Izvještaj sa trinaeste sjednice Gradskog vijeća Grada Mostara Ispis E-mail
24.11.2005.
Image13. redovna sjednica Gradskog vijeća Mostara, 23.11.2005., prisutno 33 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, direktori javnih preduzeća Udruženje "Izvor", Radio-amateri, predstavnici OSCE-a, OHR-a, EU posmatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Nezavisne novine, Večernje novine, Nova Sloboda

 

 

 

 

Gradsko vijeće Mostara na 13. sjednici odobrilo formiranje Agencije Stari grad

 

U skladu sa Konvencijom o svjetskoj baštini i Operativnim smjernicama za oživotvorenje Konvencije svjetske baštine iz februara 2005. godine, Agencija Stari grad će vršiti stručne i druge poslova u oblasti pravilnog očuvanja svjetske baštine u zoni Starog mosta u Mostaru. Agencija treba u potpunosti oživotvoriti propisane mjere nedavno usvojene upravnim planom UNESCO-a i primjeniti ih u širem okruženju starog dijela grada kod naučnog i arheološkog istraživanja, restauracije, nove upotrebe i stalnog nadzora.

 

Na 13 sjednici GV Mostara je još usvojilo/odbacilo:

 

Izvještaj o stanju vodosnabdjevanja oborinske i fekalne kanalizacije u Mostaru.

 

Zaključak da će zbog velikih gubitaka na vodovodnoj mreži, Gradsko vijeće u budućnosti posvetiti pažnju na: sankcioniranju nelegalnih priključaka, analizu naplate i realizacij kanalizacijskog sistema

 

Informaciju o problematici grijanja u Gradu sa posebnim osvrtom na stečaj nad J.P. TOPLANE Mostar.

 

Zaključak da se osnuje radna grupa Gradske uprave za izradu prijedloga toplifikacije grada i daljnjeg postupka kod dovršetka stečajnog postupka J.P. TOPLANE Mostar

 

Šestomjesečni izvještaj o finansijskom poslovanju sljedećih preduzeća: Međunarodna zračna luka - Aerodrom d.o.o.Mostar. Zavod za urbanizam Grada Mostara J.P. Mostar Urbing d.o.o. Mostar. Mostar BUS d.o.o. Mostar. Tržnice - Pijace d.o.o. Mostar. Komos d.d. Mostar. Dom J.S.P. Mostar. Vodovod d.o.o. Mostar

 

Zaključak da uz naredne izvještaje javnih preduzeća budu i izvještaji njihovih nadzornih odbora i nadležnog tijela Gradske uprave za svako preduzeće. Također, nadležno tijelo Gradske uprave treba donijeti pismeno upputstvo o načinu izrade izvještaja i obavezama članova nadzornih odbora javnih preduzeća.

 

Zaključak da Odbori za ekonomiju, finansije i infrastrukturu Gradskog vijeća trebaju intenzivnije raditi na problematici javnih preduzeća kod smjernica za prijedlog Budžeta Grada Mostara za 2006.

 

Odbacilo Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Mostara za period od 01.01. do 30.09.2005.godine, uz obavezu dostavljanja informacija o strukturi pojedinih troškova

 

Smjernice i ciljeve fiskalne politike i procjene glavnih vrsta prihoda i izdataka Grada Mostara za fiskalnu 2006. godinu.

Cilj je projekcija ukupnog okvira resursa za koje se očekuje da će se ostvariti u 2006. godini i unutar kojih treba pripremiti Budžet Grada Mostara za 2006. godinu. Najznačajniji dio tog okvira resursa čine porezni i neporezni prihodi. Naglašeno je unapređenje sistema efikasnijeg ubiranja javnih prihoda, pružanje kvalitetnije usluge građanima i jasna ekonomska razvojna politika

 

Odbacilo izmjene i dopune Budžeta za 2005.godinu (rebalans).

 

Finansijski Izvještaj Agencije PCU.

 

Odluku o prestanku rada Gradskog zavoda za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog nasljeđa Mostara i brisanja iz sudskog registra.

 

Radi osnivanja Agencije Stari grad koja se osniva kao samostalna gradska upravna organizacija, prestaje potreba za radom ustanove Gradski zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Mostar te ista prestaje postojati i briše se iz sudskog registra poslovnih subjekata.

 

Izvještaj o stanju u Službi civilne zaštite i vatrogastva i rada sa tekućim aktivnostima.

 

Odluku o utvrđivanju cijena prevoza u javnom gradskom linijskom saobraćaju na području Grada Mostara.

 

Cijene pojedinačne karte utvrđuju se po zonama kako slijedi: Zona I...1,30 KM; Zona II ...1,80 KM; Zona III...2,50 KM; Zona IV...3,50 KM

 

Zaključak da će penzioneri sa penzijom do 200,00KM, nosioci socijalne iskaznice i slijepe osobe imati besplatan prevoz na području grada. Također se uvode pogodnosti za mjesečne karte prevoza.

Menadžment Mo-Busa se zadužuje da pripremi tehničku realizaciju ovog zaključka Gradskog vijeća kojim se štite prava finansijski-najugroženijeg dijela stanovništva.

 

Odbacilo Odluku o preimenovanju ulica u Gradu Mostaru.

 

Na zahtijev ureda OHR-a BiH, Gradonačelnik Mostara je predložio izmjene naziva ulica koje najviše vrijeđaju osjećaje Mostaraca: Mile Budaka u ulicu Silvije Strahimir Kranjčević, Vokića i Lorkovića u ulicu Tina Ujevića i Tabornika Zelenike u Zelenikina ulica. Gradsko vijeće Mostara nije osiguralo potrebnu dvotrećinsku većinu za te promjene, uz obrazloženje kako treba pristupiti cjelovitim izmjenama.

 

Istovremeno se zahtijeva izvještaj o radu Komisije Gradskog vijeća za reviziju naziva ulica, trgova, i javnih objekata u Mostaru; formirane prema jednoj od preporuka Odbora za uspostavu povjerenja, kao sastavni dio novog Statuta Grada Mostara.

 

Zaključak o finansiranju kulturnih institucija, kojim se nastavlja njihovo finansiranje

 

Odluku o rashodovanju stalnog sredstva

 

Odluku o rashodovanju stalnog sredstva

 

Odluku o odobravanju prodaje čelične konstrukcije demontiranog " Pješačkog Starog mosta"

 

Diskusije i pitanja vijećnika:

 

Z. Udovičić: Nezadovoljstvo građana radom Gruntovnice, oborinske vode u naselju "Eksperiment"

 

S. Jakupović: Građevinska dokumentacija za objekte iznad magistralnog puta M-17, taloženje fekalija i oborinskih voda u ulicama A. Šantića...

 

Z. Bajgorić: Izdavanje zapečaćenih poslovnih prostora, uslovi korištenja prostora u kojima je smještena gradska admnistracija

 

E. Vinković: Šta se radi na zaštiti gradskog zemljišta, da li postoji popis nelegalnih objekata, izmjena režima saobraćaja na Bulevaru

 

A. Vučina: Zašto Crveni krst i Crveni križ nisu ujedinjeni, rješenje za Armina Karahodžića

 

H. Kapić: Odgovor na pitanje od 16.05.2005., šta se poduzima kod nelegalne gradnje na obalama rijeke Neretve u centru Mostara

 

M. Huseinagić: Prema članu 188 Poslovnika o radu Gradskog vijeća trabam dobiti svu evidenciju ugovora o korištenju prostora kojima je Grad Mostar vlasnik ili suvlasnik

 

Z. Mandelbaum: Ko je dozvolio postavljanje spomenika Marku Maruliću, kako će se dijeliti sredstva za opravku i održavanje liftova u gradu

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba