Izvještaj sa 53. sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
28.12.2007.

ImageRazmatran plan izrade Prostornog plana Grada Mostara za period
2008-2018
Na 53. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara, koja je održana 28.12.2007. prisustvovalo je 34 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, OHR, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, Večernji list, Oslobođenje, Studio 88, Radio X

 

 

 

Razmatran plan izrade Prostornog plana Grada Mostara za period
2008-2018

 

Područje Prostornog plana Grada Mostara ima površinu od 1164 km2. Na narednoj sjednici Vijeća pristupit će se donošenju konačne Odluke.

Vijeće je još usvojilo/odbacilo/razmatralo u nacrtu:

Odluku o prodaji nekretnina
Utvrđuje se da Grad Mostar ima pravni interes da izvrši prodaju nekretnina, u naravi dviju poslovnih zgrada i to: Poslovna zgrada sa zemljištem koje služi redovnoj upotrebi zgrade u ul. Kneza Domagoja br. 18, izgrađena na građevinskom zemljištu označenom kao k.č. 1324/32 (nova k.č. 1763), k.o. Mostar II, upisana u zk. ul. broj: 655, k.o. Mostar, državno vlasništvo sa uknjiženim pravom vlasništva na zgradi u korist Grada Mostara sa 1/1 dijela;
Poslovna zgrada sa zemljištem koje služi redovitoj upotrebi zgrade u ul. Rade Bitange br.13, izgrađena na građevinskom zemljištu označenom kao k.č. 46/103 (nova 5658), upisana u zk. ul. broj: 2737, k.o. Mostar, državno vlasništvo sa uknjiženim pravom vlasništva na zgradi u korist Grada Mostara sa 1/1 dijela

Odluka o ustupanju osnivačkih prava ustanove Narodno pozorište u Mostaru
Grad Mostar svoja osnivačka prava u ustanovi Narodno pozorište u Mostaru (Županijski/kantonalni sud Mostar, Tt-701/04 od 21.09.2004., matični registarski broj: 2-197) ustupa bez naknade Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Nepokretna imovina koju koristi Narodno pozorište u Mostaru u cijelosti ostaje u vlasništvu Grada Mostara. Uslovi i način korištenja navedenoga u stavu 1. ovoga člana reguliraće se posebnim ugovorom.
Sredstva namjenjena za Pozorište neće se trošiti sve dok ne dođe do preuzimanja osnivačkih prava

Prijedlog Budžeta Grada Mostara za 2008.godinu
Budžet Grada Mostara za 2008. iznosi 56.358.000,00 KM.
Budžet je postavljen na naslovnoj internet stranici Gradskog vijeća Mostara (www.cob.net.ba/gvmostar ili www.cob.net.ba/gvmostar/index_hr.html) - pokretna vijest u vrhu stranice

Odluka o izvršenju Budžeta Grada Mostara za 2008.
Ovom Odlukom se uređuje način izvršavanja Budžeta Grada Mostara za 2008. upravljanje prihodima i izdacima Budžeta, te prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Odluka o utrošku novčanih sredstava sa računa gradskog područja - Grad
Odobrava se utrošak novčanih sredstava sa pozicije Gradsko područje- Grad Mostar u iznosu od 1.361.000,00 KM (jedanmiliontristotinešesdestijednuhiljadu/00 KM), koja su ostvarena kao renta od uplate za izgradnju Kulturno sportsko rekreacijskog centa - Sportska dvorana Grada Mostara: Osnovna škola Zalik...150.000,00 KM; Osnovna škola Gnojnice(izgradnja projekta)...16.000,00 KM; Prometnica Balinovac...100.000,00 KM; Projektovanje vodovoda Gornji Vrapčići- Buđevac...30.000,00 KM; Zaštita izvorišta rijeke Bune (Blagaj)...30.000,00 KM; Uređenja partera (Rudnik)...50.000,00 KM; Mazoljice- vodovod...130.000,00 KM; III osnovna škola (Rondo)...150.000,00 KM; Izrada elabalorata i ekspropijacija za nove garaže u Starom gradu...100.000,00 KM; Narodno pozorište- sanacija...50.000,00 KM; Vodovod Vranjevići...50.000,00 KM; Sredstva za rekonstrukciju Srpske Saborne crkve...100.000,00 KM; Izrada projekta prometnice i ekspropijacija Avenija- Novi most...100.000,00 KM; Vodovod Južni dio grada (Ortiješ, Žito, Buna, Kruševo)...170.000,00 KM; Muzička škola Musala...150.000,00 KM.
Novčana sredstva iz ove Odluke će biti operativna nakon uplaćivanja rente za Izgradnju kulturno-sportskog rekreacionog centra - Sportska dvorana

Nacrt Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Grada Mostara za period 2008-2018
Područje obuhvata Prostornog plana Grada Mostara ima površinu od 1164 km2.
Grafički prilog sa ucrtanim granicama područja Grada Mostara u razmjeri 1 : 200 000
sastavni je dio ove odluke.

Rješenje o imenovanju Komisije za usaglašavanje teksta Pravilnika o radu Službe unutrašnjeg nadzora
U Komisiju za usaglašavanje prijedloga teksta Pravilnika o radu Službe unutrašnjeg nadzora imenuje se: Ivan Miletić mr.ekonomskih nauka (spoljni saradnik); Vahida Humo, dipl.ekonomista (spoljni saradnik); Radmila Komadina, dipl. Pravnik; Esad Elezović, dipl.-politolog, Nevenka Sušac, dipl.ekonomista; Ankica Bilić za tehničkog sekretara.
Zadatak Komisije je da izvrši usaglašavanje teksta Pravilnika o radu Službe unutrašnjeg nadzora i isti predloži Gradskom vijeću Grada Mostara na razmatranje i usvajanje.

 

 
Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba