Izvještaj sa osme sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
01.07.2005.

Image8. redovna sjednica Gradskog vijeća Mostara, 30.06.2005.,prisutno 35 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, Udruženje "Izvor", direktor JP Komos, predstavnici OSCE-a, OHR-a, EU posmatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Nezavisne novine, Večernje novine.

 

 

 

 

Gradsko vijeće Mostara razmatralo nacrte odluka koje na jednistven način regulišu privremeno zauzimanje javnih površina, komunalne takse i građevinsko zemljšte u Mostaru

 

Konačno usvajanje i primjena ovih odluka, očekuje se do kraja jula, nakon detaljne analize cijena, tarifa i taksi i njihove korekcije; koja će izjednačiti potrebe Budžeta Grada Mostara i nivo životnog standarda stanovništva.

 

Nacrtom Odluke o naknadi za privremeno zauzimanje javnih površina, reguliše se visina naknade za zauzetu javnu površinu, način naplate i mjere za efikasniju naplatu naknada na području Grada Mostara. Visina naknade određuje se rješenjem organa Gradske uprave nadležnog za komunalne poslove, a na osnovu: utvrđene zone, zauzete površine, jedinične cijene i vremena korištenja. Utvrđuju se i jedinstvene komunalne takse, nisko tarifne i deficitarne djelatnosti i način plaćanja komunalnih taksi na području Grada Mostara. Takse se plaćaju za: 1. organizovanje žive muzike u ugostiteljskim objektima. 2. držanje sredstava za igru (bilijar, automati, tombole, kasina i kladionice) 3. istaknutu firmu 4. privremeni boravak u hotelima, motelima, prenoćištima, kampovima i kućnoj radinosti 5. korištenje slobodnih površina za kampove, šatore ili drugu privremenu upotrebu 6. iznajmljivanje nekretnine stranim državljanima
Nacrtom Odluke o građevinskom zemljištu reguliše se gradsko građevinsko zemljište i ostalo građevinsko zemljište, njegovo upravljanje i raspolaganje, kao i uslovi i način dodjele na korištenje radi građenja trajnih građevina, postupak i kriteriji za određivanje reda prvenstva na konkursu, zone građevinskog zemljišta i propisuju osnovi i mjerila za određivanje naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korištenje radi građenja i za određivanje naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta i način i plaćanje naknade
Nacrtom Odluke o utvrđivanju visine naknade za preuzeto gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini predviđa se visina naknade za 1 m2 gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini, koje se preuzima od ranijeg vlasnika, a određuje se prema pripadnosti zemljišta određenoj zoni građevinskog zemljišta (granice zona utvrđene su Odlukom o građevinskog zemljištu), i iznosi, i to: za prvu zonu...28,00 KM; za drugu zonu...25,20 KM; za treću zonu...22,40 KM; za četvrtu zonu...19,60 KM; za petu zonu...16,80 KM; za šestu zonu...14,00 KM

 

Na 8. sjednici Gradsko vijeće Mostara je usvojilo:

 

Odluke o davanju saglasnosti na proširenje djelatnosti, davanju saglasnosti za promjenu naziva i pravila Javne ustanove Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama "LOS ROSALES" Mostar

 

Izvještaj o stanju na deponiji krutnog komunalnog otpada " Uborak"

 

Odluku o kriterijima i postupku za imenovanje upravnih odbora/upravnih vijeća javnih ustanova čiji osnivač je Grad Mostara te njihovim pravima, obavezama i odgovornosti
Postupak i kriteriji utvrđeni ovom odlukom sadrže i osiguravaju zakonitost, otvorenost, transparentnost, kvalitet, nezavisne provjere i zastupljenost pri imenovanju upravnih odbora u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, odnosno izbor kandidata koji posjeduju najbolje profesionalne, stručne i etičke kvalitete i sposobnosti.

 

Odluku o uslovima i kriterijima za ostvarenje prava na jednokratnu novčanu pomoć. Jednokratna novčana pomoć može se odobriti pojedincu ili porodici koji zbog trenutačnih okolnosti nisu u mogućnosti djelimično ili u cjelosti podmiriti minimum životnih potreba i to zbog okolnosti izazvanih: težom bolešću, smrću člana porodice, elementarnih nepogoda, povratka sa liječenja, povratka sa izdržavanja kazne, ukoliko pojedinac i porodica nisu u mogućnosti izmiriti troškove sahrane člana porodice, i drugim situacijama kada je pojedinac i porodica materijalno ugrožena

Odluku o uspostavi Žalbenog vijeća Grada Mostara. Rješenje o imenovanju članova Žalbenog vijeća Grada Mostara zbog nepotpunih prijedloga prolongirano je za narednu sjednicu Vijeća

 

Odluku o izmjeni Odluke o određivanju mjesta na kojima se zaključuju brakovi na području Grada Mostara. U članu 2., stav 1. Odluke o određivanju mjesta na kojima se zaključuju brakovi na području Grada Mostara ( " Službeni glasnik Grada Mostara ", broj: 2/05) umjesto iznosa: " od 1.000,00 do 5.000,00 KM" , sada stoji iznos:" od 250,00 do 5. 000,00 KM".

 

Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Grada Mostara za 2005.g.za "Urbanistički zavod" Mostar i J.P. "Urbing" Mostar. Iz Budžeta Grada Mostara za 2005. god. odobrava se isplata sredstava za "Urbanistički zavod" Mostar i J.P. " Urbing" Mostar u ukupnom iznosu od 145.536,27 KM. Sredstva se odnose na izmirivanje dijela duga za isplatu plaća svih uposlenih u postojećim zavodima, te izmirivanje duga J.P. " Urbing" prema Elektroprivredi HZHB i za nabavku potrošnog materijala za redovan rad Gradskog urbanističkog zavoda

 

Dopunilo članove Komisije za planiranje potreba razvoja zajednice (CDPC-a) sa novim članovima iz "civilnog sektora": Dalida Lizde, Dubravka Andrijanić, Azra Hasanbegović i Mirjana Penava.

 

Zahtijev NK "Zrinjski" za sponzorirsanje učešća u međunarodnim kupovima (pretkolo "Lige šampiona") uz prezentaciju Grada Mostara u Luksemburgu. Zadužen je Sportski savez Grada Mostara za utvrđivanje kriterija nagrađivanja uspjeha sportista Mostara

 

Diskusije, pitanja vijećnika i odgovori

 

S. Jakupović: Kada će se rješiti problemi: razrušenog "Motela Energoinvesta" u blizini zgrade "Bejrut", priključenja ugostiteljskih objekata na vodu stanara u u lici Lepolda Mandića 6, zgrade Razvitka i javnog prolaza na platou Autobuske stanice koji sada služi kao ugostiteljski objekt
Lj. Bešlić: Pokrenućemo incijativu da zgrade nad kojima su vlasnici provredna društva u naredne 2 godine moraju izvršiti rekonstrukciju svojih objekata a ukoliko to ne urade preuzima ih Grad Mostar, pokrenućemo širu inspekcijsku akciju o utvrđivanju stvarnog stanja naročito o gubicima vode u gradu

Z. Mandelbaum: Kada će Grad Mostar raspisati konkurs za izbor upravnika zgrada, i davanje koncesije preduzeću za "kablovsku TV" za cijeli Mostar
Lj. Bešlić: Još nije usvojen Zakon prema kojem možemo postupiti za izbor upravnika javnih zgrada, mislim da kablovska TV nije u nadležnosti Grada već koncesiju daje CRA
I. Vrljić: CRA je jedina nadležna za davanje koncesijskih dozvola preduzeće, Mo-Net ima koncesiju za cijeli grad Mostar

R. Komadina: Zašto se ne poštuje odluka o radnom vremenu gradske administracije o ljetnom i zimskom radnom vremenu
Lj. Bešlić: Radno vrijeme u Gradskoj upravi Mostara ne može biti različito od institucija Federacije BiH

I. Musa: Nisam dobio odgovor sa 3. sjednice od 09.02.2005., zašto se mijenjaju odluke bez znanja Gradskog vijeća, kada će se završiti započeta velika sportska dvorana
Lj. Bešlić: Odgovor koji nedostaje će se podjeliti svim vijećnicima, istražićemo kako se mijenju odluke bez znanja Vijeća, zatražana je dokumentacija o velikoj sportskoj dvorani pripremamo incijativu nakon toga kako bi za godinu dana mogli krenuti u dovršetak dvorane

S. Hasandedić: Krajnje je vrijeme da se uklone vibrirajuće trake sa "Bulevara" koje su bez funkcije
Lj. Bešlić: Raspisaćemo ubrzo konkurs za skidanje traka i postavljanje stacionarnog radara na "Bulevaru"

M. Huseinagić: Nisam dobio odgovor na pitanje o strukturi vlasništva Grada Mostara nad javnim preduzećima kojima je osnivač, tražim sve ugovore koje je Grada Mostara sklopio za korištenje svojih objekata
Lj. Bešlić: Odgovor se priprema, nisu prikupljni svi ugovori o korištenju gradske imovine

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba