Izvještaj sa 32. sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
14.12.2006.
ImageNa 32. redovnoj sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara, koja je održana 14.12.2006., prisutan je 31 vijećnik, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, OSCE, OHR, EU posmatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Večernji List, Studio 88

 

 

 

 

Gradsko vijeće Mostara usvojilo Rebalans Budžeta Grada Mostara za 2006.

 

Prihodi za 2006. planirani su u iznosu od 44.437.249,00 KM, a nakon usklađivanja prihoda i rashoda iznose 45.680.790,00 KM.

Usvajanjem ovog rebalansa stvoreni su preduvjeti za kreiranje nacrta Budžeta Grada Mostara za 2007.

 

Na 32. sjednici Vijeće je još usvojilo/razmatralo:

Imenovanje novog vijećnika Dražena Buhovca HSP-Đapić-dr. Jurišić..., umjesto Alberta Šunjića

Izvještaj o radu Javnog pravobranilaštva Grada Mostara za 2005.

Poslove iz nadležnosti Pravobranilaštva obavljalo je pet izvršilaca, tj. Pravobranilac i 4 zamjenika. Ukupno je zaprimljeno 1204 predmeta. Broj postupaka koji se vode pred sudom, a nose oznaku P (parnica) je 877. Završeno je 957 predmeta.

Za svaku sudsku presudu, kojom se skidaju sredstva s gradskog Budžeta, Javno pravobranilaštvo Grada će dostaviti izvještaj Internom nadzoru Gradske uprave, koja će imati obavezu pokretanja postupka utvrđivanja odgovornosti za upravni postupak koji je doveo do toga.

 

Izvještaj o radu gradonačelnika za prvo polugodište 2006.

Zatražiće se od Kantonalne upravne inspekcije da napravi uvid u rješavanje predmeta po upravnim postupcima unutar Gradske upave. Gradonačelnik i Kolegij Gradonačelnika će napraviti prijedlog mjera za poboljšanje rada unutar organa Gradske uprave i predložiti ga Gradskom vijeću.

 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2005. dječijih vrtića

 

Izvještaj o radu za školsku 2005/2006 i finansijskom poslovanju za 2005. osnovnih škola

 

Izvještaj o radu za školsku 2005/2006 i finansijskom poslovanju za 2005. srednjih škola

 

Odluka o davanju saglasnosti na Pravila Osnovnih škola u Mostaru: "Antun Branko Šimić",

"Silvije Strahimir Kranjčević","Ivan Gundulić","Druga","Treća","Šesta", "Sedma", "Zalik","Petar Bakula","Bartol Kašić","Bijelo Polje Potoci","Gnojnice","Specijalna","Drežnica", "Omer Maksumić Podveležje","Marin Držić Buna", "Ilija Jakovljević"," Vrapčići"," Blagaj","Četvrta"

 

Odluka o davanju saglasnosti na Pravila srednjih škola u Mostaru: "Medicinska", "Elektrotehnička", "Tekstilna i poljoprivredna",Mašinsko-saobraćajna", Gimnazija „ fra Grga Martić",

Likovnih umjetnosti „Gabrijel Jurkić", Strojarska „Faust Vrančić", Građevinska „Jurj Dalmatinac"

Turistička ugostiteljska","Prometna" Elektrotehnička „Ruđer Bošković", Ekonomska „Jozo Martinović",

"Građevinska", "Ekonomska i ugostiteljsko-turistička","Druga gimnazija", Glazbena „Ivan plemeniti Zajc" , "Muzička I i II stupnja"

 

Nacrt Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora i poslovnih zgrada u vlasništvu Grada Mostara

 

Odluku o prihvaćanju inicijative za prenos vlasništva nad naseljem "Buffer"u Sutini

sa Kancelarije Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) na Grad Mostar

 

Informacija o izvršenim pripremama za početak nastavne godine u Gimnaziji Mostar - IBO program

 

Pregled ključnih događaja i aktivnosti u 2005-2006 koji su prethodili početku nastave na IBO-programu

 

Informacija o stanju i aktivnostima koje se provode u Mostaru u borbi protiv opojnih droga

BiH nema izrađenu državnu strategiju borbe protiv sredstava ovisnosti, pa tako ni Grad Mostar (kao ni druge lokalne zajednice u BIH). Sadašnje stanje po svemu zahtijeva da se taj gorući problem počne ozbiljnije tretirati.

Planirati budžetska sredstva za borbu protiv sredstava ovisnosti. Osigurati sredstva za stručno jačanje Centra za prevenciju. Zadužuje se Gradonačelnik za izradu Strategije borbe protiv sredstava ovisnosti na nivou Grada. Osigurati prostor za detoksikaciju. Staviti lijek Metadon na esencijalnu listu ZZO.

 

Odluku o sigurnosti cestovnog saobraćaja na području Grada Mostara

 

Ovom Odlukom uređuju se mjere sigurnosti, uslovi i pravila za odvijanje saobraćaja na javnim saobraćajnim površinama, zaustavljanje i parkiranje motornih vozila, mjere ograničenja saobraćaja i druga pitanja sigurnosti saobraćaja i njegovog nesmetanog odvijanja na području Grada Mostara.

Osim potrebe usklađivanja gradskih propisa sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni Hercegovini («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», broj 6/06), razlog za donošenje ove Odluke je i potreba jedinstvenog uređivanja pitanja sigurnosti cestovnog saobraćaja na području Grada Mostara

 

Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

U Odluci o komunalnoj naknadi ("Službeni glasnik Grada Mostara", broj: 9/05 i 5/06) član 6. mijenja se i glasi: (1) Vrijednost obračunske jedinice-boda ("B") određuje odlukom Gradsko vijeće Grada Mostara do kraja mjeseca novembra za slijedeću kalendarsku godinu.

(2) Ako Gradsko vijeće ne odredi vrijednost boda u roku iz stava 1. ovog člana za obračun komunalne naknade u slijedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja."

Do kraja prvog kvartala naredne godine izvršiti harmonizaciju Odluke u pogledu odražavanja Odluke na subjekte

 

Usvojilo od 17 do 25 Imovinsko pravne odluke, izuzev 18.

 

Vijećnička pitanja:

 

S. Jakupović: Radnicima Muzeja Hercegovne kasne plaće, namještenici Gradske uprave se žale na kriterije internog konkursa kojima se u nepovoljan položaj stavljaju namještenici ženskog spola

 

Odgovor B. Ćorić: Svim ustanovama su doznačena sredstva razjasniće se problem

 

Odgovor R.Komadina: Postupak internog konkursa je pri kraju i tek sada imamo inicijatvu za promjenu pravila

 

S. Žuškić: Zatražiti deminiranje područja Raštana od Kantonalne uprave civilne zaštite

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba