Izvještaj sa pete sjednice Gradskog vijeća Mostara Ispis E-mail
17.03.2005.
Image5. redovna sjednica Gradskog vijeća Mostara, 16.03. 2005., prisutno 34 vijećnika , gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, Udruge "Izvor", "Referentna grupa", "Sunčana strana" , predstavnici OSCE-a, OHR-a, EU posmatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Nezavisne novine, Studio 88,Večernji list

 

 

 

 

Gradsko vijeće Mostara usvojilo Odluku o donošenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. u vrijednost od 5.568.817 KM

 

Na petoj sjednici GV Mostar je usvojilo i Program rada za ovu godinu, koji predviđa djelovanje Vijeća na unapređenju vladavine prava, ustavnosti i zakonitosti uspostavljanju socijalne pravde, provođenja reformi u oblasti društveno-ekonomskog, privrednog, obrazovnog, kulturnog života, te poboljšanja standarda za sve građane Grada Mostara.
Mostarsko vijeće je, također, dalo saglasnost za privremeno imenovanje Zdravka Ivkovića, diplomiranog pravnika iz Mostara za glavnog savjetnika Grada.

 

Na 5. sjednici Gradsko vijeće Mostara je usvojilo:

 

- Odluku o stopi poreza na imovinu u Gradu Mostaru, koja utvrđuje visinu stope poreza na imovinu koju godišnje plaćaju fizička lica vlasnici: kuća, stanova, garaža, poslovnih prostorija vozila....
- Nacrt odluke o stopi poreza na prihod od imovine i imovinskih prava u Gradu Mostaru. Utvrđuje se porez od imovine koje fizičko lice ostvaruje izdavanjem u zakup nepokretnih i pokretnih stvari ili od druge imovine i imovinskih prava u visini od 10%.
- Odluku o stopi poreza na promet nepokretnosti. Stopa poreza na promet nepokretnosti iznosi 5% na procijenjenu prometnu vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze.
- Odluku o obavljanju komunalnih djelatnosti u 2005., kojom se određuju uvjeti i način obavljanja, kao i podjela djelatnosti na indvidualne i zajedničke.
- Odluku o osnovanju Štaba civilne zaštite Grada Mostara, kao operativnog, stručnog tijela Grada koje će voditi, usmjeravati i koordinirati akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih, tehnoloških, ekoloških i drugih nesreća i ratnih razaranja.
- Odluku o vršenju ovlasti i obaveza organa Grada Mostara vlasnika nad provrednim društvima po osnovi državnog kapitala.
- Nacrt odluke o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava tekućih grantova nevladinim i neprofitnim organizacijama utvrđenih Budžetom Grada Mostara za 2005.godinu sa ciljem podrške aktivnostima nevladinih i neprofitnih organizacija na lokalnoj razini, koje mogu svojom sposobnošću i specifičnim aktivnostima doprinijeti razvoju pluralističkog demokratskog društva, jačanju lokalne samouprave i učešća građana u vršenju javnih poslova.
Pravo prijave na konkurs, u okviru registrirane djelatnosti odnosno u skladu sa programskim ciljevima imaju: Građani pojedinci, Udruge građana-nevladine organizacije, fondacije i vjerske zajednice, Ustanove čiji utemeljitelj je Grad Mostar i druge ustanove koje svoju djelatnost obavljaju isključivo na području Grada Mostara. Opći kriteriji za dodjelu odnosno korištenje sredstava tekućih grantova nevladinim i neprofitnim organizacijama utvrđenih u Budžetu za 2005.godinu su: da je prijavljeni projekt od značaja za Grada Mostar, odnosno da je namijenjen građanima Mostara, da podnositelj projekta ima prebivalište odnosno sjedište na području grada Mostara i da svoje aktivnosti obavlja na području Grada Mostara, i konačno, da se prijavljeni projekti odnose na neke od slijedećih oblasti: socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita, obrazovanje, kultura, sport, ekologija, izgradnja i razvoj lokalne zajednice.
- Odluku o formiranju Komisije za planiranje potreba razvoja zajednice (CDPC-a). Cilj Komisije je podrška direktnoj uključenosti građana, udruženja, nevladinih organizacija, interesnih grupa i preduzeća u proces planiranja i razvoja zajednice i grada. Za predsjednika je izabran Žarko Markić.
- Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Javne ustanove Dječiji dom "Mostar", gdje je data saglasnost za imenovanje Ćamila Ramića, dipl. pravnika iz Mostara.
- Odluku o imenovanju članova upravnog odbora Zavoda za urbanističko planiranje Grada Mostara, i to: Zdravko Čuljak, Ibrahim Šehić, Tihomir Sesar, Fadila Burić, Antonija Jurišić, Fuad Kajtaz.
- Zaključak o podržavanju inicijative gradonačelnika za pokretanje procesa iznalaženja partnera za finansiranje rehabilitacije zgrade Muzičke škole na Trgu Musala u Mostaru.

 

Pitanja i primjedbe vijećnika:

 

Pitanje H. Kapić: Kakva će biti sudbina stanara u zgradama ulice Braće Brkića 1. i 7., sa aspekta povratka u stanove, može li se desiti da se uređenje trga Rondo realizira bez stručnih službi Gradske uprave i Vijeća, koje nije donijelo određenu odluku, da li Grad putem stručnih službi kontroliše i upravlja mobilijarom

 

Pitanje Z. Mandlbaum: Ko je odobrio mjesto za postavljanje Marulićeve skulpture na Rondou i u ime koga je gradonačelnik bio prisutan ceremoniji njenog postavljanja, kada će se Vijećnicima biti dostavljen dokument o utrošku budžetskih sredstava za prvi kvartal 2005.
Odgovor Lj. Bešlić: Skulptura je postavljena po osnovu zahtijeva "Matice hrvatske" i rješenja Odjela uza urbanizam i građenje, postavljanju skulpture bio sam prisutan u ličnom svojstvu na poziv Matice
Z. Mandlbaum: Podržavam postavaljnje spomenika ali tražim uvid u dokumentaciju koja dokazuje da je sve legalno urađeno

 

Pitanje A. Džubur: Nepoštivanje poslovnika o radu Vijeća gdje se odvija politička aktivnost u kojoj su opozicone stranke isključene,
Navijači FK Velež poručuju da će 6-7 hiljada ljudi izvršiti blokadu svih važnijih saobraćajnica i javnih objekata ako se nastavi proces sportskog aparthejda u Mostaru što pred Vijeće stavlja pitanje gospodarenja sportskim terenima u gradu. Ako želimo da izbjegnemo situacije koje će zakočiti formiranje Mostara kao evropskog grada podržimo na sljedećem zasjedanju o Budžetu Grada Mostara izgradnju stadiona u "Sjevernom logoru". Koje korake trebamo učiniti da dođemo do rješenja, relativno brzo u okviru ove godine
Odgovor Lj. Bešlić: Prelazni Statu Grada tretira urbanističko planiranje na jedinstvenom nivou, podržavam incijativu, realiziraćemo sredstva namjenjana za izgradnju

 

Pitanje I. Musa: Šta se uradilo na asfaltiranju 4,5 km puta za Rašku goru, dokle se stiglo sa procesom ujedinjavanja javnih institucija, zatražiti od Izborne komsije: ko je u sukobu interesa u Gradskom vijeću
Odgovor T. Alilović: Imamo radne sastanke sa mještanima Raške gore, apsolviranje prolema je u toku

 

Pitanje Z. Bajgorić: Kada će Grad odgovoriti Radio-amaterima na molbu o iznalaženju prostora za djelovanje
Odgovor Lj. Bešlić: Sastanak sa Radio-amaterima će biti u ovoj sedmici

 

Pitanje A. Vučina: Šta je sa projektom "Mostar zdrav grad", na koji način službenici Gradske uprave mogu davati informacije javnosti, da li je bivša univerzitetska biblioteka na Lenjinovom šetalištu u razmatranju za gradnju objekta sa mlade (donacija Univerziteta Granada, Španija)
Odgovor Lj. Bešlić: Dok ne usvojimo Budžet službenici ne daju informamcije javnosti zbog mogućih kontradiktornosti, ponudio sam prostor ispod zgrade Mukoša

 

Pitanje A. Šunjić: Do kada će se vršiti uništavanje mina blizu naelja Rodoč na zapadnim padinama brda Hum
Odgovor Lj. Bešlić: Po "Daytonskom sporazumu" mirovne snage imaju pravo na to nastavićemo razgovore sa njima

 

Pitanje M. Huseinagić: Utvrditi vlasničku strukturu svih ustanova kojima je Grad osnivač
Odgovor Lj. Bešlić: Radimo na tome obimnom poslu imamo poteškoća sa Gruntovnicom

 

NAPOMENA-Osim dostupnih odgovora na samoj sjednici Vijeća, ostali odgovori distribuiraju se vijećnicima pismeno

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba