Izjveštaj sa 51. sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
08.11.2007.

ImageNa 51. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara, koja je održana 08.11.2007. prisustvovalo je 32 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, OHR, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, Večernji list, Oslobođenje, Studio 88, Radio X .

 

 

 

 

Gradsko vijeće i Gradska uprava Mostara će u saradnji sa Ombudsmenom za ljudska prava rješavati slučajeve koji su u njihovoj nadležnosti

Usvajajući Izvještaj o stanju ljudskih prava u Gradu Mostaru za period oktobar 2005.- oktobar 2007. zamjenika Ombudsmena FBiH u Mostaru za ljudska prava, konstatovano je, kako je samo jedan dio iznesenih problema u nadležnosti Gradske uprave i Vijeća, i stoga se traži konkretno rješavanje o ljudskim pravima koja su u nadležnosti Grada, uz intenziviranje saradnje sa uredom Umbudsmena.
U odnosu na 2005., Izvještaj je mnogo umjereniji i u njemu se traži angažman javnih vlasti na uspostavi: "Mostara kao grada vrijednosti".

Za daljnje poboljšanje stanja ljudskih prava potrebno je uspostaviti i saradnju sa drugim tijelima vlasti. U sljedećim, redovnim izvještajima odjela Gradske uprave o radu, biće označen i poseban dio o ljudskim pravima.

Na sjednici je Vijeće još usvojilo/odbacilo/razmatralo u nacrtu:

Izvještaj o stanju ljudskih prava u Gradu Mostaru za period oktobar 2005.-oktobar 2007.
U izvještaju zamjenika ombudsmena FBiH u Mostaru za ljudska prava, traži se angažman javnih vlasti na uspostavi: "Mostara kao grada vrijednosti". Izvještaj je mnogo umjereniji nego prošli od 2005. Samo jedan dio iznesenih problema je u nadležnosti Gradske uprave i Vijeća i stoga se traži konkretno rješavanje o ljudskim pravima koja su u nadležnosti Grada, uz intenziviranje saradnje sa uredom Ombudsmena. Za daljnje poboljšanje stanja ljudskih prava potrebno je uspostaviti i saradnju sa drugim tijelima vlasti. U sljedećim, redovnim izvještajima odjela Gradske uprave o radu, mora se predvijeti poseban dio o ljudskim pravima.

Odluku o uslovima i načinu davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

Neizgrađeno građevinsko zemljište može se dati u zakup na određeno vrijeme na temelju zaključka posebne Komisije kojeg imenuje gradonačelnik Grada, uz prethodno pribavljeno stručno mišljenje Odjela za urbanizam i građenje. Početna cijena 1 m2 građevnog zemljšta koje se daje u zakup iznosi 1% od cijene naknade za pogodnosti - renta, utvrđene za odnosnu zonu građevnog zemljišta ( 0,103 KM - za VI zonu do 0,618 KM za I zonu). Naknada za zemljište koje se dodjeljuje u zakup za postavljanje GSM uređaja i antenskih stupova određuje se u iznosu od 500,00 KM mjesečno za jedno lokacijsko mjesto do 150 m2 površine. Ukoliko površina zemljišta dodijeljenog u zakup prelazi 150 m2, naknada za razliku površine se određuje u iznosu od 4,00 KM/1m2 za svaki mjesec zakupa. Ako se zemljište izdaje u zakup za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, zakupnina se umanjuje za 50 % od cijene u odnosu na pripadajuću zonu zemljišta

Odluku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na korištenje usluga Pučke/Javne kuhinje

Pravo na korištenje usluga Pučke/Javne kuhinje mogu ostvariti osobe koje imaju prebivalište na području Grada Mostara i koja pripadaju jednoj od sljedećih kategorija: - stare osobe (muškarci stariji od 65 godina i žene starije od 60 godina), koja žive sama i bez podrške porpdice, s ukupnim mjesečnim primanjima po članu porodičnog domaćinstva manjim od 15% prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, - fizički i psihički hendikepirane osobe nesposobne za rad, odnosno porodična domaćinstva koja imaju takve osobe, a ukupan prihod tog domaćinstva je manji od 15% prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, - samohrani roditelji s jednim ili više djece do 15 godina starosti s ukupnim prihodima po članu porodičnog domaćinstva manjim od 15% prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, - djeca bez roditeljskog staranja do navršene 23. godine života, koja su u skladu sa Zakonom izgubila pravo na smještaj u drugu porodicu ili ustanovu socijalne brige, - i druge porodice u teškoj materijalnoj situaciji s ukupnim prihodima po članu porodic e manjim od 10% prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini. Osobe koja se zateknu na području Grada Mostara, a nemaju prebivalište u Gradu Mostaru (skitnja i slično), imaju pravo na korištenje usluga Pučke/Javne kuhinje u trajanju do 7 dana.

Odluku o utvrđivanju fakulteta koji se smatraju fakultetima za deficitarna zanimanja

Muzička akademija, Likovna akademija - odsjek kiparstvo, grafika, grafički dizajn, Akademija scenskih/dramskih umjetnosti, Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet, Farmaceutski fakultet, Veterinarski fakultet, Prehrambeno - tehnološki fakultet, Poljoprivredno - prehrambeni fakultet, odsjek prehrambene tehnologije, Šumarski fakultet, odsjek drvnotehnološki, Arhitektonski fakultet, Geodetski fakultet, Građevinski fakultet - odsjek geodezija, Grafički fakultet, Prirodno matematički fakultet - odsjek matematika, fizika, metereologija, Elektrotehnički fakultet - odsjek informatika, Prometni fakultet, Filozofski fakultet - odsjek latinski jezik, orijentalna filologija, bibliotekarstvo.

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Visina komunalne naknade zavisi od veličine izgrađene korisne površine građevine, odnosno od veličine zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti izražene u m2, namjene i zone u kojoj se predmetna nekretnina nalazi , što se utvrđuje putem ovlaštene komisije uviđajem na licu mjesta ili na osnovu dokumentacije iz stavka 2. prethodnog članka'

Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade u 2008.

7. Imovinsko-pravne odluke

Vijećnička pitanja:

H. Kapić: Ažurirati odgovore na vijećnička pitanja

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba