Izvještaj sa desete sjednice Gradskog vijeća Mostara Ispis E-mail
30.07.2005.
10. redovna sjednica Gradskog vijeća Mostara, 29.07.2005., prisutno 33 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, predstavnici OSCE-a, OHR-a, EU prosmatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar,BHTV1, FTV, Nezavisne novine, Večernje novine

 

Gradsko vijeće Mostara usvojilo Odluku o građevinskom zemljištu, kojom se, između ostalog, na jedinstven način utvrđivaju prosječne konačne cijene m2 korisne stambene površine, visine rente i naknade za preuzeto gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini u Mostaru


Na 10 sjednici GV je još usvojilo:


Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o spajanju ustanova-centara za socijalni rad u jednu ustanovu, Odluku o prestanku rada ustanova Javne ustanove Centar za socijalni rad Mostar, Odluku o davanju saglasnosti na Statut Ustanove "Centar za socijalni rad Grada Mostara" Mostar.
Osniva se nova Ustanova "Centar za socijalni rad Grada Mostara" Mostar.


Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o spajanju ustanova ljekarna-apoteka u jednu ustanovu, Odluku o prestanku rada ustanova Zdravstvene ustanove "Apoteka Stari Grad" Mostar
i Gradska ljekarna Mostar
Osniva nova Ustanova "Gradska ljekarna-apoteka" Mostar


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o spajanju ustanova-centara za stare i iznemogle osobe u jednu ustanovu,
Odluka o prestanku rada ustanova Doma za stara i iznemogla lica Mostar i Centar za društvenu skrb o starim osobama Mostar
Osniva nova Ustanova "Centar za stara i iznemogla lica-osobe" Mostar.


Nacrt Odluke o načinu i kriterijma za stipendiranje studenata
Predloženo je da pravo na dodjelu stipendije imaju redovni studenti pod uslovom: da su državljani Bosne i Hercegovine, da imaju prebivalište na području Grada Mostara, da su u
statusu redovnog studenta i da ne primaju stipendiju od drugog davaoca. Odluka će se još doraditi.


Nacrt Odluke o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata deficitarnih zanimanja
Predloženo je da Gradonačelnik Grada Mostara utvrđuje odlukom, za svaku akademsku godinu i to u pravilu najkasnije do 31.8. tekuće godine, koji fakulteti se smatraju za
deficitarna zanimanja. Gradsko vijeće Grada Mostara, na prijedlog Gradonačelnika,utvrđuje budžetska sredstva za stipendiranje studenata deficitarnih zanimanja za svaku
akademsku godinu. Stipendije se dodjeljuju na osnovu javnog konkursa koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja i web stranici Grada Mostara. Odluku o raspisivanju
javnog konkursa donosi Gradonačelnik najkasnije do 30. 9. tekuće godine. Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom studenti dostavljaju Službi za odgoj,
obrazovanje, mlade i sport Grada Mostara. Listu prioriteta za dodjelu stipendija i Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik. Odluka će se još doraditi


Odluku o davanju saglasnosti na promjenu sjedišta Javne ustanove Dječiji dom Nova adresa - sjedište Javne ustanove Dječiji dom Mostar je na adresi: Maršala Tita b.b. (Južni Logor) Mostar.


Odluku o građevinskom zemljištu
Ovom Odlukom određuje se gradsko građevinsko zemljište i ostalo građevinsko zemljište, uređuje upravljanje i raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem, kao i uslovi i
način dodjele gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja trajnih građevina, postupak i kriteriji za određivanje reda prvenstva na konkursu, zone
građevinskog zemljišta i propisuju osnovi i mjerila za određivanje naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje radi građenja i za određivanje
naknade za troškove uređenja građevinskog zemljišta.


Odluku o utvrđivanju prosječne konačne cijene m2 korisne stambene površine i visine rente
Utvrđuje se da prosječna konačna građevinska cijena m2 korisne stambene površine izgrađene na području Grada Mostara u 2004. godini iznosi 1.030,00 KM Prosječna konačna građevinska cijena iz člana 1. ove odluke, služi kao osnovica za utvrđivanje visine naknade iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture koje mogu nastati prilikom korištenja
toga zemljišta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnina - renta. Visina rente po zonama po m2 korisne površine građevine, koja će se graditi na gradskom građevinskom zemljištu, određuje se prema pripadnosti građevine zoni građevinskog zemljišta (granice zona utvrđene su Odlukom o građevinskog zemljištu), i iznosi, i to: za prvu zonu - 6 % …72,00 KM(61,80 KM), za drugu zonu - 5 % …60,00 KM  (51,50 KM), za treću zonu - 4 % …48,00 KM(41,20 KM), za četvrtu zonu - 3 % …36,00 KM  (30,90 KM),za petu zonu - 2 %…24,00 KM(20,60 KM), za šestu zonu - 1 %…12,00 KM  (10,30 KM)


Odluku o utvrđivanju visine naknade za preuzeto gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini
Utvrđuje se da prosječna ugovorena cijena 1 m2 stambenog prostora izgrađenog na području Grada Mostara u posljednjem tromjesečju 2004. godine iznosi  1.267,00 KM. Prosječna
ugovorena cijena iz člana 1. ove odluke, služi kao osnovica za utvrđivanje visine naknade za 1 m2 gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini, koje se preuzima od ranijeg vlasnika. Visina naknade za 1 m2 gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini, koje se preuzima od ranijeg vlasnika, određuje se prema pripadnosti zemljišta
određenoj zoni građevinskog zemljišta (granice zona utvrđene su Odlukom o građevinskog zemljištu), i iznosi, i to: za prvu zonu - 2,0 %…28,00 KM (25,35 KM), za drugu zonu - 1,8 %…25,20 KM(22,80 KM), za treću zonu - 1,6 %…22,40 KM(20,27 KM), za četvrtu zonu - 1,4 %…9,60 KM  (17,74 KM), za petu zonu - 1,2 %…16,80 KM(15,20 KM), za šestu zonu - 1,0 %..…14,00 KM(12,67 KM)


Odluku o naknadi za privremeno zauzimanje javnih površina
Utvrđuje se način zauzimanja javnih površina, visina naknade, način naplate i dodjela javne površine, mjere obezbjeđenja naplate, nadležnost organa za donošenje prvostepenog
rješenja i kaznene odredbe


Odluku o komunalnim taksama i tarifama
Ovom Odlukom se utvrđuju jedinstvene komunalne takse, nisko tarifne i deficitarne djelatnosti i način plaćanja komunalnih taksi na području Grada Mostara. Takse se plaćaju za: 1. organizovanje žive muzike u ugostiteljskim objektima, 2. držanje sredstava za igru i zabave ( po tarifnom broju 2 ), 3. svaku istaknutu firmu, 4. privremeni boravak u hotelima, motelima, prenoćištima, kampovima i kućnoj radinosti,
5. korištenje prostora za kampove kao što su  šatori, prikolice, automobili i slično.


Nacrt odluke o komunalnoj naknadi
Predloženo je da komunalnu naknadu plaćaju vlasnici ili korisnici: 1. stambenog prostora, 2. poslovnog prostora, 3. garažnog prostora, 4. prostora ili zemljišta koji su funkcionalno
povezani s poslovnim prostorom, odnosno koji su u funkciji obavljanja poslovne djelatnosti (skladišni prostor, stovarišta, ugostiteljske bašte, vlastiti parking prostori i drugi
prostori koji su u funkciji obavljanja poslovne djelatnosti).
Odluka će se još doraditi


Odluku o random vremenu pravnih i fizičkih lica iz oblasti trgovine i ugostiteljstva na području Grada Mostara
Ovom Odlukom utvrđuje se raspored radnog  vremena  u kojem mogu poslovati sve pravne i fizičke osobe koje se bave  trgovinom na veliko i malo i ugostiteljstvom na području Grada
Mostara. Nadležni Odjel Grada Mostara može na zahtjev pravnih i fizičkih osoba  iz oblasti trgovine i ugostiteljstva na području Grada Mostara odrediti drugačiji početak,
trajanje i završetak radnog vremena  u određenim slučajevima, te u vrijeme turističke sezone- ljetno računanje vremena od 1. maja do 30. septembra.


Izvještaj o radu inspekcijskih službi od 01.10.2004.-30.06.2005.
U izvještajnom razdoblju doneseno je ukupno 505 rješenja o poduzetim mjerama i 33 zaključka  o dozvoli izvršenja, te podnesene 32 prekršajne prijave. Uklonjena su četiri
bespravno izgrađena objekta od strane samih investitora na teritoriji grada, a realizirano 25 izvršenja iz ostalih inspekcijskih oblasti. 


Odluku o ustanovljenju prava službenosti
U cilju polaganja glavnog gravitacijskog cjevovoda f 600 mm od izvora Radobolje do rezervoara Biskupova glavica, u dužini od 3.900 m, ovom Odlukom ustanovljuje se stvarna
službenost.


Informacija o radu REDAH-a


Rješenje za Španski trg


Raskid ugovora sa "Kantarevcem"


Informacija o napredovanju projekta sanacije i revitalizacije rudarskog kopa Vihovići Mostar


Povećanje sredstava za preseljenje administracije

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba