Izvještaj sa dvadesete sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
11.05.2006.
Image20. redovna sjednica Gradskog vijeća Mostara, 11.05.2006.godine, prisutno je 34 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, udruženje "Izvor", predstavnici OSC-a, OHR-a, EU posmatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Nezavisne Novine, Večernji List, Nova Sloboda

 

 

 

 

 

Gradsko vijeće Mostara usvojilo Odluku o vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade

 

Bod za obračunavanje komunalne naknade u 2006. godini iznosiće 0.065 KM/m2.

Nakon 6 mjeseci napraviće se analiza realizacije.

 

Na 20. sjednici Vijeće je još usvojilo/odbacilo:

 

Odluku o obilježavanju kućnim brojevima zgrada koje nemaju kućni broj i zgrada koje imaju isti kućni broj a nalaze se u istoj ulici u Grada Mostaru

Ovom Odlukom određuje se način obilježavanja kućnim brojevima zgrada koje nemaju kućni broj ili imaju oznaku „bb" i zgrada koje imaju isti kućni broj a nalaze se u istoj ulici.

 

Informaciju Komisije za imenovanje Nadzornih odbora javnih preduzeća

Na ponovljeni Oglas za izbor nadzornih odbora u deset javnih preduzeća prema kojima ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala vrše organi Grada Mostara, ukupno je prijavljeno 126 osoba. Za 5 preduzeća je poništen oglas, te oni trebaju dostaviti izmjenjene akte o osnivanju kako bi se proces dovšio

 

Odluku o vršenju ovlasti i obaveza organa Grada Mostara vlasnika nad privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala

Ovom Odlukom uređuje se način imenovanja, prava, obaveze i odgovornosti predsjednika i članova nadzornog odbora u privrednim društvima prema kojima ovlasti i obaveze vlasnika sa učešćem državnog kapitala vrše organi Grada Mostara, način davanja punomoći, te prava, obaveze i odgovornosti punomoćnika Grada Mostara sa učešćem državnog kapitala u skupštinama privrednih društava, prema kojima ovlasti i obaveze vlasnika sa učešćem državnog kapitala vrše organi Grada Mostara.

 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

 

Odluku o izmjenama Odluke o komunalnim taksama

 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za privremeno zauzimanje javnih površina

Mijenja se stav 1. i 2., tačka 2., član 10., tako da glasi: za privremene objekte i privremeno uzurpirano zemljište za objekte po zauzetoj površini: u I zoni - 20,00 KM mjesečno po m2; u II zoni - 15,00 KM mjesečno po m2

 

Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine i visine rente

Utvrđuje se da prosječna konačna građevinska cijena 1 m2 korisne stambene površine izgrađene na području Grada Mostara u 2005. godini iznosi 1.030,00 KM.

Prosječna konačna građevinska cijena služi kao osnovica za utvrđivanje visine naknade iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture koje mogu nastati prilikom korištenja toga zemljišta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnina - renta Visina rente, po zonama, po 1 m2 korisne površine građevine, koja će se graditi na gradskom građevinskom zemljištu, određuje se prema pripadnosti građevine zoni građevinskog zemljišta (granice zona utvrđene su Odlukom o građevinskog zemljištu), i iznosi, i to: za prvu zonu-6 %...61,80 KM; za drugu zonu-5 %...51,50 KM; za treću zonu-4 %...41,20 KM; za četvrtu zonu-3 %...30,90 KM; za petu zonu-2 %...20,60 KM; za šestu zonu-1 %...10,30 KM

 

Odluku o utvrđivanju prosječne ugovorne cijene 1 m2 stambenog prostora i visini naknade za preuzeto građevinsko zemljište

 

Utvrđuje se da prosječna ugovorena cijena 1 m2 stambenog prostora izgrađenog na području Grada Mostara u posljednjem tromjesečju 2005. godine iznosi 1.267,00 KM.

Prosječna ugovorena cijena služi kao osnovica za utvrđivanje visine naknade za 1 m2 gradskog građevinskog zemljišta, koje se preuzima od ranijeg vlasnika.

Visina naknade za 1 m2 gradskog građevinskog zemljišta, koje se preuzima od ranijeg vlasnika, određuje se prema pripadnosti zemljišta određenoj zoni građevinskog zemljišta (granice zona utvrđene su Odlukom o građevinskog zemljištu), i iznosi, i to: za prvu zonu- 2,0 %...25,35 KM; za drugu zonu-1,8 %...22,80 KM; za treću zonu-1,6 %...20,27 KM; za četvrtu zonu-1,4 %...17,74 KM; za petu zonu-1,2 %...15,20 KM; za šestu zonu-1,0 %...12,67 KM

 

Odluku o pristupanju izradi Elaborata o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama (sa projektom zaštite izvorišta) područja na kojima se nalaze izvorišta voda za piće

Pristupa se izradi (noveliranog) Elaborata o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama (sa projektom zaštite izvorišta) područja na kojima se nalaze izvorišta voda za piće, i to: RADOBOLJA - STUDENAC - SALAKOVAC. Izrada Elaborata podrazumijeva i provođenje odgovarajućih istražnih radova potrebnih za njegovu izradu i izradu projekta zaštite izvorišta, kao i nacrta odluke koju, s tim u vezi, treba donijeti Gradsko vijeće.

Procijenjena vrijednost izrade Elaborata iznosi 230.000,00 KM. Za sufinansiranje izrade Elaborata odobravaju se sredstva Budžeta Grada Mostara u iznosu od 170.000,00 KM.

Elaborat će biti sastavni dio Prostornog plana Grada Mostara.

 

Rješenje o imenovanju Komisije za izradu akata o osnivanju O.Š. Kruševo u sastavu:

 

Vjekoslav Kordić, predsjednik; Drago Vidačak, član; Lana Radić, član.

 

Rješenje o imenovanju Komisije za izradu akata o osnivanju O.Š. Ilići u sastavu:

 

Radmila Komadina, predsjednik; Marija Soldo, član; Lana Radić, član.

 

Rješenje o imenovanju Komisije za izradu akata o osnivanju O.Š. Cim u sastavu:

Ilija Vrljić, predsjednik; Zdravko Vrljić, član; Lana Radić, član.

 

Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina u sastavu:

 

1. Sanja Mihalj, dipl.pravnik, predsjednik (zamjenik predsjednika: Nedžib Ajanić, dipl.pravnik); 2.Omer Širić , dipl.ing.građ., član (zamjenik člana: Branko Gašpar, dipl. ing. građ.); 3.Zvjezdana Radovanović, dipl.pravnik, član (zamjenik člana: Sanja Voloder, dipl.pravnik) 4. Karmela Božić, geodeta, član (zamjenik člana: Mirsad Brekalo, geodeta); 5. Jasna Velagić, dipl.ekonomist, član (zamjenik člana: Anita Leko, dipl.ekonomist)

Zadatak Komisije je da vrši procjenu prometne vrijednosti nekretnine. Pod prometnom vrijednosti nekretnine podrazumjeva se cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obaveze. Komisija se imenuje na period od četiri godine, a mandat se može produžiti za još jedno razdoblje.

 

Odbacilo Odluku o utvrđivanju naknade za rad u Žalbenom vijeću Grada Mostara

 

Naknada se određuje mjesečno u paušalnom iznosu, a iznos se može uvećati, ovisno o broju riješenih predmeta u jednom mjesecu, po Odluci gradonačelnika do 20 % iznosa .

Obračun naknade iz predhodnog stavka utvrđuje za svaki mjesec sekretar Žalbenog vijeća, rješenjem koje uz priloženi mjesečni izvještaj o radu Žalbenog vijeća dostavlja Odjelu za finansije radi isplate naknade iz sredstava gradskog Budžeta utvrđenih za ovu namjenu:

Za predsjednika Žalbenog vijeća...350,00 KM; za člana i zamjenika člana Žalbenog vijeća kad učestvuje u radu, s tim što je ukupna naknada jednaka naknadi jednog člana vijećakoji je sve vrijeme učestvovao u radu vijeća...300,00 KM; za sekretara Žalbenog vijeća ...300,00 KM

Zatražiće se autentično tumačenje od OHR-a o usvajanju dvotrećinskom ili natpolovičnom većinom Informacije o radu Komisije za reviziju naziva ulica, trgova i javnih objekata u Gradu Mostaru

U sklopu procesa reforme javnog sektora Mostara i ujedinjenja grada, Gradsko vijeće Grada Mostara je na svojoj 3. sjednici održanoj 9. februara 2005. godine formiralo Komisiju za reviziju naziva ulica, trgova i javnih objekata u Gradu Mostaru, u skladu sa preporukama „Obora za uspostavu povjerenja", kao sastavnog djela Statuta Grada Mostara .

Povjerenstvo je u periodu od kraja marta 2005.godine do februara 2006.godine održala osam radnih sastanaka.

 

Pitanja vijećnika:

 

A. Šunjić: U ime radnika Urbinga - zašto se nisu ispoštovali rokovi za uspostavu Zavoda za urbanizam i zašto se ništa nije uradilo po zahtjevu Urbniga i JP Dom na odluci o održavanju zgrada

 

M. Husienagić: Tražim finansijsku karticu o korištenju Stadiona pod Bijelim brijegom, tražim od gradonačelnik da u skladu sa Statutom na naredenu sjednicu stavi tačku na dnevni red - imenovanje glavnog savjetnika Grada

 

Z. Udovičić: Zašto se ne provode odredbe Odluke o komunalnom redu prema kojoj se sistematska deratizacije obavlja jednom godišnje

 

Z. Mandelbaum: Nisam dobio odgovor na pitanje o izgradnji robne kuće Merkator, zašto gradonačelnik nije da nalog komunalnim poduzećima da povodom 9. maja očiste Partizansko groblje, kada će biti postavljena postavka slika Ksenije Neimarović

 

A.Hasić: Da li se park Musala može koristiti kao javna površina, zašto se gradonačelnik nije pojavio 9. maja na Partizanskom groblju

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba