Broj 16 Godina V Mostar, 15. septembra 2004. bosanski jezik E-mail
16.09.2004.
Broj 16 Godina V Mostar, 15. septembra 2004. bosanski jezik Broj 16 Godina V Mostar, 15. septembra 2004. bosanski jezik 1.54 Mb
Read this doc on Scribd: broj16 2004 ba
GRADSKI SLU@BENI GLASNIK GRADA MOSTARA SLU@BENI LIST GRADA MOSTARA Broj 16 Godina V Mostar, 15. septembra 2004. bosanski jezik PREGLED SADR@AJA GRADONAÈELNIK 1. PRAVILNIK o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave Grada Mostara.......................................................................................2 2. PRAVILNIK o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Struène slu`be Gradskog vijeæa ................................................................................................65 3. PRAVILNIK o plaæama i ostalim naknadama slu`benika i namještenika Gradske uprave Grada Mostara .............................................................................................................72 Septembar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 16 - strana 2 Na osnovu Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine FBiH broj 29/03), Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine FBiH broj 28/97 i 26/02), Zakona o lokalnoj samoupravi Hercegovaèko-neretvanskog kantona (Slu`bene novine HNK broj 4/00) a u skladu sa èlanom 43. Statuta Grada Mostara (Slu`beni glasnik Grada Mostara broj 4/04) na osnovu saglasnosti Gradskog vijeæa Grada Mostara date dana 25. augusta 2004. godine na 28. sjednici, gradonaèelnik Grada Mostara donosi: uprave i osiguranju jedinstva uprave te pravilnom radu iste. Gradonaèelnik mo`e imenovati do dva savjetnika u Sekretarijatu koji ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda kao gradonaèelnik i glavni savjetnik, u skladu sa Zakonom o dr`avnoj slu`bi u FBiH. Poslove savjetnika odreðuje i dodjeljuje gradonaèelnik. Èlan 4 Sekretarijatom iz èlana 3 rukovodi Glavni savjetnik Grada. Glavni savjetnik Grada poma`e Gradonaèelniku i koordinira sve aktivnosti Gradske uprave. On priprema i uèestvuje na sjednicama Naèelnika odjela koji èine Kolegij Gradske uprave. Gradonaèelnik saziva i predsjedava sjednicama Kolegija Gradske uprave a u sluèaju njegove sprijeèenost Glavni savjetnik Grada. Organizacija i rad Kolegija Gradske uprave æe se urediti Poslovnikom. 2. Gradski odjeli Èlan 5 Gradski odjeli su osnovne organizacione jedinice Gradske uprave koje se osnivaju radi koordiniranja i nadzora rada slu`bi Gradske uprave. Koordiniranje i nadzor nad slu`bama koje vrše Gradski odjeli se obavlja u skladu sa odlukama i uputstvima Gradonaèelnika. PRAVILNIK o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave Grada Mostara I- OPÆE ODREDBE Èlan 1 Ovim Pravilnikom se utvrðuje unutrašnja organizacija, vrste i nazivi organizacionih jedinica, njihova nadle`nost i djelokrug rada, broj, nazivi, poslovi i organizacija podruènih ureda, poslovi mjesnih ureda, sistematizacija radnih mjesta po organizacionim jedinicama, broj izvršilaca sa opisom poslova za svakog dr`avnog slu`benika i namještenika, ili grupu dr`avnih slu`benika i namještenika sa potrebnim uslovima u pogledu struène spreme i drugih uslova, naèin rukovoðenja, programiranje i izvršavanje poslova, ovlašæenja i odgovornosti dr`avnih slu`benika i namještenika u obavljanju poslova kao i druga pitanja od znaèaja za unutrašnju organizaciju i rad Gradske uprave Grada Mostara (u daljem tekstu: Gradska uprava). Èlan 2 Gradska uprava se sastoji od posebnih, osnovnih i unutrašnjih organizacionih jedinica, kako slijedi: Gradski odjeli odgovaraju Gradonaèelniku za rad slu`bi koje koordiniraju i nadziru te o radu istih podnose redovna izvješæa Gradonaèelniku. Gradski odjeli æe primati i analizirati izvještaje slu`bi i na osnovu istih te direktnog uvida u rad slu`bi pripremati svoje izvještaje o radu slu`bi. Gradskim odjelima rukovodi naèelnik koji koordinira rad unutar odjela i odgovoran je za efikasan i racionalan rad odjela i slu`bi koje nadzire u skladu sa zakonom, Statutom Grada Mostara i ovim Pravilnikom. Nadzor koji Gradski odjeli vrše nad slu`bama takoðer obuhvata, inter alia, kontrolu korištenja bud`etskih sredstava te ekspeditivnosti rada i pru`anja usluga graðanima. Èlan 6 U Gradskoj upravi Grada Mostara osniva se 5 (pet) odjela, kako slijedi: 1. Sekretarijat Gradonaèelnika 2. Gradski odjeli 3. Gradske slu`be 4. Unutrašnji nadzor Organizacija Gradske uprave je prikazana u organigramu koji je sastavni dio ovog Pravilnika. II - ORGANIZACIJSKE JEDINICE 1. Sekretarijat Gradonaèelnika Èlan 3 Sekretarijat gradonaèelnika je organizaciona jedinica koja koordinira sve pripremne i izvršne aktivnosti cjelokupne Gradske uprave i poma`e Gradonaèelniku. Sekretarijat gradonaèelnika pru`a podršku Gradonaèelniku u voðenju, nadziranju rada 1. Odjel I-Odjel organizacije, pravnih poslova i opæe uprave; 2. Odjel II-Odjel za finansije i nekretnine, 3. Odjel III-Odjel društvenih djelatnosti; 4. Odjel IV- Odjel za urbanizam i graðenje 5. Odjel V- Odjel za ekonomiju, sigurnost i okolinu. Septembar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 16 - strana 3 3. Gradske slu`be Èlan 7 Gradske slu`be su unutrašnje organizacione jedinice koje se osnivaju radi obavljana specijaliziranih aktivnosti iz nadle`nosti Gradske uprave. Gradske slu`be odgovaraju naèelnicima odjela koji su ovim Pravilnikom nadle`ni za koordiniranje rada slu`bi tog odjela. Gradske slu`be æe o svom radu podnositi redovna izvješæa naèelniku. Gradskim slu`bama rukovodi šef koji je odgovoran za obavljanje poslova u nadle`nosti slu`be na struèan i efikasan naèin u skladu sa zakonom, Statutom Grada Mostara i ovim Pravilnikom. III ODJELI I SLU@BE GRADSKE UPRAVE 1. ODJEL ORGANIZACIJE, PRAVNIH POSLOVA I OPÆE UPRAVE Èlan 11 Odjel organizacije, pravnih poslova i opæe uprave je nadle`an za koordiniranje rada sljedeæih slu`bi u skladu sa èlanom 5 ovog Pravilnika: Èlan 8 U Gradskoj upravi Grada Mostara osniva se 16 (šesnaest) slu`bi, kako slijedi: a) Slu`ba za organizaciju i personal Èlan 12 Slu`ba za organizaciju i personal je nadle`na za: akata za potrebe Gradske uprave. 1. Slu`ba za organizaciju i personal 2. Pravna slu`ba 3. Slu`ba za opæu upravu i gradska podruèja 1. Slu`ba za opæu upravu i gradska podruèja 2. Slu`ba za organizaciju i personal 3. Pravna slu`ba 4. Slu`ba za bud`et i financije 5. Slu`ba za nekretnine 6. Slu`ba za kulturu 7. Slu`ba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport 8. Slu`ba za zdravstvo, socijalne i stambene poslove 9. Slu`ba za urbanistièko planiranje 10. Slu`ba za graðevinske propise 11. Slu`ba za visokogradnju 12. Slu`ba za komunalnu infrastrukturu-niskogradnja 13. Slu`ba za katastar 14. Slu`ba za poduzetništvo, obrt, promet i turizam 15. Slu`ba za komunalne poslove i okolinu 16. Slu`ba za javni red i sigurnost b) Pravna slu`ba 4. Slu`ba unutrašnjeg nadzora Èlan 9 Unutrašnji nadzor je posebna neovisna slu`ba unutar Gradske uprave koja obavlja poslove nadzora nad finansijskim, materijalnim i raèunovodstvenim poslovanjem bud`etskih korisnika, te nad zakonitošæu i svrsihodnošæu upotrebe bud`etskih sredstava, a u cilju pravilne, ekonomiène, namjenske i efikasne upotrebe resursa. Slu`bom iz stava 1 rukovodi Šef slu`be. 5. Radna tijela Gradske uprave Èlan 10 Za izvršenje pojedinih slo`enijih poslova i zadataka Gradonaèelnik mo`e osnovati povremene (ad hoc) komisije ili radne grupe, te anga`ovati nauène i struène institucije ili pojedince, radi pripremanje dokumenata, materijala i 1. Sva organizacijska pitanja Gradske uprave, nacrte pravilnika i opæih smjernica (pravno normiranje) 2. Istra`ivanja organizacije, organizaciona istra`ivanja slu`bi i savjetovanje 3. Radnu spremnost mre`e podataka i briga o korisnicima 4. Sva kadrovska pitanja Èlan 13 Pravna slu`ba je nadle`na za: 1. Pravno savjetovanje Gradske uprave 2. Sudjelovanje u pripremanju pravnih propisa 3. Upravne i druge postupke c) Slu`ba za opæu upravu i gradska podruèja Èlan 14 Slu`ba za opæu upravu i gradska podruèja je nadle`na za: 1. Savjetovanje i pravna pomoæ za graðane 2. Koordiniranje i nadzor nad radom podru`nica 3. Središnje zadaæe uprave (primanje i slanje pošte, evidencije, recepcija i telefonska centrala, prijevoz, kuriri, štamparija, èišæenje zgrada) U okviru Slu`be za opæu upravu se formiraju podru`nice Gradske uprave (u daljem tekstu: podruèni uredi) radi kvalitetnijeg i efikasnijeg pru`anja usluga graðanima u podruèjima za koja su nadle`ne. Podruèni uredi æe obavljati poslove informiranja i savjetovanja graðana i pravnih lica Septembar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 16 - strana 4 o svim upravnim pitanjima, pru`anja pomoæi pri podnošenju i zaprimanja zahtjeva i `albi, izdavanja dokumenata za koje im je dato ovlašæenje, prosljeðivanja informacija struènim slu`bama, inspekcijske poslove, registraciju biraèa te ostale du`nosti koje im se daju u nadle`nost. U svakom podruènom uredu æe se nalaziti najmanje jedan dr`avni slu`benik: Šef podruènog ureda koji æe koordinirati poslove iz stava 1 ovog èlana i koji za iste odgovara Šefu slu`be opæe uprave. 3. ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI Èlan 19 Odjel društvenih djelatnosti je nadle`an za koordiniranje rada sljedeæih slu`bi u skladu sa èlanom 5 ovog Pravilnika: 1. Slu`ba za kulturu 2. Slu`ba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport 3. Slu`ba za zdravstvo, socijalne i stambene poslove a) Slu`ba za kulturu Èlan 20 Slu`ba za kulturu je nadle`na za: Èlan 15 U Gradskoj upravi Grada Mostara osniva se 6 (šest) podruènih ureda u 6 (šest) gradskih podruèja, kako slijedi: 1. Podruèni ured Sjever 2. Podruèni ured Zapad 3. Podruèni ured Stari grad 4. Podruèni ured Jugozapad 5. Podruèni ured Jugoistok 6. Podruèni ured Jug 2. ODJEL ZA FINSANSIJE I NEKRETNINE Èlan 16 Odjel za finansije i nekretnine je nadle`an za koordiniranje rada sljedeæih slu`bi u skladu sa èlanom 5 ovog Pravilnika: b) Slu`ba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport Èlan 21 Slu`ba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport je nadle`na za: 1. Unapreðenje kulture 2. Programe kulturnih aktivnosti 3. Koordiniranje i usmjeravanje gradskih kulturnih institucija 4. Odr`avanje kontakata sa vjerskim zajednicama i zajednicama manjina 1. Slu`ba za bud`et i financije 2. Slu`ba za nekretnine a) Slu`ba za bud`et i financije Èlan 17 Slu`ba za bud`et i financije je nadle`na za: 1. Planiranje razvoja škola i predškolskih ustanova 2. Planiranje sportskih igrališta 3. U saradnji sa predškolskim ustanovama, školama i sportskim igralištima osiguravati snabdijevanje istih 4. Odr`avanje kontakata sa roditeljima, sportskim udru`enjima i udru`enjima mladih c) Slu`ba za zdravstvo, socijalne i stambene poslove Èlan 22 Slu`ba za zdravstvo, socijalne i stambene poslove je nadle`na za: 1. Sva financijska pitanja 2. Izradu i izvršenje bud`eta 3. Upravljanje i uèešæe u upravljanju privrednim društvima i ustanovama u kojima Grad ima vlasnièki dio i ostvarivanje interesa Grada 4. Gradsku blagajnu 5. Knjigovodstvo b) Slu`ba za nekretnine Èlan 18 Slu`ba za nekretnine je nadle`na za: 1. Promet gradskim zemljištem i prenos graðevinskih prava 2. Voðenje podataka o gradskom zemljištu 3. Rješavanje vlasnièkih odnosa od interesa za Grad i drugih imovinsko-pravnih odnosa 4. Upravljanje izgraðenim i neizgraðenim gradskim zemljištem 5. Prikupljanje renta i kirija 1. Planiranje i osiguravanje potreba za socijalne i zdravstvene ustanove 2. Usmjeravane gradskih socijalnih i zdravstvenih ustanova 3. Poslovi boraèko-invalidske zaštite 4. Odr`avanje kontakata sa graðanima 5. Odr`avanje kontakata sa kantonalnim organima za socijalne poslove 6. Obnovu stanova - usmjeravanje investicija i donacija 7. Implementaciju imovinskih zakona 8. Pomoæ povratnicima Septembar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 16 - strana 5 4. ODJEL ZA URBANIZAM I GRAÐENJE Èlan 23 Odjel za urbanizam i graðenje je nadle`an za koordiniranje rada sljedeæih slu`bi u skladu sa èlanom 5 ovog Pravilnika: 1. Slu`ba za urbanistièko planiranje 2. Slu`ba za graðevinske propise 3. Slu`ba za visokogradnju 4. Slu`ba za komunalnu infrastrukturu-niskogradnju 5. Slu`ba za katastar a) Slu`ba za urbanistièko planiranje Èlan 24 Slu`ba za urbanistièko planiranje je nadle`na za: e) Slu`ba za katastar Èlan 28 Slu`ba za katastar je nadle`na za: 2. izgradnja ureðaja za odvod oborinskih i otpadnih voda, te za njihovo preèišæavanje, 3. graðenje cesta i ulica, ukljuèujuæi i ploènike i pješaèke staze, trgove i javna parkirališta, 4. graðenje objekata javne rasvjete i vertikalne saobraæajne signalizacije, 5. ureðenje zelenih površina, parkova, pješaèkih staza, nasada, travnjaka, terena za djeèja igrališta, objekata javne higijene i grobalja, 6. graðenje graðevina za preradu i uništavanje otpadaka i ureðenje deponija, 7. regulacija vodotoka i ureðenje obala voda i vodnih površina, 8. oglašavanje, ustupanje, primopredaja i obraèun radova. 1. Saradnju sa FBiH i kantonom po pitanju prostornog ureðenja 2. Planiranje gradskih površina 3. Pripremanje prostorno- planske dokumentacije Grada 4. Planiranje prometa (saobraæaja) b) Slu`ba za graðevinske propise Èlan 25 Slu`ba za graðevinske propise je nadle`na za: 1. Odr`avanje katastra nekretnina 2. Upis prava i promjena na nekretninama po slu`benoj du`nosti i po zahtjevu stranaka i evidencija prava na nekretninama 3. Geodetska mjerenja i obradu podataka 4. Davanje struènog mišljenja i vještaèenje o pitanjima katastra nekretnina 5.ODJEL ZA EKONOMIJU, SIGURNOST I OKOLINU Èlan 29 Odjel za ekonomiju, sigurnost i okolinu je nadle`an za koordiniranje rada sljedeæih slu`bi u skladu sa èlanom 5 ovog Pravilnika: 1. Urbanistièke saglasnosti 2. Graðevinske dozvole 3. Nadzor nad gradilištima 4. Utvrðivanje i sprjeèavanje ilegalne gradnje c) Slu`ba za visokogradnju Èlan 26 Slu`ba za visokogradnju je nadle`na za: 1. Upravljanje svim gradskim zgradama ili zgradama èiji je Grad korisnik i za koje ima obvezu odr`avanja 2. Novogradnju i preureðenje 3. Odr`avanje zgrada u vlasništvu grada 4. Tehnièka pitanja (grijanje, sanitarije) 5. Oglašavanje, ustupanje, primopredaja i obraèun radova d) Slu`ba za komunalnu infrastrukturu-niskogradnju Èlan 27 Slu`ba za komunalnu infrastrukturu-niskogradnju je nadle`na za: 1. Slu`ba za poduzetništvo, obrt, promet i turizam 2. Slu`ba za javni red i sigurnost 3. Slu`ba za komunalne poslove i okolinu a) Slu`ba za poduzetništvo, obrt, promet i turizam Èlan 30 Slu`ba za poduzetništvo, obrt, promet i turizam je nadle`na za: 1. izgradnja graðevina za snabdijevanje pitkom vodom, distribuciju elektriène i druge energije, te telekomunikacijskih objekata i ureðaja, 1. Unapreðenje i poticanje razvoja privrede 2. Privlaèenje novih investicija (poduzetništva i obrta) 3. Strukturne podatke, analize i prognoze lokalne privrede 4. Procjenjivanje svih zanatskih i industrijskih korisnièkih površina, kao i industrijskih neobraðenih površina 5. Pokretanje inicijative kod urbanistièkog planiranja 6. Savjetovanje poduzetništava i obrta Septembar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 16 - strana 6 7. Savjetovanje kod registracije poduzetništava i obrta i postrojenja 8. Izdavanje informativnog materijala i organiziranje informacijskih seminara 9. Registraciju poduzetništava i obrta 10. Pru`anje pomoæi drugim srodnim slu`bama, posebno kotrola postupka izdavanja dozvola u drugim slu`bama 11. Odr`avanje kontakata i nadzor nad poduzeæima od znaèaja za grad, ukoliko za to nije nadle`na druga slu`ba (posebno: elektrièna energija, voda, prometna infrastruktura, zraèna luka) 12. Mjere unapreðenja turizma 13. Izdavanje informativnog materijala, odr`avanje kontakata sa poduzetništvima i obrtima iz oblasti turizma i sa nadle`nim organima vlasti c) Slu`ba za javni red i sigurnost Èlan 32 Slu`ba za javni red i sigurnost je nadle`na za: b) Slu`ba za komunalne poslove i okolinu Èlan 31 IV-- ORGANIZACIJA RADA I RADNA MJESTA 1.Rukovoðenje Gradskom upravom Èlan 33 Gradonaèelnik je odgovoran za rad Gradske uprave Gradskom vijeæu kojem podnosi godišnji izvještaj o radu. Èlan 34 Gradonaèelnik je odgovoran za sveukupno rukovoðenje Gradskom upravom i potpisuje sve ugovore i druge opæe i pojedinaène akte. U interesu efikasnosti i ekonomiènosti, Gradonèelnik mo`e delegirati svoje odgovornosti za potpisivanje pojedinaènih akata ili ugovora, ili specifiènih vrsta akata koji iz njih proistièu, naèelniku odjela ili šefu slu`be na prijedlog naèelnika odjela. U sluèaju odsustvovanja ili po vlastitoj procjeni, Gradonaèelnik mo`e delegirati svoje obaveze iz stavova 1 i 2 ovog èlana Glavnom savjetniku Grada, na period ne du`i od 3 mjeseca. Èlan 35 Gradonaèelnik direktno rukovodi Gradskom upravom uz pomoæ Glavnog savjetnika. Šesnaest šefova slu`bi provodi aktivnosti slu`bi u skladu sa smjernicama naèelnika odjela. 2.Struèni kolegij odjela i slu`bi Èlan 36 Struèni kolegij odjela èine naèelnik odjela i šefovi pripadajuæih slu`bi. Struèni kolegij razmatra i raspravlja o svim pitanjima vezanim za: efikasan i koordiniran rad odjela i njemu pripadajuæih slu`bi, planiranja rada, izrada periodiènih i godišnjih izvještaja i pitanja unutrašnje strukture i organizacije rada. 1. Sva pitanja javnog reda i sigurnosti, dozvole za posebne naèine obavljanja registrovane djelatnosti (radno vrijeme, `iva muzika, vrijeme snadbjevanja objekata) 2. Nadzor nad provedbom propisa iz oblasti javnog reda i mira te pojedninaènih rješenja 3. Osiguravanje i usmjeravanje prometa, ukoliko je kanton nadle`an: kontaktna mjesta 4. Nadzor horizontalnih i vertikalnih prometnih znakova 5. Dozvole za korištenje prometnih i javnih površina u privatne i druge svrhe i kontrolu istih 6. Koordinacija i nadzor civilne i protupo`arne zaštite i vatrogastva Slu`ba za komunalne poslove i okolinu nadle`na je za: 1. snabdijevanje pitkom vodom, 2. odvodnja i preèišæavanje oborinskih i otpadnih voda, 3. prevoz putnika u javnom prometu, 4. odr`avanje èistoæe na javnim površinama, èišæenje grada 5. ureðenje i kontrola otpada i odlagališta 6. snabdijevanje toplom energijom 7. zbrinjavanje komunalnog otpada 8. odr`avanje nekategorisanih puteva, 9. tr`nice i groblja, 10. javna rasvjeta, 11. planiranje i odr`avanje zelenih javnih površina, 12. urbani mobilijar i dekoracija, 13. dimnjaèarski i kafilerijski poslovi, 14. razvoj smjernica za zaštitu okoline 15. sanacija i uklanjanje ilegalnih odlagališta 16. ugovaranje i kontrola troškova za odr`avanje zelenih površina, uklanjanje otpada i èišæenje grada 17. zaštitu od vanjskih uticaja 18. zaštitu voda 19. zaštitu od buke 20. druge djelatnosti od lokalnog znaèaja, koje odlukom odredi Gradsko vijeæe, ako su te djelatnosti nezamjenjiv uslov `ivota i rada graðana, fizièkih i pravnih osoba, 21. odr`avanje kontakata za inicijative i `albe graðana, 22. nadzor nad komunalnim (javnim) društvima od znaèaja za Grad. Septembar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 16 - strana 7 Èlan 37 Šef slu`be mo`e radi organizacije efikasnijeg rada slu`be formirati struèni kolegij slu`be u skladu sa principima iz èlana 36. 3.Planiranje i programiranje rada Èlan 38 Zajedno sa godišnjim izvještajem o ostvarenim aktivnostima, Gradonaèelnik dostavlja Gradskom vijeæu i plan aktivnosti za narednu godinu. Plan aktivnosti utvrðuje glavne ciljeve Gradske uprave i strategiju za njihovo ostvarenje, kao i zadatke koje trebaju izvršiti unutrašnje organizacione jedinice. Na osnovu plana aktivnosti, unutrašnje organizacione jedinice definiraju interne planove rada koji utvrðuju ciljeve i izvršioce pojedinih zadataka. Dj. broj: 02-02-2782/04 Mostar, 25. augusta 2004. godine DOGRADONAÈELNIK GRADONAÈELNIK Ljubo Bešliæ Hamdija Jahiæ 4.Radne grupe-timovi Èlan 39 Za izvršenje zadataka koji zahtijevaju zajednièke aktivnosti dvaju ili više organizacionih jedinica, Gradonaèelnik mo`e uspostaviti privremene ili stalne radne grupe u sklopu Gradske uprave. U ovu svrhu se mogu po ugovoru na odreðeno vrijeme anga`irati osobe koje nisu zaposlene u Gradskoj upravi u skladu sa zakonom. 5. Ostvarivanje saradnje Èlan 40 Gradska uprava provodi svoje aktivnosti i ostvaruje saradnju sa dr`avnim slu`bama drugih opæina, gradova, kantona, entiteta i BiH i interesnim udru`enjima odnosno savezima lokalnih i regionalnih vlasti u zemlji i inostranstvu, u skladu sa smjernicama gradskog vijeæa i uputstvima gradonaèelnika. 6. Sistematizacija radnih mjesta Èlan 41 Kategorije i broj radnih mjesta u Gradskoj upravi, zvanièni nazivi i opis poslova svakog radnog mjesta, vrsta i slo`enost zadataka, kao i potrebna struèna sprema opisani su u sistematizaciji radnih mjesta koja se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i predstavlja njegov sastavni dio. V ZAVRŠNE ODREDBE Èlan 42 Gradonaèelnik mo`e izdati smjernice za sprovoðenje ovog Pravilnika za cijelu Gradsku upravu, kao i za pojedine odjele ili slu`be. On mo`e ovlastiti naèelnike odjele da izdaju odgoÈlan 43 Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, nakon date saglasnosti Gradskog vijeæa. Ovaj Pravilnik se mo`e mijenjati i dopunjavati odlukom Gradonaèelnika uz saglasnost Gradskog vijeæa. varajuæe smjernice za svoje odjele i slu`be èiji rad koordiniraju. Septembar 2004. GRAD MOSTARA GRADSKA UPRAVA ‘’B’’ GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA Broj radnih mjesta: 215 Broj izvršilaca: 387 Broj 16 - strana 8 RADNA MJESTA IZABRANIH-IMENOVANIH IZVRŠILACA Red. Naziv radnog broj mjesta Opis poslova 1.1 Gradona elnik Rukovodi cjelokupnom gradskom upravom i obavlja poslove utvr ene odredbama lana 43 Statuta Grada i odredbama; Zakona o dr avnoj slu bi u FBiH;Zakona o upravi u FBiH i Zakona o lokalnoj samoupravi HNK Organizuje I upravlja radom Sekretariajta, po nalogu graona elnika koordinira pripremne i izvršne poslove gradske uprave, poma e gradona elniku, sudjeluje u svim va nijim upravnim poslovima Savjetuje gradona elnika u odre enim specifi nim oblastima kao što su ekonomska politika grada, infrastruktura, kultura,lokalna samouprava i razvoj demokratske zajednice,mladi i sl.; ostvaruje kontakte sa organima drugih nivoa vlasti,nevladinim organizacijama i gra anima;priprema idejne postavke za razvojne projekte u oblasti koja mu je dodjeljena; analizira stanje i predla e konkretne mjere i inicijative. Septembar 2004. Uslovi U skaldu sa Statutom Grada i lanom 10 Odluke o utvr ivanju op ih smjernica kadrovske politike Grada VSS, relevantno prakti no iskustvo, ugled u zajednici Status Imenovani du nosnik Broj Izvršilaca 1 1.2 Glavni savjetnik Grada Imenovani du nosnik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 1.3 Savjetnik gradona elnika VSS, tehni kog- društvenog smjera Poznavanje stru ne oblasti koju obavlja Poznavanje rada na ra unaru 7 godina radnog iskustva Savjetnik 2 Broj 16 - strana 9 Septembar 2004. 1. SEKRETARIJAT GRADONA ELNIKA Red. Naziv radnog broj mjesta Opis poslova 1.1 Stru ni savjetnik za protokol Obavlja poslove vezane za reprezentaciju, prijem i program posjeta doma ih i me unarodnih delegacija, protokol i informiranje istih;ostvaruje me unarodne kontakte i vodikoordinira poslove me unarodne saradnje, planira i podnosi izvještaje o toku saradnje; izdaje saopštenja za javnost i organizuje konferencije za novine i medije;obavlja poslove zvani nog prevodioca gradona elnika. Uslovi VSS,VII-1, fakultet društvenih nauka smjer: pravni, ekonomski, sociologija, urnalistika; Polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru i stranog jezika Poznavanje protokola, 3 godine radnog iskustva Status Dr avni slu benik Broj Izvršilaca 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 1.2. Viši referent Administrativnotehni ki sekretar Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara i dogovaranje termina za sastanke;vo enje zabilješki i zapisnika sa sastanaka,uredsko poslovanje sa aktima i predmetima; obavlja i druge poslove po nalogu Glavnog savjetnika i stru nog savjetnika za protokol. Namještenik SSS, IV, društvenog smjera, polo en stru ni upravni ispit; poznavanje stranog jezika i rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. SSS,IV,društveni smjer, dvije godine radnog iskustva;znanje engleskog jezika;poznavanje protokola i rada na ra unaru VSS, VII-1,završen fakultet društvenih nauka; znanje engleskog jezika; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva VSS,VII-1 ,fakultet urnalistike Namještenik 2 2 1.3. Viši referent za protokol Poma e pri organiziranju i pripremi programa posjeta doma ih i me unarodnih delegacija;organizuje obilaske grada, gradskih znamenitosti i ustanova. Poma e gradona elniku u pripremi reprezentativnih nastupa, pregleda poštu,ugovara prijem stranaka Organizacijska pitanja me unarodne saradnje lokalnih vlasti. Priprema i procijenjuje, sjednice i sastanake, Sastavlja podsjetnike i izvještaje, priprema govore i obra anja. Prati rad gradskih odjela, slu bi i 1.4 Viši stru ni saradnik – asistent gradona elnika Dr avni slu benik Broj 16 - strana 10 1 1.5 Stru ni savjetnik Dr avni Septembar 2004. za odnose sa javnoš u 1.6 Stru ni saradnik za ure enje Web stranice Grada i izdavanje biltena ustanova;organizuje rad sa novinarima i javnoš u, pregled dnevnih novosti, odr avanje kontakata sa predstavnicima medija,analizira odnose sa medijima i rad medija,izra uje periodi ne i godišnje planove rada,priprema prijedloge za poboljšanja, podnosi izvještaje o radu glavnom savjetniku. Ure uje Web stranicu Grada, izdaje biltene letke i informacije, ostvaruje saradnju sa odjelima odn. slu bama; koordinira rad sa uredom za odnose sa javnoš u stru ne slu be Gradskog vije a ili drugi fakultet društvenog smjera Polo en stru ni upravni ispit; Poznavanje engleskog jezika; 3 godine radnog iskustva u radu sa medijima. VSS, VII-1,završen fakultet tehni kog ili društvenog smjera, poznavanje stranog jezika,polo en stru ni upravni ispit;izvrsno znanje rada na ra unaru, jedna godina radnog iskustva slu benik 1 Dr avni slu benik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara UKUPNO RADNIH MJESTA: 6 UKUPNO IZVRŠILACA: 8 Broj 16 - strana 11 2. SLU BA ZA UNUTRAŠNJI NADZOR Redni Naziv Opis poslova broj radnog mjesta 2.1 Šef slu be za unutrašnji nadzor Upravlja i organizuje rad slu be; odgovoran je za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za racionalno korištejne materijalnih, finansijskih, i kadrovskih potencijala slu be;daje upute za rad i stru nu pomo izvršiocima poslova, podnosi izvještaje sa preporukama odboru za finansije Gradskog vije a i gradona elniku;kod utvr enih nezakonitosti preduzima zakonom propisane mjere i radnje. Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala, vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka, vo enje zabilješki i zapisnika sa sastanaka, administrativnotehni ka obrada predmeta:uredski poslovi sa aktima i predmetima, drugi poslovi po nalogu šefa Kontrola rada odjela i slu bi Gradske uprave:obavlja neposredni uvid u rad odjela i slu bi gradske uprave u domenu materijalnih i finansijskih sredstava dodjeljenih odjelu odnosno slu bi; nadzire zakonitost i svrsishodnost trošenja bud etskih sredstava namjenjenih odjelu;ispravnost propisanih procedura kod nabavke roba i usluga;sastavlja izvještaje o izvršenoj kontroli i podnosi ih šefu slu be unutra nje kontrole;obavlja i druge poslove po nalogu šefa. Kontrola rada odjela i slu bi Gradske uprave i gradskih institucija;izra uje planove rada slu be unutrašnje kontrole;analizira i procjenjuje izvještaje o zakonitosti i pravilnosti korištenja materijalno finansijskih sredstava, u estvuje u redovnim, periodi nim i vanrednim pregledima,priprema preporuke za poboljšanje stanja i otklanjanje nepravilnosti i nedostataka;pru a stru nu pomo izvršiocima koji obavljaju neposrednu kontrolu;podnosi izvještaj o radu šefu slu be. Uslovi Status __ Broj Izvršilaca 1 be Septembar 2004. VSS,VII-1, fakultet ekonomskog smjera polo en revizorski ispit i stru ni upravni ispit; 6 godina radnog iskustva, a najmanje 3 godine na revizorskim ili sli nim poslovima. Dr avni slu benikSekretar dr avne slu GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 2.2 Viši referent, administrati vno-tehni ki sekretar Viši Stru ni saradnik za nadzor rada Gradske uprave 2.3 SSS,IV, društvenog smjera;polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru;2 godina radnog iskustva. VSS, VII-1, fakultet ekonomskog smjera polo en stru ni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. VSS, VII-1, fakultet ekonomskog smjera; Polo en Revizorski ispit; Poznavanje rada na ra unaru 5 god radnog iskustva na istim ili sli nim poslovima Namještenik 1 Dr avni slu benik 1 2.4 Stru ni savjetnik za nadzor rada Gradske uprave i institucija Dr avni slu benik 1 Broj 16 - strana 12 2.5 Viši stru ni saradnik za nadzor slu bi za planiranje i gradnju 2.6 Viši stru ni saradnik za nadzor poslovanja preduze a i institucija Kontrola rada slu bi za planiranje i gradnju: Obavlja neposredan nadzor i vrši uvid u rad i dokumentaciju slu bi za planiranje i gradnju; Nadzire postupke za nabavku roba i usluga,naro ito postupak javnog oglašavanja i izbora najpovoljnijeg ponu a a i zaklju ivanje ugovora,nabavke roba i izvedenih radova po kona nom obra unu,kao i druge poslove po nalogu šefa unutrašnje kontrole;sastavlja izvještaj o izvršenom nadzoru i daje preporuke sa prijedlogom mjera. Obavlja poslove nadzora gradskih preduze a i institucija-privredna društva i ustanove gdje Grad ima osniva ki ulog i prava,u pogledu zakonitosti i svrsishodnosti korištenja i raspolaganja materijalnih i finansijskih sredstava kojima raspola u;nadzire zakonitost i svrsishodnost sredstava bud eta Grada koja su im u skladu sa zakonom dodjeljena u svojstvu ni ih potroša kih jedinica; Kontroliše zakonitost i pravilnost postupka javnih nabavki i izvo enja radova.Sastavlja izvještaj sa preporukama i prijedlogom mjera šefu unutrašnje kontrole. VSS, VII-1, fakultet ekonomskog smjera; Polo en stru ni upravni ispit Poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. VSS, VII-1, fakultet ekonomskog smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva na istim ili sli nim poslovima. Dr avni slu benik 1 Septembar 2004. Dr avni slu benik 2 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara UKUPNO RADNIH MJESTA : 6 UKUPNO IZVRŠILACA: 7 Broj 16 - strana 13 3. SLU BA ZA OP U UPRAVU I GRADSKA PODRU JA Opis poslova Red. Naziv broj radnog mjesta 3.1 Šef slu be za op u upravu i gradska podru ja 3.2 Referent Administrativno -tehni ki sekretar Upravlja i organizira rad slu be, odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova;za korištenje materijalnih, finansijskih i kadrovskih potencijala slu be; ovjerava akte slu be,daje uputstva za rad neposrednim izvršiocima i koordinira njihov rad;izvješ uje na elnika o radu Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka; vo enje zabilješki i zapisnika, uredsko poslovanje sa aktima i predmetima, drugi poslovi po nalogu šefa Informiranje i savjetovanje u svim poslovima, kao i upravnoj i mjesnoj nadle nost;stru na pomo i savjetovanje mjesne samouprave;brine o izdavanju informativnih materijala, obrazaca, zaprimanje zahtjeva i pritu bi, pomo kod pravljenja zahtjeva, prijepisa i ovjera;ostvaruje saradnju sa ostalim slu bama, dokumentira nedostatake u gradskim ustanovama i infrastrukturi, dostavlja informacije ostalim slu bama;obavlja nadzor i koordinaciju zada a podru nih ureda i vo enja centralnih bira kih spiskova i dogovori sa šefovima podru nih ureda. Odgovoran je za zakonito korištenje materijalnih i finansijskih sredstava i kadrova dodjeljenih uredu;organizuje i koordinira rad u uredu, organizuje poslove i zadatke, odredjuje neposredne izvrsioce, rješavanje jednostavnijih upravnih stvari, izvješ uje stru nog savjetnika i šefa slu be o radu. Septembar 2004. Uslovi Status Broj izvršilaca 1 VSS, VII-1,pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit poznavanje rad na ra unaru 4 godine radnog iskustva. SSS, IV, društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit, Poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva VSS, VII-1, pravni fakultet ili fakultet politi kih nauka, Polo en stru ni upravni ispit; Poznavanje zakona i drugih propisa iz oblasti uprave i lokalne samouprave; Poznavanje rada na ra unaru; 3 god radnog iskustva. Dr avni slu benik Namještenik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 3.3 Stru ni savjetnik za podru ne urede i mjesnu samoupravu Dr avni slu benik 1 3.4.1 Šef podru nog ureda Jug VSS,VII-1,pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit ; poznavanje rada na ra unaru 3 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik 1 Broj 16 - strana 14 3.4.2 Mla i referent op ih i pomo nih poslova Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,uredsko poslovanje sa aktima i predmetima, drugi poslovi po nalogu šefa Pru anje stru ne pravne pomo i gra anima,pripremanje obrazaca predstavki,zahtjeva itd,daje uputstva o na inu ostvarivanja prava i izvršavanju obaveza; savjetovanje šefa podru nog ureda o pravnim pitanjima Prijem gra ana, podnesaka, davanje informacija, izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih dokumenata, preduzimanje upravnih radnji, ovjeravanje rukopisa, potpisa i prijepisa i registracija bira a, drugi poslovi po nalogu šefa Odgovoran je za zakonito korištenje materijalnih i finansijskih sredstava i kadrova dodjeljenih uredu;organizuje i koordinira rad u uredu, organizuje poslove i zadatke, odredjuje neposredne izvrsioce, rješavanje jednostavnijih upravnih stvari, izvješ uje šefa slu be o radu Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala, uredsko poslovanje sa aktima i predmetima, drugi poslovi po nalogu šefa Pru anje stru ne pravne pomo i gra anima, pripremanje obrazaca predstavki,zahtjeva itd,daje uputstva o na inu ostvarivanja prava i izvršavanju obaveza i savjetovanje šefa podru nog ureda o pravnim pitanjima Prijem gra ana, podnesaka, davanje informacija, izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih dokumenata, preduzimanje upravnih radnji, ovjeravanje rukopisa, potpisa i prijepisa i SSS,IV, društveni smjer; polo en stru ni upravni ispit poznavanje rada na ra unaru; 6 mjeseci radnog iskustva VSS,VII-1,Pravni fakultet Polo en stru ni upravni ispit Poznavanje rada na ra unaru 2 godine radnog iskustva. SSS,IV, društvenog smjera Polo en stru ni upravni ispit 1 godina radnog iskustva. VSS, VII-1,pravni fakultet, Polo en stru ni upravni ispit poznavanje rad na ra unaru 3 godine radnog iskustva Namještenik 1 Septembar 2004. 3.4.3 Viši stru ni saradnik za pravno savjetovanje Dr avni slu benik 1 3.4.4 Referent op e uprave Namještenik 2 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 3.5.1 Šef podru nog ureda Jugoistok Dr avni slu benik 1 3.5.2 Mla i referent op ih i pomonnih poslova 3.5.3 Viši stru ni saradnik za pravno savjetovanje 3.5.4 Referent op e uprave SSS,IV,društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 6 mjeseci radnog iskustva VSS, VII-1, pravni fakultet polo en stru ni upravni ispit poznavanje rada na ra unaru 2 godine radnog iskustva. SSS,IV,društvenog smjera Polo en stru ni upravni ispit Poznavanje rada na ra unaru 1 godina radnog iskustva. Namještenik 1 Dr avni slu benik 1 Broj 16 - strana 15 Namještenik 2 3.6.1 Šef podru nog ureda Jugozapad 3.6.2 Mla i referent op ih i pomonnih poslova Viši stru ni saradnik za pravno savjetovanje registracija bira a, drugi poslovi po nalogu šefa Odgovoran je za zakonito korištenje materijalnih i finansijskih sredstava i kadrova dodjeljenih uredu;organizuje i koordinira rad u uredu, organizuje poslove i zadatke, odredjuje neposredne izvrsioce, rješavanje jednostavnijih upravnih stvari, izvješ uje šefa slu be o radu Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala, uredsko poslovanje sa aktima i predmetima;drugi poslovi po nalogu šefa Pru anje stru ne pravne pomo i gra anima, pripremanje obrazaca predstavki,zahtjeva itd,daje uputstva o na inu ostvarivanja prava i izvršavanju obaveza ; savjetovanje šefa podru nog ureda o pravnim pitanjima Prijem gra ana, podnesaka, davanje informacija, izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih dokumenata, preduzimanje upravnih radnji, ovjeravanje rukopisa, potpisa i prijepisa i registracija bira a i druge jednostavne poslove po nalogu šefa. Odgovoran je za zakonito korištenje materijalnih i finansijskih sredstava i kadrova dodjeljenih uredu;organizuje i koordinira rad u uredu, organizuje poslove i zadatke, odredjuje neposredne izvrsioce, rješavanje jednostavnijih upravnih stvari, rješavanje jednostavnijih upravnih stvari, izvješ uje šefa slu be o radu Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala;uredsko poslovanje sa aktima i predmetima i drugi popslovi po nalogu šefa. Pru anje stru ne pravne pomo i gra anima, pripremanje obrazaca predstavki,zahtjeva itd,daje uputstva o na inu ostvarivanja prava i izvršavanju obaveza i savjetovanje šefa Septembar 2004. VSS, VII-1,pravni fakultet polo en stru ni upravni ispit poznavanje rad na ra unaru 3 godine radnog iskustva SSS, IV,društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 6 mjesaci radnog iskustva. VSS, VII-1,pravni fakultet polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rad na ra unaru,2 godine radnog iskustva SSS,IV,društvenog smjera; polo en stru nini upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru 1 godina radnog iskustva. VSS, VII-1,pravni fakultet, polo en stru ni upravni ispit poznavanje rad na ra unaru 3 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik 1 Namještenik 1 3.6.3 Dr avni slu benik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Namještenik 5 3.6.4 Referent op e uprave 3.7.1 Šef podru nog ureda Sjever Dr avni slu benik 1 3.7.2 Mla i referent op ih i pomo nih poslova Viši stru ni saradnik za pravno savjetovanje 3.7.3 SSS,IV,društvenog smjera polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru;6 mjeseci radnog iskustva. VSS,VII-1, pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rad na ra unaru, Namještenik 1 Broj 16 - strana 16 Dr avni slu benik 1 3.7.4 Referent op e uprave 3.8.1 Šef podru nog ureda Stari grad 3.8.2 Mla i referent op ih i pomo nih poslova Viši stru ni saradnik za pravno savjetovanje podru nog ureda o pravnim pitanjima Prijem gra ana, podnesaka, davanje informacija, izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih dokumenata, preduzimanje upravnih radnji, ovjeravanje rukopisa, potpisa i prijepisa i registracija bira a,drugi poslovi po nalogu šefa. Odgovoran je za zakonito korištenje materijalnih i finansijskih sredstava i kadrova dodjeljenih uredu;organizuje i koordinira rad u uredu, organizuje poslove i zadatke, odredjuje neposredne izvršioce, rješavanje jednostavnijih upravnih stvari, izvješ uje šefa slu be o radu Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala;uredsko poslovanje sa aktima i predmetima,drugi poslovi po nalogu šefa. Pru anje stru ne pravne pomo i gra anima, pripremanje obrazaca predstavki,zahtjeva itd,daje uputstva o na inu ostvarivanja prava i izvršavanju obaveza i savjetovanje šefa podru nog ureda o pravnim pitanjima. Prijem gra ana, podnesaka, davanje informacija, izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih dokumenata, preduzimanje upravnih radnji, ovjeravanje rukopisa, potpisa i prijepisa i registracija bira a, drugi poslovi po nalogu šefa Odgovoran je za zakonito korištenje materijalnih i finansijskih sredstava i kadrova dodjeljenih uredu;organizuje i koordinira rad u uredu, organizuje poslove i zadatke, odredjuje neposredne izvrsioce, rješavanje jednostavnijih upravnih stvari, izvješ uje šefa slu be o radu Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,uredsko poslovanje sa aktima i predmetima i drugi poslovi po nalogu šefa. 2 godine radnog iskustva. SSS,IV, društvenog smjera polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. VSS, VII-1,pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rad na ra unaru; 3 godine radnog iskustva. SSS,IV, društvenog smjera polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru;6 mjeseci radnog iskustva. VSS,VII-1, pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rad na ra unaru, 2 godine radnog iskustva. SSS,IV, društvenog smjera polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru 1 godina radnog iskustva. VSS,VII-1, pravni fakultet, polo en stru ni upravni ispit poznavanje rad na ra unaru 3 godine radnog iskustva. Septembar 2004. Namještenik 2 Dr avni slu benik 1 Namještenik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 3.8.3 Dr avni slu benik 1 3.8.4 Referent op e uprave Namještenik 4 1 Šef podru nog ureda Zapad 3.9.1 Dr avni slu benik Broj 16 - strana 17 3.9.2 Mla i referent op ih i pomo nih poslova SSS,IV,društvenog smjera polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru;6 mjeseci radnog Namještenik 1 3.9.3 Viši stru ni saradnik za pravno savjetovanje Pru anje stru ne pravne pomo i gra anima; pripremanje obrazaca predstavki,zahtjeva itd,daje uputstva o na inu ostvarivanja prava i izvršavanju obaveza i savjetovanje šefa podru nog ureda o pravnim pitanjima Prijem gra ana, podnesaka, davanje informacija, izdaje uvjerenja, potvrda i drugih isprave,, preduzima upravne radnje, ovjerava rukopise, potpise i prepise, obavlja poslovei registracije bira a;drugi poslovi po nalogu šefa. Upravlja i organizira rad mati ara, izvješ uje šefa slu be o radu, vodi centralni personalni registar gra ana, koordinira djelatnosti mati nog ureda a naro ito termine i lokalitete sklapanja braka,drugi poslovi po nalogu šefa. Administartivno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,uredsko poslovanje sa aktima i predmetima i drugi poslovi po nalogu šefa Ovjerava izvode iz mati nih registara, kao i ostale potvrde i ovjere,daje upute i pojašnjenja mati arima; brine o zakonitom i urednom a uriranju i vo enju evidencija; u estvuje u postupku sklapanja braka, izvještava višeg stru nog saradnika za pitanja mati nog ureda. Vodi mati ne evidencije: knjige ro enih, umrlih, vijen anih; upisuje promjene, priprema i izra uje uvjerenja– izvode iz mati nih knjiga, u estvuje u postupku sklapanja braka, obavlja i druge poslove po nalogu šefa podru nog ureda iskustva VSS,VII-1,pravni fakultet, polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru;2 godine radnog iskustva. SSS,IV, društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru 1 godina radog iskustva VSS, VII-1, pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. Septembar 2004. Dr avni slu benik 1 3.9.4 Referent op e uprave Namještenik 3 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 3.10 Viši stru ni saradnik za pitanja mati nog ureda Dr avni slu benik 1 3.11 Mla i referent op ih i pomo nih poslova Samostalni referent za mati ni ured SSS,IV,društveni smjer; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru;6 mjeseci radnog iskustva. VŠS, VI, pravnog ili drugog društvenog smjera, polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. SSS,IV, društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva na poslovima mati ara ili upisni ara Namještenik 1 3.12 Namještenik 1 3.13 Viši referent Mati ar Namještenik 5 Broj 16 - strana 18 Septembar 2004. 3.14 Viši stru ni saradnik za administrativne i bud etske poslove Nadgleda i planira bud et slu be,prati javne nabavke i poma e rad komisije,priprema ugovore;priprema i nadzire evidencije prisutnosti na radu i platne liste, obra un pla a;prati i analizira porebe uvo enja prekovremenog rada i anaga ovanja izvršilaca po ugovoru o djelu i o autorskom honoraru; brine o stanju zgrada uprave, te organizira i nadzire rad pisarnice, arhive, recepcije, prijemnih šaltera za gra ane, telefonske centrale i voznog parka; izvješ uje šefa slu be o radu. Organizira rad pisarnice, brine o ispravnosti uredskog poslovanja,daje naloge i upute upisni arima,raspore uje primljenu poštu po organizacijskim jedinicama; izvještava Višeg stru nog saradnika za bud etske i administrativne poslove o radu pisarnice, drugi poslovi po nalogu šefa. Obavlja poslove pisarnice, obra uje i klasificira predmete i akte, vodi propisane registre, zavodi i razvodi predmete i akte, obavlja poslove registracije bira a te tehni ke pripreme, fotokopiranje i uvezivanje materijala odgovara za propisno kretanje predmeta i akata prema slu bama i obrnuto i odgovara za pravovremeno izuzete dokumentacije i vrši arhivske i druge poslove po nalogu šefa pisarnice Pohranjuje dokumentaciju, vodi arhivsku knjigu i priprema poslove izlu ivanja arhivske gra e nadle nom arhivu, odobrava privremeno izdavanje akata, brine o izdavanju arhivske gra e na revers, vrši druge poslove po nalogu šefa i višeg stru nog saradnika za administraciju i bud et VSS,VII- 1, fakultet pravnog ili ekonomskog smjera; polo en stru ni upravni ispit, poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva Dr avni slu benik 1 3.15 Šef pisarnice 3.16 Viši referentupisni ar VŠS, VI ,pravnog ili drugog društvenog smjera; Polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva na poslovima uredskog/ kancelarijskog poslovanja. SSS,IV,društvenog smjera; polo en stru ni upravni spit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva Namještenik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Namještenik 3 3.17 Viši samostalni referentarhivar Gradske uprave VŠS,VI, pravnog ili društvenog smjera;polo en ispit za arhivara ili stru ni upravni ispit poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva Namještenik 1 Broj 16 - strana 19 Septembar 2004. 3.18 3.19 Mla i referent recepcije i telefonske centrale Šef servisa pomo notehni kih poslova Referent-Voza Vrši prijem i sigurnosnu kontrolu posjetilaca te prijem i proslje ivanje telefonskih poziva, vrši druge poslove po nalogu šefa SSS,IV,tehni kog smjera; poznavanje rada na ra unaru;6 mjeseci radnog iskustva. Namještenik 4 3.20 3.21 Mla i referent Voza /kurir VŠS,VI ,ekonomskog ili Rukovodi voznim parkom, brine o njegovom odr avanju, planskom i racionalnom korištenju, tehni kog smjera;polo en brine o sigurnosti objekata i odr avanju opreme i stru ni upravni ispit; ure aja u prostorijama gradske uprave i poznavanje rada na ra unaru potrebnim nabavkama, podnosi izvještaj šefu. 3 godine radnog iskustva Upravlja motornim vozilima, brine o njihovoj SSS, tehni kog smjera IV ili III tehni koj ispravnosti i evidentira kvarove stepen,polo en poseban ispit za voza a ili KV voza obavlja i druge poslove po nalogu šefa 1 godina radnog iskustva SSS,tehni kog ili društvenog Upravlja motornim vozilima, brine o njihovoj tehni koj ispravnosti i evidentira kvarove, smjera, odgovara za siguran i pravovremen prijenos Voza ki ispit;6 mjeseci radnog pošte, odgovoran za propisano primanje i iskustva. uru ivanje pošte, radi druge zadatke po nalogu šefa sektora. Obavlja poslove fizi ke zaštite objekata, otvorenog prostora u krugu objekata gradske uprave i osoba, drugi poslovi po nalogu šefa Obavlja poslove iš enja objekata i prostorija gradske uprave I gradskih podru nih ureda;odr ava higijenu prostorija ure aja i opreme;obavlja i druge poslove po nalogu šefa servisa. SSS,III ili IV stepen, završena obuka i certifikat za obavljanje poslova fizi ke zaštite objekata i osoba Najmanje ni a sprema ili SSS III stepen, 6 mjeseci radnog iskustva Namještenik 1 Namještenik 5 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Namještenik 4 3.22 Referent zaštite objekata Mla i referent za odr avanje higijene Namještenik 21 3.23 Namještenik 11 NAPOMENA: U Sistematizaciju su uklju eni referenti fizi ke zaštite objekta i higijeni ari- ista ice, iako se pretpostavlja da e te usluge u skoroj budu nosti obavljati odgovaraju e ovlaštene Agencije. Broj 16 - strana 20 3.A MJESNI UREDI I ADMINISTRACIJA MJESNE ZAJEDNICE Redni Naziv Opis poslova br. radnog mjesta 3.A.1 Viši Referent mjesnih ureda Vodi rad mjesnog ureda, pru a savjete i tehni ku pomo gra anima. Obavlja prijem gra ana, podnesaka i davanje informacija. Izdaje uvjerenja i druga dokumenta za koja je ovlašten. drugi poslovi po nalogu šefa. Septembar 2004. Uslovi Status Br. izvršilaca 12 *3.A.2 Viši samostalni referent za mjesnu samoupravu Koordinira rad sa sekretarima Mjesnih zajednica, obavlja stru ne,administrastivno-tehni ke i druge poslove za potrebe Mjesnih zajednica i ostvaruje neposredne kontakte sa gra anima i slu bama i tijelima gradske uprave,vodi dokumentaciju,prikuplja i obra uje izvještaje o radu MZ;priprema planove rada i izvještava neposredno nadre enog slu benika o stanju,potrebama i aktivnostima mjesne samouprave,obavlja i druge poslove po nalogu šefa. SSS,IV,društveni smjer,polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rad na ra unaru 2 godine radnog iskustva VŠS,VI, pravnog smjera; Polo en stru ni upravni ispit; Poznavanje rada na ra unaru 3 godine radnog iskustva. Namještenik Namještenik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara UKUPNO RADNIH MJESTA : 43 UKUPNO IZVRŠILACA: 112 Broj 16 - strana 21 Septembar 2004. 4. SLU BA ZA ORGANIZACIJU I PERSONAL Red. Naziv Opis poslova broj radnog mjesta 4.1 Šef slu be za organizaciju i personal Upravlja i organizira rad slu be, odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova;za korištenje materijalnih, finansijskih i kadrovskih potencijala slu be; ovjerava akte slu be, daje uputstva za rad neposrednim izvršiocima i koordinira njihov rad;izvješ uje na elnika o radu Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala, vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka; vo enje zabilješki i zapisnika sa sastanaka;uredsko poslovanje sa aktima i predmetima,drugi poslovi po nalogu šefa Analizira i predla e podjelu kompetencija i opis poslova, daje upute za rad sa aktima i predmetima, upute za pohranjivanje akata i predmeta i izradu i primjenu pravilnika. Razmatra pitanja radnog vremena uprave; nadzire rad sa predmetima, vrši ispitivaje pritu bi i predstavki gra ana na rad uprave, ima nesmetan pristup aktima predmetima i dokumentima,sastavlja izvještaje o tome i predla e mjere protiv nesavjesnih i neodgovornih slu benika. Analizira aktualno stanje kadrovske i tehni ke opremljenosti uprave,stepen iskorištenosti kadrovskih i tehni kih kapaciteta,priprema prijedloge uvo enja novih metoda rada,koje doprinose štednji, racionalizaciji,boljoj iskorištenosti i efikasnosti uprave,preduzima razvojne mjere i evaluira rezultate i poma e uobavljanju poslova pod ta kom 4.12 i 4.13 Uslovi Status Broj izvršilaca 1 VSS, VII-1, fakultet pravnog ili ekonomskog smjera ili organizacije rada; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 4 godine radnog iskustva. SSS, IV, društvenog smjera, polo en stru ni upravni ispit; Poznavanje rada na ra unaru 1 godina radnog iskustva VSS, fakultet pravni ili ekonomsko-poslovni smjer, polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik 4.2 Referent Administrativno -tehni ki sekretar Stru ni savjetnik za organizaciju uprave Namještenik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 4.3 Dr avni slu benik 2 4.4 Stru ni savjetnik za projektovanje razvoja i uvo enje novih tehnologija VSS,fakultet tehni kog ili odgovaraju eg društvenog smjera,polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rad na a unaru; 3 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik 1 Broj 16 - strana 22 4.5 Stru ni savjetnik za ra unarsku mre u Brine za funkcioniranje ra unarske mre e, informati kog sistema, te poboljšanje software-a i hardware-a. Provjerava op e stanje informatizacije gradske uprave i obu enost zaposlenika; izra uje planove osavremenjavanja i informati ke opremljenosti gradske uprave. Podnosi izvještaj o stanju sistema i njegovom korištenju. Obavlja poslove informati ke podrške korisnicima informacijskog sistema (dr avnim slu benicima i namještenicima) i njihova obuka; Provjerava op e stanje informati ke obu enosti slu benika;izra uje periodi ne planove i programe obuke u saradnji sa certificiranim centrima ili agencijama za obuku i prati njihovu realizaciju,obavlja i druge poslove po nalogu šefa slu be. Poma e višem stru nom saradniku i brine o odr avanju informacijskog sistema, sanira manje kvarove i probleme nastale u funkcionisanju sistema;obavlja i druge poslove po nalogu višeg stru nog saradnika i šefa slu be. Obavlja stru ne poslove za komisiju koja provodi tenderske procedure,priprema javni oglas za izbor najpovoljnijeg ponu a a za nabavku uredskog materijala,ure aja opreme i namještaja, priprema ugovor sa izabranim ponu a em; brine o bud etu slu be drugi poslovi po nalogu šefa. VSS,VII –1 fakultet informatike ili odgovaraju eg tehni kog smjera; polo en stru ni upravni ispit; 3 godine radnog iskustva u oblasti informatike Dr avni slu benik 1 Septembar 2004. 4.6 Viši stru ni saradnik za informacijski sistem VSS VII-1,fakultet informatike i informacijske tehnologije ili drugog tehni kog smjera, polo en stru ni upravni ispit, 2 godine radnog iskustva u informacijskim tehnologijama Dr avni slu benik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 4.7 Referent za informacijski sistem SSS, IV,tehni kog smjera, Poznavanje i iskustvo u informacijskim tehnologijama; 1 godina radnog iskustva Namještenik 2 4.8 Viši stru ni saradnik za nabavku VSS, VII-1, fakultet pravnog ili ekonomskog,komercijalnog, odnosno poslovnog smjera; pravni ili ekonomski fakultet ili fakultet za poslovni menad ment; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik 1 Broj 16 - strana 23 4.9 Samostalni referent za nabavke Poma e stru nom saradniku za nabavku, prikuplja i obra uje zahtjeve za uredski materijal,opremu,ure aje i namještaj; prati izvršenje zaklju enog ugovora o nabavci;vrši primopredaju isporu enog materijala,ure aja i opreme;obavlja i druge poslove po nalogu šefa. Izdaje i prenosi uredski materijal,opremu i namještaj korisnicima, odr ava i brine se za magacin uredskog materijala; po potrebi umno ava i uvezuje materijale, radi i druge poslove nalogu šefa Upravlja i organizira rad na zadatim poslovima, izvješ uje šefa slu be o radu, analizira efikasnost rada administracije, procjenjuje potrebe za radnim mjestima i brojem izvršilaca;predla e mjere i smjernice vo enja kadrovske politike, planira kadrovske troškove, priprema intervjue pri zapošljavanju i druge kadrovske poslove; Podnosi izvještaj o radu šefu slu be Obavlja kadrovske poslove u vezi prijema i otpusta u slu bu, vodi postupke o pravima i du nostima iz radnog odnosa, priprema dozvole za sporedne djelatnosti slu benika i namještenika; vodi kadrovsku evidenciju; izra uje i ovjerava nacrte op ih akata, rješenja i uvjerenja;Izvještava Šefa slu be. Izdra uje planove obuke i stru nog usavršavanja osoblja u Gradskoj upravi i brine se o njihovom izvršavanju; organizuje i priprema seminare, savjetovaja i okrugle stolove ; koordinira aktivnosti obuke kadrova sa Agencijom za dr avnu slu bu; analizira stanje obu enosti kadrova i podnosi izvještaje sa prijedlogom aktivnosti; VŠS,VI ,ekonomskog ili komercijalnog smjera ili poslovni menad ment; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru, 1 godina radnog iskustva SSS,IV,ekonomskog ili tehni kog smjera 6 mjeseci radnog iskustva VSS, VII-1 pravni fakultet; Polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru 3 godine radnog iskustva. Namještenik 1 Septembar 2004. 4.10 Mla i referentEkonom Namještenik 1 4.11 Stru ni savjetnik za kadrovsku politiku GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Dr avni slu benik 1 4.12 Stru ni savjetnik za kadrovske poslove VSS,VII-1,pravni fakultet polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru, 3 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik 2 4.13 Viši stru ni saradnik za obuku osoblja VSS,VII-1, pravni fakultet ili drugi odgovaraju i fakultet društvenog smjera;polo en stru ni upravni ispit; 2 godine radnog iskustva, u oblasti razvoja kadrova (ljudskih resursa) Dr avni slu benik 1 Broj 16 - strana 24 4.14 Viši stru ni saradnik za pla e i bud etske poslove 4.15 Viši samostalni referent za kadrovske poslove 4.16 Referent op ih i pomo nih poslova Obavlja poslove pripreme, planiranja i VSS, VII-1, fakultet ekonomskog izvršavanja bud eta slu be, vodi evidencije o smjera; prisustvu i odsustvu s posla,obra uje platne Polo en stru ni upravni liste i brine o redovnom ispla ivanju pla a; ispit;poznavaje rada na prati javne nabavke i poma e rad komisije, ra unaru; priprema ugovore; prati i analizira porebe 2 godine radnog iskustva. uvo enja prekovremenog rada i anaga ovanja izvršilaca po ugovoru o djelu i o autorskom honoraru. Izvršava kadrovske poslove vo enje Centralnog registra zaposlenih, priprema VŠS,VI, pravnog, ekonomskog uvjerenja iz registra, priprema jednostavna smjera;polo en stru ni uravni rješenja, obavlja prijave i odjave zaposlenih u ispit;poznavanje rada na PIO/MIO,zavod zdravstvenog osiguranja, ra unaru; 3 godine radnog poma e kod obra una pla a, itd iskustva Podnosi izvještaj Višem stru nom saradniku za kadrovsku politiku i šefu slu be Administartivno-tehni ki poslovi, kao što su: SSS,IV, društvenog ili prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje odgovaraju eg tehni kog smjera; materijala,obavljanje jednostavnih uredskih polo en stru ni upravni ispit poslova sa aktima i predmetima,vodi Poznavanje rada na ra unaru;1 slu bene evidencije zaposlenih I priprema godina radnog iskustva uvjerenja I potvrde o injenicama iz evidencija, radi i druge poslove po nalogu šefa. Dr avni slu benik Septembar 2004. 1 Namještenik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Namještenik 2 UKUPNO RADNIH MJESTA : 16 UKUPNO IZVRŠILACA: 20 Broj 16 - strana 25 5. PRAVNA SLU Red Naziv ni radnog br. mjesta 5.1 Šef pravne slu be BA Opis poslova Uslovi Status Broj izvršilaca 1 Septembar 2004. 5.2 Referent administrativno -tehni ki sekretar Stru ni savjetnik za poslove uprave i pristup informacijama Viši samostalni referent za upravne poslove 5.3 5.4 Upravlja i organizira rad slu be, odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova;odgovara za korištenje materijalnih,finansijskih i kadrovskih potencijala slu be; ovjerava akte slu be; daje uputstva za rad neposrednim izvršiocima i koordinira njihov rad; izvješ uje na elnika odjela o radu Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala;vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka;poslovanje sa aktima i predmetima,vo enje zabilješki i zapisnika sa sastanaka i druge poslove po nalogu šefa Obavlja pravno savjetovanje dr avnih slu benika, sudjeluje u donošenju pravnih propisa i slo enih upravnih akata; rješava po zahtjevima za pristup informacijama koje su pod kontrolom gradske uprave kao javnog organa Izra uje nacrte dopisa i jednostavnih pravnih akata, obavlja pripremu jednostavnih izvještaja,analiza i informacija;obavlja i druge poslove po nalogu šefa slu be VSS, VII-1, pravni fakultet; Polo en stru ni upravni ispit; Poznavanje rada na ra unaru 4 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara SSS,IV,društveni smjer, polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva VSS, VII-1,Pravni fakultet polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva. VŠS, VI, pravnog ili drugog društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva. Namještenik 1 Dr avni slu benik 3 Namještenik 2 Broj 16 - strana 26 UKUPNO RADNIH MJESTA : 4 UKUPNO IZVRŠILACA: 7 6. SLU BA ZA BUD ET I FINANSIJE R. Naziv Opis poslova br. radnog mjesta 6.1 Šef slu be za bud et i finansije Upravlja i organizira rad slu be, odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova;odgovara za korištenje materijalnih, finansijskih i kadrovskih potencijala slu be; ovjerava akte slu be; daje uputstva za rad neposrednim izvršiocima i koordinira njihov rad;izvješ uje na elnika odjela Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara i dogovaranje termina sastanaka;vo enje slu benih zabilješki i zapisnika;uredsko poslovanje sa aktima i predmetima,drugi poslovi po nalogu šefa. Savjetuje o investicijama, kontrolira, priprema i nadogra uje finansijske planove i investicione programe, pozajmnice, prora un, rebalans prora una i dr. Obavlja poslove pripreme i provedbe bud eta, rebalansa bud eta; ocjenjuje izvještaj o izvršenju bud eta, vrši nadgledanje izvršenja bud eta,nadgleda i planira bud et slu be, prati javne nabavke, poma e rad komisije, prati obra un pla a, radi i druge poslove po nalogu šefa Prati rad i izvještava o finansijskim poslovima preduze a i institucija u kojima Grad ima vlasni ki udio;analizira i procjenjuje finansijsko-ra unovod stvene izvještaje o poslovanju institucija; pru a stru nu podršku gradskim predstavnicima u upravnim i nadzornim tijelima preduze a i ustanova; analizira finansijske izvještaje drugih slu bi, koordinira rad sa ostalim stru nim i nadzornim slu bama u vezi funkcioniranja poduzetništva i institucija Grada Septembar 2004. Uslovi Status Broj izvrši -laca 1 VSS,VII-1, ekonomski ili pravni fakultet, polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 4 godine radnog iskustva. SSS, IV, društvenog smjera ili odgovaraju i tehni ki smjer; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva VSS, VII-1,ekonomski fakultet ili fakultet za poslovni menad ment; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru;3 godine radnog iskustva. VSS, VII-1,ekonomski fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik 6.2 Referent, administrativno -tehni ki sekretar Stru ni savjetnik za investicije Namještenik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 6.3 Dr avni slu benik 1 6.4 Stru ni savjetnik za bud et Dr avni slu benik 3 6.5 Stru ni savjetnik za finansijski nadzor institucija Grada VSS, VII-1,ekonomski fakultet; polo en stru ni ispit za samostalnog ra unovo u; stru ni upravni ispit; poznavanje rad na ra unaru, 3 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik 2 Broj 16 - strana 27 Septembar 2004. 6.6 Viši referent – Blagajnik 6.7 Samostalni referent Knjigovo a 6.8 6.9 Referent – Knjigovo a za materijalni konto Referent – Knjigovo a za li ni konto Referent – knjigovo a za dobavlja e i ostale korisnike bud eta Vodi blagajnu grada;obavlja poslove prometa novca gotovinom i preko ra una; podnosi izvještaj o stanju blagajne; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Knjigovodstvo dnevnih, mjese nih, kvartalnih i godišnjih prihoda i izdataka, priprema nacrt godišnjeg obra una i vrši knjigovodstvo naloga za isplatu; priprema dokumentaciju, kontira,vrši knji enje svih dokumenata,vodi knjigovodstvenu evidenciju,obavlja i druge poslove po nalogu šefa. Vodi knjige o materijalnom kontu; SSS,IV,ekonomskog smjera poznavanje rada na ra unaru 2 godine radnog iskustva . VŠS,VI, ekonomskog smjera; poznavanje rada na ra unaru 2 godine radnog iskustva. Namještenik 1 Namještenik 3 SSS,IV,ekonomskog smjera; Poznavanje rada na ra unaru 1 godina radnog iskustva . SSS,IV, ekonomski smjer; Poznavanje rada na ra unaru 1 godina radnog iskustva SSS,IV,ekonomskog smjera; Poznavanje rada na ra unaru 1 godina radnog iskustva. Namještenik 2 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Vodi knjige o personalnom kontu Namještenik 2 6.10 Vodi knjige o nabavkama za dobavlja e i ostale korisnike bud eta Namještenik 2 UKUPNO RADNIH MJESTA : 10 UKUPNO IZVRŠILACA: 18 Broj 16 - strana 28 7. SLU Red. broj 7.1 7.2 BA ZA NEKRETNINE Naziv Opis poslova radnog mjesta Šef slu be za Upravlja i organizira rad slu be, odgovara za nekretnine zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova;odgovara za korištenje materijalnih, finansijskih i kadrovskih potencijala slu be; ovjerava akte slu be; daje uputstva za rad neposrednim izvršiocima i koordinira njihov rad;izvješ uje na elnika odjela ReferentAdministrativno-tehni ki poslovi, kao što su: administrativ prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje no-tehni ki materijala,vo enje kalendara i dogovaranje sekretar termina odr avanja sastanaka;vo enje zabilješki i zapisnika;administrativna obrada akata i predmeta-uredsko poslovanje, itd. Viši stru ni saradnik za prihode od imovine Viši stru ni saradnik za imovinsko – pravne poslove Septembar 2004. Uslovi Status Broj izvršilaca 1 VSS, VII-1, pravni ili ekonomski fakultet polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 4 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik 7.3 SSS, IV, društvenog smjera ili odgovaraju i tehni ki smjer, Polo en stru ni upravni ispit; Poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. Obavlja poslove organizacije i kontrole naplate VSS, VII-1, ekonomski renta, zakupnina i drugih prihoda od imovine fakultet, Polo en stru ni Grada;vodi evidencije o naplati;vodi brigu o upravni ispit;Poznavanje rada bud etu slu be;obavlja i druge poslove po nalogu na ra unaru;2 godine šefa slu be;podnosi izvještaj šefu slu be. radnog iskustva. VSS, VII-1, pravni fakultet; prednost za polo en pravosudni ispit; stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. VSS, VII-1,pravni fakultet; Polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. Namještenik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Dr avni slu benik 2 7.4 7.5 Viši stru ni saradnik za promet gradskog zemljišta Vodi evidenciju o javnim površinama, gradskom zemljištu i zgradama i poslovnim i drugim prostorijama, kao i zgradama u kojima Grad ima vlasni ki udio, vodi evidenciju o spornim i neriješenim vlasni kim odnosima u kojima Grad ima interes, poma e u rješavanju nerješenih imovinskih odnosa,vodi imovinsko –pravne postupke i izra uje nacrt rješeneja;podnosi izvještaj šefu slu be. Radi na prometu gradskog zemljišta, prenosu prava za gradnju i eksproprijaciji i drugim postupcima o raspolaganju nakretninama, priprema ugovore i op a akta,predla e mjere iz oblasti i izvještava šefa slu be,obavlja i druge pooslove po nalogu šefa slu be. Dr avni slu benik 4 Broj 16 - strana 29 Dr avni slu benik 3 Septembar 2004. 7.6 7.7 Viši stru ni saradnik za upravljanje gradskim zemljištem Referent za nekretnine Vodi evidenciju i obavlja poslove sa izgra enim i neizgra enim gradskim zemljištem i zgradama gdje grad ima vlasni kog udjela,. VSS, VII-1,pravni fakultet; Polo en stru ni upravni ispit; Poznavanje rada na ra unaru 2 godine radnog iskustva. SSS,IV,gra evinskotehni kog smjera; Polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. Dr avni slu benik 3 Obra uje jednostavne zahtjeve i obavlja tehni ke poslove ,rad na terenu,sastavlja zabilješke,tehni ke skice,pisane informacije i obavlja druge poslove u vezi sa nekretninama koji zahtjevaju tehni ku stru nost i znanje Namještenik 4 UKUPNO RADNIH MJESTA : 7 UKUPNO IZVRŠILACA: 18 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 16 - strana 30 8. SLU BA ZA KULTURU Opis poslova Red. Naziv broj radnog mjesta 8.1 Šef slu be za kulturu Upravlja i organizira rad slu be, odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova;odgovaran je za korištenje materijalnih, finansijskih i kadrovskih potencijala slu be; ovjerava akte slu be; daje uputstva za rad neposrednim izvršiocima i koordinira njihov rad; izvješ uje na elnika odjela Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka;vo enje zabilješki i zapisnika sa sastanaka;uredsko poslovanje sa predmetima i aktima itd. Planira kulturne doga aje u Gradu, koncipira kulturna zbivanja, programira godišnje kulturne ponude Grada;radi na unapre enju kulture u Gradu, ostvaruje kulturnu saradnju u zemlji i inostranstvu; koordinira i daje smjernice za rad gradskih kulturnih institucija, posebno pozorišta, biblioteka, muzi kih škola, muzeja, arhiva i sl.;podnosi izvještaj šefu slu be. Septembar 2004. Uslovi Status Broj izvrši -laca 1 VSS, VII-1,fakultet društvenih nauka ili akademija iz oblasti umjetnosti polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 4 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 8.2 Referent, administrativ no-tehni ki sekretar SSS,IV, društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva Namještenik 1 8.3 Stru ni savjetnik za kulturu VSS, VII-1, akademija umjetnosti ili fakultet društvenog smjera; poznavanje engleskog ili francuskog ili njema kog jezika;poznavanje rada na ra unaru;dobre organizacijske sposobnosti; 3 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik 1 Broj 16 - strana 31 Septembar 2004. 8.4 Viši stru ni saradnik za kulturu Brine o bud etu slu be i prati rashode slu be;organizuje gradske kulturne manifestacije-priprema i poma e organizaciju redovnih i periodi nih kulturnih doga aja,izlo bi i postavki; podr ava rad umjetni kih grupa i umjetnika,poma e usavršavanje njihovog rada;ostvaruje saradnju sa radio i TV stanicama;podnosi izvještaj o radu. Poma e i sudjeluje u organiziranju i sprovo enju kulturnih doga aja; brine o izvršenju programa ;pru a tehni ku i savjetodavnu podršku organizatorima kulturnih doga aja; izvještava višeg stru nog saradnika za kulturu o aktivnostima VSS, VII-1, akademija umjetnosti ili fakultet društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva Dr avni slu benik 2 8.5 Mla i samostalni referent za kulturu VŠS,VI, društvenog smjera polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva Namještenik 3 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara UKUPNO RADNIH MJESTA : 5 UKUPNO IZVRŠILACA: 8 Broj 16 - strana 32 9. SLU BA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, MLADE I SPORT Red. Naziv Opis poslova broj radnog mjesta 9.1 Šef slu be za odgoj, obrazovanje mlade i sport Upravlja i organizira rad slu be, odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova;odgovara za korištenje materijalnih, finansijskih i kadrovskih potencijala slu be; ovjerava akte slu be; daje uputstva za rad neposrednim izvršiocima, i koordinira njihov rad;izvješ uje na elnika odjela Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje zapisnika,zabilješki sa sastanaka i poslovanje sa aktima i predmetima i drugi poslovi koje mu odredi šef slu be. Brine o potrebama i bud etu škola,ostvaruje saradnju i nadzire upravljanje školama u nadle nostima Grada; izra uje izvještaje i analize, predla e i preduzima mjere za poboljšanje stanja škole; provodi postupak za stipendiranje i unapre enje standarda u enika;obavlja i druge poslove po nalogu šefa. Prima i obra uje zahtijeve i prijedloge roditelja; razmatra inicijative škole za podršku vannastavnih aktivnosti;prikuplja podatke o stipendiranju u enika,školskim takmi enjima ,saradnji škola u zemlji i inostranstvu i predla e mjere za podršku tih aktivnosti;posje uje škole i utvr uje potrebe matrijalno-tehni ke opremljenosti;podnosi periodi ne izvještaje; ostvaruje kontakte sa roditeljima i upravom škole Septembar 2004. Uslovi Status Broj izvršilaca 1 VSS, VII-1,filozofski fakultet ili drugi fakultet društvenih nauka;polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru, 4 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 9.2 Referentadministrativno -tehni ki sekretar SSS,IV,društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva VSS, VII-1,filozofski fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. VŠS,VI, društveni smjer; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. Namještenik 1 9.3 Stru ni saradnik za osnovno i srednje obrazovanje Dr avni slu benik 2 9.4 Samostalni referent za osnovno obrazovanje Namještenik 1 Broj 16 - strana 33 Septembar 2004. 9.5 Viši stru ni saradnik za predškolsko obrazovanje Brine o bud etu i osigurava sredstva za predškolske ustanove, analizira rad i podnosi izvještaje o radu predškolskih ustanova i usmjerava organizaciju predškolskih ustanova i obavlja i druge poslove na poboljšanju pozicije predškolskih ustanova. Prima zahtjeve i prijedloge roditelja, obavlja posjete u ustanovama predškolskog odgoja,utvr uje potrebe materijalno –tehni ke opremljenosti i predla e mjere za poboljšanja,podnosi izvještaj i radi kao kontakt osoba za predškolske ustanove i roditelje Brine o bud etu za sport,sportske objekte, sportske terene i javne bazene;iznajmljuje sportske terene i prostorije klubovima i gra anima;utvr uje potrebe gra ana za sportom i rekreacijom u gradu; priprema prijedloge za poboljšanje stanja; priprema godišnje programe,izvještaje i analize; ostvaruje kontakte sa gradskim sportskim udru enjima, klubovima i gra anima. Poma e višem stru nom saradniku;vodi evidenciju sportskih terena objekata i javnih bazena;prima i obra uje zahtjeve saveza,gra ana i klubova;priprema i koordinira aktivnosti organiziranja sportskih takmi enja i manifestacija Brine o bud etu za programe i aktivnosti mladih;informiše o saradnji mladih i Gradske uprave;prima i obra uje zahtjeve i priprema izdavanje prostorija u vlasništvu Grada udru enjima mladih; kontaktira sa Vije em mladih;podnosi izvještaje i radi na poboljšanju statusa mladih u društvu. VSS, VII-1,filozofski fakultet ili drugi fakultet društvenih nauka;polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. VŠS ,VI;društveni smjer; polo en stru ni upravni ispit; 2 godine radnog iskustva Dr avni slu benik 1 9.6 Samostalni referent za predškolski odgoj Namještenik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 9.7 Viši stru ni saradnik za fizi ku kulture i rekreaciju VSS, VII-1,fakultet društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva Dr avni slu benik 1 9.8 Samostalni referent za fizi ku kulturu i rekreaciju VŠS,VI, društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. VSS, VII-1, društvenog smjera polo en stru ni upravni ispit;1 godina radnog iskustva. Namještenik 1 9.9 Stru ni saradnik za mlade Dr avni slu benik 1 Broj 16 - strana 34 9.10 Viši samostalni referent za odnose sa NVO i vjerskim zajednicama Uspostavlja i osigurava komunikaciju sa nevladinim organizacijama(NVO) i vjerskim zajednicama;vodi evidenciju NVO na podru ju grada;prima i obra uje njihove zahtjeve,prijedloge,inicijative,predstavke i pritu be;utvr uje bud et za finansiranje njihovih aktivnosti,poma e u organizaciji njihovih manifestacija i najavljenih programskih aktivnosti;priprema i podnosi izvještaje i predla e mjere za poboljšanje odnosa sa nevladinim sektorom. Namještenik VŠS, VI,društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iiskustva. 1 Septembar 2004. BROJ RADNIH MJESTA: 10 BROJ IZVRŠILACA: 11 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 16 - strana 35 Septembar 2004. 10. SLU BA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNE I STAMBENE POSLOVE Opis poslova Red. Naziv broj radnog mjesta 10.1 Šef slu be za zdravstvo, socijalne i stambene poslove Upravlja i organizira rad slu be;odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za korištenje materijalnih, finansijskih i kadrovskih potencijala slu be; ovjerava akte slu be; daje upute za rad neposrednim izvršiocima i koordinira njihov rad; izvješ uje na elnika odjela. Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka,vo enje zabilješki i zapisnika sa sastanaka,administrativno-tehni ka obrada predmeta;poslovaje sa predmetima i aktima Uslovi Status Broj Izvrši -laca 1 VSS, VII-1,fakultet društvenih nauka; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 4 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 10.2 Referent Administrativnotehni ki sekretar 10.3 Viši stru ni saradnik za bud etske i socijalne poslove 10.4 Viši stru ni saradnik za socijalnostambena poslove SSS, IV, društvenog smjera ili odgovaraju i tehni ki smjer; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. Brine o bud etu slu be, radi kao kontakt osoba za VSS, VII-1,fakultet ustanove i gra ane;vodi evidencije i obra uje društvenog smjera; predmete za socijalnu pomo ;brine o smještaju polo en stru ni upravni mladih koji su u stanju socijalne potrebe;izdaje ispit; udru enjima mladih prostorije u vlasništvu grada; poznavanje rada na sura uje sa kantonom po pitanjima iz kantonalne ra unaru; nadle nosti, radi na davanju pomoi hitnim 2 godine radnog iskustva. slu ajevima, direktno ili putem centra za socijalnu zaštitu. Priprema programe aktivnosti i potreban bud et, VSS, VII-1,pravni ili radi na obnovi stanova, upravlja investicijama fakultet drugog odnosno donacijama, radi na vra anju stambenih odgovaraju eg prava i poma e povratak u zajednicu; ostvaruje društvenog smjera; saradnju sa dr avnim, entitetskim i kantonalnim polo en stru ni upravni organima i NVO koji sprovode te aktivnosti; ispit; poznavanje rada na podnosi izvještaje o radu i provedenim ra unaru; aktivnostima; 2 godine radnog iskustva. Namještenik 1 Dr avni slu benik 1 Dr avni slu benik 7 Broj 16 - strana 36 10.5 Viši stru ni saradnik za zdravstvo 10.6 Stru ni savjetnik za prevenciju toksikomanije Priprema program mjera i aktivnosti za osiguravanje potrebe lokalnog stanovništva u oblasti javnog zdravlja (ambulante, domovi zdravlja i sl.), zdravstvenoj zaštiti ivotinja i zaštiti bilja;osigurava potrebna bud etska sredstva;prima i obra uje zahtjeve gra ana i njihovih udru enja;ostvaruje saradnju sa zdravstvenim ustanovama institutima, zavodima i veterinarskim slu bama;koordinira aktivnosti sa dr avnim,entitetskim, kantonalnim i lokalnim organima vlasti;daje prijedloge za poboljšanja i podnosi izvještaje. Priprema programe aktivnosti,planira bud etska sredstva;analizira,prati i izvještava o stanju toksikomanije,naro ito kod mladih; ostvaruje kontakte sa školama,nevladinim organizacijama i ustanovama iz oblasti, priprema kampanje i javne nastupe medijske prezentacije i druge oblike djelovanja u borbi protiv toksikomanija. Obavlja pooslove izdavanja-unosa podataka i ovjere radnih knji ica,vodi evidencije iz oblasti rada i izdaje uvjerenja;ostvaruje kontakte sa nadle nom kantonalnom slu bom za zapošljavanje i kantonalnim organima; obavlja druge poslove iz oblasti rada i ostale poslove po nalogu šefa slu be,vodi statistiku i izvještava šefa slu be. Utvr uje i nadzire stanje na terenu u oblasti obnove stanova,upravljanja investicijama, vra anju stambenih prava i povratku u zajednicu, priprema izvještaje i vrši druge poslove po nalogu pretpostavljenog slu benika VSS, VII-1 društvenog smjera polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva Dr avni slu benik 1 Septembar 2004. 10.7 Samostalni referent za rad 10.8 Viši referent za stambene poslove VSS, VII-1 ,fakultet društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru 3 godine radnog iskustva VŠS, VI pravnog ili drugog društvenog smjera polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva SSS,IV,tehni kog smjera polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva Dr avni slu benik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Namještenik 1 Namještenik 3 Broj 16 - strana 37 BROJ RADNIH MJESTA: 8 BROJ IZVRŠILACA: 16 11. SLU BA ZA URBANISTI KO PLANIRANJE Opis poslova Red. Naziv broj radnog mjesta 11.1 Šef slu be za urbanisti ko planiranje Upravlja i organizira rad slu be;odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za korištenje materijalnih, finansijskih i kadrovskih potencijala slu be; ovjerava akte slu be ;daje upute za rad neposrednim izvršiocima, i koordinira njihov rad;izvješ uje na elnika odjela. Administrativno-tehni ki poslovi, kao: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala, vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka, vo enje zabilješki i zapisnika sa sastanaka, administrativnotehni ka obrada predmeta: uredski poslovi sa predmetima i aktima Septembar 2004. Uslovi Status Broj izvrši -laca 1 VSS,arhitektonski ili pravni fakultet;polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru, 4 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik 11.2 Referent, administrativ no-tehni ki sekretar 11.3 Stru ni saradnik za bud etske poslove 11.4 Stru ni saradnik za statistiku SSS, IV, društvenog smjera ili odgovaraju i tehni ki smjer,polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. Brine o bud etu slu be;priprema procedure za ustu- VSS, VII-1,ekonomski ili panje radova;priprema ugovore sa izabranim ponupravni fakultet; a em;vodi evidencije i poslove prikupljanja prihoda polo en stru ni upravni od ure enih gradskih zemljišta; analizira financijske i ispit;poznavanje rada na ekonomske efekte urbanisti kih planova;sudjeluje u ra unaru; obra unu pla a zaposlenih u slu bi u saradnji sa 1 godina radnog iskustva. šefom slu be, prati i analizira potrebe uvo enja prekovremenog rada, anga ovanje izvršilaca po ugovoru o djelu i autorskom honoraru,priprema godišnje programe;daje prijedloge za poboljšanje stanja u oblasti i podnosi izvještaje o radu. Pribavlja i evidentira statisti ke podatke, samostalno VSS, VII-1,ekonomski vodi upravni registar, analizira mjesne statistike, fakultet ili drugi fakultet radi na informiranju gra ana, privrednika i društvenog smjera; institucija; prati tr ište prodaje stanova;ostvaruje polo en stru ni upravni saradnju sa dr avnim, fedralnim i kantonalnim ispit;poznavanje rada na organima i institucijama za statistiku; priprema ra unaru;1 godina radnog analiti ke izvještaje iskustva. Namještenik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Dr avni slu benik 1 Dr avni slu benik 1 Broj 16 - strana 38 11.5 Stru ni savjetnik za prostorno planiranje Grada Radi na poslovima nosioca pripreme prostornoplanske dokumentacije Grada, a uriranju i uskla ivanju istog sa planovima Federacije i Kantona;upravlja procesom planiranja, izvještava šefa slu be. 11.6 Viši stru ni saradnik za urbanisti ke planove u Podru ju 1,2 i 3 Stru ni savjetnik za planiranje saobra aja Priprema nacrte prostorno planskih dokumenata i u estvuje u procesu planiranja; sudjeluje u postupku izdavanja odobrenja za gradnju, izdavanju urbanisti ko-tehni kih uslova,daje mišljenja i saglasnosti;podnosi izvještaj šefu slu be. Radi na planiranju, razvoju i a uriranju saobra ajnog plana, radi na unosu saobra ajne mre e u urbanisti ke planove, daje prijedloge i primjedbe kod zahtjeva za gradnju 11.7 VSS, VII-1,arhitektonski fakultet; polo en stru ni ispit poznavanje rada na ra unaru,odgovaraju i programi:auto Cad 3 godine radnog iskustva. VSS, VII-1,arhitektonski fakultet; Polo en stru ni ispit; Poznavanje rada na ra unaru:program auto Cad; 2 godine radnog iskustva. VSS, VII-1,saobra ajni ili arhitektonski fakultet; polo en stru ni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva Dr avni slu benik 1 Septembar 2004. Dr avni slu benik 3 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Dr avni slu benik 1 BROJ RADNIH MJESTA: BROJ IZVRŠILACA: 7 9 Napomena: 1) Pove anje i podjela obima stru nog podru ja ovise tako er i o tome da li e se i u kojoj mjeri prenijeti poslovi planiranja na biroe za planiranje. U svakom slu aju treba se osigurati da ova slu ba bude dovoljno stru na kako bi razvila preduvjete za ostvarenje cilja, pripremila dokumentaciju i bila u mogu nosti prosuditi o predo enim nacrtima. 2) Podru ja prema kojima se odre uje mjesna nadle nost za postupanje stru nih saradnika za planiranje odnose se na gradske zone koje e se odrediti posebnim aktom.Te su zone istodobno i mjesni okvir djelovanja inspektora i drugih kontrolora. Broj 16 - strana 39 12. SLU BA ZA GRA EVINSKE PROPISE Red. Naziv Opis poslova broj radnog mjesta 12.1 Šef slu be za gra evinske propise Upravlja i organizira rad slu be;odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za korištenje materijalnih, finansijskih i kadrovskih potencijala slu be; ovjerava akte slu be ;daje upute za rad neposrednim izvršiocima i koordinira njihov rad; izvješ uje na elnika odjela. Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka,vo ene zabilješk i zapisnika sa sastanaka;administrativno-tehni ka obrada predmeta;poslovanje sa aktima i predmetima. Savjetuje u poslovima gra enja, zaprima predmete,daje-izra uje stru na tehni ka mišljenja; provjerava i obavlja radnje predpripreme-stru ne obrade zahtjeva za gradnju; provjerava dokumentaciju. Kontrolira napla ivanje naknada za gra evinske dozvole. Septembar 2004. Uslovi Status Broj izvrši - laca 1 VSS, VII-1,pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 4 godine radnog iskustva. SSS, IV, društvenog smjera ili odgovaraju i tehni ki smjer polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. VSS VII-1,,završen gra evinski fakultet;polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 12.2 Referent, administrativno -tehni ki sekretar Namještenik 1 12.3 Viši stru ni saradnik za gra evinske propise Dr avni slu benik 7 12.4 Viši stru ni saradnik za gra evinske dozvole u podru ju 1 Obra uje zahtjeve za izdavanje urbanisti ke saglasnosti i gra evinske dozvole;vodi upravni postupak i obavlja upravne radnje ,izra uje nacrte rješenja,drugih upravnih i ostalih akata; priprema izvještaje o upravnom rješavanju i izvještaje i analize o radu. VSS, VII-1,završen pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik 1 Broj 16 - strana 40 12.5 Viši stru ni saradnik za gra evinske dozvole u podru ju 2 Obra uje zahtjeve za izdavanje urbanisti ke saglasnosti i gra evinske dozvole;vodi upravni postupak i obavlja upravne radnje ,izra uje nacrte rješenja,drugih upravnih i ostalih akata; priprema izvještaje o upravnom rješavanju i izvještaje i analize o radu. VSS, VII-1,završen pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. VSS, VII-1,završen pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik 3 Septembar 2004. 12.6 Viši stru ni saradnik za gra evinske dozvole u podru ju 3 Obra uje zahtjeve za izdavanje urbanisti ke saglasnosti i gra evinske dozvole;vodi upravni postupak i obavlja upravne radnje ,izra uje nacrte rješenja,drugih upravnih i ostalih akata; priprema izvještaje o upravnom rješavanju i izvještaje i analize o radu. Dr avni slu benik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara BROJ RADNIH MJESTA : 6 BROJ IZVRŠILACA: 14 Broj 16 - strana 41 13. SLU BA ZA VISOKOGRADNJU Opis poslova Red. Naziv broj radnog mjesta 13.1 Šef slu be za visokogradnju Upravlja i organizira rad slu be;odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za korištenje materijalnih, finansijskih i kadrovskih potencijala slu be;ovjerava akte slu be; daje upute za rad neposrednim izvršiocima i koordinira njihov rad;izvješ uje na elnika odjela. Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara,dogovaranje sastanaka,vo enje zabilješki i zapisnika, administrativno-tehni ka obrada predmeta: uredsko poslovanje sa aktima i predmetima Brine o bud etu slu be;vrši nadgledanje sredstava, kontrolu troškova i sudjeluje u davanju naloga,podnosi izvještaje šefu slu be, prati javne nabavke, priprema ugovore, sudjeluje u radu komisije za provo enje tendera, sudjeluje u obra unu pla a slu be u saradnji sa šefom slu be, prati i analizira potrebe uvo enja prekovremenog rada i anga ovanja izvršilaca po ugovoru o djelu i autorskom honoraru Radi na planiranju i pripremi poslova novogradnje i obnove, ukoliko ti poslovi nisu povjereni biroima za planiranje;provodi procedure javnog oglašavanja ustupanja radova odn. obavljanja usluga; priprema postupak izbora najpovoljnijeg ponu a a; dodjeljuje poslove,priprema ugovore, vrši primoprodaju izvedenih radova i obra un Septembar 2004. Uslovi Status Broj izvrši -laca 1 VSS, VII-1,gra evinski fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 4 godine radnog iskustva. SSS IV, društvenog smjera ili odgovaraju i tehni ki smjer, polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. VSS, VII-1,ekonomski fakultet ili fakultet za poslovni menad ment;polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. VSS, VII-1,gra evinski fakultet polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. Dr avni slu benik 13.2 Referent, administrativno -tehni ki sekretar Namještenik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 13.3 Stru ni saradnik za bud etske poslove Dr avni slu benik 1 13.4 Stru ni saradnik za novogradnju i obnovu Dr avni slu benik 3 Broj 16 - strana 42 13.5 Viši referentkontrolor radova Obavlja kontrolu priprema i izvo enja radova novogradnji i obnove,vrši utvr ivanje stanja objekata i defekta u;sastavlja zapisnike i izvještaje Brine za tehni ke ure aje zgrada (grijanje, ventilacija, sanitarija, elektri ne instalacije, liftovi,toplovodne instalacije,itd.) Vrši preradu projekata, nadgleda ure aje i njihovo odr avanje;obavlja koordinaciju me u slu bama za odr avanje zgrada; podnosi izvještaje šefu slu be Brine za odr avanje gra evina,priprema javna oglašavanja za nabavke i radove popravke i sanacije,prisustvuje primoprodaji radova i kona nom premjeru;sastavlja zapisnike i izvještaje. 13.6 Stru ni saradnik za tehni ke ure aje 13.7 Samostalni refernt zaodr avanje gra evina SSS,IV,gra evinskotehni kog smjera;polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva VSS, VII-1,fakultet tehni kog smjera; polo en stru ni nupravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. VŠS,VI,gra evinskog ili drugog tehni kog smjera ili VKV radnik; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. Septembar 2004. Namještenik 3 Dr avni slu benik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Namještenik 4 BROJ RADNIH MJESTA: 7 BROJ IZVRŠILACA: 14 Broj 16 - strana 43 Septembar 2004. 14. SLU BA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU-NISKOGRADNJU Red. Naziv Opis poslova broj Radnog mjesta 14.1 Šef slu be za komunalnu infrastrukturu Upravlja i organizira rad slu be;odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za korištenje materijalnih, finansijskih i kadrovskih potencijala slu be;ovjerava akte slu be; daje upute za rad neposrednim izvršiocima i koordinira njihov rad;izvješ uje na elnika odjela. Uslovi Status Broj izvrši -laca 1 14.2 Referent administrativno -tehni ki sekretar 14.3 Stru ni saradnik za bud etske poslove 14.4 Viši stru ni saradnik za gradnju cesta i ulica VSS, VII-1,tehni ki fakultet; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 4 godine radnog iskustva. Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi SSS, IV, društvenog tekstova, distribucija i umno avanje smjera ili odgovaraju i materijala,vo enje kalendara i dogovaranje tehni ki smjer sastanaka;vo enje zabilješki i zapisnika sa polo en stru ni upravni sastanaka;uredsko poslovanje sa aktima i ispit;poznavanje rada predmetima,drugi poslovi po nalogu šefa slu be. na ra unaru;1 godina radnog iskustva Obavlja bud etske poslove slu be; sara uje sa VSS, VII-1,ekonomski fakultet; Odjelom za bud et i finansije, prati izvršenje i u estvuje u izradi mjese nih, tromjese nih i godišnjih polo en stru ni upravni izvještaja o izvršenju bud eta Slu be; vrši obra un ispit pla a u slu bi u saradnji sa šefom slu be, prati i poznavanje rada na analizira uvo enje prekovremenog rada i anga ovanje ra unaru; izvršilaca po ugovoru o djelu i autorskom honoraru, 1 godina radnog sudjeluje u potpisivanju ugovora; iskustva. Obavlja poslove vezane za gradnju cesta i ulica, VSS, VII-1,gra evinski ili saobra ajni fakultet, uklju uju i i plo nike, pješa ke i biciklisti ke staze, trgove i javna parkirališta; priprema tendersku polo en stru ni upravni dokumentaciju za javne oglase za izvo enje radova; ispit; vrši sve pripremne radnje za sklapanje ugovora; poznavanje rada na obavlja investitorski nadzor, vrši primoprodaju i ra unaru; obra un izvršenih radova; prati i prou ava stanje u 2 godine radnog oblasti i daje prijedloge za poduzimanje odgovaraju ih iskustva. mjera; izra uje analize, izvještaje i stru ne materijale za oblast koju pokriva; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Slu be Dr avni slu benik Namještenik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Dr avni slu benik 1 Dr avni slu benik 1 Broj 16 - strana 44 14.5 Viši stru ni saradnik za izgradnju objekata i ure aja javne rasvjete i vertikalne saobra ajne signalizacije. 14.6 Viši stru ni saradnik za saobra ajnu svjetlosnu signalizaciju Obavlja poslove vezane za izgradnju objekata i postavljanje ure aja javne rasvjete i vertikalne saobra ajne signalizacije,vrši nadzor sistema;priprema javne oglase za dodjelu izvo enja radova;poma e rad komisije za izbor najpovoljnijeg ponu a a;priprema ugovore;obavlja primopredaju i obra un izvedenih radova;podnosi izvještaj šefu slu be. VSS, VII-1, gra evinski ili elektro –tehni ki fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva VSS, VII-1,elektrotehni ki fakultet polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru, 2 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik 1 Septembar 2004. Brine za projektovanje i programiranje gradnje objekata saobra ajne i svjetlosne signalizacije po nalogu slu be za red i mir, priprema javne oglase za dodjelu izvo enja radova; poma e rad komisije za izbor najpovoljnijeg ponu a a; priprema ugovore,obavlja primoprodaju i obra un izvedenih radova;podnosi izvještaj šefu slu be. Dr avni slu benik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 14.7 Viši stru ni saradnik za energetsku, telekomunikacij sku i toplinsku infrastrukturu 14.8 Viši stru ni saradnik za izgradnjuvodoo bjekata i ure aja vodovodne infrastrukture Brine o izgradnji objekata i ure aja za proizvodnju i distribuciju elektri ne i druge VSS, VII-1, mašinski ili elektrotehni ki fakultet ; energije,telekomunikacijskih objekata i ure aja,objekata i ure aja za daljinsko grijanje polo en stru ni ispit; (toplovodna infrastruktura) poznavanje rada na Vrši nadzor sistema;priprema javne oglase za dodjelu ra unaru; izvo enja radova,poma e rad komisije za izbor;brine o 2 godine radnog provo enju postupka dodjele izvo enja iskustva radova;priprema ugovore;obavlja primopredaju i obra un radova;podnosi izvještaje šefu slu be. Brine za izgradnju objekata i ure aja za snabdjevanje VSS, VII-1,gra evinski pitkom vodom i vodovodne infrastrukture,vrši nadzor fakultet ili drugi sistema, priprema javne oglase za dodjelu izvo enja odgovaraju i tehni ki radova;poma e rad komisije za izbor; priprema fakultet; ugovore;obavlja primopredaju i obra un radova, polo en stru ni upravni obavlja po potrebi i poslove pod ta kom 14.9 i 14.10, ispit; podnosi izvještaj šefu sl. poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva Dr avni slu benik 1 Dr avni slu benik 1 Broj 16 - strana 45 Septembar 2004. 14.9 Viši stru ni saradnik za gradnju objekata odvodnje otpadnih voda i postrojenja za pre iš avanje Viši stru ni saradnik za ure enje vodotoka i obala 14.10 Brine o izgradnji, objekata i ure aja za odvo enje oborinske i otpadne –fekalne vode i njihovo pro iš avanje, nadogradnji i opravci sistema;vrši nadzor kanalizacionog sistema; priprema javne oglase za dodjelu izvo enja radova; brine o provo enju postupka dodjele poslova;poma e rad komisije za izbor;priprema ugovore; obavlja primoprodaju i obra un; obavlja po potrebi i poslove pod ta kom 14.8 i 14.10,podnosi izvještaj šefu slu be. Brine o izgradnji objekata za regulaciju vodotoka i ure enje obala vodotoka i vodnih površina;vrši nadzor sistema; priprema javne oglase za dodjelu izvo enja radova, poma e rad komisije za izbor; brine o provo enju postupaka dodjele izvo enja radova,priprema ugovore; obavlja primopredaju i obra un radova; obavlja po potrebi i poslove pod ta kom 14.8 i 14.9, podnosi izvještaje šefu slu be. Obavlja poslove pripreme i planiranja izgradnje objekata i postrojenja za preradu i uništavanje otpadaka;planira i provodi obavljanje radova ure enja i odr avanjedeponija otpada,vrši nadzor sistema, priprema javne oglase za dodjelu izvo enja radova, poma e rad komisije za izbor; brine o provo enju postupaka dodjele izvo enja radova,priprema ugovore; obavlja primopredaju i obra un radova; podnosi izvještaje šefu slu be. Brine o planiranju izgradnji i ure enju objekata javne higijene, grobalja, parkova, terena za dje ija igrališta,pješa kih staza, travnjaka,nasada,zelenih površina; vrši nadzor sistema; priprema javne oglase za dodjelu izvo enja radova, poma e rad komisije za izbor; brine o provo enju postupaka dodjele izvo enja radova,priprema ugovore; obavlja primopredaju i obra un radova; podnosi izvještaje šefu slu be. VSS, VII-1, gra evinski ili drugi odgovaraju i tehni ki fakultet; polo en stru ni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva VSS, VII-1,gra evinski fakultet ili drugi odgovaraju i tehni ki fakultet, Polo en stru ni upravni iispit; Poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva VSS, VII-1,gra evinski fakultet ili drugi odgovaraju i tehni ki fakultet; polo en stru ni nupravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva VSS, VII-1, gra evinski, agromediteranskipoljoprivredni ili šumarski fakultet (prednost smjer hortikultura);polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru;2 godine radnog iskustva 1 Dr avni slu benik Dr avni slu benik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 14.11 Viši stru ni saradnik za gradnju,ure enje i odr avanje deponija Dr avni slu benik 1 14.12 Viši stru ni saradnik za hortikulturu Dr avni slu benik 1 Broj 16 - strana 46 Septembar 2004. 14.13 Viši referentkomunalni redar Obilazi podru ja 1,2 i 3,sagledava stanje i potrebe ure enja,saniranja i popravki kanalizacione i vodovodne mre e,odvodnih kanala,parkova; grobalja, zelenih površina,javnih površina, vodotoka,deponoja i odlagališta otpada; eljezni ke i autobuske stanice i stajališta, javna kupališta, fontane ija i esme, javne tr nice, javni nu nici, dje igrališta, tr nice; obavještava nadle na javna preduze radi a otklanjanja nedostataka i opravki, obavještava nadle nu inspekciju;priprema i podnosi izvještaj šefu slu be sa prijedlogom mjera. SSS,IV,tehni kog smjera Polo en stru ni upravni ispit, poznavanje rada na ra unaru 2 godine radnog iskustva Namještenik 3 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara BROJ RADNIH MJESTA:13 BROJ IZVRŠILACA: 15 Broj 16 - strana 47 15. SLU BA ZA KATASTAR Red. Naziv Opis poslova broj radnog mjesta 15.1 Šef slu be za katastar Upravlja i organizira rad slu be;odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za korištenje materijalnih, finansijskih i kadrovskih potencijala slu be;ovjerava akte slu be, daje upute za rad neposrednim izvršiocima i koordinira njihov rad;izvješ uje na elnika odjela. Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka; vo enje zapisnika i zabilješki sa sastanaka;uredsko poslovanje sa aktima i predmetima;drugi poslovi po nalogu šefa slu be Nadzire i kontrolira odr avanje katastra nekretnina i komunalnih ure aja; obavlja slo enija geodetska mjerenja i obradu podataka;radi kao vještak u slo enijim predmetima;sastavlja i podnosi izvještaje Brine o odr avanju katastra nekretnina, upisu prava i promjene na nekretninama u katastar; planira priprema i provodi geodetska mjerenja,obavlja vješta enja i obavlja i druge poslove u vezi s tim. Septembar 2004. Uslovi Status Broj izvrši -laca 1 VSS, VII-1,geodetski ili pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 4 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 15.2 Referent, administrativ no-tehni ki sekretar SSS,IV, društvenog smjera ili odgovaraju i tehni ki smjer, polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskkustva. Namještenik 1 15.3 Stru ni savjetnik za katastar nekretnina VSS, VII-1, fakultet geodezije; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva Dr avni slu benik 1 15.4 Viši stru ni saradnik VSS, VII-1,geodetski fakultet ili drugi tehni ki fakultet geodetski smjer;polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva Dr avni slu benik 2 Broj 16 - strana 48 15.5 Viši samostalni referent za katastar Samostalni referent za geodetske poslove Nadzire i kontrolira odr avajne katastra komunalnih ure aja i instalacija,vrši obradu podataka i ostale poslove uspostavljanja i odr avanja katastra komunalnih ure aja i nekretnina Obavlja geodetska mjerenja; obavlja poslove vješta enja u jednostavnijim predmetima,obavlja i druge geodetske poslove po nalogu šefa. 15.6 VŠS,VI, geodetski-tehni ki smjer polo en stru ni geodetski ispit; poznavanje rad na ra unaru 3 godine radnog iskustva VŠS, VI,geodetska ili druga viša tehni ka škola geodetski smjer; polo en stru ni geodetski ispit, poznavanje rada na ra unaru; 2 godina radnog iskustva VSS VII-1,geodetski fakultet, polo en stru ni geodetski ispit; poznavanje informacijskih tehnologija(auto Cad program); 3 godine radnog iskustva Namještenik 1 Septembar 2004. Namještenik 1 15.7 Stru ni savjetnik za digitalni katastar 15.8 Viši stru ni saradnik za digitalni katastar Brine o uvo enju,uspostavljanju i na odr avanju digitalnog katastra nekretnina,planira aktivnosti utvr uje prioritete,ostvaruje saradnju sa slu bama za planirane;ostvaruje saradnju sa federalnim i kantonalnim organima. Izvještava o aktivnostima i planira bud etsredstva za implementaciju projekta. Provodi radnje i postupke uspostave i odr avanja digitalnog katastra nekretnina i izvještava o aktivnostima na uspostavi katastra Dr avni slu benik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara VSS, VII-1, geodetski fakultet polo en stru ni geodetski ispit;poznavanje informati ke tehnologije, 2 godine radnog iskustva VŠS,VI,geodetski ili gra evinski tehni ki smjer; polo en stru ni geodetski ispit; poznavanje informati ke tehnologije-programi auto Cad 3 godine radnog iskustva SSS,IV,odli no poznavanje rad na ra unaru,programa autoCad; 2 godine radnog iskustva Dr avni slu benik 1 15.9 Viši samostalni referent za digitalni katastar Radi na uspostavljanju digitalnog katastra,unosi podatke u elektronsku bazu podataka,izvještava o aktivnostima na uspostavljaju digitalnog katastra. Namještenik 1 Broj 16 - strana 49 15.10. Viši referent za unos podataka Radi operativne informati ke poslove unosa podataka za uspostavu i odr avanje digitalnog katastra Namještenik 1 Septembar 2004. 15.11 Viši referent geometar Radi kopije katastarskih planova, prikuplja podatke o nekretninama koje su predmet obrade, asistira kod obavljanja poslova geodetskog mjerenja Obavlja pomo ne poslove kod geodetskih mjerenja teodolitom, poslove voza a za odlazak na teren i druge pomo ne poslove SSS,IV;geodetski tehni ar, polo en stru ni geodetski ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. SSS,najmanje III stepen; voza ki ispit 1 godina na radnog iskustva Namještenik 7 15.12 ReferentFigurantvoza Namještenik 1 BROJ RADNIH MJESTA: 12 BROJ IZVRŠILACA: 19 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 16 - strana 50 Septembar 2004. 16. SLU BA ZA PODUZETNIŠTVO,OBRT, PROMET I TURIZAM Naziv Opis poslova Uslovi Red. broj radnog mjesta 16.1 Šef slu be za poduzetništvo, obrt,promet i turizam Upravlja i organizira rad slu be;odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za korištenje materijalnih, finansijskih i kadrovskih potencijala slu be;ovjerava akte slu be, daje upute za rad neposrednim izvršiocima i koordinira njihov rad;izvještava na elnika odjela. VSS, VII-1, fakultet za poslovni menad ment,ekonomski ili pravni fakultet;tehni ki fakultet polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 4 godine radnog iskustva. Status Broj izvrši -laca 1 Dr avni slu benik GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 16.2 Referent, administrativnotehni ki sekretar Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje zapisnika i zabilješki sa sastanaka, administrativnotehni ka obrada prdmeta:uredsko poslovaje sa aktima i predmetima,drugi poslovi po nalogu šefa slu be. SSS,IV, društvenog smjera ili odgovaraju i tehni ki smjer, polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva Namještenik 1 16.3 Stru ni savjetnik za planiranje Vrši analizu mjesnog poduzetništva, privrede i zaposlenosti , planiranje potrebnih prostora za privatna poduzetništva i obrte, pronala enje svih obrtni kih i industrijskih korisnih površina (uklju uju i i napuštene industrijske objekte);daje prijedloge i inicijative pri urbanisti kom planiranju i uzima u eš e u istom;podnosi izvještaj o radu šefu slu be, radi na gradskim projektima i projektnim organizacijama vezanim za razvoj i podršku poduzetništva. Dr avni VSS, VII-1,ekonomski fakultet ili fakultet za poslovni menad ment slu benik ili tehni ki fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva. Poznavanje engleskog ili drugog stranog jezika 1 Broj 16 - strana 51 Septembar 2004. 16.4 Viši stru ni saradnik za preduzetništvo i obrt 16.5 Viši stru ni saradnik za infrastrukturu 16.6 Viši stru ni saradnik za turizam Vrši savjetovanje poduzetnika i obrtnika, VSS, VII-1, fakultet za poslovni poma e i daje savjete prilikom osnivanja menad ment,ekonomski,pravni poduze a i radnji, vrši kontrolu efikasnosti ili tehni ki fakultet; rješavanja zahtjeva za osnivanje i rad polo en stru ni upravni ispit; poduze a, obrta i radnji; koordinira rad s poznavanje rada na ra unaru; drugim slu bama koje su uklju ene u poznavanje engleskog jezika; procese osnivanja i preseljenja poduze a, obrta i radnji,a posebno slu bi koje rade na 2 godine radnog iskustva. pitanjima dodjele lokacija za gradnju – zemljišta;radi na gradskim projektima i projektnim organizacijama vezanim za razvoj i podršku poduzetništva Brine o planiraju i razvoju javnog gradskog VSS, VII-1,fakultet saobra ajnog saobra aja, zra noj luci, upravljanju ili drugog tehni kog smjera; istim,analizira stanje u oblasti,pribavlja ekonomski fakultet ili fakultet za izvještaje o radu i poslovanju privrednih poslovni menad ment; subjekata iz te oblasti,priprema i prati polo en stru ni upravni ispit, izvršenje bud eta slu be,podnosi izvještaje; poznavanje rada a ra unaru; radi na gradskim projektima i projektnim 2 godine radnog iskustva. organizacijama vezanim za razvoj i podršku poduzetništva Brine o razvijanju programa za unapre enja VSS, VII-1,ekonomski fakultet ili turizma, brine o kontaktima sa poduze ima fakultet za poslovni iste branše i savjetovanje istih, izdaje menad ment, ili drugi fakultet društvenog smjera; informativni materijal, u estvuje na sajmovima o turizmu, ostvaruje saradnju sa poznavanje engleskog jezika; turisti kim zajednicama i agencijama; polo en stru ni upravni ispit; analizira i prati stanje turizma u gradu i poznavanje rada na ra unaru; regiji;predla e mjere poboljšanja stanja u 2 godine radnog iskustva. oblasti turizma i podnosi izvještaje, radi na gradskim projektima i projektnim organizacijama vezanim za razvoj i podršku poduzetništva Dr avni slu benik 1 Dr avni slu benik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Dr avni slu benik 1 Broj 16 - strana 52 16.7 Stru ni savjetnik za statistiku i analitiku 16.8 Viši stru ni saradnik za registar preduzetništva, obrta i radnji (za podru ja 1,2 i 3) Prikuplja i analizira statisti ke pokazatelje razvoja poduzetništva, obrta,prometa i turizma; Sara uje i razmjenjuje podatke sa entitetskim i dr avnim institucijama u oblasti statistike; Priprema i podnosi izvještaje i analize i daje relevantne procjene i prijedloge u oblasti poduzetništva,obrta i turizma; radi na gradskim projektima i projektnim organizacijama vezanim za razvoj i podršku poduzetništva Vrši prijem i obradu zahtijeva za registraciju obrta i radnji,vrši njihov upis u registar,vodi registar radnji: poduzetništva i obrta;prima zahtjeve za odobrenja obavljanja djelatnosti;vodi upravni postupak i upisuje promjene u registru; izdaje uvjerenja iz registra; vrši i druge poslove u vezi registracije, vodi postupak za utvr ivanje op ih, minimalno-tehni kih i drugih uvjeta za rad radnji i preduze a priprema i podnosi izvještaje o upravnom rješavanju VSS, VII-1, ekonomski fakultet i fakultet za poslovni menad ment; poznavaje stranog jezika i rada na ra unaru;polo en stru ni upravni ispit; 3 godine radnog iskustva Dr avni slu benik 1 Septembar 2004. VSS, VII-1,pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva Dr avni slu benik 5 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara BROJ RADNIH MJESTA: 8 BROJ IZVRŠILACA: 12 Broj 16 - strana 53 17. SLU BA ZA KOMUNALNE POSLOVE I OKOLINU Red. Naziv Opis poslova broj radnog mjesta 17.1 Šef slu be za Upravlja i organizira rad slu be;odgovara za zakonito i komunalne pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za poslove i korištenje materijalnih, finansijskih i kadrovskih okolinu potencijala slu be;ovjerava akte slu be; daje upute za rad neposrednim izvršiocima i koordinira njihov rad;izvješ uje na elnika odjela. Septembar 2004. Uslovi Status Broj izvršilaca 1 17.2 Referent administrativ no-tehni ki sekretar Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka,vo enje zapisnika i zabilješki sa sastanaka;administrativno-tehni ka obrada predmeta;uredsko poslovanje sa aktima i predmetima Planira i vodi bud et slu be, vrši nadzor sredstava, kontrolu troškova, u estvuje u pripremanju ugovora, priprema analize i prijedloge poboljšanja iskorištenosti sredstava prati javne nabavke, poma e rad komisije, prati obra un pla a, radi i druge poslove po nalogu šefa,podnosi izvještaj šefu slu be. Radi na planiranju zelenih površina, brine o odr avanju parkova, izle tišta, trim staza, dje ijih igrališta; objekata javne higijene, pješa kih staza,travnjaka,drvoreda itd.; obavlja poslove za odr avanje grobalja: u estvuje u postupku odobravanja ekshumacije i sanacije; ostvaruje nadzor nad radom preduze a kojem je povjereno upravljanje grobljima;osigurava sanitarni nadzor, isto u i urednost groblja;priprema procedure za javno oglašavanje ustupanja radova; poma e rad komisije za izbor najboljeg ponu a a;priprema ugovore; obavlja primopredaju i obra un radova; podnosi izvještaj šefu slu be. 17.3 Viši stru ni saradnik za bud etske poslove i ugovore VSS, VII-1, tehni ki fakultet, ekonomski ili pravni fakultet;polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 4 godine radnog iskustva. SSS,IV, društvenog smjera ili odgovaraju i tehni ki smjer polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog skustva. VSS, VII-1, ekonomski fakultet;polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva VSS, VII-1,agromediteranski ili poljoprivredni fakultet, smjer hortikultura; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. Dr avni slu benik GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Namještenik 1 Dr avni slu benik 1 17.4 Stru ni saradnik za odr avanje hortikulture Dr avni slu benik 1 Broj 16 - strana 54 Septembar 2004. 17.5 Stru ni savjetnik za vodosnabdjevanje, odvodnju i pre iš avanje vode Stru ni saradnik za odr avanje cesta,ulica i javnih površina (za podru ja 1,2 i 3) Brine o urednom snabdjevanju vodom, funkcionisanju sistema odvodnje i preši avanja otpadnih voda;sa injava programe odr avanja;ostvaruje nadzor nad radom preduze a koja se bave tim djelatnostima, podnosi izvještaje,obavlja i druge poslove po nalogu šefa slu be. VSS, VII-1,tehni ki fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva. VSS, VII-1,gra evinski fakultet ili drug tehni ki fakultet, polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. Dr avni slu benik 1 17.6 Obavlja poslove vezane za odr avanje cesta i ulica, uklju uju i i plo nike, pješa ke i biciklisti ke staze, trgove i javna parkirališta; sa injava programe odr avanja i priprema tendersku dokumentaciju za javne oglase za izvo enje radova; vrši sve pripremne radnje za sklapanje ugovora; vrši nadzor, kontrolu i obra un izvršenih radova; prati i prou ava stanje u oblasti i daje prijedloge za poduzimanje odgovaraju ih mjera; izra uje analize, izvještaje i stru ne materijale za oblast koju pokriva; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Slu be Dr avni slu benik 3 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 17.7 17.8 Mla i samostal. referentkontrolor odr avanja puteva (Podr.1,2 i 3) Stru ni saradnik za javnu rasvjetu i vertikalnu saobra ajnu signalizaciju Obilazi dodjeljeno mu podru je i izvještava o stanju puteva,javne rasvjete i kvalitetu radova; sastavlja zapisnike i podnosi izvještaje stru nom saradniku nadle nom za odgovaraju e podru je. VŠS,VI,tehni kog smjera Polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru 1 godina radnog iskustva Namještenik 3 Obavlja poslove vezane za odr avanje objekata i ure aja javne rasvjete i vertikalne prometne signalizacije; priprema tendersku dokumentaciju za javne oglase za izvo enje radova; vrši sve pripremne radnje za sklapanje ugovora; vrši nadzor, kontrolu i obra un izvršenih radova; prati i prou ava stanje u oblasti i daje prijedloge za poduzimanje odgovaraju ih mjera; izra uje analize, izvještaje i stru ne materijale za oblast koju pokriva; obavlja i druge poslove po nalogu šefa VSS, VII-1,tehni ki fakultet polo en stru ni upravni ispit poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva Dr avni slu benik 1 Broj 16 - strana 55 Septembar 2004. 17.9 Viši stru ni saradnik za prevoz putnika u javnom saobra aju 17.10 Stru ni saradnik za prikupljanje i odlaganje otpada i isto u Obavlja poslove vezane za javni autobusni i taxi prijevoz; prevoz putnika u javnom gradskom saobra aju,sara uje sa gradskim prevoznicima, utvr uje prijedloge cijena karata za prevoz,reda vo nje i ruta;prati i prou ava stanje u oblasti i daje prijedloge za poduzimanje odgovaraju ih mjera; izra uje analize, izvještaje i stru ne materijale za oblast koju pokriva; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Slu be. Brine o iš enju grada i uklanjanju sme a, krutog otpada,opasnih materija;uklanjanju pasa lutalica, bijesnih i drugih opasnih ivotinja(kafilerijski poslovi);uklanjanje i sanitarno zbrinjavanje strvina( ivotinjskih lešina);provodi postupak javnog oglašavanja ustupanja radova,poma e komisiji za izbor; priprema ugovore i brine o njihovom izvršavanju,obavlja kontrolu troškova za odvoz sme a i drugog otpada; obavlja nadzor nad deponijom;podnosi izvještaj šefu slu be. Planira i organizuje postavljanje i odr avanje urbanog mobilijara i dekoracije; planira javnu rasvjetu u gradu provodi i postupak javnog oglašavanja ustupanja radova,poma e rad komisije za odabir najbolje ponude,priprema ugovore; nadzire izvršenje posla,obavlja obra un i primopredaju;izvještava šefa slu be. Brine o snabdjevanju doma instava i drugih potroša a elektri nom i drugom energijom, snabdjevanje toplom energijom-grijanje; ostvaruje saradnju sa preduze ima za proizvodnju i distribuciju energije;u estvuje u procesu utvr ivanja cijena toplinskog grijanja i izvještava o stanju u oblasti. VSS, VII-1,saobra ajni ili drugi tehni ki fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva VSS, VII-1,tehni ki ili ekonomski fakultet; polo en stru ni upravni ispit poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. Dr avni slu benik 1 Dr avni slu benik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 17.11 Stru ni savjetnik za urbani mobolijar i dekoraciju 17.12 Viši stru ni saradnik za snabdjevaje energijom VSS, VII-1, eketrotehni ki fakultet ili drugi tehni ki fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva VSS, VII-1,elektrotehni ki ili drugi tehni ki fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rad na ra unaru; 2 godine radnog iskustva Dr avni slu benik 1 Dr avni slu benik 1 Broj 16 - strana 56 Septembar 2004. 17.13 Viši stru ni saradnik zaštite okoliša 17.14 Viši samostalni referent za ure enje fasada balkona, ulaza i ispravnost dimnjaka Viši referent zaštite okoline kontrolor Planira mjere zaštite od zaga ivanja, zaštitu zraka,vode, zaštitu od buke, primanje prijedloga, molbi i albi za zaštitu okoliša, vodi evidencije,baze podataka zaga iva a i zaga enih podru ja; osigurava razvoj informativnog sistema za zaštitu okoliša,radi na edukaciji gra ana,ostvaruje saradnju sa nevladinim sektorom u oblasti zaštite okoline,ostvaruje kontakte sa privrednim i drugim subjektima sadašnjim i potencijalnim zaga iva ima,nadzire njihov rad,obavlja i druge poslove zaštite okoline;podnosi izvještaj šefu slu be Brine o izgledu fasada,balkona,krovova i krovišta u gradskoj jezgri,brine o izgledu dvorišta i pristupu ulazima u zgrade kolektivnog stanovanja i poslovne zgrade, brine o pru anju usluga dimnja arske djelatnosti; ostvaruje saradnju sa preduze ima koja se bave odr avanem zajedni kih djelova zgrada ure aja; organizuje stimulativne,takmi arske aktivnosti za izbor najljepše zgrade ili balkona ili dvorišta itd. Vrši obilazak podru ja potencijalnog zaga enja,evidentira promjene,vodi bazu podataka po oblastima,izvještava Višeg stru nog saradnika o stanju i promjenama i predla e hitne mjere zaštite VSS, VII-1,tehni ki ili pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik 2 Namještenik VŠS, VI,tehni kog smjera polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 17.15 SSS,IV,tehni kog smjera, Polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godineine radnog iskustva Namještenik 3 BROJ RADNIH MJESTA: 15 BROJ IZVRŠILACA: 22 Broj 16 - strana 57 18. SLU BA ZA JAVNI RED I SIGURNOST Red. Naziv Opis poslova broj radnog mjesta 18.1 Šef slu be za javni red i sigurnost Upravlja i organizira rad slu be;odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za korištenje materijalnih, finansijskih i kadrovskih potencijala slu be;ovjerava akte slu be; daje upute za rad neposrednim izvršiocima i koordinira njihov rad;izvješ uje na elnika odjela. Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka, vo enje zapisnika i zabilješki sa sastanaka;administrativno-tehni ka obrada predmeta,uredsko poslovanje sa aktima i predmetima;obavlja i druge poslove po nalogu šefa slu be. Vrši obradu predmeta po slu benoj du nosti ili po zahtjevima kojima se tra e posebni uslovi za obavljanje djelatnosti ili manifestacije i priredbe na otvorenom,kao npr,produ eno radno vrijeme i regulacija radnog vremena,vrijeme i na in snabdjevanja radnji;dozvoljena ja ina muzike, iva muzika i druga ograni enja u radu radnji. Vodi postupak,priprema javne oglase za ustupanje radova prinudnih izvršenja, gra evinskih i drugih radova; poma e rad konisije za odabir,priprema ugovore i prati njihovo izvršenje;obavlja primopredaju i obra un izvršenih radova. Septembar 2004. Uslovi Status Broj izvrši -laca 1 VSS, VII-1, ekonomski pravni ili tehni ki fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 4 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 18.2 Referent administrativ no-tehni ki sekretar SSS,IV, društvenog smjera ili odgovaraju i tehni ki smjer polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva Namještenik 1 18.3 Viši stru ni saradnik za javni red VSS, VII-1,pravni fakultet polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik 2 Broj 16 - strana 58 18.4 Viši referent za izvršenja Organizuje i provodi prinudna izvršenja inspekcijskih rješenja,rušenje i uklanjanje objekata i dijela objekata, uklanjanje predmeta i pokretnih stvari sa javnih površina;daje upute izvo a u radova, podnosi izvještaje višem stru nom saradniku za javni red. SSS,IV,tehni kog smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine iskustva Namještenik 3 Septembar 2004. 18.5 Viši stru ni saradnik za prometne propise Rješava pitanja prometa i prometne sigurnosti, u estvuje u planiranju prometa, vrši nadzor nad stacionarnim saobra ajem, priprema dozvole za posebno korištenje ulica i parking mjesta, podnosi izvještaj o radu šefu slu be. Planira i nadzire ispravnost i rad horizontalna i vertikalne saobra ajne signalizacije, upravljanje semaforima i druge poslove signalizacije;podnosi izvještaj o radu šefu slu be. VSS, VII-1,saobra ajni fakultet, polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 18.6 Stru ni saradnik za pitanja saobra ajne signalizacije VSS, VII-1,tehni ki fakultet, prednost saobra ajni smjer; Polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru, 1 godina radnog iskustva. VSS, VII-1,tehni ki fakultet, polo en stru ni upravni ispit, poznavanje rada na ra unaru, 2 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik 1 18.7 Viši stru ni saradnik za civilnu i protivpo arnu zaštitu U estvuje u izradi planova civilne i protiv po arne zaštite;obavlja poslove koordinacije i nadzora rada Civilne zaštite i vatrogastva,prati prikupljanje prihoda od naknada za vatrogastvo i protiv- po arnu zaštitu,priprema prijedlog bud eta slu be;djeluje kao kontakt osoba za vatrogasce i dobrovoljne vatrogasce; priprema izvještaje iz oblasti civilne zaštite i vatrogastva. Dr avni slu benik 1 Broj 16 - strana 59 18.8 Inspektor saobra ajne signalizacije Vrši inspekcijski nadzor-kontrolu nad svim poslovima saobra ajne signalizacije, sastavlja zapisnik i preduzima mjere u skladu sa zakonom; podnosi izvještaj o radu šefu slu be. VSS, VII-1,saobra ajni fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik 1 18.9 Komunalni inspektor za isto u (za podru je 1,2 I 3) 18.10 Komunalni inspektor zaštite okoline (za podru je: 1,2i3) 18.11 Urbanisti kogra evinski inspektor (za podru ja 1,2 i 3) Poljoprivredni inspektor Vrši inspekcijski nadzor: objekata za deponiranje otpada i divljih odlagališta; objekata i ure aja za pre iš avanje i odvodnju otpadnih i oborinskih voda; septi kih jama i javnih nu nika;objekata za proizvodnju i distribuciju toplote; javnih skloništa; dimnja arske i kafilerijske djelatnosti; nadzire iš enje grada i zauzimanja bez odobrenja javnih površina; po potrebi obavlja i poslove radnog mjesta opisane u ta ki 18.10.; sastavlja zapisnike i preduzima mjere u skladu sa zakonom; podnosi izvještaj o radu šefu slu be. Vrši inspekcijski nadzor: parkova i javnih saobra ajnih i zelenih površina, dje ijih igrališta u naseljima, eljezni kih i autobusnih stanica i stajališta; sto nih pijaca, tr nica i grobalja;nadzire obavljanje pogrebne djelatnosti, nadzire odr avanje i ispravno korištenje javnih bazena, kupatila, kupališta, objekata za snabdjevanje vodom fontana,javne esme, bunareve,urbanog mobilijara i dekoracija; po potrebi obavlja i poslove radnog mjesta opisanog u ta ki 18.17.; sastavlja zapisnike i preduzima mjere u skladu sa zakonom; podnosi izvještaj o radu šefu slu be. Vrši inspekcijski nadzor i kontrolira gradnju,nadgleda gra evinske radove, sastavlja zapisnike i utvr uje ilegalne gradnje; preduzima mjere u skladu sa zakonom,vrši arhiviranje i vo enje dokumentacije; podnosi izvještaj o radu šefu slu be. Vrši inspekcijski nadzor u oblasti poljoprivrede,sastavlja zapisnike i preduzima mjere u skladu sa zakonom; vrši arhiviranje i vo enje dokumentacije; podnosi izvještaj o radu šefu slu be. VSS,VII-1, pravni, poljoprivredni,agromedi-teranski ili drugi tehni ki fakultet, polo en stru ni upravni ispit poznavanje rada na ra unaru 3 godine radnog iskustva Dr avni slu benik 4 Septembar 2004. VSS,VII-1,pravni, poljoprivredni,agromedi-teranski ili drugi tehni ki fakultet; polo en stru ni upravni ispit, poznavanje rad na ra unaru 5 godina radnog iskustva Dr avni slu benik 4 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara VSS, VII-1,gra evinski ili arhitektonski fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rad na ra unaru 3 godine radnog iskustva VSS, VII-1,agromediteranski ili poljoprivredni fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva Dr avni slu benik 7 Broj 16 - strana 60 18.12 Dr avni slu benik 1 18.13 Turisti kougostiteljski inspektor (za podru ja 1,2 i3) Tr išni inspektor Vrši inspekcijski nadzor u oblasti turizma i ugostiteljstva,sastavlja zapisnike i preduzima mjere u skladu sa zakonom; vrši arhiviranje i vo enje dokumentacije; podnosi izvještaj o radu šefu slu be. Vrši inspekcijski nadzor u oblasti trgovine,sastavlja zapisnike i preduzima mjere u skladu sa zakonom; vrši arhiviranje i vo enje dokumentacije; podnosi izvještaj o radu šefu slu be. Vrši inspekcijski nadzor u oblasti sanitarno higijenske ispravnosti prostorija i namirnica,sastavlja zapisnike i preduzima mjere u skladu sa zakonom; vrši arhiviranje i vo enje dokumentacije; podnosi izvještaj o radu šefu slu be. Vrši inspekcijski nadzor u oblasti veterinarstva,sastavlja zapisnike i preduzima mjere u skladu sa zakonom; vrši arhiviranje i vo enje dokumentacije; podnosi izvještaj o radu šefu slu be. Vrši inspekcijski nadzor u oblasti šumarstva,sastavlja zapisnike i preduzima mjere u skladu sa zakonom; vrši arhiviranje i vo enje dokumentacije; podnosi izvještaj o radu šefu slu be. VSS, VII-1,ekonomski ili pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rad na ra unaru; 3 godine radnog iskustava. VSS, VII-1,ekonomski, pravni ili tehnološki fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rad na ra unaru; 3 godine radnog iskustava. VSS, VII-1,medicinski, farmaceutski, veterinarski fakultet ili drugi fakultet odgovaraju eg smjera;polo stru ni upravni ispit; poznavanje rad na ra unaru; 3 godine radnog iskustava. en Dr avni slu benik 5 Septembar 2004. 18.14 Dr avni slu benik 5 18.15 Sanitarni inspektor Dr avni slu benik 3 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 18.16 Veterinarski inspektor VSS, VII-1, veterinarski fakultet polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rad na ra unaru; 3 godine radnog iskustava. VSS, VII-1,šumarski fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rad na ra unaru; 3 godine radnog iskustava. Dr avni slu benik 1 18.17 Šumarski inspektor Dr avni slu benik 1 BROJ RADNIH MJESTA: 17 BROJ IZVRŠILACA: 42 Broj 16 - strana 61 19. GRADSKI ODJELI Red. Naziv Opis poslova broj radnog mjesta 19.1 Na elnik odjela Koordinira i nadzire rad slu bi, upravlja i organizira njihov rad;odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za korištenje materijalnih, finansijskih i kadrovskih potencijala dodjeljenih odjelu; daje upute za rad šefovima slu bi u sastavu odjela i koordinira njihov rad;donosi up avne akte u skladu sa datim ovlaštenjem; izvješ uje gradona elnika o radu odjela i slu bi. Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara,dogovaranje sastanaka,vo enje zapisnika i zabilješki, administrativno-tehni ka obrada predmeta: uredsko poslovanje sa aktima i predmetima Poma e na elniku odjela u koordinaciji slu bi, analizira izvještaje slu bi i priprema izvještaje na elnika odjela, priprema i daje na usvajanje na elniku plan rada odjela, daje savjete i upute slu benicima i obavlja druge poslove po nalogu na elnika Septembar 2004. Uslovi Status Broj izvrši -laca 5 VSS, VII-1,fakultet odgovaraju eg društvenog ili tehni kog smjera smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rad na ra unaru; dobre organizacijske sposobnosti; 5 godine radnog iskustva SSS,IV,društvenog smjera polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; poznavanje engleskog jezika, 2 godine radnog iskustva. VSS, VII-1,pravni,ekonomski ili tehni ki fakultet (zavisno o poslovima koji su dodjeljeni odjelu) polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rad na ra unaru; 3 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 19.2 Viši referent administra tivnotehni ki sekretar Stru ni savjetnik odjela Namještenik 5 19.3 Dr avni slu benik 5 BROJ RADNIH MJESTA: 15 BROJ IZVRŠILACA: 15 Broj 16 - strana 62 PREGLED BROJA RADNIH MJESTA I IZVRŠILACA PO SLU R/ B NAZIV ODJELA R/B NAZIV SLU BAMA BE BROJ RADNIH MJESTA BROJ IZVRŠILACA Septembar 2004. Zbir izvrši laca 8 7 1. SEKRETARIJAT SLU BA ZA UNUTRAŠNJI NADZOR 6 6 8 2. I ODJEL ZA ORGANIZACIJU, PRAVNE POSLOVE I OP U UPRAVU 3. 4. 5. II ODJEL ZA FINANSIJE I NEKRETNINE 7 142 3 SLU BA ZA OP U GRADSKA PODRU JA SLU BA ZA PERSONAL PRAVNA SLU BA UPRAVU I 3 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 43 I 112 2O 7 39 3 18 18 38 3 ORGANIZACIJU 16 4 3 6. 7. III ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI SLU SLU BA ZA BUD ET I FINANSIJE 10 BA ZA NEKRETNINE 7 3 8. 9. 10. SLU BA ZA KULTURU Broj 16 - strana 63 5 SLU BA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, MLADE I SPORT SLU BA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNE I STAMBENE POSLOVE 8 11 16 10 8 IV ODJEL ZA URBANIZAM I GRA ENJE 11. 12. 13. 14. 15. SLU BA ZA URBANISTI KO PLANIRANJE SLU BA ZA GRA EVINSKE PROPISE SLU BA ZA VISOKOGRADNJU 3 7 6 7 13 12 3 9 14 14 15 19 74 Septembar 2004. SLU BA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU-NISKOGRADNJU SLU BA ZA KATASTAR GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara V ODJEL ZA EKONOMIJU, SIGURNOST I OKOLINU 16. SLU BA ZA PODUZETNIŠTVO, OBRT,SAOBRA AJ I TURIZAM SLU BA ZA KOMUNALNE POSLOVE I OKOLINU; SLU BA ZA SIGURNOST JAVNI RED I 3 8 15 3 12 79 17. 22 18. 17 42 387 VI STRU NA SLU BA GRADSKOG VIJE A POSEBNA SISTEMATIZACIJA 9 11 11 398 UKUPNO RADNIH MJESTA GRADSKE UPRAVE: UKUPNO IZVRŠILACA GRADSKE UPRAVE: UKUPNO RADNIH MJESTA: UKUPNO IZVRŠILACA: 224 398 215 387 Broj 16 - strana 64 Septembar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Gradskog vijeæa, - pripremanje programa rada i planova rada Gradskog vijeæa i njegovih radnih tijela i zajednièkih radnih tijela sa Gradskom upravom, - praæenje izvršavanja programa i planova iz prethodne alineje, - priprema nacrta opæih i pojedinaènih propisa i akata èiji su predlagatelji vijeænici i radna tijela Gradskog vijeæa, - pripremanje, izradu, lektoriranje i prevoðenje na jezike konstitutivnih naroda tekstova nacrta i prijedloga akata, izvještaja, mišljenja i zapisnika, kao i drugih analitièkih, informacijskih i dokumentacijskih materijala na zahtjev ili za potrebe predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog vijeæa, radnih tijela Gradskog vijeæa, kao i gradskih vijeænika i njihovih klubova i klubova naroda, - razmatranje prijedloga akata upuæenih Gradskom vijeæu i njegovim radnim tijelima, a u pogledu njihove usklaðenosti sa ustavom, zakonom i Statutom grada i pravnim sistemom FBiH i kantona, - pripremanje i štampanje Gradskog slu`benog glasila i drugih štampanih materijala za potrebe Gradskog vijeæa i njegovih radnih tijela, - poslove informisanja javnosti o radu Gradskog vijeæa i njegovih radnih tijela, - priprema konferencije za štampu Gradskog vijeæa i ostvaruje odnose sa televizijskim i radio stanicama, - ureðivanje Web stranice Gradskog vijeæa, pripremanje biltena, letaka i drugih informativnih materijala za javnost i graðane, - poslove saradnje lokalnih vlasti, saradnje sa organima federalnih, kantonalnih i opæinskih vlasti i organima Bosne i Hercegovine, i njenih entiteta, - ostvaruje odnose sa Savezima opæina i gradova u FBiH i BiH, - druge struèno-tehnièke, administrativne i druge opæe poslove za potrebe Gradskog vijeæa i njegovih radnih tijela, ako ti poslovi nisu povjereni Gradskoj upravi ili njenim radnim tijelima. Broj 16 - strana 65 Na osnovu èlana 6. stava 3. i èlana 61. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine FBiH broj 29/03), èlana 57-59 Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine FBiH broj 28/97 i 26/02), èlana 78. Zakona o lokalnoj samoupravi Hercegovaèkoneretvanskog kantona (Slu`bene novine HNK broj 4/00) a u skladu èlanom 43. Statuta Grada Mostara (Slu`beni glasnik Grada Mostara broj 4/04) na osnovu Odluke Gradskog vijeæa Grada Mostara o organizaciji i radu Struène slu`be Gradskog vijeæa, gradonaèelnik uz saglasnost Gradskog vijeæa, donosi: PRAVILNIK o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Struène slu`be Gradskog vijeæa I OPÆE ODREDBE Èlan 1. Ovim Pravilnikom se utvrðuje unutranšja organizacija, vrste i nazivi organizacijskih jedinica, njihova nadle`nost i djelokrug rada, broj, nazivi radnih mjesta, sistematizacija radnih mjesta po organizacijskim jedinicama, broj izvršilaca sa opisom poslova za svakog dr`avnog slu`benika i namještenika, ili grupu dr`avnih slu`benika i namještenika sa potrebnim uslovima u pogledu struène spreme i drugih uslova, naèin rukovoðenja, programiranje i izvršavanje poslova, ovlaštenja i odgovornosti dr`avnih slu`benika i namještenika u obavljanju poslova kao i druga pitanja od znaèaja za unutrašnju organizaciju i rad Struène slu`be Gradskog vijeæa Grada Mostar (u daljem tekstu: Struèna slu`ba). Èlan 2. U skladu sa Odlukom o organizaciji i radu Struène slu`be Gradskog vijeæa, Struèna slu`ba za potrebe Gradskog vijeæa, njegovih radnih tijela, klubova vijeænika i klubova naroda (u daljem tekstu: Gradsko vijeæe i njegova radna tijela) obavlja sljedeæe poslove i zadatke: - pripremanje, sazivanje i odr`avanje sjednica Gradskog vijeæa i njegovih radnih tijela, struèna obrada i kontrola primljenih materijala od predlagatelja, - praæenje i izvršavanje poslova i zadataka koji za Struènu slu`bu proizlaze iz zakljuèaka Gradskog vijeæa i njegovih radnih tijela, - priprema i obrada prijedloga vijeænika, inicijativa graðana i nevladinih organizacija, - koordinacija rada na pripremi odgovora na pitanja vijeænika, - pripremanje odgovora na zahtjeve za pristup informacijama u posjedu odnosno pod kontrolom Gradskog vijeæa, - pripremanje izvještaja i analiza rada i prijedloga mjera za poboljšanje, - koordiniranje izrade proèišæenih tekstova odluka i drugih propisa i akata usvojenih na sjednici II ORGANIZACIJA RADA I RADNIH MJESTA 1. Rukovoðenje Struènom slu`bom Èlan 3. Sekretar Gradskog vijeæa odgovoran je za rad Struène slu`be Gradskog vijeæa, kojem podnosi godišnje izvještaj o radu. Èlan 4. Sekretar Gradskog vijeæa odgovoran je za rukovoðenje Struènom slu`bom i potpisuje ugovore i druge opæe i pojedinaène akte Struène slu`be. U interesu efikasnosti i ekonomiènosti Gradonaèelnik mo`e Sekretaru Gradskog vijeæa delegirati svoje odgovornosti za potpisivanje pojedinaènih akata ili ugovora, ili specifiènih vrsta akata koji iz njih proistièu. U sluèaju odsustvovanja ili po vlastitoj procjeni Sekretar Gradskog vijeæa mo`e delegirati svoje obaveze iz stava 1. i 2. ovog èlana jednom od šefova Septembar 2004. ureda koji ga zamjenjuje na du`nosti, na period ne du`i od 3 mjeseca. nazivi i opisi poslova svakog radnog mjesta, vrsta i slo`enost zadataka, kao i potrebna struèna sprema opisani su u sistematizaciji radnih mjesta koja se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i predstavlja njegov sastavni dio. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 16 - strana 66 2. Planiranje i programiranje rada Èlan 5. Zajedno sa godišnjim izvještjem o ostvarenim aktivnostima, Sekretar Gradskog vijeæa dostavlja Gradskom vijeæu i plan aktivnosti Struène slu`be za narednu godinu. Plan aktivnosti utvrðuje glavne ciljeve Struène slu`be i strategiju za njihovo ostvarenje. III ZAVRŠNE ODREDBE Èlan 9. Sekretar Gradskog vijeæa daje smjernice slu`benicima Struène slu`be za sprovoðenje ovog Pravilnika za Struènu slu`bu. Èlan 10. Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. Ovaj Pravilnik se mo`e mijenjati i dopunjavati odlukom Gradonaèelnika uz saglasnost Gradskog vijeæa. Dj. broj: 02-02-2783/04 Mostar, 25. augusta 2004. godine DOGRADONAÈELNIK GRADONAÈELNIK Ljubo Bešliæ Hamdija Jahiæ 3. Radna tijela i radne grupe Èlan 6. Za izvršenje pojedinih slo`enijih poslova i zadataka Sekretar Gradskog vijeæa mo`e osnovati povremena (ad hoc) komisija ili radne grupe, te anga`irati nauène i struène institucije ili pojedince, radi pripremanja dokumenata, materijala i akata za potrebe Gradskog vijeæa, njegovih radnih tijela i vijeænika. U tu svrhu mogu se po ugovoru na odreðeno vrijeme anga`ovati osobe koje nisu zaposlene u Struènoj slu`bi, ni u Gradskoj upravi, u skladu sa zakonom 4. Ostvarivanje saradnje Èlan 7. Struèna slu`ba provodi svoje aktivnosti i ostvaruje saradnju sa dr`avnim slu`bama drugih opæina, gradova, kantona, entiteta i BiH i interesnih udru`enja odnosno saveza lokalnih i regionalnih vlasti u zemlji i inostranstvu, u skladu sa smjernicama Gradskog vijeæa i uputstvima Sekretara Gradskog vijeæa. 5. Sistematizacija radnih mjesta Èlan 8. Broj radnih mjesta u Struènoj slu`bi, zvanièni Dj. broj: 01-02-413/04 Mostar, 25. augusta 2004. godine Zamjenik predsjednika Gradskog vijeæa Suad Hasandediæ Na ovaj Pravilnik sa sistematizacijom radnih mjesta Struène slu`be Gradskog vijeæa, dana je saglasnost Gradskog vijeæa na 28. sjednici, odr`anoj 25. augusta 2004. godine. GRADSKO VIJE E GRADA MOSTARA STRU NA SLU BA GRADSKOG VIJE A SEKRETAR GRADSKOG VIJE A VIŠI REFERENT ADMINIST RATIVNO TEHNI KI SEKRETAR VIŠI STRU NI SARADNIK – SEKRETAR RADNOG TIJELA STRU N I SAVJET NIK ZA PROPISE VIŠI SAMOSTALI NI REFERENT – LEKTOR ZAPISNI R I ADMNISTRA TIVNI SEKRETAR VIŠI SAMOSTAL INI REFERENT LEKTOR I SLU BENO GLASILO VIŠI SAMOSTALI NI REFERENT – LEKTOR ZA KOMUNIKAC IJU I ODNOSE SA JAVNOŠ U VIŠI STRU NI SARADNI K ZA SLU BEN O GLASILO STRU NI SAVJETNIK ZA KOMUNIKAC IJU, ODNOSE SA JAVNOŠ U I ME UNARO DNU SARADNJU Septembar 2004. GRADSKO VIJE E STRU NA SLU BA GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA RADNIH MJESTA: 9 IZVRŠILACA: 11 Broj 16 - strana 67 18. augusta 2004. godine Septembar 2004. Redni br. 1.1 Naziv radnog mjesta SEKRETAR GRADSKOG VIJE A Opis poslova Uslovi Status Broj Izvršilaca 1 Rukovodi radom stru ne slu be,odgovoran je za pravovremeno i zakonito izvršavanje poslova,odgovara za racionalno korištenje materijalnog, finansijskog i kadrovskog potencijala slu be,izvršava najslo enije poslove, pru a stru nu pomo vije nicima i osigurava sve što je potrebno za odr avanje sjednica Vije a i radnih tijela. Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka;vo enje zabilješki i zapisnika sa sastanaka,vodi poslovanje sa aktima i predmetima:vodi osnovnu evidenciju predmeta, prima internu dostavnu knjigu, zavodi i raspore uje signiranu poštu,brine o urednosti predmeta, sre uje završene predmete i vra a ih pisarnici radi arhiviranja. Poma e u pripremi sjednica gradskog vije a i radnih tijela,obavlja stru ne poslove i poma e predsjedniku radnog tijela u pripremi i vo enju sjednica, pregleda poštu, priprema i procijenjuje sjednice i sastanake, sastavlja podsjetnike i Izvještaje . VSS, pravni fakultet, 5 godina radnog iskustva; stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru Dr avni slu benik -sekretar dr avne slu be GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara 1.2 Viši referent Administrativn o-tehni ki sekretar SSS, IV, društvenog ili odgovaraju eg tehni kog smjera, 1 godina radnog iskustva, polo en stru ni upravni ispit poznavanje stranog jezika i rada na ra unaru namještenik 1 1.3 Viši stru ni saradnik sekretar radnog tijela VSS,pravni fakultet, stru ni upravni ispit, poznavanje rada na ra unaru 2 god. radnog iskustva Dr avni slu benik 3 Broj 16 - strana 68 1.4 Stru ni savjetnik za propise 1.5 Viši samostalni referent – lektor,zapisni ar i administrativni sekretar 1.6 Viši samostalni referent –lektor i Slu beno glasilo Priprema teze za izradu Programa rada Gradskog vije a,prou ava relevantne propise o lokalnoj samoupravi,organizaciji vlasti i finansiranju lokalne samouprave;utvr uje obaveze gradskog vije a za donošenjem svojih propisa i op ih akata za izvršavanje zakona.Daje mišljenje na akte dostavljene gradskom vije u na usvajanje,priprema analize i izvještaje o primjeni propisa;stara se o lekturi i prevodu tekstova Obavlja prethodno,(prije potpisivanja akata gradskog vije a) i naknadno lektorisanje tekstova,prilikom objavljivanja u gradskom slu benom glasilu,poma e u pripremi materijala za sjednice gradskog vije a i radnih tijela,obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Stru ne slu be Brine o pripremama sale za sastanke,terminima i urednosti,o tonskom snimanju sjednica,rasporedu vije nika i gostiju na sjednici,dostavi materijala vije nicima ,novinarima i drugim koji su pozvani na sjednice Obavlja prethodno,(prije potpisivanja akata gradskog vije a) i naknadno lektorisanje tekstova,prilikom objavljivanja u gradskom slu benom glasilu,poma e u pripremi materijala za sjednice gradskog vije a i radnih tijela,obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Stru ne slu be Brine o pripremama sale za sastanke,terminima i urednosti,o tonskom snimanju sjednica,rasporedu VSS,Dipl.pravnik Stru ni upravni ispit 3 godine radnog iskustva poznavanje rad na ra unaru Septembar 2004. Dr avni slu benik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara VŠS,Nastavnik jezika Za bosanski-hrvatski – srpski jezik poznavanje rada na ra unaru 2 godine radnog iskustva Namještenik 1 VŠS,Nastavnik jezika Za bosanski-hrvatski – srpski jezik poznavanje rada na ra unaru 2 godine radnog iskustva Namještenik 1 Broj 16 - strana 69 1.7 Viši samostalni referent –lektor za komunkacije i odnose sa javnostima 1.8 Viši stru ni saradnik za Slu beno glasilo, vije nika i gostiju na sjednici,dostavi materijala vije nicima ,novinarima i drugim koji su pozvani na sjednice Obavlja prethodno,(prije potpisivanja akata gradskog vije a) i naknadno lektorisanje tekstova,prilikom objavljivanja u gradskom slu benom glasilu,poma e u pripremi materijala za sjednice gradskog vije a i radnih tijela,obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Stru ne slu be Brine o pripremama sale za sastanke,terminima i urednosti,o tonskom snimanju sjednica,rasporedu vije nika i gostiju na sjednici,dostavi materijala vije nicima ,novinarima i drugim koji su pozvani na sjednice Organizuje i priprema izdavanje gradskog slu benog glasila , biltena i drugih štampanih materijala gradskog vije a, brine o izboru štamparije, provo enju javnog oglasa za izbor najpovoljnije štamparije za štampanje novina i biltena, u skladu sa zakonskim procedurama priprema i osigurava zaklju ivanje ugovora nakon izvršenog odabira štamparije za pru anje usluga štampanja, prati izvršavanje ugovora i osigurava pravovremenu distribuciju štampanih materijala. Septembar 2004. VŠS,Nastavnik jezika Za bosanski-hrvatski – srpski jezik poznavanje rada na ra unaru 2 godine radnog iskustva Namještenik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara VSS,fakultet urnalistika ili drugi fakultet društveni h nauka 2 godine radnog iskustva poznavanje rada na ra unaru Dr avni slu benik 1 Broj 16 - strana 70 Septembar 2004. 1.9 Stru ni savjetnik za komunikaciju i odnose s javnošu I me unarodnu saradanju Planira, uspostavlja i odr ava komunikacijske kanale tokove i modele protoka informacija, sadr aja i utjecaja izme u Gradskog vije a i njegovog okru enja, planira uspostavlja i odr ava javni marketing Gradskog vije a, planira uspostavlja i odr ava model odnosa sa javnostima i medijima Gradskog vije a, kao i interni model komunikacije i koordinacije, planira uspostavlja i odr ava me unarodni politi ki marketing Gradskog vjie a; u estvuje u izradi stru nih materijala, informacija i drugih akata, prati prou ava i analizira: propise, izvještavanje medija, me unarodne doga aje, organizira saradnju lokalnih i regionalnih vlasti, skupove i seminare, izvještava sekretara o svome radu VSS,fakultet urnalistike, komunikolog; 3 godine radnog iskustva polo en stru ni ili specijalisti ki ispit odli no poznavanje informatike i rada na ra unaru znanje engleskog jezika(intermediate) Dr avni slu benik 1 GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara BROJ RADNIH MJESTA: 9 BROJ IZVRŠILACA: 11 Broj 16 - strana 71 Septembar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 16 - strana 72 Na osnovu èlana 39 Zakona o dr`avnoj slu`bi u F BiH (Slu`bene novine broj 29/03) i èlan 28 Zakona o radnim odnosima o plaæama slu`benika organa uprave u HNK (Slu`bene novine HNK, broj 8/99),èlana 28 i 30 Odluke gradskog vijeæa Grada Mostara o utvrðivanju opæih smjernica kadrovske politike(Gradski slu`beni glasnik broj 14/04); odredbi Zakona o radu (Slu`bene novine Federacije BiH br.43/99 i 32/00) , a u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora za slu`benike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine («Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 23/00),na osnovu èlana 19 i 21 Odluke o provoðenju reorganizacije Grada Mostara i èlana 43 Statuta Grada Mostara («Slu`beni glasnik Grada Mostara broj4/04), gradonaèelnik nakon pribavljenog mišljenja sindikata organa uprave i uz saglasnost Gradskog vijeæa, donosi: koja slu`benik ostvari po osnovu radnog odnosa u zavisnosti od vrste i slo`enosti poslova izra`eno po stepenima struène spreme i drugog slu`benog zvanja utvrðenog zakonom. Èlan 3. Osnovna plaæa utvrðuje se mno`enjem koeficijenata platnog razreda, odnosno grupacije poslova u kojoj je slu`benik odnosno namještenik razvrstan s osnovicom za plaæu. Koeficijenti slu`benih zvanja, utvrðeni su u tabelarnom prikazu koeficijenata po kategorijama radnih mjesta odnosno slu`benih zvanja, koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Osnovica za plaæu je novèani iznos utvrðen propisom Vlade F BiH. Èlan 4. Plaæa slu`benika obraèunata u skladu sa èlanom 3 ovog Pravilnika, uveæava se za 0,5% za svaku godinu penzijskog sta`a, s tim da ukupno poveæanje ne mo`e biti veæe od 20%. Èlan 5. Slu`benici i namještenici se razvrstavaju u platne razrede rješenjem gradonaèelnika kojim se vrši postavljanje, odnosno rasporeðivanje zaposlenika na radna mjesta utvrðena sistematizacijom radnih mjesta u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji. PRAVILNIK o plaæama i ostalim naknadama slu`benika i namještenika Gradske uprave Grada Mostara I. OPÆE ODREDBE Èlan 1. Ovim Pravilnikom u skladu sa Opæim smjernicama kadrovske politike Gradskog vijeæa, utvrðuju se platni razredi i koeficijenti za obraèun plaæe dr`avnih slu`benika i namještenika Grada Mostara, dodaci na plaæu, nagrade, kao i druge naknade koje nemaju karakter plaæe, u skladu sa zakonom, Odlukom Gradskog vijeæa i Kolektivnim ugovorom. II. PLAÆE SLU@BENIKA Èlan 2. Plaæe slu`benika su sva novèana primanja, R/B 1. 2. 3. 4. IV III II I Platni razred Slu`beno zvanje rukovodilac gradske upravne organizacije, ustanove, agencije Sekretar gradskog organa dr`avne slu`be Pomoænik rukovodioca gradskog organa dr`avne slu`be Šef unutrašnje organizacijske jedinice 1. Platni razredi i koeficijenti za plaæe dr`avnih slu`benika Èlan 6. Slu`benici gradske uprave razvrstani su u osam platnih razreda. Koeficijenti za plaæe dr`avnih slu`benika Grada Mostara utvrðuju se kako slijedi: Status u slu`bi Rukovodilac dr`avne slu`be Rukovodeæi slu`benik Rukovodeæi slu`benik Rukovodeæi slu`benik Rukovodeæi slu`benik organa dr`avni dr`avni dr`avni koeficijent 12,5 12,0 11,5 10,5 5. 6. 7. 8. 9. VII VIII IX VI V Šef u`e organizacijske jedinice-ureda i podruènog ureda Gradski inspektor Struèni savjetnik Viši struèni saradnik Struèni saradnik dr`avni Dr`avni slu`benik Dr`avni slu`benik Dr`avni slu`benik Dr`avni slu`benik 10,0 9,5 9,0 8,0 7,0 Septembar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 16 - strana 73 Èlan 7. U platne razrede utvrðene u odredbi prethodnog èlana, razvrstavaju se radna mjesta rukovodeæih i ostalih dr`avnih slu`benika iz gradskih organa uprave, gradskih ustanova, struènih i drugih slu`bi i tijela Grada. 5. u V platni razred ulaze slijedeæa radna mjesta: - šef podruènog ureda, - šef u`e organizacijske jedinice u upravi, upravnoj organizaciji i agenciji; 6. u VI platni razred ulaze slijedeæa radna mjesta: - gradski inspektor; 7. u VII platni razred ulaze slijedeæa radna mjesta: - struèni savjetnik; 8. u VIII platni razred ulaze slijedeæa radna mjesta: - viši struèni saradnik; 9. u IX platni razred ulaze slijedeæa radna mjesta: - struèni saradnik; 2. Platni razredi i koeficijenti za plaæe namještenika Èlan 8. Namještenici i ostali zaposlenici gradske uprave razvrstani su u osam platnih razreda. Koeficijenti za plaæe namještenika Gradske uprave utvrðuju se kako slijedi: Status u slu`bi namještenik namještenik namještenik namještenik namještenik namještenik namještenik namještenik koeficijent 6,5 6,0 5,5 5,0 4,7 4,3 3,8 3,0 1. u I platni razred ulaze slijedeæa radna mjesta: - direktor uprave - direktor upravne organizacije, - direktor agencije; 2. u II platni razred ulaze slijedeæa radna mjesta: - sekretar gradskog vijeæa, - šef unutrašnjeg nadzora; 3. u III platni razred ulaze slijedeæa radna mjesta: - naèelnik odjela, - pomoænik direktora gradske ustanove (uprave, upravne organizacije, agencije); 4. u IV platni razred ulaze slijedeæa radna mjesta: - šef slu`be, - šef unutrašnje organizacijske jedinice u upravi i upravnoj organizaciji R/B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. VIII Pomoæni radnik VII Mlaði referent VI Referent V Viši referent /SSS/ IV Mlaði samostalni referent III Samostalni referent II Viši samostalni referent /VŠS/ Šef u`e organizacijske jedinice Platni razred I Slu`beno zvanje Èlan 9. U platne razrede namještenika utvrðene odredbama iz prethodnog èlana razvrstavaju se radna mjesta namještenika kako slijedi: - samostalni referent 4. u IV platni razred namještenika ulaze slijedeæa radna mjesta: - mlaði samostalni referent; 5. u V platni razred namještenika ulaze slijedeæa radna mjesta: - viši referent 6. u VI platni razred namještenika ulaze slijedeæa radna mjesta: - referent; 7. u VII platni razred namještenika ulaze slijedeæa radana mjesta: - mlaði referent; 1. u I platni razred namještenika ulaze slijedeæa radna mjesta: - šef pisarnice - šef servisa, - šef raèunovodstva - šef biroa, grupe; 2. u II platni razred namještenika ulaze slijedeæa radna mjesta: - viši samostalni referent; 3. u III platni razred namještenika ulaze slijedeæa radna mjesta: Septembar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 16 - strana 74 8. u VIII platni razred namještenika ulaze slijedeæa radna mjesta: - pomoæni radnik 4. Uveæanje plaæe na dodatne poslove Èlan 14. Osnovna plaæa slu`benika mo`e se uveæati u sluèaju dodjele dodatnih zadataka o èemu odluku donosi Gradonaèelnik s tim da uveæanje ne mo`e preæi iznos od 20% plaæe za odnosni period. IV. Èlan 15. Pored plaæe, nagrada i dodataka na plaæu dr`avni slu`benik i namještenik ima pravo na naknadu troškova,u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i propisom Vlade F BiH za: a) prevoz na posao i sa posla; b) prehranu za vrijeme rada; c) regres za godišnji odmor; d) sluèaj te`e bolesti ili smrti slu`benika ili èlana njegove u`e porodice e) za obrazovanje i obuku f) jubilarne nagrade g) otpremninu pri odlasku u penziju h) naknade troškova slu`benog putovanja 1. Troškovi prevoza na posao i sa posla Èlan 16. Slu`beniku pripada pravo na naknadu prevoza na posao i sa posla ako stanuje van mjesta rada na veæoj udaljenosti od 2 kilometra i to iskljuèivo kao naknada za plaæenu mjeseènu kartu za javni prevoz, a ako to nije moguæe jer nema adekvatne linje prevoza, onda se isplaæuje naknada za korištenje vlastitiog automobila ili drugog prevoznog sredstva u visini mjeseène karte najbli`e zone prevoza. 2. Prehrana za vrijeme rada Èlan17. Slu`benik ima pravo na prehranu za vrijeme rada (topli obrok) svaki radni dan u iznosu od 2% prosjeène plaæe u Federaciji BiH, a prema posljednjem objavljenom statistièkom podatku. Slu`beniku ne pripada naknada za topli obrok za dane kada odsustvuje sa posla po bilo kom osnovu (slu`beni put, plaæeno odsustvo, rad na terenu, bolovanje i sl.). 3. Regres za godišnji odmor Èlan 18. Slu`beniku pripada regres za godišnji odmor u visini od najmanje 70% njegove plaæe ili najmanje u visini prosjeène plaæe isplaæene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom statistièkom podatku ako je to za slu`benika povoljnije. OSTALE NAKNADE III. Èlan 10. Plaæa slu`benika odnosno namještenika, zavisno od rezultata rada, mo`e za svaki mjesec rada uveæati ili smanjiti do 10%, u skladu sa zakonom. 1. Uveæanje plaæe Èlan 11. Osnovna plaæa uveæat æe se: - za prekovremeni rad najmanje 50% - za rad subotom i nedjeljom najmanje 30% - za rad na dan dr`avnog praznika najmanje 50% NAGRADE I DODACI NA PLAÆU 2. Uveæanje plaæe po osnovu ocjenjivanja rada slu`benika Èlan 12. Rad dr`avnog slu`benika redovno se ocjenjuje najkasnije do 31.01. za prethodnu godinu. - Dr`avni slu`benik koji u posljednje dvije uzastopne godine bude ocijenjen ocjenom «izuzetno uspješan» ima pravo na poveæanje plaæe u iznosu do 20% od visine plaæe utvrðene za to radno mjesto. - Dr`avni slu`beni koji u posljednje dvije uzastopne godine bude ocijenjen ocjenom «uspješan» ima pravo na poveæanje plaæe do 10% od visine plaæe utvrðene za to radno mjesto. - Dr`avni slu`benik koji u posljednje dvije uzastopne godine bude ocijenjen ocjenom «zadovoljava» ima pravo na poveæanje plaæe do 5% od visine plaæe utvrðene za to radno mjesto. Osnovna plaæa uveæana za prethodna uveæanja u okviru jednog platnog razreda ne prelazi iznos osnovne plaæe višeg platnog razreda. 3. Polo`ajni dodatak Èlan 13. Rukovodeæim slu`benicima osnovnih i unutrašnjih organizacijskih jedinica gradske uprave pripada pravo na polo`ajni dodatak. Polo`ajni dodatak naèelnika odjela i drugih rukovodeæih slu`benika osnovne ili posebne organizacijske jedinice iznosi 15% od njihove osnovne plaæe. Polo`ajni dodatak šefa slu`be i drugih rukovodeæih slu`benika unutrašnje organizacijske jedinice iznosi 12 % od njihove osnovne plaæe. Polo`ajni dodatak gradonaèelnika utvrðen je odlukom Gradskog vijeæa i iznosi 20 % njegove osnovne plaæe. Septembar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 16 - strana 75 4. Sluèaj te`e bolesti ili smrti slu`benika ili èlana njegove u`e porodice gradonaèelnik. 6. Jubilarna nagrada Èlan 22. Slu`beniku æe se isplatiti jubilarna nagrada za neprekidan rad u organima uprave, u skladu sa raspolo`ivim bud`etskim sredstvima, i to za navršenih: Èlan 19. 1. U sluèaju smrti zaposlenika njegovoj porodici se isplaæuje naknada za troškove sahrane u visini 3 prosjeène neto plaæe isplaæene u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku 2. U sluèaju smrti èlana u`e porodice zaposleniku se isplaæuje naknada u visini 2 prosjeène neto plaæe isplaæene u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku. 3. U sluèaju teškog invaliditeta ili teške bolesti zaposlenika ili èlana njegove u`e porodice zaposleniku æe se isplatiti jednokratna novèana pomoæ u visini 3 prosjeène neto plaæe isplaæene u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku. Èlanom u`e porodice u smislu stava 1. ovog èlana smatraju se braèni drug, djeca i roditelji. Pod teškom bolešæu u smislu stava 1. ovog èlana smatra se akutna tuberkuloza, maligna oboljenja, endemska nefropatija, stanje poslije kirurškog zahvata srca, sva degenerativna oboljenja središnjeg `ivèanog sistema, infarkt srèani ili mo`dani), oboljenja mišiænog sustava i paraliza. Bolest se dokazuje na osnovu dijagnoze izdane od strane ovlaštene osobe, odnosno zdravstvene ustanove. - 5 godina .......................................0,50 prosjeène mjeseène plaæe - 10 godina...........................................1 prosjeène mjeseène plaæe - 15 godina ......................................1,25 prosjeène mjeseène plaæe - 20 godina.......................................1,50 prosjeène mjeseène plaæe - 25 godina.......................................1,75 prosjeène mjeseène plaæe - 30 godina .........................................2 prosjeène mjeseène plaæe - 35 godina .....................................2,50 prosjeène mjeseène plaæe Osnovica za utvrðivanje visine jubilarne nagrade je prosjeèna plaæa zaposlenika ostvarena u prethodna tri mjeseca. 7. Otpremninu pri odlasku u penziju Èlan 23. Slu`benik kome prestane radni odnos zbog odlaska u penziju ima pravo na otpremninu u visini trostrukog iznosa svoje plaæe koju je imao u mjesecu u kojem je ostvario pravo na penziju ili u visini trostrukog iznosa prosjeène plaæe isplaæene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom statistièkom podatku ako je to za njega povoljnije. 8. Naknade troškova slu`benog putovanja Èlan 24. Slu`beniku koji po nalogu rukovodioca bude upuæen na slu`beno putovanje u zemlji ili inostranstvu pripada naknada za slu`beni put (troškovi prevoza, troškovi prenoæišta) po cijeni prevozne karte i hotelskih raèuna osim hotela «de luxe» kategorije i dnevni troškovi u obliku dnevnice za slu`beno putovanje. Visina dnevnice za slu`beno putovanje u zemlji iznosi 10% prosjeène plaæe isplaæene u FBiH prema zadnjem objavljenom podatku. Visina dnevnice za slu`beno putovanje u inostranstvo utvrðuje se u visini koju utvrdi Vlada FBiH. Èlan 20. Izuzetno od odredbi prethodnog èlana, u sluèaju akutnog ili hroniènog oboljenja zaposlenika koje iziskuje poveæane troškove lijeèenja, medicinske operativne zahvate, fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, nabavku lijekova, medicinskih pomagala i slièno, te druge troškove èiji ukupan iznos premašuje iznos prosjeène plaæe u Federaciji BiH, uposleniku æe se isplatiti jednokratna novèana pomoæ u visini prosjeène neto plaæe isplaæene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku. Uz zahtjev za isplatu novèane pomoæi u sluèajevima iz stava 1. ovog èlana, obavezno se prila`u lijeènièki nalazi s utvrðenom dijagnozom izdani od mjerodavne zdravstvene ustanove, dokazi o predstojeæem ili obavljenom medicinskom operativnom zahvatu i hospitalizaciji, te raèuni o troškovima nabavke lijekova, ortopedskih i drugih pomagala. 5. Troškovi za obrazovanje i obuku Èlan 21. Slu`benik i namještenik ima pravo na nadoknadu ili plaæanje troškova obrazovanja i obuke koja je neposredno vezana za potrebe slu`be, prema posebnom pravilniku koga u skladu sa opæim smjernicama kadrovske politike donosi Septembar 2004. GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 16 - strana 76 Èlan 25. Za upotrebu privatnog automobila u slu`bene svrhe, ako se takvo korištenje prethodno odobri, slu`beniku se nadoknaðuju troškovi u visini do 25% od cijene jedne litre benzina po preðenom kilometru. V. Èlan 26. Zaposlenik ima pravo na naknadu u sluèaju privremene sprijeèenosti za rad zbog bolesti (bolovanje): 1. za prvih 30 dana odsustvovanja u visini plaæe ostvarene za mjesec neposredno prije nastanka okolnosti koja je prouzroèila sprijeèenost za rad. 2. za period odsustvovanja s posla od 30-og do 42-og dana bolovanja u visini 80 % iznosa iz taèke 1.ovog èlana. 3. za odsustvovanje preko 42 dana u visini 80% iznosa iz toèke 1. ovog èlana, s tim da se za isplaæeni iznos potra`uje povrat sredstava od mjerodavnog Zavoda za zdravstveno osiguranje. Èlan 29. Izmjene i dopune Pravilnika vrše se na naèin i po postupku za njegovo donošenje. Èlan 30. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju s va`enjem odredbe internih opæih akata Grada Mostara i bivših gradskih opæina koje su ureðivale ovu materiju. Èlan 31. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploèi centralnog ureda i svih šest podruènih ureda. Dj. broj: 02-02-2684/04 Mostar, 25. augusta 2004. godine DOGRADONAÈELNIK GRADONAÈELNIK Ljubo Bešliæ Hamdija Jahiæ Èlan 27. Za vrijeme porodiljskog odsustva, u trajanju od jedne godine, zaposleniku pripada naknada: NAKNADE ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO Èlan 28. Na prava i obaveze slu`benika u gradskoj upravi koji se odnose na radne odnose i plaæe koji nisu regulisani ovima Pravilnikom, neposredno æe se primjenjivati Zakon i Kolektivni ugovor. Odredbe ovog Pravilnika æe se primjenjivati i namještenike gradske uprave do donošenja zakonskog propisa o namještenicima kada æe se odredbe ovog Pravilnika uskladti sa istim. 1. za prvih 9 mjeseci u iznosu 100% plaæe ostvarene u mjesecu neposredno prije odlaska na porodiljsko odsustvo 2. za preostala 3 mjeseca u visini 80% iznosa iz taèke 1. ovog èlana. Na sve situacije koje se odnose na bolovanje i porodiljsko odsustvo a nisu regulisane èlanom 2. i 3. ovog Pravilnika primjenjuje se opæi zakonski propis koji ureðuje ovu oblast i Kolektivni ugovor za slu`benike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH. VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Na ovaj Pravilnik o plaæama dana je saglasnost Gradskog vijeæa Grada Mostara, na 28. sjednici, odr`anoj 25. augusta 2004. godine. Dj. broj: 01-36-414/04 Mostar, 25. augusta 2004. godine Zamjenik predsjednika Suad Hasandediæ “GRADSKI SLU@BENI GLASNIK” Izdava~: Grad Mostar. GRADA MOSTARA Za izdava~a: Na~elnik Slu`be administracije: tel: 036/500-600, 500-633, 500-634, fax: 036/580032. List izlazi prema potrebi. Pretplata za 2004. godinu iznosi 100 KM. Pretplata, prodaja i primanje oglasa obavlja se u ulici Adema Bu}a br. 19 u Mostaru. @iro ra~un broj: 1610200009950649 kod Raiffeisen banke HPB Mostar. Pretplatnicima koji se pretplate tokom godine ne mo`emo garantovati prijem svih prethodno izdatih brojeva. [tampa: GIK “OKO” D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo. Tira`: 400 primjeraka Na osnovu mi{ljenja Federalnog ministarstva obrazovanja nuke kulture i sporta br: 07-15-99/02 od 27. 3. 2002. godine “Gradski slu`beni glasnik” Grada Mostara je proizvod iz ~lana 19. ta~ka 10 Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga na ~iji se promet na pla}a porez.
 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba