BENCA MENSUR sin Envera da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 5.262,70 KM (sl: pethiljadadvijestotinešesdesetdvije i 70/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar, u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 6 IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. BENCA MENSUR sin Envera du`an je uplatiti iznos iz taèke III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured Opštinskog suda u Mostaru nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parcelama oznaèenim kao k.è. 2084/9, 2085/8 i 2090/9 k.o. Mostar(Mostar I ) u korist BENCA MENSURA sina Envera iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati BENCA MENSURA kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e Naknada za zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl. 35. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. Naknada za pogodnosti (renta) za II. stambenu zonu iznosi 96,00 KM po 1 m2 korisne stambene površine, što za korisnu stambenu površinu od 274,10 m2 iznosi 26.313,60 KM. Me|utim, èlanom 35. stav 2. i 35a. odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99 i 5/99) propisano je da se i borcima naknada na ime pogodnosti (renta) za izgradnju stambenih prostora umanjuje 80 %, što za površinu od 274,10 iznosi 5.262,70 KM. Obaveza iz taèke III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èlana 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Na osnovu izlo`enog, a primjenom èlana 47. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list S.R.BiH", br: 34/86 i 1/90) odluèeno je kao u dispozitivu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-646/03 Mostar, 23. aprila 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ BENCA MENSUR sin Envera iz Mostara podnio je zahtjev da mu se dodjeli na korištenje gradsko gra|evinsko zemljište pobli`e oznaèeno u taèki I. ovog rješenja u svrhu izgradnje stambenog objekta u Mostaru. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove,rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad broj: 06-25-3746/01 od 26. marta 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za izgradnju stambenog objekta na potra`ivanom zemljištu, u Mostaru i struèno mišljenje J. P ."Zavod za urbanizam grada Mostara" br: 36-25-969/02 od 22. novembra 2002. godine za velièinu parcele od 320 m2 zbog konfiguracije terena i nemoguænosti formiranja nove gra|evinske parcele. - Uvjerenje Federalnog ministarstva odbrane F BiH - Odjel za odbranu Mostar br: 23.10/02.203-22-410/03 od 28. januara 2003. godine kojim dokazuje da je bio pripadnik Armije BiH više od dvije godine. Kako podnosilac zahtjeva ispunjava uslove iz èlana 5. taèke 7. citirane Odluke stekli su se uslovi da mu se potra`ivano zemljište dodjeli na korištenje u navedenu svrhu. U provedenom postupku obavljen je uvi|aj na licu mjesta i izvršeno materijalno obezbje|enje dokaza te je utvr|eno da se radi o neizgra|enom gradskom gra|evinskom zemljištu na kome nije na|eno nikakvih objekata, nasada, usjeva i sl. 195. Vijeæe Gradske opštine Mostar "Stari Grad" na sjednici odr`anoj dana 23. aprila 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opštine Mostar "Stari grad" ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar Stari grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu MEDAR MIRSADA sina Juse iz Mostara, d o n o s i,- April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 7 R J EŠ E NJ E I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim stambenim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Mazoljice u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 958 - (matièna)-(nova k.è. 1058/28, nastala cijepanjem k.è. 1058/1, a koja je nastala od k.è. 1058) - u površini od 290 m2, up. u zk. ul. br: 4040 k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja opštine Mostar sa 1/1 dijela, a u korist MEDAR MIRSADA sina Juse iz Mostara sa 1/1 dijela II. Naknade za dodjeljeno zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl. 35. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. III. Obavezuje se MEDAR MIRSAD sin Juse da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 908,20 KM (sl: devetstotinaosam i 20/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar - Stari grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. MEDAR MIRSAD du`an je uplatiti iznos iz taèke III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 958 k.o. Mostar u korist MEDAR MIRSADA sina Juse iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Medar Mirsada sina Juse kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad br: 06-23-4036/99 od 17. januara 2000. godine kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju zapoèetih radova na izgradnji stambenog objekta na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 1058 k.o. Mostar (Mostar I), kao i uvjerenje Ministarstva odbrane F BiH - Odjel za odbranu u Opæini Stolac br: 23.11-02-49-1-89/00 od 26. aprila 2000. godine kojim dokazuje da je pripadnik OS BiH više od dvije godine. Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 1058 k.o. Mostar I. , na kojem je zapoèeta izgradnja stambenog objekta bez odobrenja za gra|enje, tj, izgra|eno je prizemlje stambenog objekta; - uvidom u zk. ul. br: 4040 k.o. Mostar utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela; - D.O.O. Šumarstvo "Srednje - neretvljansko" Mostar koji je evidentirani posjednik na zemljištu oznaèenom kao k.è. 1058 svojim je aktom br: 01-13/02 od 15. februara 2002. godine dalo svoje mišljenje da se u konkretnom sluèaju radi o gra|evinskom zemljištu, a što je po zakonu iskljuèivo u nadle`nsti opštine u pogledu prava raspolaganja. Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl. 35. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambeno-poslovnu zonu iznosi 84,00 KM, a u sluèaju legalizacije 96,00 KM po 1 m2 korisne stambeno-poslovne površine što za korisnu stambenu površinu od 47,30 m2 iznosi 4.540,80 KM. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i borcima za legalizaciju stambenih prostora 80 %, MEDAR MIRSAD sin Juse iz Mostara zatra`io je da se u njegovu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi je na istom izgradio stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje. April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 8 što za površinu od 47,30 m2 iznosi 908,20 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Medar Mirsada iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveza iz taèke III. dispozitiva ovog rješenja, a koja se odnosi na plaæanje naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-649/03 Mostar, 23. aprila 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ II. Naknada za dodjeljeno mu zemljište u površini od 296,40 m2 neæe se odre|ivati buduæi se isto nalazi u posjedu i korištenju Sokoloviæ Enesa sina Vejsila, dok je isti za sukorisnièki dio D`ajo Muharema umrl. Alije od 1/192 dijela zemljišta du`an uplatiti iznos od 19,20 KM (sl:devetnaest i 20/100 KM), u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun br: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar koji æe se iznos isplatiti na ruke D`ajo Muharema umrl. Alije na njegovo tra`enje . III. Obavezuje se SOKOLOVIÆ ENES sin Vejsila da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 1.784,20 KM (sl: hiljadusedamstotinaosamdesetèetri i 20/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. SOKOLOVIÆ ENES sin Vejsila du`an je uplatiti iznos iz taèke III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 2191/5 k.o. Mostar u korist SOKOLOVIÆ ENESA sina Vejsila iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati SOKOLOVIÆ ENESA sina Vejsila kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e 196. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 23. aprila 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu SOKOLOVIÆ ENESA sina Vejsila iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim stambenim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Mazoljice u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 2191/5 - (nastala cijepanjem k.è. 2191/1)(nova k.è. 599/3, nastala cijepanjem k.è. 599/1) u površini od 298 m2, up. u zk. ul. br: 4829 k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja D`ajo Envera sina Avde, D`ajo D`emile i D`ajo Emine kæeri Avde i D`ajo Muharema umrl. Alije, a u korist SOKOLOVIÆ ENESA sina Vejsila iz Mostara sa 1/1 dijela SOKOLOVIÆ ENES sin Vejsila iz Mostara zatra`io je da se u njegovu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi je na istom izgradio stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad br: 06-23-661/2000 od 28. marta 2000. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju bespravno izgra|enog stambenog objekta na gra|evinskom zemljištu April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 9 oznaèenom kao k.è. 599 k.o. Mostar I, kao i potvrda Me|unarodnog Crvenog kri`a br: 319556 od 12. maja 1998. godine kojim dokazuje da je bio logoraš . Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 2191/1 (599/1) k.o. Mostar I. , na kojem je izgra|en stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 4829 k.o. Mostar utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja D`ajo Envera, D`emile i Emine dijece Avde i D`ajo Muharema sina Alije; D`ajo Enver, D`emila i Emina dijeca Avde iz Mostara dali su izjavu ovjerenu od strane Gradske opæine Mostar-Stari Grad OV. br: 122 od 7. aprila 2000. godine da su saglasni da se iz njihovog posjeda izuzme dio naprijed navedenog zemljišta i da se utvrdi trajno pravo korištenja Sokoloviæ Enesu sinu Vejsila iz Mostara i to bez naknade. Buduæi je uknji`eni sukorisnik D`ajo Muharem umrl. Alije nepoznatog boravišta istom je odre|en privremeni zastupnik koji je dao izjavu na zapisnik da se provede postupak u skladu sa Zakonom o gra|evinskom zemljištu i da na osnovu provedenog postupka Opæinsko vijeæe donese odgovarajuæu odluku. Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište u površini od 296,40 m2 neæe se odre|ivati buduæi su se uknji`eni sukorisnici odrekli prava na naknadu dok naknada za zemljište u površini od 1,60 m2 iznosi 19,20 KM raèunajuæi 1 m2 12,00 KM. Naknada za pogodnosti (renta) za II. stambeno-poslovnu zonu iznosi 96,00 KM, a u sluèaju legalizacije 108,00 KM po 1 m2 korisne stambeno-poslovne površine što za korisnu stambenu površinu od 82,60 m2 iznosi 8.920,80 KM. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i logorašima za legalizaciju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 82,60 m2 iznosi 1.784,20 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Sokoloviæ Enesa iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveza iz taèke III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanjskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-650/03 Mostar, 23. aprila 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ 197. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 23. aprila 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu OMANOVIÆ RASIMA sina Ibre iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim stambenim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tih objekta u naselju Mazoljice u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 1166/5 - (nastala cijepanjem k.è. 1166/1, a koja je nastala od k.è. 1166)-(nova k.è. 765/29, nastala cijepanjem k.è. 765/1) - u površini od 180 m2, up. u zk. ul. br: 1497 k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Nurkoviæ Hajdara i Mustafe sinova umrl. Salihage sa po 1/162 dijela, Omeragiæ Hane ro|. Temim sa 1/54 dijela, Temim Mustafe, April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 10 Muhameda, Mehmeda, Mahmuta i Hasana sinova umrl. Mahmuta sa po 1/270 dijela i Pokopnog društva Rahmet sa 154/162 dijela, a u korist OMANOVIÆ RASIMA sina Ibre iz Mostara sa 1/1 dijela II. OMANOVIÆ RASIM sin Ibre du`an je na ime naknade za dodjeljeno mu zemljište uplatiti iznos 1.440,00 KM (sl: hiljaduèetristotineèetrdeset KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar koji æe se iznos deponovati na poseban raèun i na zahtjev uknji`enih sukorisnika izvršiti isplata naknade prema njihovim sukorisnièkim dijelovima. III. Obavezuje se OMANOVIÆ RASIM sin Ibre da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 2.273,30 KM (sl: dvijehiljadedvijestotinesedamdesettri i 30/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. OMANOVIÆ RASIM sin Ibre du`an je uplatiti iznose iz taèke II. i III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured Suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 1166/5 k.o. Mostar u korist OMANOVIÆ RASIMA sina Ibre iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjih uknji`enih sukorisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Omanoviæ Rasima sina Ibre kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e Mostar-Stari Grad br: 06-23-1430/2000 od 16. maja 2000. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju bespravno izgra|enog stambenog objekta na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 765 (dio) k.o. Mostar I, kao i uvjerenje Ministarstva odbrane F BiH Odjeljenje u opæini Mostar br: 4920774506251 od 20. juna 1996. godine kojim dokazuje da je bio pripadnik Armije BiH. Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 765 kojoj odgovara stara k.è. 1166 k.o. Mostar I. , na kojem je izgra|en stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 1497 k.o. Mostar utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Nurkoviæ Hajdara i Mustfe sinova umrl. Salihage sa po 1/162 dijela, Omeragiæ Hane ro|. Temim sa 1/54 dijela, Temim Mustafe, Muhameda, Mehmeda, Mahmuta i Hasana sinova umrl. Mahmuta sa po 1/270 dijela i Pokopnog društva Rahmet sa 154/162 dijela; Na tra`enje Slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad da se Med`lis Islamske zajednice Mostar oèituje po zahtjevu Zenunoviæ Vehida za utvr|ivanje trajnog prava korištenja na naprijed navedenom zemljištu u ime Pokopnog društva Rahmet iz Mostara kao uknji`enog sukorisnika na predmetnom zemljištu Izvršni odbor Med`lisa Islamske zajednice Mostar svojin aktom br: 01276/02 od 7. juna 2002. godine izvjestio je ovu Slu`bu da se ne mo`e oèitovati po ovom predmetu iz razloga što Med`lis Islamske zajednice Mostar za to nema pravni legitimitet. Ista Slu`ba je zatra`ila od Ministarstva pravosu|a, uprave i lokalne samouprave HNK obavijest da li se Pokopno društvo Rahmet vodi u registru udru`enja gra|ana pa je to Ministarstvo svojim aktom br: 03-05-72/02 od 12. marta 2002. godine obavijestila ovu Slu`bu da kod tog Ministarstva u registru udru`enja gra|ana nema upisano Pokopno društvo Rahmet. Buduæi naprijed navedenoj Slu`bi nisu poznate adrese ostalih uknji`enih sukorisnika ista se obratila Policijskoj upravi grada Mostara radi dostave podataka o njihovim adresama pa je Policijska uprava grada Mostara svojim aktom br: 02-183-15576-1072/02 od 19. juna 2002. godine izvjestila ovu Slu`bu da isti nemaju prijavljeno prebivalište kod Policijske uprave grada Mostara radi èega je tim licima Slu`ba uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina svojim Zakljuèkom br: 06-232706/2000 od 28. oktobra 2002. godine tim lici- OMANOVIÆ RASIM sin Ibre iz Mostara zatra`io je da se u njegovu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi je na istom izgradio stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 11 ma postavila privremenog zastupnika kao licima nepoznatog boravišta pa je taj zastupnik dana 15. novembra 2002. godine na zapisnik dao izjavu da prepušta Opštinskom vijeæu da donese Odluku o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na naprijed navedenom zemljištu u skladu sa odredbama èl. 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu s tim da se naknada za zemljište deponuje na poseban raèun Opštine i na zahtjev uknji`enih sukorisnika njima isplati naknada prema njihovim sukorisnièkim dijelovima. D.O.O. Šumarstvo "Srednje-neretvansko" iz Mostara svojim aktom Dj br: 01-13/02 od 15. februara 2002. godine kao upisani posjednik predmetnog zemljišta obavijestio je ovu Slu`bu da se ne protivi da se navedeno zemljište izuzme iz njegovog posjeda radi dodjele istog na korištenje treæim licima. Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište za III. stambenoposlovnu zonu za 1 m2 gra|evinskog zemljišta u društvenoj svojini iznosi 8,00 KM što za površinu od 180 m2 iznosi 1.440,00 KM. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambeno-poslovnu zonu iznosi 84,00 KM, a u sluèaju legalizacije 96,00 KM po 1 m2 korisne stambeno-poslovne površine što za korisnu stambenu površinu od 126,80 m2 iznosi 12.172,80 KM. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i borcima za izgradnju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 110 m2 iznosi 2.112,00 KM, za izgradnju pomoænog objekta (gara`a) 80 %, a koji se iznos umanjuje za još 50%, što za površinu od 16,80 m2 iznosi 161,30 KM, tako da u konkretnom sluèaju naknada za pogodnosti (renta) iznosi 2.273,30 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Omanoviæ Rasima iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveze iz taèke II. i III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za zemljište i naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-651/03 Mostar, 23. aprila 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ 198. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 23. aprila 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu BAJGORIÆ ADEMA sina Mehe iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim stambenim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tih objekta u naselju Mazoljice u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 1166/4 - (nastala cijepanjem k.è. 1166/1, a koja je nastala od k.è. 1166)-(nova k.è. 765/28, nastala cijepanjem k.è. 765/1) - u površini od 193 m2, up. u zk. ul. br: 1497 k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Nurkoviæ Hajdara i Mustafe sinova umrl. Salihage sa po 1/162 dijela, Omeragiæ Hane ro|. Temim sa 1/54 dijela, Temim Mustafe, Muhameda, Mehmeda, Mahmuta i Hasana sinova umrl. Mahmuta sa po 1/270 dijela i Pokopnog društva Rahmet sa 154/162 dijela, a u korist BAJGORIÆ ADEMA sina Mehe iz Mostara sa 1/1 dijela II. BAJGORIÆ ADEM sin Mehe du`an je na ime naknade za dodjeljeno mu zemljište uplatiti iznos 1.544,00 KM (sl: hiljadupetstotinaèetrdesetèetri KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar koji æe se iznos deponovati na poseban April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 12 raèun i na zahtjev uknji`enih sukorisnika izvršiti isplata naknade prema njihovim sukorisnièkim dijelovima. III. Obavezuje se BAJGORIÆ ADEM sin Mehe da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 3.039,30 KM (sl: trihiljadetridesetdevet i 30/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. BAJGORIÆ ADEM sin Mehe du`an je uplatiti iznose iz taèke II. i III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured Suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 1166/4 k.o. Mostar u korist BAJGORIÆ ADEMA sina Mehe iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjih uknji`enih sukorisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Bajgoriæ Adema sina Mehe kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e Mostar I. , na kojem je izgra|en stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 1497 k.o. Mostar utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Nurkoviæ Hajdara i Mustfe sinova umrl. Salihage sa po 1/162 dijela, Omeragiæ Hane ro|. Temim sa 1/54 dijela, Temim Mustafe, Muhameda, Mehmeda, Mahmuta i Hasana sinova umrl. Mahmuta sa po 1/270 dijela i Pokopnog društva Rahmet sa 154/162 dijela; Na tra`enje Slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad da se Med`lis Islamske zajednice Mostar oèituje po zahtjevu Zenunoviæ Vehida za utvr|ivanje trajnog prava korištenja na naprijed navedenom zemljištu u ime Pokopnog društva Rahmet iz Mostara kao uknji`enog sukorisnika na predmetnom zemljištu Izvršni odbor Med`lisa Islamske zajednice Mostar svojin aktom br: 01276/02 od 7. juna 2002. godine izvjestio je ovu Slu`bu da se ne mo`e oèitovati po ovom predmetu iz razloga što Med`lis Islamske zajednice Mostar za to nema pravni legitimitet. Ista Slu`ba je zatra`ila od Ministarstva pravosu|a, uprave i lokalne samouprave HNK obavijest da li se Pokopno društvo Rahmet vodi u registru udru`enja gra|ana pa je to Ministarstvo svojim aktom br.03-05-72/02 od 12. marta 2002. godine obavijestila ovu Slu`bu da kod tog Ministarstva u registru udru`enja gra|ana nema upisano Pokopno društvo Rahmet. Buduæi naprijed navedenoj Slu`bi nisu poznate adrese ostalih uknji`enih sukorisnika ista se obratila Policijskoj upravi grada Mostara radi dostave podataka o njihovim adresama pa je Policijska uprava grada Mostara svojim aktom br: 02-183-15576-1072/02 od 19. juna 2002. godine izvjestila ovu Slu`bu da isti nemaju prijavljeno prebivalište kod Policijske uprave grada Mostara radi èega je tim licima Slu`ba uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina svojim Zakljuèkom br: 06-232706/2000 od 28. oktobra 2002. godine tim licima postavila privremenog zastupnika kao licima nepoznatog boravišta pa je taj zastupnik dana 15. novembra 2002. godine na zapisnik dao izjavu da prepušta Opštinskom vijeæu da donese Odluku o utvr|ivanju trajnog prava korištenja na naprijed navedenom zemljištu u skladu sa odredbama èl. 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu s tim da se naknada za zemljište deponuje na poseban raèun Opæine i na zahtjev uknji`enih sukorisnika njima isplati naknada prema njihovim sukorisnièkim dijelovima. D.O.O. Šumarstvo "Srednje-neretvansko" iz Mostara svojim aktom Dj br: 01-13/02 od 15. februara 2002. godine kao upisani posjednik BAJGORIÆ ADEM sin Mehe iz Mostara zatra`io je da se u njegovu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi je na istom izgradio stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad br: 06-23-956/2000 od 23. marta 2000. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju bespravno izgra|enog stambenog objekta na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 765 (dio) k.o. Mostar I, kao i uvjerenje Ministarstva odbrane F BiH Odjeljenje u opæini Mostar br: 492074506361 od 21. juna 1996. godine kojim dokazuje da je bio pripadnik Armije BiH. Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 765 kojoj odgovara stara k.è. 1166 k.o. April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 13 predmetnog zemljišta obavijestio je ovu Slu`bu da se ne protivi da se navedeno zemljište izuzme iz njegovog posjeda radi dodjele istog na korištenje treæim licima. Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište za III. stambenoposlovnu zonu za 1 m2 gra|evinskog zemljišta u društvenoj svojini iznosi 8,00 KM što za površinu od 193 m2 iznosi 1.544,00 KM. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambeno-poslovnu zonu iznosi 84,00 KM, a u sluèaju legalizacije 96,00 KM po 1 m2 korisne stambeno-poslovne površine što za korisnu stambenu površinu od 169,50 m2 iznosi 16.272,00 KM. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i borcima za izgradnju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 147,10 m2 iznosi 2.824,30 KM, za izgradnju pomoænog objekta (gara`a) 80 %, a koji se iznos umanjuje za još 50%, što za površinu od 22,40 m2 iznosi 215,00 KM, tako da u konkretnom sluèaju naknada za pogodnosti (renta) iznosi 3.039,30 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Bajgoriæ Adema iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveze iz taèke II. i III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za zemljište i naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-652/03 Mostar, 23. aprila 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ 199. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 23. aprila 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu ALIÆ ISMETA sina Mustafe iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod bespravno izgra|enim stambenoposlovnim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Opine u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 128/4 - (nastala cijepanjem k.è. 128/1)(nova k.è. 42) - u površini od 325 m2, up. u zk. ul. br: 168 k.o. Opine, društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Distributivnog preduzeæa "Elektro - Mostar" iz Mostara sa 1/1 dijela, a u korist Aliæ Ismeta sina Mustafe iz Mostara sa 1/1 dijela II. ALIÆ ISMET sin Mustafe du`an je na ime naknade za dodjeljeno mu zemljište uplatiti iznos 2.600,00 KM (sl: dvijehiljadešeststotina KM) u korist bud`eta Gradske opæine MostarStari Grad na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar, nakon èega æe se navedeni iznos isplatiti na odgovarajuæi raèun pravnog sljednika uknji`enog korisnika Distributivnog preduzeæa "ElektroHercegovina" iz Mostara. III. Obavezuje se ALIÆ ISMET sin Mustafe da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 3.633,60 KM (sl: trihiljadešeststotinatridesettri i 60/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. ALIÆ ISMET sin Mustafe du`an je uplatiti iznose iz taèke II. i III. ovog rješenja prije April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 14 izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 128/4 k.o. Opine u korist ALIÆ ISMETA sina Mustafe iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati nastale promjene u pogledu prava posjeda i korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja. O b r a z l o ` e nj e korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište za III. stambenoposlovnu zonu za 1 m2 gra|evinskog zemljišta u društvenoj svojini iznosi 8,00 KM što za površinu od 325 m2 iznosi 2.600,00 KM. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambeno-poslovnu zonu iznosi 84,00 KM, a u sluèaju legalizacije 96,00 KM po 1 m2 korisne stambeno-poslovne površine što za korisnu stambeno-poslovnu površinu od 151,40 m2 iznosi 14.534,40 KM. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i borcima za izgradnju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 75,70,60 m2 iznosi 1.453,40 KM, za poslovne objekte u površini od 75,70 m2 umanjuje se za 70 % što iznosi 2.180,20 KM, tako da u konkretnom sluèaju naknada za pogodnosti (renta) iznosi 3.633,60 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Aliæ Ismeta iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveze iz taèke II. i III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za zemljište i naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-653/03 Mostar, 23. aprila 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ ALIÆ ISMET sin Mustafe iz Mostara zatra`io je da se u njegovu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi je na istom izgradio stambeno-poslovni objekat bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad br: 06-25-519/2002 od 22. maja 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju bespravno izgra|enog stambeno-poslovnog objekta na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 128/4 (nova k.è. 42) k.o. Opine, rješenje iste Slu`be o izmjeni urbanistièke saglasnosti br: 06-25-519/2002-1 od 20. januara 2003. godine, kao i uvjerenje Ministarstva odbrane F BiH - Odjeljenja u Opæini Mostar br: 492074501485 od 16. maja 1996. godine kojim dokazuje da je bio pripadnik Armije BiH. Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 128/4 (nova k.è. 42) k.o. Opine., na kojem je izgra|en stambeno-poslovni objekat bez odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 168 k.o. Opine utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Distributivnog preduzeæa "Elektro-Mostar" iz Mostara sa 1/1 dijela; Odlukom Upravnog odbora J. P . "Elektroprivreda BiH" br: UO-15-10330-10/02 od 1. jula 2002. godine odobren je prenos prava raspolaganja naprijed navedenom zemljištu na Gradsku opæinu Mostar-Stari Grad. Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava 200. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 23. marta 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glas- April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 15 nik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu ŠUTA SULEJMANA sina Ahmeta iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim stambenim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Opine u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 161/4 - (nastala cijepanjem k.è. 161/1) (nove k.è. 351/18, nastala cijepanjem k.è. 351 i k.è. 352/26 - nastale cijepanjem k.è. 352) - u površini od 493 m2, up. u zk. ul. br: 146 k.o. Opine, društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela, a u korist ŠUTA SULEJMANA sina Ahmeta iz Mostara sa 1/1 dijela II. Naknada za zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl. 35. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. III. Obavezuje se ŠUTA SULEJMAN sin Ahmeta da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 2.807,00 KM (sl: dvijehiljadeosamstotinasedam KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. ŠUTA SULEJMAN sin Ahmeta du`an je uplatiti iznos iz taèke III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured Suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 161/4 k.o.Opine Donje u korist ŠUTA SULEJMANA sina Ahmeta iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Šuta Sulejmana sina Ahmeta kao ŠUTA SULEJMAN sin Ahmeta iz Mostara zatra`io je da se u njegovu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi je na istom izgradio stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad br: 06-25-1269/2002 od 28. maja 2002. godine, zakljuèak o ispravci greške br: 06-25-1269/02 od 10. oktobra 2002. godine i rješenje o izmjeni pomenutog rješenja br: 06-233549/2002 od 25. novembra 2002. godine, kojim se izdaje urbanistièka saglasnost za legalizaciju stambenog objektu na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 352/26 i 351/18 k.o. Opine Donje, kao i uvjerenje Ministarstva odbrane F BiH - Odjeljenje u Opæini Mostar br: 492074503163 od 7. februara 1997. godine kojim dokazuje da je bio pripadnik Armije BiH više od dvije godine. Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 161/1 (k.è.352/26 i 351/18) k.o. Opine Donje., na kojem je izgra|en stambeni objekta bez odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 146 k.o. Opine utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Opštine Mostar sa 1/1 dijela; D.O.O. Šumarstvo "Srednje-neretvansko" iz Mostara kao evidentirani posjednik na zemljištu oznaèenom kao k.è. 352/26 i 351/18 k.o. Opine svojim je aktom br: 01-266/02 od 23. decembra 2002. godine dalo svoje mišljenje da se u konkretnom sluèaju radi o gra|evinskom zemljištu, a što je po zakonu iskljuèivo u nadle`nosti Opæine u pogledu prava raspolaganja. Pošto je površina predmetne parcele veæa nego što je predvi|eno Odlukom o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta, J. P ."Zavod za urbanizam grada Mostara" Mostar je dana 23. decembra 2002. godine dalo struèno mišljenje br: 36-25-1092/2002 u kojem stoji da je planom parcelacije "Hroma-Ljut" od 1996. godine utvr|en oblik i velièina gra|evinske parcele, te da se u potpunosti mogu zadr`ati urbanistièko-tehnièki uslovi br: 36-25-1008/02 od 18. novembra 2002. godine. April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 16 Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl. 35. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambeno-poslovnu zonu iznosi 84,00 KM, a u sluèaju legalizacije 96,00 KM po 1 m2 korisne stambeno-poslovne površine što za korisnu stambenu površinu od 146,20 m2 iznosi 14.035,20 KM. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i borcima za izgradnju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 146,20 m2 iznosi 2.8 jula 00 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Šuta Sulejmana sina Ahmeta iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveza iz taèke III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za pogodnosti (renta) temelji se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-654/03 Mostar, 23. aprila 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ HUSNIÆ HUSE sina Omera i KADRAGIÆ ALME kæeri Huse iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim dvojnim stambenim i stambeno- poslovnim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Mazoljice u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 1169/13 - (nastala cijepanjem k.è. 1169/1)-(dio nove k.è. 765/26, nastala cijepanjem k.è. 765/1) - u površini od 129 m2, up. u zk. ul. br: 3198 k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Izidora Baniæa sina Ristana i Milutina Baniæa sina Ristana sa po 1/2 dijela, - k.è. 1170/4 - (nastala cijepanjem k.è. 1170/1)(dio nove k.è. 765/26, nastala cijepanjem k.è. 765/1)- u površini 252 m2, up.u zk. ul.br. 2585 k.o. Mostar (Mostar I), društvena svojina sa uknji`enim pravom korištenja Osmana Huskoviæa umrl. Mehmeda sa 3/4 dijela, Ibre Hrnjièeviæa umrl. Halila sa 1/8 dijela i Munire ro|. Hrnjièeviæ udove. Mehe Jakiæa sa 1/8 dijela, - k.è. 1172/5 - (nastala cijepanjem k.è. 1172/1)(dio nove k.è. 765/26, nastala cijepanjem k.è. 765/1), u površini od 70 m2, up. u zk.ul.br. 3376 k.o. Mostar (Mostar I), društvena svojina sa uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela, - k.è. 1198/12 - (nastala cijepanjem k.è. 1198/11)-(dio nove k.è. 765/26, nastala cijepanjem k.è. 765/1), u površini od 76 m2, up.u zk. ul.br. 6869 k.o. Mostar (Mostar I), društvena svojina sa uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela, a u korist HUSNIÆ HUSE sina Omera i KADRAGIÆ ALME kæeri Huse iz Mostara sa po 1/2 dijela II. HUSNIÆ HUSO sin Omera du`an je na ime naknade za dodjeljeno mu zemljište u površini od 190,50 m2 uplatiti iznos 1.524,00 KM (sl: hiljadupetstotinadvadesetèetri KM) za parcele oznaèene kao k.è. 1169/13 i 1170/4 u korist bud`eta Gradske opštine - Mostar "Stari Grad" na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar dok za zemljište od 73 m2 èiji je uknji`eni korisnik Opæina Mostar neæe plaæati naknadu shodno odredbama èl. 35 stav 2. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, a dok æe KADRAGIÆ ALMA kæi Huse naknadu za dodjeljeno zemljište u površini od 263,50 m2 uplatiti iznos od 2.108,00 KM (sl:dvijehiljadestotinuosam KM) u korist bud`eta Gradske opæine MostarStari Grad na raèun br: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar, tako da ukupna 201. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 23. aprila 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 17 naknada za zemljište iznosi 3.632,00 KM od kojeg æe iznosa naknada za površinu od 381 m2 u iznosu od 3.048 KM èiji su uknji`eni korisnici Izidor Baniæ sin Ristana, Milutin Baniæ sin Ristana, Osman Huskoviæ umrl. Mehmeda, Ibro Hrnjièiæ umrl. Halila i Munira ro|. Hrnjièiæ udova Mehe Jakiæa æe se deponovati na poseban raèin i biti æe isplaæen na zahtjev uknji`enih sukorisnika. III. Obavezuju se HUSNIÆ HUSO sin Omera da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 5.216,70 KM (sl:pethiljadadvijestotinešesnaest i 70/100 KM) i KADRAGIÆ ALMA kæi Huse da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 10.057,00 KM (sl: desethiljadapedesetsedam KM),što ukupno iznosi 15.273,70 KM (sl:petnaesthiljadadvijestotine sedamdesettri i 70/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitori su du`ni uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. HUSNIÆ HUSO sin Omera i KADRAGIÆ ALMA kæi Huse du`ni su uplatiti iznose iz taèke II. i III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parcelama oznaèenim kao k.è. 1169/13, 1170/4, 1172/5 i 1198/12 k.o. Mostar u korist HUSNIÆ HUSE sina Omera i KADRAGIÆ ALME kæeri Huse iz Mostara sa po 1/2 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjih uknji`enih korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Husniæ Husu sina Omera i Kadragiæ Almu kæi Huse kao posjednika na pomenutom zemljištu sa po 1/2 dijela. O b r a z l o ` e nj e ciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad br: 06-25-1258/2002 od 4. novembra 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju bespravno izgra|enog stambenog i stambeno-poslovnog objekta, na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 765/1 k.o. Mostar I, a dopunskim rješenjem br: 06-25-1258/02 od 25. decembra 2002. godine odbijaju se Husniæ Huso i Kadragiæ Alma za legalizaciju pomoænog objekta (gara`a) na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 765/1 dio k.o. Mostar (Mostar I), kao i uvjerenje Ministarstva odbrane F BiH br: 23.10/02.2-03-22-326/02 od 22. marta 2002. godine kojim dokazuje da je Husniæ Huso bio pripadnik Armije BiH . Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 765/1 k.o. Mostar I. , na kojem je izgra|en stambeni i stambeno-poslovni objekat bez odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 3198 k.o. Mostar utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Izidora Baniæa sina Ristana i Milutina Baniæa sina Ristana sa 1 dijela, zk.ul.br. 2585 k.o. Mostar društvena svojina sa uknji`enim pravom korištenja Osmana Huskoviæa umrl. Mehmeda sa 3 dijela, Ibre Hrnjièeviæa umrl. Halila i Munire ro|. Hrnjièeviæa udove Mehe Jakiæa sa po 1/8 dijela, zk.ul.br. 6869 i 3376 k.o. Mostar, društvena svojina sa uknji`enim pravom korištenja opštine Mostar sa 1/1 dijela; Za gore navedene uknji`ene korisnike pošto su nepoznatog boravišta postavljen je privremeni zastupnik u liènosti Alice Zeèo, advokata iz Mostara, koji je izjavio da Odluku prepušta Vijeæu Gradske opæine Mostar-Stari Grad za utvr|ivanje trajnog prava korištenja gradskog gra|evinskog zemljišta i da se uknji`enim sukorisnicima odredi naknada prema njihovim sukorisnièkim dijelovima i na njihov zahtjev da bude izvršena isplata. D.O.O. Šumarstvo "Srednje-neretvljansko" svojim aktom br: 01-13/02 od 15. februara 2002. godine dalo je saglasnost za utvr|ivanje trajnog prava korištenja gradskog gra|evinskog zemljišta oznaèenog kao k.è. 765/1 k.o. Mostar. Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). HUSNIÆ HUSO sin Omera i KADRAGIÆ ALMA kæi Huse oboje iz Mostara zatra`ili su da se u njihovu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi su na istom izgradili stambeni i stambeno-poslovni objekat bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`ili su rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstruk- April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 18 Naknada za zemljište za III. stambenoposlovnu zonu za 1 m2 gra|evinskog zemljišta u društvenoj svojini iznosi 8,00 KM što za površinu od 328 m2 iznosi 2.624,00 KM, a dok za površinu od 73 m2 Huso Husniæ neæe plaæati naknadu za zemljište shodno odredbama èl. 35 stav 2. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambeno-poslovnu zonu iznosi 84,00 KM, a u sluèaju legalizacije 96,00 KM. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i borcima kojoj kategoriji pripada Huso Husniæ za legalizaciju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 212,90 m2(L1+L2) iznosi 4.087,70 KM, za legalizaciju poslovnog objekta u površini od 39,20 m2 70% što iznosi 1.129,00 KM, a ostalim pravnim i fizièkim licima kojoj kategoriji pripada Kadragiæ Alma umanjuje se za legalizaciju stambenog objekta 60% što za površinu od 212,90 m2 (L1+L2) iznosi 8.176,40 KM, za kegalizaciju poslovnog objekta 50% što za površinu od 39,20 m2 iznosi 1.881,60 KM tako da u konkretnom sluèaju naknada za pogodnosti (renta) iznosi 15.273,70 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Husniæ Huse i Kadragiæ Alme oboje iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveze iz taèke II. i III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za zemljište i naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-656/03 Mostar, 23. aprila 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu DEDIÆ MAJUDINA i DEDIÆ D@EMALA sinovi Vejsila iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim stambeno-poslovnim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Opine u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 2410/467 - (nastala cijepanjem k.è. 2410/57)-(nova k.è. 2087/32, nastala cijepanjem k.è. 2087/1) - u površini od 582 m2, up. u zk. ul. br: 3844 k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Svetlane Dokiæ udove. Ranka sa 1/1 dijela, a u korist DEDIÆ MAJUDINA I DEDIÆ D@EMALA sinova Vejsila iz Mostara sa po 1/2 dijela II. DEDIÆ MAJUDIN i DEDIÆ D@EMAL sinovi Vejsila du`ni su na ime naknade za dodjeljeno im zemljište uplatiti iznos 4.656,00 KM (sl: èetrihiljadešeststotinapedesetšest KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar koji æe se iznos deponovati na poseban raèun i na zahtjev uknji`enog korisnika biti isplaæen. III. Obavezuju se DEDIÆ MAJUDIN i DEDIÆ D@EMAL sinovi Vejsila da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 6.471,30 KM (sl: šesthiljadaèetristotinesedamdesetjedna i 30/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitori su du`ni uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. DEDIÆ MAJUDIN i DEDIÆ D@EMAL sinovi Vejsila du`ni su uplatiti iznose iz taèke II. i III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. 202. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 23. aprila 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 19 VI. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 2410/467 k.o. Mostar u korist DEDIÆ MAJUDINA i DEDIÆ D@EMALA sinovi Vejsila iz Mostara sa 1/2 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Dediæ Majudina i Dediæ D`emala sinove Vejsila kao posjednike na pomenutom zemljištu sa 1/2 dijela. O b r a z l o ` e nj e o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište za III. stambenoposlovnu zonu za 1 m2 gra|evinskog zemljišta u društvenoj svojini iznosi 8,00 KM što za površinu od 582 m2 iznosi 4.656,00 KM. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambeno-poslovnu zonu iznosi 84,00 KM, a u sluèaju legalizacije 96,00 KM. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i borcima za legalizaciju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 192,60 m2 iznosi 3.697,90 KM, za legalizaciju poslovnog objekta u površini od 96,30 m2 70% što iznosi 2.773,40 KM, tako da u konkretnom sluèaju naknada za pogodnosti (renta) iznosi 6.471,30 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Dediæ Majudina i Dediæ D`emala iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveze iz taèke II. i III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za zemljište i naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-658/03 Mostar, 23. aprila 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ DEDIÆ MAJUDIN i DEDIÆ D@EMAL sinovi Vejsila iz Mostara zatra`ili su da se u njihovu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi su na istom izgradili stambenoposlovni objekat bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`ili su rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar "Stari grad" br: 06-25-176/2002 od 17. maja 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju bespravno izgra|enog stambeno-poslovnog objekta na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 2410/57 k.o. Mostar I, kao i uvjerenja Federalnog ministarstva odbrane F BiH br: 493074509218 od 13. decembra 1996. godine i br: 492074506573 od 26. juna 1996. godine kojim dokazuju da su bili pripadnici Armije BiH . Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 2410/57 k.o. Mostar I. , na kojem je izgra|en stambeno-poslovni objekat bez odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 3844 k.o. Mostar utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Svetlane Dokiæ udove. Ranka sa 1/1 dijela; Pošto je uknji`eni korisnik nepoznatog boravišta postavljen je privremeni zastupnk u liènosti Zeæo Alice, advokata iz Mostara koji je izjavio da Odluku prepušta Opæinskom vijeæu za utvr|ivanje trajnog prava korištenja gra|evinskg zemljišta na osnovu èl. 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona 203. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 23. aprila 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 20 Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu FILANDRA OMERA sina Mehe iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E O b r a z l o ` e nj e FILANDRA OMER sin Mehe iz Mostara zatra`io je da se u njegovu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi je na istom izgradio stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad br: 06-25-3109/2002 od 17. decembra 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju bespravno izgra|enog stambenog objekta na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 1021/11 (nove k.è. 2749 i 2743/10), k.è. 1021/14 (2750) i k.è. 1021/1 (2743/1) k.o. Mostar I, kao i uvjerenje Ministarstva odbrane F BiH - Uprave za odbranu Mostar- Odjel za odbranu u Opæini Stolac br: 23.11-02-49-1-222/02 od 3. decembra 2002. godine kojim dokazuje da je bio pripadnik Armije BiH više od dvije godine. Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 1021/11, 201/14 i 1021/1 k.o. Mostar I. , na kojem je izgra|en stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 6865 k.o. Mostar utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela; Nakon obavljenog uvi|aja na licu mjesta geometar koji je uèestvovao u postupku u svom izvještaju o podacima premjera je naveo da je izvršio cijepanje i promjenu površina za k.è. 1021/1 i k.è. 1021/11 i da je ocjepljene površine tih parcela pridodao parceli oznaèenoj kao k.è. 1021/14, buduæi su upisane u istom ulošku kao i ova parcela. Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl. 35 stav 2. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. Naknada za pogodnosti (renta) za II. stambeno-poslovnu zonu iznosi 96,00 KM, a u sluèaju legalizacije 108,00 KM po 1 m2. I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim stambenim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Mazoljice u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 1021/14 - (nove k.è. 2743/5, nastala cijepanjem k.è. 2743/10, k.è. 2749/2, nastala cijepanjem k.è. 2749 i k.è. 2750/2, nastala cijepanjem 2750) - u površini od 122 m2, up. u zk. ul. br: 6865 k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela, a u korist FILANDRA OMERA sina Mehe iz Mostara sa 1/1 dijela II. Naknada za dodjeljeno mu zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl. 35 stav 2. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta Gradske opæine MostarStari Grad. III. Obavezuje se FILANDRA OMER sin Mehe da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 3.166,10 KM (sl: trihiljadestotinušesdesetšest i 10/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. FILANDRA OMER sin Mehe du`an je uplatiti iznos iz taèke III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 1021/14 k.o. Mostar u korist FILANDRA OMERA sina Mehe iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Filandra Omera sina Mehe kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 21 Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i borcima za legalizaciju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 77,60 m2 iznosi 1.676,20 KM, za nadzi|ivanje stambenog prostora u površini od 77,60 m2 80 %, što iznosi 1.489,90 KM, tako da u konkretnom sluèaju naknada za pogodnosti (renta) iznosi 3.166,10 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Filandra Omera iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveza iz taèke III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-659/03 Mostar, 23. aprila 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ - k.è. 130/7 - (nastala cijepanjem k.è. 130)(nova k.è. 43/7) - u površini od 113 m2, up. u zk. ul. br: 171 k.o. Opine, društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Distributivnog preduzeæa "Elektro - Hercegovina" iz Mostara sa 1/1 dijela, a u korist BEHRAM ZIJADA sina Vahida iz Mostara sa 1/1 dijela II. BEHRAM ZIJAD sin Vahida du`an je na ime naknade za dodjeljeno mu zemljište uplatiti iznos 904,00 KM (sl: devetstotinaèetri KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar, nakon èega æe se navedeni iznos isplatiti na odgovarajuæi raèun uknji`enog korisnika Distributivnog preduzeæa "Elektro-Hercegovina" iz Mostara. III. Obavezuje se BEHRAM ZIJAD sin Vahida da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 3.467,50 KM (sl: trihiljadeèetristotinešesdesetsedam i 50/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. BEHRAM ZIJAD sin Vahida du`an je uplatiti iznose iz taèke II. i III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 130/7 k.o. Opine u korist BEHRAM ZIJADA sina Vahida iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Behram Zijada sina Vahida kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela O b r a z l o ` e nj e 204. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 23. aprila 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu BEHRAM ZIJADA sina Vahida iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enom jednom lamelom dvojnog stambenog objekta i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Opine u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: BEHRAM ZIJAD sin Vahida iz Mostara zatra`io je da se u njegovu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi je na istom izgradio jednu lamelu dvojnog stambenog objekta bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 22 Mostar-Stari Grad br: 06-25-526/2002 od 22. maja 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju bespravno izgra|ene jedne lamele dvojnog stambenog objekta na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 130/7 k.o. Opine, kao i uvjerenje Ministarstva odbrane F BiH br: 492076001191 od 12. augusta 1996. godine kojim dokazuje da je bio pripadnik Armije BiH. Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 130/7 (nova k.è. 43/7) k.o. Opine., na kojem je izgra|ena jedna lamela dvojnog stambenog objekta bez odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 171 k.o. Opine utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Distributivnog preduzeæa "ElektroHercegovina" iz Mostara sa 1/1 dijela; Odlukom Upravnog odbora J. P . "Elektroprivreda BiH" br: UO-15-10330-10/02 od 1. jula 2002. godine odobren je prenos prava raspolaganja naprijed navedenom zemljištu na Gradsku opæinu Mostar-Stari Grad. Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za¸utvr|ivanje trajnog prava korištenja iz èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište za III. stambenoposlovnu zonu za 1 m2 gra|evinskog zemljišta u društvenoj svojini iznosi 8,00 KM što za površinu od 113 m2 iznosi 904,00 KM. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambeno-poslovnu zonu iznosi 84,00 KM, a u sluèaju legalizacije 96,00 KM po 1 m2 korisne stambeno-poslovne površine što za korisnu stambenu površinu od 180,60 m2 iznosi 17.337,60 KM. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i borcima za izgradnju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 180,60 m2 iznosi 3.467,50 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Behram Zijada iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveze iz taèke II. i III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za zemljište i naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-660/03 Mostar, 23. aprila 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ 205. Vijeæe Gradske opæine Mostar - Stari grad na sjednici odr`anoj dana 23. aprila 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine MostarStari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine MostarStari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu ÆORIÆ MUJE sina Šabana iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim prizemnim stambenim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Mazoljice u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 957/2- (nastala cijepanjem k.è. 957) (novq k.è. 1058/29 - nastala cijepanjem k.è. 1058/1, koja je nastala cijepanjem k.è. 1058) - u površini od 268 m2, up. u zk. ul. br: 7951 k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela, a u korist ÆORIÆ MUJE sina Šabana iz Mostara sa 1/1 dijela II. Naknada za zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl. 35. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. III. Obavezuje se ÆORIÆ MUJO sin Šabana da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 825,60 KM (sl: osamstotinadvadesetpet i 60/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 23 Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. ÆORIÆ MUJO sin Šabana du`an je uplatiti iznos iz taèke III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured Suda za Centralnu zonu Mostar nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 957/2 k.o. Mostar u korist ÆORIÆ MUJE sina Šabana iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati ÆORIÆ MUJU sina Šabana kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e Mostara kao evidentirani posjednik na zemljištu oznaèenom kao k.è. 1058 k.o. Mostar svojim je aktom br: 01-273/00 od 30. oktobra 2000. godine dalo svoje mišljenje da se u konkretnom sluèaju radi o gra|evinskom zemljištu, a što je po zakonu iskljuèivo u nadle`nosti Opæine u pogledu prava raspolaganja. Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl. 35. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambeno-poslovnu zonu iznosi 84,00 KM, a u sluèaju legalizacije 96,00 KM po 1 m2 korisne stambeno-poslovne površine što za korisnu stambenu površinu od 43,00 m2 iznosi 4.128,00 KM. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i borcima za izgradnju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 43,00 m2 iznosi 825,60 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Æoriæ Muje iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveza iz taèke III. dispozitiva ovog rješenja, a koja se odnosi na plaæanje naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-661/03 Mostar, 23. aprila 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ ÆORIÆ MUJO sin Šabana iz Mostara zatra`io je da se u njegovu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi je na istom izgradio prizemni stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad br: 06-23-4027/2000 od 17. jula 2000. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju stambenog objekta na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 1058 dio k.o. Mostar I kao i uvjerenje Ministarstva odbrane F BiH - Odjeljenje u Opæini Mostar br: 492074502415 od 22. maja 1996. godine kojim dokazuje da je bio pripadnik Armije BiH više od dvije godine. Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 957 k.o. Mostar I. , na kojem je izgra|en prizemni stambeni objekta bez odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 7951 k.o. Mostar utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela; D.O.O. Šumarstvo "Srednje-neretvansko" iz April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 24 206. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 23. aprila 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine MostarStari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine MostarStari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu ÈOMOR BEÆIRA sina Ibre iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E vanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 130/14 k.o. Opine u korist ÈOMOR BEÆIRA sina Ibre iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Èomor Beæira sina Ibre kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela O b r a z l o ` e nj e I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enom jednom lamelom dvojnog stambenog objekta i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Opine u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 130/14 - (nastala cijepanjem k.è. 130)(nova k.è. 43/14) - u površini od 137 m2, up. u zk. ul. br: 171 k.o. Opine, društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Distributivnog preduzeæa "Elektro - Hercegovina" iz Mostara sa 1/1 dijela, a u korist ÈOMOR BEÆIRA sina Ibre iz Mostara sa 1/1 dijela II. ÈOMOR BEÆIR sin Ibre du`an je na ime naknade za dodjeljeno mu zemljište uplatiti iznos 1096,00 KM (sl: hiljadudevedesetšest KM) u korist bud`eta Gradske opæine MostarStari Grad na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar, nakon èega æe se navedeni iznos isplatiti na odgovarajuæi raèun uknji`enog korisnika Distributivnog preduzeæa "Elektro-Hercegovina" iz Mostara. III. Obavezuje se ÈOMOR BEÆIR sin Ibre da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 3.467,50 KM (sl: trihiljadeèetristotinešesdesetsedam i 50/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. ÈOMOR BEÆIR sin Ibre du`an je uplatiti iznose iz taèke II. i III. ovog rješenja prije izda- ÈOMOR BEÆIR sin Ibre iz Mostara zatra`io je da se u njegovu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi je na istom izgradio jednu lamelu dvojnog stambenog objekta bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad" br: 06-25-527/2002 od 22. maja 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju bespravno izgra|ene jedne lamele dvojnog stambenog objekta na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 130/14 k.o. Opine, kao i Rješenje Opæinskog sekretarijata odbrane Opæine Mostar br: 8-8462700-1952/94 od 23. novembra 1994. godine o ratnom rasporedu na radnu obavezu. Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 130/14 (nova k.è. 43/14) k.o. Opine., na kojem je izgra|ena jedna lamela dvojnog stambenog objekta bez odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 171 k.o. Opine utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Distributivnog preduzeæa "Elektro-Hercegovina" iz Mostara sa 1/1 dijela; Odlukom Upravnog odbora J. P . "Elektroprivreda BiH" br: UO-15-10330-10/02 od 1. jula 2002. godine odobren je prenos prava raspolaganja naprijed navedenom zemljištu na Gradsku opæinu Mostar-Stari Grad. Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za¸utvr|ivanje trajnog prava korištenja iz èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište za III. stambeno- April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 25 poslovnu zonu za 1 m2 gra|evinskog zemljišta u društvenoj svojini iznosi 8,00 KM što za površinu od 137 m2 iznosi 1096,00 KM. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambeno-poslovnu zonu iznosi 84,00 KM, a u sluèaju legalizacije 96,00 KM po 1 m2 korisne stambeno-poslovne površine što za korisnu stambenu površinu od 180,60 m2 iznosi 17.337,60 KM. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i borcima za izgradnju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 180,60 m2 iznosi 3.467,50 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Èomor Beæira iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveze iz taèke II. i III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za zemljište i naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-662/03 Mostar, 23. aprila 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim poslovnim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta (lokalitet na uglu ul. Trg 1 maj i ul. Æiberova) u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 29/66 - (nastala cijepanjem k.è. 29/2)(nova k.è. 3242) - u površini od 142 m2, up. u zk. ul. br: 1172 k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela, a u korist GRBIÆ SALIHA sina Mešana iz Mostara sa 1/1 dijela II. Naknada za zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl. 35. stav 2. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. III. Obavezuje se GRBIÆ SALIH sin Mešana da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 3.988,80 KM (sl: trihiljadedevetstotinaosamdesetosam i 80/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. GRBIÆ SALIH sin Mešana du`an je uplatiti iznos iz taèke III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 29/66 k.o. Mostar u korist GRBIÆ SALIHA sina Mešana iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati GRBIÆ SALIHA kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e 207. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 23. aprila 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu GRBIÆ SALIHA sina Mešana iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E GRBIÆ SALIH sin Mešana iz Mostara zatra`io je da se u njegovu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi je na istom izgradio poslovni objekat bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstruk- April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 26 ciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad br: 06-25-3651/2001 od 27. marta 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju bespravno izgra|enog poslovnog objekta na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 29/2 (nova k.è. 3242) k.o. Mostar I, kao i uvjerenje Federalnog ministarstva odbrane F BiH - Odjeljenje u Opæini Mostar br: 498070700351 od 3. aprila 1996. godine kojim dokazuje da je bio pripadnik Armije BiH više od dvije godine. Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 29/2 k.o. Mostar I. , na kojem je izgra|en poslovni objekat bez odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 1172 k.o. Mostar utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela; Buduæi se u katastarskom operatu na parceli oznaèenoj kao k.è. 3242 k.o. Mostar I kao posjednik vodi Preduzeæe "APRO" maloprodaja èiji je pravni sljednik Preduzeæe "MERKUR" ovlašteni predstavnik tog preduzeæa je izjavio na zapisnik da prepušta Opæinskom vijeæu Gradske opæine Mostar-Stari Grad da u ovom predmetu donese Odluku u skladu sa zakonom uz napomenu da kao posjednik ne pola`e nikakvo pravo u pogledu potra`ivanja naknade za zemljište Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište neæe se odre|ivati shodno odredbama èl. 35 stav 2. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta Gradske opæine Mostar-Stari Grad. Naknada za pogodnosti (renta) za I. stambeno-poslovnu zonu iznosi 108,00 KM, a u sluèaju legalizacije 120,00 KM po 1 m2 korisne stambeno-poslovne površine što za korisnu poslovnu površinu od 110,80 m2 iznosi 13.296,00 KM. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i borcima za legalizaciju poslovnih prostora 70 %, što za površinu od 110,80 m2 iznosi 3.988,80 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Grbiæ Saliha iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveza iz taèke III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-663/03 Mostar, 23. aprila 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ 208. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 23. aprila 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu HASIÆ ŠEMSUDINA sina Ahmeta iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim stambenim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Mazoljice u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 2191/4 - (nastala cijepanjem k.è. 2191/1)(dio nove k.è. 599/2, nastala cijepanjem k.è. 599) - u površini od 319 m2, up. u zk. ul. br: 4829 k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja D`ajo Envera, D`emile i Emine djece Avde iz Mostar sa po 191/576 dijela i D`ajo Muharema umrl. Alije sa 1/192 dijela, a u korist HASIÆ ŠEMSUDINA sina Ahmeta iz Mostara sa 1/1 dijela II. Naknada za dodjeljeno mu zemljište neæe se odre|ivati za sukorisnièke dijelove D`ajo Envera, D`emile i Emine djece Avde iz Mostara buduæi su se isti odrekli prava na naknadu dok je HASIÆ ŠEMSUDIN sin Ahmeta du`an uplatiti naknadu za sukorisnièki dio D`ajo Muharema April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 27 umrl. Alije u iznosu od 19,92 KM (sl:devetnaest i 92/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar nakon èega æe se izvršiti isplata na zahtjev uknji`enog sukorisnika. III. Obavezuje se HASIÆ ŠEMSUDIN sin Ahmeta da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 5.665,70 KM (sl: pethiljadašeststotinašesdesetpet i 70/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. HASIÆ ŠEMSUDIN sin Ahmeta du`an je uplatiti iznose iz taèke II. i III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 2191/4 k.o. Mostar u korist HASIÆ ŠEMSUDINA sina Ahmeta iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Hasiæ Šemsudina kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 2191/1 k.o. Mostar I. , na kojem je izgra|en stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 4829 k.o. Mostar utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja D`ajo Envera, D`emile i Emine djece Avde iz Mostara sa po 191/576 dijela i D`ajo Muharema umrl. Alije iz Mostara sa 1/192 dijela; Uknji`eni sukorisnici, D`ajo Enver, D`emila i Emina djeca Avde iz Mostara, dali su izjavu ovjerenu kod Slu`be za opæu upravu Gradske opæine Mostar-Stari Grad broj ovjere 122 od 7. aprila 2000. godine da su saglasni da se Hasiæ Šemsudinu utvrdi trajno pravo korištenja na predmetnom zemljištu i to bez naknade, dok je privremeni zastupnik uknji`enog sukorisnika D`ajo Muharena umrl. Alije, Kebo Miro, advokat iz Mostara, dao izjavu na zapisnik da prepušta Opæinskom vijeæu da donese odgovarajuæu odluku u skladu sa Zakonom o gra|evinskom zemljištu. Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište za sukorisnièke dijelove D`ajo Envera, Emine i D`emile djece Avde iz Mostara neæe se odre|ivati buduæi su se isti odrekli naknade za zemljište, a dok je Hasiæ Šemsudin du`an uplatiti za sukorisnièki dio D`ajo Muharema umrl. Alije du`an uplatiti za II. stambeno-poslovnu zonu za 1 m2 gra|evinskog zemljišta u društvenoj svojini iznosi 12,00 KM što za površinu od 1,66 m2 iznosi 19,92 KM. Naknada za pogodnosti (renta) za II. stambeno-poslovnu zonu iznosi 96,00 KM, a u sluèaju legalizacije 108,00 KM po 1 m2 korisne stambeno-poslovne površine što za korisnu stambenu površinu od 262,30 m2 iznosi 28.328,40 KM. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i borcima za legalizaciju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 262,30 m2 iznosi 5.665,70 KM Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Hasiæ Šemsudina iz Mostara opravdan pa je HASIÆ ŠEMSUDIN sin Ahmeta iz Mostara zatra`io je da se u njegovu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi je na istom izgradio stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad br: 06-23-663/2000 od 23. marta 2000. godine i izmjenjeno rješenje br: 0623-663-1/00 od 10. aprila 2003. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju bespravno izgra|enog stambenog objekta na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 2191/4 (599/2) k.o. Mostar I, kao i uvjerenje Federalnog ministarstva odbrane - Uprave za odbranu Mostar - Odjela za odbranu u Opæini Mostar br: 123.10/02-03-22-532/03 od 19. februara 2003. godine kojim dokazuje da je bio pripadnik Armije BiH . April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 28 odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveze iz taèke II. i III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za zemljište i naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-665/03 Mostar, 23. aprila 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ isplatiti na odgovarajuæi raèun uknji`enog korisnika odnosno njegovog pravnog sljednika Preduzeæa "Elektrodistribucija" Mostara. III. Obavezuje se SABLJIÆ IBRO sin Bešira da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 1.416,00 KM (sl: hiljaduèetristotinešesnaest KM) u korist bud`eta Gradske opæine MostarStari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. SABLJIÆ IBRO sin Bešira du`an je uplatiti iznose iz taèke II. i III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 128/1 k.o. Opine u korist SABLJIÆ IBRE sina Bešira iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Sabljiæ Ibru sina Bešira kao posjednika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e 209. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 23. aprila 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu SABLJIÆ IBRE sina Bešira iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E SABLJIÆ IBRO sin Bešira iz Mostara zatra`io je da se u njegovu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi je na istom izgradio jednu lamelu dvojnog stambenog objekta bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad br: 06-25-528/2002 od 3. juna 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju bespravno izgra|ene jedne lamele dvojnog stambenog objekta na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 128/1 (nova k.è. 41/1) k.o. Opine, kao i uvjerenje Ministarstva odbrane Predsjedništva Opæine Èapljina Dj. Br: "SU"-01-01439/97 od 3. marta 1997. godine iz koga je vidljivo da je isti bio ukljuèen u TO Lokve - Èapljina. Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 128/1 (nova k.è. 41/1) k.o. Opine., na kojem je izgra|ena jedna lamela dvojnog stambenog objekta bez odobrenja za gra|enje; I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enom jednom lamelom dvojnog stambenog objekta i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Opine u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 128/1 - (koja je cijepanjem promijenila oblik i površinu)-( nova k.è. 41/1) - u površini od 250 m2, up. u zk. ul. br: 168 k.o. Opine, društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Preduzeæa Elektro Mostar sa 1/1 dijela, a u korist SABLJIÆ IBRE sina Bešira iz Mostara sa 1/1 dijela II. SABLJIÆ IBRO sin Bešira du`an je na ime naknade za dodjeljeno mu zemljište uplatiti iznos od 2.000,00 KM (sl: dvijehiljade KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar, nakon èega æe se navedeni iznos April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 29 - uvidom u zk. ul. br: 168 k.o. Opine utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Preduzeæa "Elektro-Mostar" iz Mostara sa 1/1 dijela; Odlukom Upravnog odbora J. P . "Elektroprivreda BiH" br: UO-15-10330-10/02 od 1. jula 2002. godine odobren je prenos prava raspolaganja naprijed navedenom zemljištu na Gradsku opæinu Mostar-Stari Grad. Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište za III. stambenoposlovnu zonu za 1 m2 gra|evinskog zemljišta u društvenoj svojini iznosi 8,00 KM što za površinu od 250 m2 iznosi 2.000,00 KM. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambeno-poslovnu zonu iznosi 84,00 KM, a u sluèaju legalizacije 96,00 KM po 1 m2 korisne stambeno-poslovne površine. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i borcima za izgradnju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 54,20 m2 iznosi 1.040,60 KM, za izgradnju pomoænih objekata 80%, a koji se iznos umanjuje za još 50%, što za površinu od 39,10 iznosi 375,40, tako da u konkretnom sluèaju naknada za pogodnosti (renta) iznosi 1.416,00 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Sabljiæ Ibre iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveze iz taèke II. i III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za zemljište i naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-666/03 Mostar, 23. aprila 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ 210. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad na sjednici odr`anoj dana 23. aprila 2003. godine, na osnovu èlana 40. Statuta Gradske opæine Mostar-Stari Grad ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 2/02), èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", br: 34/86 i 1/90), èl. 5. taèka 9. Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta ("Sl.glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99, 5/99, 3/00, 1/2001, 2/01 i 3/01 ) i èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine F BiH", br: 2/98 i 48/99), u predmetu utvr|ivanja trajnog prava korištenja na gradskom gra|evinskom zemljištu društvene svojine, po zahtjevu MEMIÆ D@EMALA sina Hasana iz Mostara, d o n o s i,R J EŠ E NJ E I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim stambenim objektom i zemljištem koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta u naselju Mazoljice u Mostaru, pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 1172/4 - (nastala cijepanjem k.è. 1172/1)(nova k.è. 765/23, nastala cijepanjem k.è. 765/1) u površini od 142 m2, up. u zk. ul. br: 3376 k.o. Mostar (Mostar I. ), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela, a u korist Memiæ D`emala sina Hasana iz Mostara sa 1/1 dijela II. MEMIÆ D@EMAL sin Hasana du`an je na ime naknade za dodjeljeno mu zemljište uplatiti iznos 1.136,00 KM (sl: hiljadustotridesetšest KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar. III. Obavezuje se MEMIÆ D@EMAL sin Hasana da na ime naknade za pogodnosti (renta) uplati iznos od 2.328,80 KM (sl: dvijehiljadetristotinedvadesetosam i 80/100 KM) u korist bud`eta Gradske opæine Mostar-Stari Grad, na raèun broj: 1011500000393686 kod PBS Filijala "NERA" Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ovog rješenja. IV. Investitor je du`an uplatiti razliku naknade za pogodnosti (renta) ako se utvrdi da je korisna površina veæa od površine na osnovu koje je obraèunata naknada utvr|ena ovim rješenjem. V. MEMIÆ D@EMAL sin Hasana du`an je uplatiti iznose iz taèke II. i III. ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. VI. Zemljišno-knji`ni ured suda za April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 30 Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 1172/4 k.o. Mostar u korist MEMIÆ D@EMALA sina Hasana iz Mostara sa 1/1 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Memiæ D`emala kao posjenika na pomenutom zemljištu sa 1/1 dijela. O b r a z l o ` e nj e površinu od 142 m2 iznosi 1.136,00 KM. Naknada za pogodnosti (renta) za III. stambeno-poslovnu zonu iznosi 84,00 KM, a u sluèaju legalizacije 96,00 KM. Èlanom 35a. Odluke o uslovima i naèinu dodjele na korištenje gra|evinskog zemljišta ("Sl. glasnik Gradske opæine Mostar-Stari Grad", br: 1/99) propisano je da se naknada obraèunata prema odredbama èlanova 30. 31. 32. i 35. te odluke pored lica iz èlana 35. stav 2. umanjuje i borcima za legalizaciju stambenih prostora 80 %, što za površinu od 61,25 m2 iznosi 1.176,50 KM, za nadzi|ivanje stambenog prostora u površini od 61,25 m2 80 % što iznosi 1.029,00 KM i za legalizaciju pomoænog objekta u površini od 12,90 m2 80% koji se iznos umanjuje za još 50% što iznosi 123,80 KM, tako da u konkretnom sluèaju naknada za pogodnosti (renta) iznosi 2.328,80 KM. Ovaj organ je stao na stanovište da je zahtjev Memiæ D`emala iz Mostara opravdan pa je odluèio kao u dispozitivu ovog rješenja. Obaveze iz taèke II. i III. dispozitiva ovog rješenja, a koje se odnosi na plaæanje naknade za zemljište i naknade za pogodnosti (renta) temelje se na odredbi èl. 52. stav 4. Zakona o gra|evinskom zemljištu. Protiv ovog rješenja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko-neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-667/03 Mostar, 23. aprila 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ MEMIÆ D@EMAL sin Hasana iz Mostara zatra`io je da se u njegovu korist utvrdi trajno pravo korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja, buduæi je na istom izgradio stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje. Uz svoj zahtjev prilo`io je rješenje Opæinske slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i katastar nekretnina Gradske opæine Mostar-Stari Grad br: 06-25-377/2002 od 3. juna 2002. godine, kojim je izdata urbanistièka saglasnost za legalizaciju bespravno izgra|enog stambenog objekta i zakljuèak o ispravci greške br: 06-25-377/2002 od 14. novembra 2002. godine, kao i uvjerenje Vojne jedinice 5268 br: 30-25-23-13-03/41-1/5-5 od 19. januara 2000. godine kojim dokazuje da je bio pripadnik Armije BiH . Nakon provedenog postupka utvr|eno je slijedeæe: - uvi|ajem na licu mjesta utvr|eno je da se radi o k.è. 1172/1 k.o. Mostar I. , na kojem je izgra|en stambeni objekat bez odobrenja za gra|enje; - uvidom u zk. ul. br: 3376 k.o. Mostar utvr|eno je da se radi o zemljištu u društvenoj svojini s uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela; D.O.O. Šumarstvo "Srednje-neretvljansko" dalo je saglasnost za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta pod izgra|enim stambenim objektom po zahtjevu Memiæ D`emala sina Hasana iz Mostara br: 01-13/02 od 15. februara 2002. godine. Iz ovakvog utvr|enog èinjeniènog stanja ispunjeni su uslovi za utvr|ivanje trajnog prava korištenja zemljišta iz taèke 1. èlana 66. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.list SR BiH", Dj. broj: 34/86 i 1/90). Naknada za zemljište za III. stambenoposlovnu zonu za 1 m2 gra|evinskog zemljišta u društvenoj svojini iznosi 8,00 KM što za 211. Predsjednik vijeæa Gradske opæine Mostar Stari grad u skladu sa zakljuèkom Opæinskog vijeæa Gradske opæine Mostar - Stari grad broj: 01-02-349/01 od 29. novembra 2001. godine, na osnovu èlana 217. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine F BiH", broj :2/98 i 48/99), d o n o s i,Z A K LJ U È A K o ispravci greške U rješenju Opæinskog vijeæa Gradske opæine Mostar - Stari grad broj: 01-02-297/01 od 02. aprila 2001. godine i s p r a v lj a j u s e April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 31 taèki I. i VI. tako da iste glase: "I . Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim stambenim objektom i zemljištu koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 2880/4 - (stara k.è. 25/86) - u površini od 223 m2, up. u zk. ul.br. 7078 k.o. Mostar (Mostar I), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela, a u korist Osmiæ Samira i D`enana sinova Suada iz Mostara sa 1 dijela ". "VI. Opæinski organ uprave nadle`an za imovinsko - pravne poslove kada se steknu uslovi provešæe postupak za uknji`bu prava korištenja na gra|evinskom zemljištu društvene svojine u zemljišnim knjigama Opæinskog suda u Mostaru u korist OSMIÆ SAMIRA I D@ENANA sinova Suada iz Mostara sa 1 dijela. Opæinska geodetska uprava Mostar nakon pravosna`nosti ovog rješenja u katastarskom operatu upisat æe pravo posjeda i korištenja na zemljištu pobli`e oznaèenom u taèki I. ovog rješenja u korist OSMIÆ SAMIRA I D@ENANA sinova Suda iz Mostara sa 1 dijela ", tako da iste trebaju da glase: "I. Utvr|uje se trajno pravo korištenja na zemljištu pod izgra|enim stambenim objektom i zemljištu koje slu`i redovnoj upotrebi tog objekta pobli`e oznaèenom kao: - k.è. 25/190 - (nastala cijepanjem k.è. 25/148) - (nova k.è. 2880/4 - nastala cijepanjem k.è. 2880/1) - u površini od 223 m2, up. u zk. ul.br. 7051 k.o. Mostar (Mostar I), društvena svojina s uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela, a u korist OSMIÆ SAMIRA i OSMIÆ D@ENANA umrl. Suada iz Mostara sa 1 dijela ". "VI. Zemljišno-knji`ni ured Suda za Centralnu zonu grada Mostara nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršit æe uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 25/190 k.o. Mostar u korist OSMIÆ SAMIRA i OSMIÆ D@ENANA umrl. Suada iz Mostara sa po 1/2 dijela, uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika, dok æe Odjel za katastar nekretnina Gradske uprave grada Mostara u katastarskom operatu evidentirati Osmiæ Samira i Osmiæ D`enana umrl. Suada kao posjenike na pomenutom zemljištu sa po 1/2 dijela." Taèke II, III, IV i V. ostaju ne promjenjene . Ova ispravka ima pravno dejstvo od dana od koga pravno dejstvo ima navedeno rješenje. O b r a z l o ` e nj e Stari grad donijelo je rješenje Dj. broj: 01-02297/01 od 2. aprila 2001. godine kojim se OSMIÆ SAMIRU i OSMIÆ D@ENANU umrl. Suada utvr|uje trajno pravo korištenja gradskog gra|evinskog zemljišta oznaèenog kao k.è. 2880/4 (stara k.è. 25/86) k.o. Mostar (Mostar I), u svrhu legalizacije bespravno izgra|enog stambenog objekta. Me|utim, naknadno je utvr|eno da je pogrešno identifikovana stara katastarska èestica jer je utvr|eno sravnjavanjem starog i novog operata da se u konkretnom sluèaju radi o staroj k.è. 25/148 umjesto k.è. 25/86 kako je navedeno u rješenjeu Opæinskog vijeæa. Radi uèinjene greške ispravlja se taèka I. gruntovnom èesticom na taj naèin što je Odjeljenje za geodetske poslove ove Slu`be izvršilo cijepanje stare parcele oznaèene kao k.è. 25/148 od koje je formirana gra|evinska parcela oznaèena kao k.è. 25/190 koja odgovara novoj k.è. 2880/4 k.o. Mostar (Mostar I. ) na kojoj je utvr|eno trajno pravo korištenja Osmiæ Samiru i Osmiæ D`enanu umrl. Suada, pa je u konkretnom sluèaju ovu grešku trebalo ispraviti kako bi naprijed citirano rješenje bilo provodivo u zemljišnim knjigama. Isto tako ispravlja se taèka IV. tako što æe zemljišno - knji`ni ured izvršiti uknji`bu prava korištenja na parceli oznaèenoj kao k.è. 25/190 k.o. Mostar radi provo|enja promjena u zemljišnim knjigama. Radi naprijed izlo`enog odluèeno je kao u dispozitivu. Protiv ovog zakljuèka ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda Hercegovaèko - neretvanskog kantona u Mostaru u roku od 30 dana od dana prijema ovog zakljuèka. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-02-297-1/01 Mostar, 31. marta 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ Opæinsko vijeæe Gradske opæine Mostar - 212. Predsjednik vijeæa Gradske opæine Mostar Stari grad u skladu sa zakljuèkom Opæinskog vijeæa Gradske opæine Mostar - Stari grad broj: 01-02-349/01 od 29. novembra 2001. godine u predmetu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta na korištenje pokrenutom po zahtjevu PEKUŠIÆ HASANA sina Ahmeta iz Mostara, na osnovu èlana 217. Zakona o upravnom pos- April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 32 tupku ("Slu`bene novine F BiH", broj :2/98 i 48/99), d o n o s i,Z A K LJ U È A K o ispravci greške Radi naprijed izlo`enog odluèeno je kao u dispozitivu. Protiv ovog zakljuèka mo`e se izjaviti posebna `alba Federalnoj upravi za imovinsko-pravne i geodetske poslove u Sarajevu u roku od 15 dana od dana njegovog prijema. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-475-973-1/97 Mostar, 29. aprila 2003. PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ___________________________________ U rješenju Predsjedništva SO Mostar Dj. broj: 01-475-973/97 od 21. jula 1997. godine ispravljaju se greške u taèkama II. i IV. tako da iste glase: "II . PEKUŠIÆ HASAN sin Ahmeta iz Mostara du`an je za dodijeljeno mu zemljište uplatiti naknadu u iznosu od 15.960,00 KM (sl.petnaesthiljadadevetstotinašesdeset KM) na odgovarajuæi raèun Opæine Mostar". "IV. Zemljišno - knji`ni ured Suda za Centralnu zonu grada Mostara æe nakon pravosna`nosti ovog rješenja izvršiti uknji`bu prava korštenja u na parceli oznaèenoj kao k.è. 2410/304 k.o. Mostar u korist PEKUŠIÆ HASANA sina Ahmeta iz Mostara sa 1/1 dijela uz istovremeno brisanje dosadašnjeg uknji`enog korisnika". Taèke I. i III. rješenja ostaju nepromijenjene. Ova ispravka ima pravno dejstvo od dana od koga pravno dejstvo ima navedeno rješenje. O b r a z l o ` e nj e 213. Predsjednik vijeæa Gradske opæine Mostar Stari grad u skladu sa zakljuèkom Opæinskog vijeæa Gradske opæine Mostar - Stari grad broj: 01-02-349/01 od 29. novembra 2001. godine i èlana 169. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/98 i 48/99), i z d a j e,U V J E R E NJ E Predsjedništvo SO Mostar donijelo je rješenje Dj. broj: 01-475-973/97 od 21. jula 1997. godine kojim je PEKUŠIÆ HASANU sinu Ahmeta iz Mostara dodijeljeno na korištenje gradsko gra|evinsko zemljište oznaèeno kao k.è. 2410/304 (nova k.è. 2029/2) k.o. Mostar (Mostar I. ). Ispravlja se taèka II. kojom je bilo utvr|eno da je Pekušiæ Hasan du`an uplatiti naknadu na ime dodijeljenog mu zemljišta i to: 7.980,00 DM sa devizne vojne knji`ice i 798.000,00 BHD u gotovom novcu sve u korist bud`eta Opæine Mostar . Buduæi se naknada za zemljište ne mo`e plaæati devoznom vojnom knji`icom valjalo je ispraviti kako je to naznaèeno u dispozitivu ovog zakljuèka. Isto tako u taèki IV. navedenog rješenja je utvr|eno da æe organ uprave nadle`an za imovinsko pravne poslove, kada se za to steknu uslovi, pokrenuti postupak za uknji`bu prava korištenja dodijeljenog mu zemljišta, pa obzirom da su steèeni uslovi valjalo je ispraviti istu kako bi naprijed citirano rješenje bilo provodljivo u zemljišnim knjigama. Na osnovu nalaza Odjeljenja za katastar nekretnina Slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i kartastar nekretnina Gradske opæine Mostar - Stari grad, potvr|uje se da k.è. 1852/7 (novi premjer), u površini od 31 m2 odgovara k.è. 612/23 (stari premjer), u površini od 31 m2, k.o. Mostar (Mostar I). Uvjerenje èini sastavni dio rješenja Predsjedništva SO Mostar Dj. broj: 01-1499/97143 od 28. oktobra 1997. godine i rješenja Opæinskog vijeæa Gradske opæine Mostar - Stari grad o izmjeni tog rješenja br: 06-23-1529/00 od 18. aprila 2000. godine, a što æe poslu`iti za uknji`bu navedenog prava u rješenju u zemljišnim knjigama Zemljišno - knji`nog ureda suda za Centralnu - Središnju zonu grada Mostara. Ovo uvjerenje ima znaèaj javne isprave u smislu 169. stav 3. Zakona o upravnom postupku. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-1499/97-143 Mostar, 20. maja 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ______________________ April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 33 214. Predsjednik vijeæa Gradske opæine Mostar Stari grad u skladu sa zakljuèkom Opæinskog vijeæa Gradske opæine Mostar - Stari grad broj: 01-02-349/01 od 29. novembra 2001. godine i èlana 169. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/98 i 48/99), i z d a j e,U V J E R E NJ E Èlan 2. Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat æe se 8 dana od dana objavljivanja u Slu`benom glasilu Gradske opæine MostarZapad. Dj. broj: OVZ-I-06-604/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ Na osnovu nalaza Odjeljenja za katastar nekretnina Slu`be uprave za stambene poslove, rekonstrukciju i kartastar nekretnina Gradske opæine Mostar - Stari grad, potvr|uje se da k.è. 1852/6 (novi premjer), u površini od 25 m2 odgovara k.è. 612/22 (stari premjer), u površini od 25 m2, k.o. Mostar (Mostar I). Uvjerenje èini sastavni dio rješenja Predsjedništva SO Mostar Dj. broj: 01-1499/97142 od 28. oktobra 1997. godine i rješenja Opæinskog vijeæa Gradske opæine Mostar - Stari grad o izmjeni tog rješenja br: 06-23-1410/00 od 18. aprila 2000. godine, a što æe poslu`iti za uknji`bu navedenog prava u rješenju u zemljišnim knjigama Zemljišno - knji`nog ureda suda za Centralnu - Središnju zonu grada Mostara. Ovo uvjerenje ima znaèaj javne isprave u smislu 169. stav 3. Zakona o upravnom postupku. Vijeæe Gradske opæine Mostar-Stari Grad Dj. broj: 01-1499/97-142 Mostar, 20. maja 2003. godine PREDSJEDNIK Ladislav Prpiæ ______________________ Na osnovu èlana 41. i 80. Zakona o lokalnoj samoupravi /"Narodne novine HN@-K", broj:4/2000), èlana 54 Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl. novine Federacije BiH", br: 25/03) i èlana 25. Statuta Gradske opæine Mostar-Zapad ("Sl. glasilo Gradske opæine Mostar-Zapad", broj:10/01), po zahtjevu Marinka i Ivuše Šunjiæ, Opæinsko vijeæe Gradske opæine Mostar-Zapad na sjednici odr`anoj dana 7. novembra 2003. godine, donijelo je SAGLASNOST Marinku Šunjiæ sinu Ante i Ivuši Šunjiæ ro|. Stojanoviæ iz Mostara daje se saglasnost da otu|e nedovršeni poslovni objekt izgra|en na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 88/43 k.o. Raštani upisanom u z.k. ulo`ak br.1014. Saglasnost se daje iz razloga loše finansijske situacije, radi èega su nosioci prava korištenja zemljišta opravdano sprijeèeni da nastave radove na zapoèetom objektu. Upis prava korištenja na kupca izvršit æe se na osnovu kupoprodajnog ugovora i ove saglasnosti. Dj. broj: OVZ-I-06- 605 /03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ Na osnovu èlana 41. i 80. Zakona o lokalnoj samoupravi («Narodne novine Hercegovaèkoneretvanske `upanije-kantona», broj: 4/2000), èlana 95. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju («Narodne novine Hercegovaèkoneretvanske `upanije-kantona», broj: 5/2000) i èlana 25. Statuta Gradske opæine Mostar-Zapad («Slu`beno glasilo Gradske opæine MostarZapad», broj: 10/01), Opæinsko vijeæe Gradske opæine Mostar-Zapad na sjednici odr`anoj dana 7. novembra 2003. godine, donijelo je ODLUKU o davanju saglasnosti na Statut Osnovne škole Ilije Jakovljeviæa Mostar Èlan 1. Daje se saglasnost na Statut Osnovne škole Ilije Jakovljeviæa u Mostaru Na osnovu èlana 41. i 80. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Narodne novine HN@-K", broj:4/2000), i èlana 54. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 25/03) i èlana 25. Statuta Gradske opæine Mostar-Zapad ("Sl. glasilo Gradske opæine Mostar-Zapad", broj:10/01), po zahtjevu Franje (Stojana) Lasiæa, Opæinsko vijeæe Gradske April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 34 opæine Mostar-Zapad na sjednici odr`anoj dana 7. novembra 2003. godine, d o n i j e l o j e SAGLA SNOST Franji (Stojana) Lasiæu iz Mostara daje se saglasnost da otu|i nedovršeni stambenoposlovni objekt izgra|en na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 2767/2 k.o. Mostar upisanom u z.k. ulo`ak br. 6844. Saglasnost se daje iz razloga loše finansijske situacije, radi èega je nosilac prava korištenja zemljišta opravdano sprijeèen da nastavi radove na zapoèetom objektu. Upis prava korištenja na kupca izvršit æe se na osnovu kupoprodajnog ugovora i ove saglasnosti. Dj. broj: OVZ-I-06-606/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ Na osnovu èlana 41. i 80 Zakona o lokalnoj samoupravi (Narodne novine HN@-K broj:4/2000), èlana 61.Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl. novine Federacije BiH br: 25/03) èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl. novine Federacije BiH" broj:2/98), èlana 25. Statuta Gradske opæine Mostar-zapad ("Sl. glasilo Gradske opæine Mostar-Zapad",broj:10/01), Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta na korištenje radi gra|enja ("Sl. glasnik opæine Mostar br. 6/87) i Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta u dr`avnom vlasništvu br. OVZ-I06-598/03 od 8. oktobra 2003. godine u predmetu utvr|ivanja prava vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kome je izgra|en poslovni objekt, po zahtjevu Maria (Joze) Lasiæa iz Mostara, Opæinsko vijeæe Gradske opæine Mostar-Zapad na sjednici odr`anoj 7. novembra 2003. godine, donijelo je R J E Š E NJ E Na osnovu èlana 41. i 80. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Narodne novine HN@-K", broj:4/2000), i èlana 54. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl.novine Federacije BiH", broj: 25/03) i èlana 25. Statuta Gradske opæine Mostar-Zapad ("Sl. glasilo Gradske opæine Mostar-Zapad", broj:10/01), po zahtjevu Mirka i Ilije Ko`ulja, Opæinsko vijeæe Gradske opæine Mostar-Zapad na sjednici odr`anoj dana 7. novembra 2003. godine, d o n i j e l o j e SAGLA SNOST 1.Utvr|uje se pravo vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kome je izgra|en poslovni objekt oznaèen kao: - k.è.2749/8 (nova k.è. 308/1) u površini od 247 m2 upisane u Z.K.ul.broj:6836 k.o.Mostar, društveno vlasništvo sa uknji`enim pravom korištenja Joze Lasiæa sa 5/21 dijela i ostala èetiri sukorisnika. u korist Maria (Joze) Lasiæa iz Mostara sa 1/1 dijela. 2.Naknada za zemljište neæe se odre|ivati buduæi je podnosilac zahtjeva stvarni posjednik i korisnik predmetnog zemljišta na osnovu provedene porodiène diobe. Graditelj Mario Lasiæ du`an je na ime naknade za "pogodnosti"-renta, uplatiti iznos od 3.900.oo KM na raèun Opæine Mostar-Zapad broj:338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar. 4.Mario Lasiæ du`an je uplatiti iznos iz taèke 2. i 3.ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. 5.Investitor Mario Lasiæ du`an je uplatiti razliku naknade za pogodnosti, ako se utvrdi da je korisna površina poslovnog objekta veæa od površine na osnovu koje je izraèunata renta, utvr|ena ovim rješenjem. 6. Zemljišnoknji`ni odjel Suda za centralnu zonu grada Mostara, izvršit æe knji`enje prava vlasništva na zemljištu iz taèke 1. ovog rješenja u korist Maria Lasiæa sina Joze iz Mostara sa 1/1 dijela, a Odjel za katastar evidentisati nastale Mirku i Iliji Ko`ulju iz Mostara daje se saglasnost da otu|e nedovršeni poslovni objektbenzinska pumpa sa prateæim objektima, izgra|en na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao k.è. 636/22 k.o. Potoci upisanom u z.k. ulo`ak br. 614. Saglasnost se daje iz razloga loše finansijske situacije, radi èega su nosilaci prava korištenja zemljišta opravdano sprijeèeni da nastave radove na zapoèetom objektu. Upis prava korištenja na kupca izvršit æe se na osnovu kupoprodajnog ugovora i ove saglasnosti. Dj. broj: OVZ-I-06-607/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 35 promjene u katastarskom operatu, sve nakon pravosna`nosti ovog rješenja i kada novi vlasnik podnese dokaz da je platio naknadu za pogodnosti i zemljište. 7. Troškovi postupka regulisati æe se posebnim zakljuèkom. Dj. broj: OVZ-I-06-608/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ ako se utvrdi da je korisna površina stambenog objekta veæa od površine Na osnovu koje je izraèunata renta utvr|ena u postupku izdavanja gra|evne dozvole, br: 12/IV-1-361-165/74. 5. Zemljišnoknji`ni odjel Suda za centralnu zonu grada Mostara, izvršit æe knji`enje prava vlasništva na zemljištu iz taèke 1. Rešenja u korist graditelja Mladena Golemca sina Ivana iz Mostara sa 1/1 dijela, dok æe Odjel za katastar grada Mostara evidentirati nastale promjene u katastarskom operatu, a sve nakon pravosna`nosti ovog Rješenja. 6. Troškovi postupka regulisati æe se posebnim Zakljuèkom. Dj. broj: OVZ-I-06-609/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus ________________________ Na osnovu èlana 41. i 80. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Narodne novine HN@-K" broj:4/2000), èlana 61. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl. novine Federacije BiH", br: 25/03), èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl. novine Federacije BiH", broj:2/98), èlana 25. Statuta Gradske opæine Mostar-Zapad ("Sl.glasilo Opæine Mostar-Zapad, br: 10/01), Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta na korištenje radi gra|enja ("Sl. glasnik opæine Mostar, br: 6/87) i Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta u dr`avnom vlasništvu, br: OVZI-06-598/03 od 8. oktobra 2003. godine u predmetu utvr|ivanja prava vlasništva na gra|evinskom zemljištu za izgra|eni stambeni objekt, po zahtjevu Mladena (Ivana) Golemca iz Mostara, Opæinsko vijeæe Gradske opæine Mostar-Zapad na sjednici odr`anoj dana 7. novembra 2003. godine, d o n i j e l o j e R J E Š E NJ E 1. Utvr|uje se pravo vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kojem je izgra|en stambeni objekt i odstupljeni radovi oznaèenom kao: - k.è. 564/9 (nove k.è. 444/2) u površini od 125 m2 , nastala cjepanjem od k.è. 564/2 upisana u z.k.ul.broj: 512 k.o. Vihoviæi, društveno vlasništvo sa uknji`enim pravom korištenja Ivana Golemca sa 1/1 dijela, u korist graditelja Mladena Golemca sina Ivana iz Mostara sa 1/1 dijela. 2. Naknada za zemljište neæe se odre|ivati buduæi da je podnosilac zahtjeva u stvarnom posjedu i korištenju predmetnog zemljišta. 3. Naknada za pogodnosti-rente neæe se odre|ivati. 4. Investitor Mladen Golemac du`an je uplatiti razliku naknade za pogodnosti-rentu, Na osnovu èlana 41. i 80 Zakona o lokalnoj samoupravi (Narodne novine HN@-K broj:4/2000), èlana 61.Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl. novine Federacije BiH br: 25/03) èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl. novine Federacije BiH" broj:2/98), èlana 25. Statuta Gradske opæine Mostar-zapad ("Sl. glasilo Gradske opæine Mostar-Zapad",broj:10/01), Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta na korištenje radi gra|enja ("Sl. glasnik opæine Mostar br. 6/87) i Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta u dr`avnom vlasništvu br. OVZ-I06-598/03 od 8. oktobra 2003. godine u predmetu utvr|ivanja prava vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kome su izgra|eni odstupljeni radovi na stambenom objektu, po zahtjevu Marinka (Marka) Ivankoviæa iz Mostara, Opæinsko vijeæe Gradske opæine Mostar-Zapad na sjednici odr`anoj 7. novembra 2003. godine, donijelo je R J E Š E NJ E 1.Utvr|uje se pravo vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kome su izgra|eni odstupljeni radovi na stambenom objektu oznaèenom kao: - k.è.2740/25 (nova k.è. 189/10) u površini od 234 m2 nastala cijepanjem od k.è.2740/17 upisane u Z.K.ul.Iskaz III k.o.Mostar, društveno vlasništvo sa uknji`enim pravom korištenja Rudnika mrkog uglja Mostar sa 1/1 dijela u korist Marinka Ivankoviæa iz Mostara sa 1/1 April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 36 dijela. 2.Marinko Ivankoviæ iz Mostara, du`an je na ime naknade za zemljište uplatiti iznos od 16.731,oo KM, na raèun Opæine Mostar-Zapad broj:338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar koji æe se iznos isplatiti ranijem zemljišno-knji`nom korisniku Rudnika mrkog uglja Mostar na raèun koji dostavi. 3.Graditelj Marinko Ivankoviæ du`an je na ime naknade za "pogodnosti"-renta, uplatiti iznos od 1.440,oo KM na raèun Opæine MostarZapad broj:338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar. 4.Marinko Ivankoviæ du`an je uplatiti iznos iz taèke 2. i 3.ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. 5.Investitor Marinko Ivankoviæ du`an je uplatiti razliku naknade za pogodnosti, ako se utvrdi da je korisna površina poslovnog objekta veæa od površine Na osnovu koje je izraèunata renta, utvr|ena ovim rješenjem. 6.Zemljišnoknji`ni odjel Suda za centralnu zonu grada Mostara, izvršit æe knji`enje prava vlasništva na zemljištu iz taèke 1. ovog rješenja u korist Marinka Ivankoviæa sina Marka iz Mostara sa 1/1 dijela, a Odjel za katastar evidentirati nastale promjene u katastarskom operatu, sve nakon pravosna`nosti ovog rješenja i kada novi vlasnik podnese dokaz da je platio naknadu za pogodnosti i zemljište. 7. Troškovi postupka regulisati æe se posebnim zakljuèkom. Dj. broj: OVZ-I-06-610/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ metu utvr|ivanja prava vlasništva na gra|evinskom zemljištu za izgra|eni stambeni objekt, po zahtjevu Marijana (Petra) Golemca iz Mostara, Opæinsko vijeæe Gradske opæine Mostar-Zapad na sjednici odr`anoj 7. novembra 2003. godine, donijelo je R J E Š E NJ E 1. Utvr|uje se pravo vlasništva na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao: - k.è. 1464/12 (nove k.è. 216) u površini od 319 m2 k.o. Mostar upisana u z.k.ul.broj: ISKAZ III - rudarske knjige, društveno vlasništvo sa pravom korištenja Rudnika mrkog uglja Mostar sa 1/1 dijela radi legaliziranja stambenog objekta u korist Marijana ( Petra) Golemca. 2. Graditelj Marijan Golemac du`an je na ime naknade za zemljište uplatiti iznos od 2.475,00 KM, na raèun Opæine Mostar-Zapad, br: 338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti Rješenja. 3. Naknada za pogodnosti-renta neæe se odre|ivati. 4. Investitor Marijan Golemac du`an je uplatiti razliku naknade za pogodnosti - rentu, ako se utvrdi da je korisna površina stambenog objekta veæa od površine Na osnovu koje je izraèunata renta utvr|ena u postupku izdavanja gra|evne dozvole br.08/b-351-731/73 od 9. o`ujka 1973.. godine. 5. Zemljišnoknji`ni odjel Suda za centralnu zonu grada Mostara, izvršit æe knji`enje prava vlasništva na zemljištu iz taèke 1. Rešenja u korist Marijana (Petra) Golemca iz Mostara sa 1/1 dijela, dok æe Odjel za katastar grada Mostara evidentirati nastale promjene u katastarskom operatu, a sve nakon pravosna`nosti ovog Rješenja i kad novi vlasnik podnese dokaz da je platio naknadu za zemljište. 6. Troškovi postupka regulisati æe se posebnim Zakljuèkom. Dj. broj: OVZ-I-06-611/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ Na osnovu èlana 41. i 80. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Narodne novine HN@-K" broj:4/2000), èlana 61. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl. novine Federacije BiH", br: 25/03), èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl. novine Federacije BiH", broj:2/98), èlana 25. Statuta Gradske opæine Mostar-Zapad ("Sl.glasilo Opæine Mostar-Zapad, br: 10/01), Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta na korištenje radi gra|enja ("Sl. glasnik opæine Mostar, br: 6/87) i Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta u dr`avnom vlasništvu, br: OVZI-06-598/03 od 8. oktobra 2003. godine u pred- Na osnovu èlana 41. i 80 Zakona o lokalnoj samoupravi (Narodne novine HN@-K broj:4/2000), èlana 61.Zakona o gra|evinskom April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 37 zemljištu ("Sl. novine Federacije BiH br: 25/03) èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl. novine Federacije BiH" broj:2/98), èlana 25. Statuta Gradske opæine Mostar-zapad ("Sl. glasilo Gradske opæine Mostar-Zapad",broj:10/01), Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta na korištenje radi gra|enja ("Sl. glasnik opæine Mostar br. 6/87) i Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta u dr`avnom vlasništvu br. OVZ-I06-598/03 od 8. oktobra 2003. godine u predmetu utvr|ivanja prava vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kome je izgra|en poslovni objekt, po zahtjevu Zorana (Luke) Vladiæa iz Mostara, Opæinsko vijeæe Gradske opæine Mostar-Zapad na sjednici odr`anoj dana 7. novembra 2003. godine, donijelo je R J E Š E NJ E 1/1 dijela, a Odjel za katastar evidentirati nastale promjene u katastarskom operatu, sve nakon pravosna`nosti ovog rješenja i kada novi vlasnik podnese dokaz da je platio naknadu za pogodnosti i zemljište. 7. Troškovi postupka regulisati æe se posebnim zakljuèkom. Dj. broj: OVZ-I-06-612/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ 1.Utvr|uje se pravo vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kome je izgra|en poslovni objekt oznaèen kao: - k.è.100/3 u površini od 625 m2 nastala cijepanjem k.è.100 i promjenom površine i oblika k.è. 99/2 upisane u Z.K.ul.broj:295 k.o.Raštani, društveno vlasništvo sa uknji`enim pravom raspolaganja Rudnika mrkog uglja u Mostaru u korist Zorana (Luke) Vladiæa iz Mostara sa 1/1 dijela. 2.Zoran Vladiæ iz Mostara, du`an je na ime naknade za zemljište uplatiti iznos od 17.062,oo KM, na raèun Opæine Mostar-Zapad broj:338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar koji æe se iznos isplatiti ranijem zemljišno-knji`nom korisniku Rudniku mrkog uglja na raèun koji dostavi. 3.Graditelj Zoran Vladiæ du`an je na ime naknade za "pogodnosti"-renta, uplatiti iznos od 6.832,oo KM na raèun Opæine Mostar-Zapad broj:338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar. 4.Zoran Vladiæ du`an je uplatiti iznos iz taèke 2. i 3.ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. 5.Investitor Zoran Vladiæ du`an je uplatiti razliku naknade za pogodnosti, ako se utvrdi da je korisna površina poslovnog objekta veæa od površine Na osnovu koje je izraèunata renta, utvr|ena ovim rješenjem. 6.Zemljišnoknji`ni odjel Suda za centralnu zonu grada Mostara, izvršit æe knji`enje prava vlasništva na zemljištu iz taèke 1. ovog rješenja u korist Zorana Vladiæa sina Luke iz Mostara sa Na osnovu èlana 41. i 80. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Narodne novine HN@-K" broj:4/2000), èlana 61. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl. novine Federacije BiH", br: 25/03), èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl. novine Federacije BiH", broj:2/98), èlana 25. Statuta Gradske opæine Mostar-Zapad ("Sl.glasilo Opæine Mostar-Zapad, br: 10/01), Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta na korištenje radi gra|enja ("Sl. glasnik opæine Mostar, br: 6/87) i Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta u dr`avnom vlasništvu, br: OVZI-06-598/03 od 8. oktobra 2003. godine u predmetu utvr|ivanja prava vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kome je dogra|en poslovni objekt, po zahtjevu Igora (Ivana) Babiæa iz Mostara, Opæinsko vijeæe Gradske opæine Mostar-Zapad na sjednici odr`anoj dana 7. novembra 2003. godine, d o n i j e l o j e R J E Š E NJ E 1. Utvr|uje se pravo vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kojem je dogra|en poslovni objekt oznaèenog kao: - k.è. 2806/17 (nova k.è. 1028/15) površine od 17 m2 , nastala cjepanjem od k.è.2806/5 upisane u Z.K.ul.broj: 5882 k.o. Mostar, društveno vlasništvo sa uknji`enim pravom korištenja Direkcije za izgradnju stambenih i drugih objekta u Mostaru. u korist Igora (Ivana) Babiæa iz Mostara sa 1/1 dijela. 2. Igor Babiæ iz Mostara, du`an je na ime naknade za zemljište uplatiti iznos od 1.657,00 KM, na raèun Opæine Mostar-Zapad, br: 338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar. 3. Graditelj Igor Babiæ du`an je na ime April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 38 naknade za "pogodnosti"-renta, uplatiti iznos od 1.497,00 KM na raèun Opæine Mostar-Zapad, br: 338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar. 4. Igor Babiæ du`an je uplatiti iznos iz taèke 2. i 3. ovog Rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. 5. Investitor Igor Babiæ du`an je uplatiti razliku naknade za pogodnosti, ako se utvrdi da je korisna površina poslovnog objekta veæa od površine Na osnovu koje je izraèunata renta, utvr|ena ovim Rješenjem. 6. Zemljišnoknji`ni odjel Suda za centralnu zonu grada Mostara, izvršit æe knji`enje prava vlasništva na zemljištu iz taèke 1. ovog Rešenja u korist Igora (Ivana) Babiæa iz Mostara sa 1/1 dijela, dok æe Odjel za katastar grada Mostara evidentirati nastale promjene u katastarskom operatu, a sve nakon pravosna`nosti ovog Rješenja i kada vlasnik podnese dokaz da je platio naknadu za pogodnosti i zemljište. 7. Troškovi postupka regulisati æe se posebnim Zakljuèkom. Dj. broj: OVZ-I-06-613/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ objekt oznaèenom kao: - k.è.84/2 (nova k.è. 1583/7) u površini od 582 m2 nastala cijepanjem od k.è.84 upisane u Z.K.ul.broj:293 k.o.Raštani, društveno vlasništvo sa uknji`enim pravom korištenja Poduzeæa "Soko" Mostar sa 1/1 dijela u korist Jure (Mije) Mariæa iz Mostara sa 1/1 dijela. 2.Jure Mariæ iz Mostara, du`an je na ime naknade za zemljište uplatiti iznos od 15.888,oo KM, na raèun Opæine Mostar-Zapad broj:338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar. 3.Graditelj Jure Mariæ du`an je na ime naknade za "pogodnosti"-renta, uplatiti iznos od 4.212,oo KM na raèun Opæine Mostar-Zapad broj:338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar. 4.Jure Mariæ du`an je uplatiti iznos iz taèke 2. i 3.ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. 5.Investitor Jure Mariæ du`an je uplatiti razliku naknade za pogodnosti, ako se utvrdi da je korisna površina poslovnog objekta veæa od površine Na osnovu koje je izraèunata renta, utvr|ena ovim rješenjem. 6.Zemljišnoknji`ni odjel Suda za centralnu zonu grada Mostara, izvršit æe knji`enje prava vlasništva na zemljištu iz taèke 1. ovog rješenja u korist Jure Mariæa sina Mije iz Mostara sa 1/1 dijela, a Odjel za katastar evidentirati nastale promjene u katastarskom operatu, sve nakon pravosna`nosti ovog rješenja i kada novi vlasnik podnese dokaz da je platio naknadu za pogodnosti i zemljište. 7. Troškovi postupka regulisati æe se posebnim zakljuèkom. Dj. broj: OVZ-I-06-614/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ Na osnovu èlana 41. i 80 Zakona o lokalnoj samoupravi (Narodne novine HN@-K broj:4/2000), èlana 61.Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl. novine Federacije BiH br: 25/03) èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl. novine Federacije BiH" broj:2/98), èlana 25. Statuta Gradske opæine Mostar-zapad ("Sl. glasilo Gradske opæine Mostar-Zapad",broj:10/01), Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta na korištenje radi gra|enja ("Sl. glasnik opæine Mostar br. 6/87) i Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta u dr`avnom vlasništvu br. OVZ-I06-598/03 od 8. oktobra 2003. godine u predmetu utvr|ivanja prava vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kome je izgra|en poslovni objekt, po zahtjevu Jure (Mije) Mariæa iz Mostara, Opæinsko vijeæe Gradske opæine Mostar-Zapad na sjednici odr`anoj 7. novembra 2003. godine, donijelo je R J E Š E NJ E 1.Utvr|uje se pravo vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kome je izgra|en poslovni Na osnovu èlana 41. i 80. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Narodne novine HN@-K" broj:4/2000), èlana 61. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl. novine Federacije BiH", br: 25/03), èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl. novine Federacije BiH", broj:2/98), èlana 25. Statuta Gradske opæine Mostar-Zapad ("Sl.glasilo Opæine Mostar-Zapad, br: 10/01), April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 39 Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta na korištenje radi gra|enja ("Sl. glasnik opæine Mostar, br: 6/87) i Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta u dr`avnom vlasništvu, br: OVZI-06-598/03 od 8. oktobra 2003. godine u predmetu utvr|ivanja prava vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kome je izgra|en stambeni objekt, po zahtjevu Lidije (Ante) Èarapine iz Mostara, Opæinsko vijeæe Gradske opæine Mostar-Zapad na sjednici odr`anoj dana 7. novembra 2003. godine, d o n i j e l o j e R J E Š E NJ E Dj. broj: OVZ-I-06-615/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ 1. Utvr|uje se pravo vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kojem je izgra|en stambeni objekt oznaèenog kao: - k.è. 539/291 (nova k.è. 1081/3) površine od 930 m2 , nastala cjepanjem od k.è.539/119 upisane u Z.K.ul.broj: 192 k.o. Raška Gora, društveno vlasništvo (erar) sa 1/1 dijela. u korist Lidije (Ante) Èarapine iz Mostara sa 1/1 dijela. 2. Lidija Èarapina iz Mostara, du`na je na ime naknade za zemljište uplatiti iznos od 9.067,00 KM, na raèun Opæine Mostar-Zapad, br: 338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar. 3. Graditeljica Lidija Èarapina du`na je na ime naknade za "pogodnosti"-renta, uplatiti iznos od 1.228,00 KM na raèun Opæine MostarZapad, br: 338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar. 4. Lidija Èarapina du`na je uplatiti iznos iz taèke 2. i 3. ovog Rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. 5. Investitorica Lidija Èarapina du`na je uplatiti razliku naknade za pogodnosti, ako se utvrdi da je korisna površina stambenog objekta veæa od površine na osnovu koje je izraèunata renta, utvr|ena ovim Rješenjem. 6. Zemljišnoknji`ni odjel Suda za centralnu zonu grada Mostara, izvršit æe knji`enje prava vlasništva na zemljištu iz taèke 1. ovog Rješenja u korist Lidije (Ante) Èarapine iz Mostara sa 1/1 dijela, dok æe Odjel za katastar grada Mostara evidentisati nastale promjene u katastarskom operatu, a sve nakon pravosna`nosti ovog Rješenja i kada nova vlasnica podnese dokaz da je platio naknadu za pogodnosti i zemljište. 7. Troškovi postupka regulisati æe se posebnim Zakljuèkom. Na osnovu èlana 41. i 80. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Narodne novine HN@-K" broj:4/2000), èlana 61. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl. novine Federacije BiH", br: 25/03), èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl. novine Federacije BiH", broj:2/98), èlana 25. Statuta Gradske opæine Mostar-Zapad ("Sl.glasilo Opæine Mostar-Zapad, br: 10/01), Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta na korištenje radi gra|enja ("Sl. glasnik opæine Mostar, br: 6/87) i Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta u dr`avnom vlasništvu, br: OVZI-06-597/03 od 8. oktobra 2003. godine u predmetu utvr|ivanja prava vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kome je izgra|en poslovni objekt, po zahtjevu Zdravka (Vidaka) Knezoviæa iz Mostara, Opæinsko vijeæe Gradske opæine Mostar-Zapad na sjednici odr`anoj dana 7. novembra 2003. godine, d o n i j e l o j e R J E Š E NJ E 1. Utvr|uje se pravo vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kojem je izgra|en poslovni objekt oznaèenog kao: - k.è. 1228/176 (nove k.è. 78/3) u površini od 44 m2 , nastala cjepanjem od k.è. 1228/135 upisana u Z.K.ul.broj: 770 k.o. Mostar, društveno vlasništvo sa uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela u korist Zdravka (Vidaka) Knezoviæa iz Mostara sa 1/1 dijela. 2. Zdravko Knezoviæ iz Mostara, du`an je na ime naknade za zemljište uplatiti iznos od 3.146,00 KM, na raèun Opæine Mostar-Zapad, br: 338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar. 3. Graditelj Zdravko Knezoviæ du`an je na ime naknade za "pogodnosti"-renta, uplatiti iznos od 2.574,00 KM na raèun Opæine MostarZapad, br: 338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar. 4. Zdravko Knezoviæ du`an je uplatiti iznos iz taèke 2. i 3. ovog Rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. 5.Investitor Zdravko Knezoviæ du`an je April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 40 uplatiti razliku naknade za pogodnosti, ako se utvrdi da je korisna površina poslovnog objekta veæa od površine na osnovu koje je izraèunata renta, utvr|ena ovim Rješenjem. 6. Zemljišnoknji`ni odjel Suda za centralnu zonu grada Mostara, izvršit æe knji`enje prava vlasništva na zemljištu iz taèke 1. ovog Rješenja u korist Zdravka (Vidaka) Knezoviæa iz Mostara sa 1/1 dijela, dok æe Odjel za katastar grada Mostara evidentirati nastale promjene u katastarskom operatu, a sve nakon pravosna`nosti ovog Rješenja i kada vlasnik podnese dokaz da je platio naknadu za pogodnosti i zemljište. 7. Troškovi postupka regulisati æe se posebnim Zakljuèkom. Dj. broj: OVZ-I-06-616/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ naknade za zemljište uplatiti iznos od 4.777,50 KM, na raèun Opæine Mostar-Zapad broj:338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mosta. 3.Graditelj Ljubica Mariæ du`na je na ime naknade za "pogodnosti"-renta, uplatiti iznos od 1.872,00 KM na raèun Opæine Mostar-Zapad broj:338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar. 4.Ljubica Mariæ du`na je uplatiti iznos iz taèke 2. i 3.ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. 5.Investitorica Ljubica Mariæ du`na je uplatiti razliku naknade za pogodnosti, ako se utvrdi da je korisna površina stambenog objekta veæa od površine Na osnovu koje je izraèunata renta, utvr|ena ovim rješenjem. 6.Zemljišnoknji`ni odjel Suda za centralnu zonu grada Mostara, izvršit æe knji`enje prava vlasništva na zemljištu iz taèke 1. ovog rješenja u korist Ljubice Mariæ kæeri Ivana iz Mostara sa 1/1 dijela, a Odjel za katastar evidentirati nastale promjene u katastarskom operatu, sve nakon pravosna`nosti ovog rješenja i kada nova vlasnica podnese dokaz da je platila naknadu za pogodnosti i zemljište. 7. Troškovi postupka regulisati æe se posebnim zakljuèkom. Dj. broj: OVZ-I-06-617/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ Na osnovu èlana 41. i 80 Zakona o lokalnoj samoupravi (Narodne novine HN@-K broj:4/2000), èlana 61.Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl. novine Federacije BiH br: 25/03) èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl. novine Federacije BiH" broj:2/98), èlana 25. Statuta Gradske opæine Mostar-zapad ("Sl. glasilo Gradske opæine Mostar-Zapad",broj:10/01), Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta na korištenje radi gra|enja ("Sl. glasnik opæine Mostar br. 6/87) i Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta u dr`avnom vlasništvu br. OVZ-I06-598/03 od 8. oktobra 2003. godine u predmetu utvr|ivanja prava vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kome je izgra|en stambeni objekt, po zahtjevu Ljubice (Ivana) Mariæ iz Mostara, Opæinsko vijeæe Gradske opæine Mostar-Zapad na sjednici odr`anoj 7. novembra 2003. godine, donijelo je R J E Š E NJ E 1.Utvr|uje se pravo vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kome je izgra|en stambeni objekt, oznaèenog kao: - k.è.539/292 (nova k.è. 1081/4 k.o. Vojno) u površini od 490 m2 nastala cijepanjem od k.è.539/119 upisane u zk.ul.broj:192 k.o. Raška Gora društveno vlasništvo (erar) sa 1/1 dijela u korist Ljubice Mariæ kæeri Ivana iz Mostara sa 1/1 dijela. 2.Ljubica Mariæ iz Mostara, du`na je na ime Na osnovu èlana 41. i 80 Zakona o lokalnoj samoupravi (Narodne novine HN@-K broj:4/2000), èlana 61.Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl. novine Federacije BiH br: 25/03) èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl. novine Federacije BiH" broj:2/98), èlana 25. Statuta Gradske opæine Mostar-zapad ("Sl. glasilo Gradske opæine Mostar-Zapad",broj:10/01), Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta na korištenje radi gra|enja ("Sl. glasnik opæine Mostar br. 6/87) i Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta u dr`avnom vlasništvu br. OVZ-I-06-598/03 od 8. oktobra 2003. godine u predmetu utvr|ivanja prava vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kome je izgra|en poslovni objekt, po zahtjevu Dragana (Andrije) Kolobare iz Mostara, Opæinsko vijeæe Gradske opæine Mostar-Zapad na sjednici odr`anoj dana 7. novembra 2003. godine, donijelo je April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 41 R J E Š E NJ E 1.Utvr|uje se Pravo vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kome je izgra|en poslovni objekt oznaèen kao: - k.è.2789/8 ( dio nove 1092/10 )u površini od 263 m2 upisana u Z.K.ul.broj:6827 k.o. Mostar, društveno vlasništvo sa uknji`enim pravom korištenja Auto-Moto društva "Dr.Safet Mujiæ" Mostar i - k.è.2785/4 (dio nove 1092/10) u površini od 667 m2 nastala cijepanjem k.è. 2785/1 upisane u Z.K. ul. br. 8063 k.o. Mostar, društveno vlasništvo sa uknji`enim pravom korištenja Zajednice za upravljanje i ure|enje gra|evinskog zemljišta i odr`avanje komunalnih objekta sa 1/1 dijela u korist Dragana (Andrije) Kolobare iz Mostara sa 1/1 dijela. 2.Dragan Kolobara iz Mostara, du`an je na ime naknade za zemljište uplatiti iznos od 66.495,oo KM, na raèun Opæine Mostar-Zapad broj:338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar od kojeg æe se iznos od 14.465,oo KM isplatiti ranijem zemljišnom korisniku Auto-Moto klubu, na raèun koji dostavi. 3.Graditelj Dragan Kolobara du`an je na ime naknade za "pogodnosti"-renta, uplatiti iznos od 4.368,oo KM na raèun Opæine Mostar-Zapad broj:338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar. 4.Dragan Kolobara du`an je uplatiti iznos iz taèke 2. i 3.ovog rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. 5.Investitor Dragan Kolobara du`an je uplatiti razliku naknade za pogodnosti, ako se utvrdi da je korisna površina poslovnog objekta veæa od površine Na osnovu koje je izraèunata renta, utvr|ena ovim rješenjem. 6.Zemljišnoknji`ni odjel Suda za centralnu zonu grada Mostara, izvršit æe knji`enje prava vlasništva na zemljištu iz taèke 1. ovog rješenja u korist Dragana Kolobare sina Andrije iz Mostara sa 1/1 dijela, a Odjel za katastar evidentirati nastale promjene u katastarskom operatu, sve nakon pravosna`nosti ovog rješenja i kada novi vlasnik podnese dokaz da je platio naknadu za pogodnosti i zemljište. 7. Troškovi postupka regulisati æe se posebnim zakljuèkom. Dj. broj: OVZ-I-06-618/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ Na osnovu èlana 41. i 80. Zakona o lokalnoj samouravi ("Narodne novine HN@-K" broj:4/2000), èlana 61. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl. novine Federacije BiH", br: 25/03), èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl. novine Federacije BiH", broj:2/98), èlana 25. Statuta Gradske opæine Mostar-Zapad ("Sl.glasilo Opæine Mostar-Zapad, br: 10/01), Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta na korištenje radi gra|enja ("Sl. glasnik opæine Mostar, br: 6/87) i Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta u dr`avnom vlasništvu, br: OVZI-06-597/03 od 8. oktobra 2003. godine u predmetu utvr|ivanja prava vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kome je izgra|en poslovni objekt, po zahtjevu Ivana (Ilije) Èarapine iz Mostara, Opæinsko vijeæe Gradske opæine Mostar-Zapad na sjednici odr`anoj dana 7. novembra 2003. godine, d o n i j e l o j e R J E Š E NJ E 1. Utvr|uje se pravo vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kojem je izgra|en poslovni objekt oznaèenog kao: - k.è. 88/59 (nove k.è.1519/3) površine od 235 m2 , nastala cjepanjem od k.è. 88/3 upisana u Z.K.ul.broj: 152 k.o.Raštani, društveno vlasništvo (erar) sa 1/1 dijela, u korist Ivana (Ilije) Èarapine iz Mostara sa 1/1 dijela. 2. Ivan Èarapina iz Mostara, du`an je na ime naknade za zemljište uplatiti iznos od 6.415,00 KM, na raèun Opæine Mostar-Zapad, br: 338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar. 3. Graditelj Ivan Èarapina du`an je na ime naknade za "pogodnosti"-renta, uplatiti iznos od 5.241,00 KM na raèun Opæine Mostar-Zapad, br: 338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar. 4. Ivan Èarapin du`an je uplatiti iznos iz April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 42 taèke 2. i 3. ovog Rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. 5.Investitor Ivan Èarapina du`an je uplatiti razliku naknade za pogodnosti, ako se utvrdi da je korisna površina poslovnog objekta veæa od površine na osnovu koje je izraèunata renta, utvr|ena ovim Rješenjem. 6. Zemljišnoknji`ni odjel Suda za centralnu zonu grada Mostara, izvršit æe knji`enje prava vlasništva na zemljištu iz taèke 1. ovog Rješenja u korist Ivana (Ilije) Èarapine iz Mostara sa 1/1 dijela, dok æe Odjel za katastar grada Mostara evidentirati nastale promjene u katastarskom operatu, a sve nakon pravosna`nosti ovog Rješenja i kada novi vlasnik podnese dokaz da je platio naknadu za pogodnosti i zemljište. 7. Troškovi postupka regulisati æe se posebnim Zakljuèkom. Dj. broj: OVZ-I-06-619/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ skom zemljištu na kojem je izgra|en stambenoposlovni objekt oznaèenom kao: - k.è. 1231/4 (nove k.è. 673/3) površine od 93 m2 , nastala cjepanjem od k.è. 1231/1 upisana u Z.K.ul.broj: 3724 k.o. Mostar, društveno vlasništvo sa uknji`enim pravom korištenja Opæine Mostar sa 1/1 dijela u korist Roberta (Gojka) Solde iz Mostara sa 1/1 dijela. 2. Robert Soldo iz Mostara, du`an je na ime naknade za zemljište uplatiti iznos od 9.067,00 KM, na raèun Opæine Mostar-Zapad, br: 338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar. 3. Graditelj Robert Soldo du`an je na ime naknade za "pogodnosti"-renta, uplatiti iznos od 9.547,00 KM na raèun Opæine Mostar-Zapad, br: 338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar. 4. Robert Soldo du`an je uplatiti iznos iz taèke 2. i 3. ovog Rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. 5. Investitor Robert Soldo du`an je uplatiti razliku naknade za pogodnosti, ako se utvrdi da je korisna površina stambeno-poslovnog objekta veæa od površine na osnovu koje je izraèunata renta, utvr|ena ovim Rješenjem. 6. Zemljišnoknji`ni odjel Suda za centralnu zonu grada Mostara, izvršit æe knji`enje prava vlasništva na zemljištu iz taèke 1. ovog Rešenja u korist Roberta (Gojka) Solde iz Mostara sa 1/1 dijela, dok æe Odjel za katastar grada Mostara evidentirati nastale promjene u katastarskom operatu, a sve nakon pravosna`nosti ovog Rješenja i kada novi vlasnik podnese dokaz da je platio naknadu za pogodnosti i zemljište. 7. Troškovi postupka regulisati æe se posebnim Zakljuèkom. Dj. broj: OVZ-I-06-620/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ Na osnovu èlana 41. i 80. Zakona o lokalnoj samouravi ("Narodne novine HN@-K" broj:4/2000), èlana 61. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl. novine Federacije BiH", br: 25/03), èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl. novine Federacije BiH", broj:2/98), èlana 25. Statuta Gradske opæine Mostar-Zapad ("Sl.glasilo Opæine Mostar-Zapad, br: 10/01), Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta na korištenje radi gra|enja ("Sl. glasnik opæine Mostar, br: 6/87) i Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta u dr`avnom vlasništvu, br: OVZI-06-597/03 od 8. oktobra 2003. godine u predmetu utvr|ivanja prava vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kome je izgra|en stambenoposlovni objekt, po zahtjevu Roberta (Gojka) Solde iz Mostara, Opæinsko vijeæe Gradske opæine Mostar-Zapad na sjednici odr`anoj dana 7. novembra 2003. godine, d o n i j e l o j e R J E Š E NJ E 1. Utvr|uje se pravo vlasništva na gra|evin- Na osnovu èlana 41. i 80. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Narodne novine HN@-K" broj:4/2000), èlana 61. Zakona o gra|evinskom April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 43 zemljištu ("Sl. novine Federacije BiH", br: 25/03), èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl. novine Federacije BiH", broj:2/98), èlana 25. Statuta Gradske opæine Mostar-Zapad ("Sl.glasilo Opæine Mostar-Zapad, br: 10/01), Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta na korištenje radi gra|enja ("Sl. glasnik opæine Mostar, br: 6/87) i Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta u dr`avnom vlasništvu, br: OVZI-06-598/03 od 8. oktobra 2003. godine u predmetu utvr|ivanja prava vlasništva na gra|evinskom zemljištu radi legaliziranja odstupljenih radova na poslovnom objektu, po zahtjevu Drage (Marijana) Rajièa iz Mostara, Opæinsko vijeæe Gradske opæine Mostar-Zapad na sjednici odr`anoj dana 7. novembra 2003. godine, d o n ijelo je R J E Š E NJ E vlasništva na zemljištu iz taèke 1. ovog Rješenja u korist Drage (Marijana) Rajièa iz Mostara sa 1/1 dijela, dok æe Odjel za katastar grada Mostara evidentirati nastale promjene u katastarskom operatu, a sve nakon pravosna`nosti ovog Rješenja i kada vlasnik podnese dokaz da je platio naknadu za pogodnosti i zemljište. 7. Troškovi postupka regulisati æe se posebnim Zakljuèkom. Dj. broj: OVZ-I-06-621/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ 1. Utvr|uje se pravo vlasništva na gra|evinskom zemljištu oznaèenom kao: - k.è. 88/61 (nova k.è. 1539/1) površine od 461 m2 , nastala cjepanjem od k.è.88/9 upisane u Z.K.ul.broj: 152 k.o. Raštani, društveno vlasništvo - erar sa 1/1 dijela radi legaliziranja odstupljenih radova na poslovnom objektu, u korist Drage (Marijana) Rajièa iz Mostara sa 1/1 dijela. 2. Drago Rajiè iz Mostara, du`an je na ime naknade za zemljište uplatiti iznos od 9.681,00 KM, na raèun Opæine Mostar-Zapad, br: 338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar. 3. Graditelj Drago Rajiè du`an je na ime naknade za "pogodnosti"-renta, uplatiti iznos od 3.960,00 KM na raèun Opæine Mostar-Zapad, br: 338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar. 4. Drago Rajiè du`an je uplatiti iznos iz taèke 2. i 3. ovog Rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. 5. Investitor Drago Rajiè du`an je uplatiti razliku naknade za pogodnosti, ako se utvrdi da je korisna površina poslovnog objekta veæa od površine na osnovu koje je izraèunata renta, utvr|ena ovim Rješenjem. 6. Zemljišnoknji`ni odjel Suda za centralnu zonu grada Mostara, izvršit æe knji`enje prava Na osnovu èlana 41. i 80. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Narodne novine HN@-K" broj:4/2000), èlana 61. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl. novine Federacije BiH", br: 25/03), èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl. novine Federacije BiH", broj:2/98), èlana 25. Statuta Gradske opæine Mostar-Zapad ("Sl.glasilo Opæine Mostar-Zapad, br: 10/01), Odluke o uslovima i naèinu dodjele gradskog gra|evinskog zemljišta na korištenje radi gra|enja ("Sl. glasnik opæine Mostar, br: 6/87) i Odluke o uslovima i naèinu dodjele gra|evinskog zemljišta u dr`avnom vlasništvu, br: OVZ-I-06-598/03 od 8. oktobra 2003. godine u predmetu utvr|ivanja prava vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kome je izgra|en poslovni objekt, po zahtjevu Mladena (Drage) Škobiæa iz Mostara, Opæinsko vijeæe Gradske opæine Mostar-Zapad na sjednici odr`anoj dana 7. novembra 2003. godine, d o n i j e l o j e R J E Š E NJ E 1. Utvr|uje se pravo vlasništva na gra|evinskom zemljištu na kome je izgra|en poslovni objekt oznaèen kao: - k.è. 88/51 (nova k.è. 1581/3) površine od 304 m2 , nastala cijepanjem od k.è.88/1 upisane u Z.K.ul.broj: 293 k.o. Raštani, društveno vlasništvo sa uknji`enim pravom korištenja Preduzeæa "Soko" u Mostaru u korist Mladena (Drage) Škobiæa iz Mostara sa 1/1 dijela. 2. Mladen Škobiæ iz Mostara, du`an je na ime naknade za zemljište uplatiti iznos od 8.299,00 April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 44 KM, na raèun Opæine Mostar-Zapad, br: 338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar. 3. Graditelj Mladen Škobiæ du`an je na ime naknade za "pogodnosti"-renta, uplatiti iznos od 1.778,00 KM na raèun Opæine Mostar-Zapad, br: 338 100 22003135 87 kod Zagrebaèke banke BiH d.d. Mostar. 4. Mladen Škobiæ du`an je uplatiti iznos iz taèke 2. i 3. ovog Rješenja prije izdavanja odobrenja za gra|enje. 5.Investitor Mladen Škobiæ du`an je uplatiti razliku naknade za pogodnosti, ako se utvrdi da je korisna površina poslovnog objekta veæa od površine Na osnovu koje je izraèunata renta, utvr|ena ovim Rješenjem. 6. Zemljišnoknji`ni odjel Suda za centralnu zonu grada Mostara, izvršit æe knji`enje prava vlasništva na zemljištu iz taèke 1. ovog Rešenja u korist Mladena (Drage)Škobiæa iz Mostara sa 1/1 dijela, dok æe Odjel za katastar grada Mostara evidentirati nastale promjene u katastarskom operatu, a sve nakon pravosna`nosti ovog Rješenja i kada novi vlasnik podnese dokaz da je platio naknadu za pogodnosti i zemljište. 7. Troškovi postupka regulisati æe se posebnim Zakljuèkom. Dj. broj: OVZ-I-06-622/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ Na osnovu èlana 41. i 80. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Narodne novine HN@-K" broj:4/2000), èlana 94. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl. novine Federacije BiH", br: 25/03), èlana 200. Zakona o upravnom postupku ("Sl. novine Federacije BiH", broj:2/98), èlana 25. Statuta Gradske opæine Mostar-Zapad ("Sl.glasilo Opæine Mostar-Zapad, br: 10/01), rješavajuæi po zahtjevu "Tempo-Vranice" d.d. Mostar za izmjenom rješenja Opæinskog vijeæa br.OVZ-I-06-550/03 od 28. aprila 2003. godine, Opæinsko vijeæe Gradske opæine Mostar-Zapad na sjednici odr`anoj dana 7. novembra 2003. godine d o n i j e l o j e R J E Š E NJ E 1. Odbija se zahtjev "T empo-Vranice" d.d. Mostar za izmjenom rješenja, br: OVZ-I-06-550/03 donesenim od Opæinskog vijeæa Gradske opæine Mostar-Zapad na sjednici odr`anoj dana 28. aprila 2003. godine. O b r a z l o ` e nj e "Tempo-Vranica" d.d. Mostar- Privredno društvo za gra|enje, podnijela je zahtjev za izmjenu rješenja Opæinskog vijeæa Gradske opæine Mostar-Zapad, br.OVZ-I-06-550/03 od 28. aprila 2003. godine na naèin da se obveze utvr|ene Rješenjem izmjene na naèin da se obraèunaju u skladu sa Zakonom o gra|evinskom zemljištu ("Sl. novine Federacije BiH", br: 25/03), te novoj Odluci o prosjeènoj konaènoj gra|evnoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na podruèju Gradske opæine Mostar-Zapad u 2002. godini. Predmetnim Rješenjem dodijeljeno im je gra|evno zemljište radi izgradnje kolektivnog stambeno-poslovnog objekta te utvr|ene obveze plaæanja naknada (naknade za zemljište i naknade za pogodnosti-rente) u skladu sa va`eæim Zakonom o gra|evinskom zemljištu ("Sl. list R BiH, br.34/86 i 1/90) te odlukama Opæinskog vijeæa zasnovanim na istom. Kako je novim Zakonom o gra|evinskom zemljištu ("Sl. novine Federacije BiH", br: 25/03) u èlanku 94. propisano da æe postupci dodjele zemljišta za koje je prvostepeno rješenje doneseno prije stupanja na snagu istog Zakona, biti okonèani u skladu sa odredbama starog Zakona o gra|evinskom zemljištu, to je oèigledno da je novi Zakon te Odluke o cijenama zemljišta i rente zasnivane na njemu neprimjenjiv na predmetno Rješenje zašto je potpuno irelevantan datum pravosna`nosti Rješenja. Cijeneæi èinjenice u skladu sa odredbama èlana 94. Zakona o gra|evinskom zemljištu ("Sl. novine Federacije BiH", br.26/03) odluèeno je kao u izreci Rješenja. PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja nije dopuštena `alba, ali se mo`e pokrenutu upravni spor tu`bom kod @upanijskog suda u Mostaru u roku od 30 dana od dana dostavljanja istog. Surješeno sa brojem: 02-V-01-25-730/03. Dj. broj: OVZ-I-06-623/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 45 Na osnovu èlana 41. i 80. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Narodne novine H N @ - K: 4/2000) i èlana 25. Statuta Gradske Opæine Mostar -Zapad (Sl. Glasilo Gradske Opæine Mostar - Zapad", broj: 10/1), Opæinsko vijeæe Opæine Mostar - Zapad, na sjednici odr`anoj dana 7. novembra 2003. godine, donijelo je ODLUKU o usvajanju Zakljuèka Komisije za izradu i provedbu Odluke o kriterijima osloba|anja plaæanja naknade za pogodnosti- rentu i naknade za zemljište Èlan 1. Usvaja se Zakljuèak Komisije za izradu i provedbu Odluke o kriterijima osloba|anja od plaæanja naknade za pogodnosti- rentu i naknade za zemljište od 29.10. 2003. godine kojim se odbija zahtjev Vedrana Puljiæa za osloba|anjem od plaæanja naknade za pogodnosti- rentu. Èlan 2. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit æe se u «Slu`benom glasilu Gradske Opæine Mostar-Zapad». Dj. broj: OVZ-I-06-624/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ 2. mijenja se taèka c Tarife broj 2 i to tako da umjesto rijeèi «dnevno» treba da stoji rijeè «mjeseèno». 3. brišu se taèka d, e i f Tarife br.2 Tarife o komunalnim taksama 4. taèka d. glasi: "Za postavljanje kioska za sve djelatnosti koje se mogu obavljati u predmetnim monta`nim objektima- kioscima a za koje se utvr|uje obaveza plaæanja komunalne takse po m2 zauzete površine, po cijeni u iznosu od 10% od utvr|ene rente za zonu u kojoj se predmetni objekt nalazi. Komunalna taksa za predmetne objekte utvr|uje se za period od 1 do 3 godine, a obraèunavat æe se u postupku izdavanja odobrenja za gra|enje i izmirenje iste je uslov izdavanja odobrenja za gra|enje". 5. taèke g.) i h.) postaju taèke e) i f.) Èlan 2. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Sl. glasilu Gradske Opæine MostarZapad. Dj. broj: OVZ-I-06-625/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ Na osnovu èlana 41. i 80. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Narodne novine H N @ - K: 4/2000), odredbi Zakona o prostornom ure|enju («Slu`bene novine Federacije FBiH, broj: 52/02) i èlana 25. Statuta Gradske Opæine Mostar -Zapad (Sl. Glasilo Gradske Opæine Mostar - Zapad", broj: 10/1), Opæinsko vijeæe Opæine Mostar - Zapad, na sjednici odr`anoj dana 7. novembra 2003. godine, donijelo je ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Èlan 1. Mijenja se i dopunjava Odluka o komunalnim taksama, br: 02-I-26/98 od 04.11.1998. godine na naèin da: 1. sve cijene su izra`ene u Slu`benoj valuti KM umjesto DEM Na osnovu èlana 41. i 80. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Narodne novine H N @ - K: 4/2000), èlana 23. Uredbe o prostornom planiranju i ure|ivanju prostora na podruèju Hrvatske Zajednice Herceg - Bosna za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja (N. list H Z H - B", broj: 13/93) i èlana 25. Statuta Gradske Opæine Mostar -Zapad (Sl. Glasilo Gradske Opæine Mostar - Zapad", broj: 10/1), Opæinsko vijeæe Opæine Mostar - Zapad, na sjednici odr`anoj dana 7. novembra 2003. godine donijelo je ODLUKU o izradi Urbanistièkog projekta Vukovarske ulice cijelom du`inom od kri`anja Vukovarske ulice sa Dubrovaèkom ulicom do kri`anja Vukovarske ulice sa Rudarskom ulicom Èlan 1. U cilju daljnjeg definiranja moguænosti dogradnje, nadzi|ivanja, definisanja prometnog rješenja uz obe strane Vukovarske ulice u obuhvatu Regulacionog plana Zgoni I ( Odluka o donošenju i provo|enju Izmjene i dopune April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 46 Regulacionog plana Zgoni I u obuhvatu Vukovarske ulice, Rudarske ulice, Ulice kralja Tomislava i Dubrovaèke ulice potrebno je izraditi Urbanistièki projekt Zgoni I. Urbanistièki projekat Vukovarske ulice treba da sadr`i: - Detaljan tekstualni opis projektnog rješenja - Gabaritne dimenzije i polo`aj objekta u odnosu na susjedne objekte - Sve uliène fasade - Tlocrt krova-prvi red objekta uz ulicu Èlan 2. Nosilac pripreme Urbanistièkog projekta Zgoni I je Opæina Mostar-Zapad. Èlan 3. Nosilac izrade Urbanistièkog projekta Zgoni i je "Urbing" Poduzeæe za obnovu i izgradnju Mostara d.o.o. Èlan 4. Rok završetka izrade Urbanistièkog projekta Vukovarske ulice je 30 dana od dana usvajanja ove Odluke. Èlan 5. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Sl. glasilu Gradske Opæine MostarZapad. Dj. broj: OVZ-I-06-626/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ Èlan 1. Ovom Odlukom propisuje se pripadnost prihoda od korištenja objekta Hidroelektrane «Mostar» i Hidroelektrane «Salakovac». Èlan 2. Sredstva koja se izdvajaju prema Zakonu o izdvajanju i usmjeravaju dijela prihoda ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekta («Slu`bene novine Federacije BiH», broj: 44/02) raspore|uju se, i to: 1. Sredstva iz osnova korištenja objekta Hidroakumulacije «Mostar» koja izdvaja JP»Elektroprivreda HZ HB» uplaæivat æe se na raèuna Gradske opæine Mostar Zapad. 2. Sredstva iz osnova korištenja objekta Hidroakumulacije «Salakovac» koja izdvaja J.P .«Elektroprivreda BiH» isplaæivat æe se na raèun Gradske opæine Mostar Sjever. Èlan 3. Odluka stupa na snagu nakon donošenja istovjetne Odluke Opæinskog vijeæa Gradske opæine Mostar - Sjever, a bit æe objavljena u Slu`benom glasilu Gradske opæine Mostar Zapad. Dj. broj: OVZ-I-06-627/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ Na osnovu èlana 2, 5, 6 i 7. Zakona o izdvajanju i usmjeravanju prihoda poduzeæa ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekta («Slu`bene novine F BiH», broj: 44/02), èlana 41. i 80. Zakona o lokalnoj samoupravi («Narodne novine Hercegovaèko-neretvanske `upanije- kantona», broj: 4/2000) i èlana 25. Statuta Gradske opæine Mostar Zapad («Slu`beno glasilo Gradske opæine MostarZapad», broj: 10/01), Opæinsko vijeæe Gradske opæine Mostar Zapad na sjednici odr`anoj 7. novembra 2003. godine, donijelo je ODLUKU o pripadnosti sredstava od korištenja hidroakumulacionih objekta Na osnovu èlana 41. i 80. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Narodne novine H N @ - K: 4/2000), èlana 23. Uredbe o prostornom planiranju i ure|ivanju prostora na podruèju Hrvatske Zajednice Herceg - Bosna za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja (N. list H Z H - B", broj: 13/93) i èlana 25. Statuta Gradske Opæine Mostar -Zapad (Sl. Glasilo Gradske Opæine Mostar - Zapad", broj: 10/1), Opæinsko vijeæe Opæine Mostar - Zapad, na sjednici odr`anoj dana 7. novembra 2003. godine donijelo je : ODLUKU o pristupanju izradi Regulacionog plana Raštani- Vojno Èlan 1. Pristupa se izradi Regulacionog plana - Vojno u granicama obuhvata postojeæeg Regulacionog plana Raštani faza I i dijela plana priobalnog podruèja HE Mostar u obuhvatu katastarske opæine Vojno . Èlan 2. Nosilac pripreme izrade Regulacionog plana April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 47 je Opæina Mostar-Zapad. Nosilac pripreme izmjene i dopune Regulacionog plana je obavezan da tokom izrade Regulacionog plana osigura saradnju i usaglašavanja stavova sa svim zainteresovanim stranama. Nosilac pripreme izmjene i dopune Regulacionog plana obavezan je da pribavi mišljenja koja zakoni i drugi propisi obavezuju. Èlan 3. Nosilac izrade izmjene i dopune Regulacionog plana je "Urbing" Poduzeæe za obnovu i izgradnju Mostara d.o.o. Èlan 4. Rok završetka izrade izmjene i dopune Regulacionog plana je tri mjeseca od dana usvajanja ove Odluke. Èlan 5. Do usvajanja Regulacionog plana iz taèke 1. ove Odluke primjenjivat æe se postojeæi plan. Èlan 6. Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana donošenja. Dj. broj: OVZ-I-06-628/03 Mostar, 7. novembra 2003. godine PREDSJEDNIK VIJEÆA GRADSKE OPÆINE MOSTAR-ZAPAD Ivan Beus _________________________ April 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 7 - strana 48 “GRADSKI SLU@BENI GLASNIK” Izdava~: Grad Mostar. GRADA MOSTARA Za izdava~a: Na~elnik Slu`be administracije: tel: 036/500-600, 500-633, 500-634, fax: 036/580032. List izlazi prema potrebi. Pretplata za 2004. godinu iznosi 100 KM. Pretplata, prodaja i primanje oglasa obavlja se u ulici Adema Bu}a br. 19 u Mostaru. @iro ra~un broj: 1610200009950649 kod Raiffeisen banke HPB Mostar. Pretplatnicima koji se pretplate tokom godine ne mo`emo garantovati prijem svih prethodno izdatih brojeva. [tampa: GIK “OKO” D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo. Tira`: 400 primjeraka Na osnovu mi{ljenja Federalnog ministarstva obrazovanja nuke kulture i sporta br: 07-15-99/02 od 27. 3. 2002. godine “Gradski slu`beni glasnik” Grada Mostara je proizvod iz ~lana 19. ta~ka 10 Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga na ~iji se promet na pla}a porez.
 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba