Izvješće sa 56. sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
01.04.2008.
Image
Proračun Grada Mostara u 2008 i pored odluka HNŽ ne smije biti doveden u pitanje

 

 

Na 56. redovitoj sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara, koja je održana 31.03.2008. nazočilo je 34 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, OHR, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, RSM,

Proračun Grada Mostara u 2008 i pored odluka HNŽ ne smije biti doveden u pitanje

Gradsko vijeće Mostara je na 56. sjednici, ramatrajući ukidanje sredstava od strane HNŽ koja su već bila sastavni dio Proračuna Grada Mostara za 2008., zaključilo kako je potrebno uvesti mjere kojima izvršenje gradskog proračuna neće biti dovedeno u pitanje.

Odlučeno je, da će se Grad Mostar rasteretiti od proračunskih korisnka čije su nadležnosti na višim razinama vlasti, nakon ćega će se izvršiti rebalans/uravnoteženje Proračuna u roku od 45 dana od primjene odluke HNŽ. Istovremeno, pristupit će se poslovima ugovaranja najma gradskih prostora koje koriste druga tijela vlasti.

Također će se izvršiti provjera zakonskog iznosa uplata od Elektroprivrede na temelju proizvedenih kilovata, kao i izmjena Odluke o komunalnim taksama za isticanje firmi sukladno odluci Ustavnog suda BiH.

Na sjednici je Vijeće još usvojilo/odbacilo/razmatralo u nacrtu:

Odluku o izmjeni Odluke o utemeljenju Klubova konstitutivnih naroda Gradskog vijeća Grada Mostara
Vijećnicu Adisu Vučinu koja je dala ostavku, u ovom Klubu kao člana sada mijenja Goran Adžić ( Narodna stranka Radom za boljitak)

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utemeljenje radnih tijela Gradskog vijeća Grada Mostara
Vijećnicu Adisu Vučinu koja je dala ostavku u Odboru za infrastrukturu i promet i
u Povjerenstvu za odnose sa vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama, kao člana
sada mijenja Goran Adžić

Izvješće o radu Javnog pravobraniteljstva Grada Mostara za 2007.

Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Mostara za 2007.
Kako bi se ubrzalo rješavanje upravnih postupaka naložena je izrada alternativnog programa po odjelima gradske administracije

Izvješće o utrošku proračunskih sredstava Grada Mostara za period 01.01.-31.12. 2007.
Ukupan prihod u fiskalnoj 2007. ostvaren je u iznosu od 57.430.370,00 KM što iznosi 5 % manje u odnosu na rebalans Proračuna. Ukupni rashodi za fiskalnu 2007. ostvareni su u iznosu od 43.890.280,00 KM što izraženo u procentu iznosi 27% manje u odnosu na rebalans. Ukupni izdaci zajedno sa prenesenim sredstvima koja su utrošena u iznosu od 4.249.332,00 KM za fiskalnu 2007. iznose 48.462.072,00 KM ili 26% manje u odnosu na usvojeni rebalans.

Informacija o prihodima i izdacima po osnovi naknada za građevinsko zemljište /kapitalni prihodi i izdaci/

U 00 KM

R.
br.
GRADSKO
PODRUČJE
POČETNO STANJE
1.1.2007.
OSTVARE-NI
PRIHODI
PRIMLJENI
GRANTOVI

KAMATA
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA

UKUPNO UTROŠENA
SREDSTVA
RASPOLOŽIVA SREDSTVA
1.1.2008.
GODINE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. (3+4+5+6) 8. 9. (7-8)
1. JUG 169.945 221.538 299.682 558 691.723 605.472 86.251
2. JUGOISTOK 93.029 279.777 325.545 489 698.840 97.735 601.105
3. JUGOZAPAD 771.621 2.112.937 35.000 3.203 2.922.761 730.225 2.192.536
4. SJEVER 192.695 464.012 95.000 648 752.355 249.805 502.550
5. STARI GRAD 141.517 328.052 100.127 527 570.223 178.857 391.366
6. ZAPAD 1.013.889 2.917.610 - 4.677 3.936.176 1.097.489 2.838.687
7. GRAD 1.372.920 1.623.679 1.256.662 4.672 4.257.933 2.159.463 2.098.470
U K U P N O 3.755.616 7.947.605 2.112.016 14.774 13.830.011 5.119.046 8.710.965

Stanje sredstava na dan 01.01.2008.: 2.098.470,08 KM
Stvorene obveze:
Projekt "Parter Korzo". Ugovorena vrijednost 78.622,07 KM. Do sada plaćeno 19.465,12 KM (donatorska sredstva) i 50.855,69 KM (sredstva Grada). Ostaje za plaćanje 8.301,26 KM.
Sklopljen je ugovor sa PZ "Hercegovina" za izradu glavnog projekta regulacije rijeke Radobolje na području istorijske jezgre Mostara, u vrijednosti 11.115,00 KM. ( Do sada plaćeno 10.003,50 KM).
Pokrenut postupak javne nabavke "regulacija rijeke Radobolje na području istorijske jezgre Mostara". Proc. vrijednost 300.000,00 KM. Financiranje: kapitalni izdaci Grad i stavka D 3.2. Plana i programa radova za zaštitu od štetnog djelovanja voda J.P. za "Vodno područje za slivove Jadranskog mora".

Odluku o raspodjeli viška proračunskih sredstava za 2007.

Rekapitulacija suficita viška prihoda za tekuću godinu
1. Naknade za prometnice 789.084,00
2. Gradska područja 7.077.525,00
3. Tekući grantovi 1.164.537,67
4. Kapitalni grantovi 4.800.000,00

UKUPNO 13.831.146,67

Izvješće o radu Službe unutarnjeg nadzora Grada Mostara za 2007

Nacrt Pravilnika o radu Službe unutarnjeg nadzora Grada Mostara
Služba unutarnjeg nadzora Grada Mostara je neovisna i objektivna funkcija procjene nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračunskih korisnika, te nad zakonitošću i svrsishodnošću uporabe proračunskih sredstava, a u cilju pravilne, ekonomične, namjenske i efikasne uporabe resursa.

Zaključak o izdvajanju sredstava iz Proračuna Grada Mostara za 2008. Zavodu za prostorno uređenje Grada Mostara
Zadužuje se gradonačelnik Grada Mostara da iz pozicije Proračuna Grada Mostara za 2008. - «Tekuće rezerve», izdvoji sredstva Zavodu za prostorno uređenje Grada Mostara u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM (slovima: četrdesettisuća konvertibilnih maraka), za nabavku stalnih sredstava-namještaja i računara neophodnih za funkcioniranje novoosnovane institucije.

Odluku o izmjenama Odluke o građevnom zemljištu
Naknada za 1 m2 građevnog zemljišta koje se preuzima od ranijeg vlasnika određuje se u novcu prema tržišnoj cijeni tog zemljišta." Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju prosječne ugovorene cijene 1m2 stambenog prostora i visini naknade za preuzeto gradsko građevinsko zemljište ("Službeni glasnik Grada Mostara", broj 7/07). Metodologija izračunavanja cijene ce se dovšiti do 30.04.

Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine i visini rente
Utvrđuje se da prosječna konačna građevinska cijena 1 m2 korisne stambene površine izgrađene na području Grada Mostara u 2007. godini iznosi 1.030,00 KM.
Prosječna konačna građevinska cijena iz članka 1. ove Odluke, služi kao osnovica za utvrđivanje visine naknade iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture koje mogu nastati prilikom korištenja toga zemljišta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnina - renta (u daljnjem tekstu: renta).
Visina rente, po zonama, po 1 m2 korisne površine građevine, koja se gradi na gradskom građevinskom zemljištu, određuje se prema pripadnosti građevine zoni građevinskog zemljišta (granice zona utvrđene su Odlukom o građevinskom zemljištu), i iznosi, i to:
za prvu zonu 6 % ... 61,80 KM; za drugu zonu 5 % ... 51,50 KM; za treću zonu 4 % ... 41,20; KM; za četvrtu zonu 3 %... 30,90 KM; za petu zonu 2 %... 20,60 KM; za šestu zonu 1 %... 10,30 KM

Odluku o subvencioniranju građana
Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi, način ostvarivanja i korisnici prava na subvencioniranje troškova prevoza u javnom gradskom linijskom prometu, troškova prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada i utroška vode.

14-16 Imovinsko-pravne odluke

Vijećnićka pitanja:

A. Hasić: Plaća za uposlenika JP Sigurnost

Z. Udovičić: Građani iz Bogodola traže da se osnuje zaseok Čabulja

S. Žuškić: Koliko sredstava će biti uplaćno na ime reklama na skeli Gimnazije i njihova namjena

R. Jusufović Instaliranje semafora na raskrsnici

A. Špago: Područni ured Jugoistok nema kopir aparata

M. Ćorić: Zaključak kluba SDA - Sredstva za uklanjanje zaražane stoke na gradskom području Sjever

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba