Izvještaj sa 46. sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
20.07.2007.

ImageGradski vijećnici žele što prije Nacrt Budžeta za 2008. na svojim klupma

Na 46. redovnoj sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara, koja je održana 02.01.2007. prisustvovao je 31 vijećnik, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, OSCE, OHR, EU posmatračka misija, novinari: FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar .

 

 

 

Gradski vijećnici žele što prije Nacrt Budžeta za 2008. na svojim klupma

Razmatrajući na 46. sjednici Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava Grada Mostara za period 01.01.-30.06.2007. i Dokument okvirnog Budžeta Grada Mostara za period 2008.-2010.; mostarski vijećnici su zatražili hitno dostavljanje Nacrta Budžeta za 2008., kako bi na vrijeme pristupili donošenju ovog važnog dokumenta.

Na sjednici Vijeće je još usvojilo/odbacilo/razmatralo u nacrtu:

Odluka o potvrđivanju imenovanja Javnog pravobranioca Grada Mostara
Potvrđuje se imenovanje Medihe Boškailo za Javnog pravobranioca Grada Mostara.

Odluka o prestanku mandata izabranog vijećnika Gradskog vijeća Grada Mostara Zdenke Bajgorić
Zdenki Bajgorić, prestaje mandat 31.08.2007., zbog podnesene ostavke.

Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava Grada Mostara za period 01.01.-30.06.2007.
Ukupni tekući izdaci u Budžetu Grada Mostara planirani su u iznosu od 46.241.000,00 KM, dok je u prvom polugodištu utrošeno 20.348.783,00 KM ili 44% od plana. Ukupno prenesena sredstva - višak prihoda iz 2006. godine, utrošena su u iznosu od 2.518.704,00 KM ili 54% od plana. Prenesena sredstva - Hotel «Neretva» utrošena su u iznosu od 248.481,00 KM ili 77% od plana. Tako ukupni rashodi za period od 01.01.-30.06.2007. godine iznose 23.115.968,00 KM ili 45% od plana.
Osnovaće se Komisija koje će zajedno sa javnim pravobranilaštvom Grada pokrenuti pitanje naplate na osnovu korištenja opreme i sredstava firme «Interinvest». Utvrdiće se odgovornost organa i pojedinaca za skidanje sredstava sa računa Grada Mostara na osnovu sudskih presuda. Očekuje se hitno dostavljanje Nacrta Budžeta za 2008, kako bi bio usvojen u decembru 2007.
U sklopu ove tačke usvojena je i Informacija o prihodima i izdacima po osnovu naknada za građevinsko zemljište (kapitalni prihodi i izdaci)

Dokument okvirnog Budžeta Grada Mostara za period 2008.-2010.
Zahtjevi budžetskih korisnika i prioriteti koji prevazilaze nivo raspoloživih resursa, obavezuju Grad Mostar da donese Odluku o prioritetnoj politici. Idealno, ti prioriteti bi trebali biti usklađeni sa srednjoročnim i dugoročnim društvenim i ekonomskim političkim ciljevima kantona/županije i Federacije.
Početni budžetski plafoni za 2008. su namijenjeni za obezbjeđivanje realnog okvira unutar koga gradski odjeli i budžetski korisnici mogu razviti detaljne zahtjeve. Nadležna Služba je u maju mjesecu dostavila svim nadležnim odjelima i budžetskim korisnicima (preko nadležnih odjela), obrasce u kojima su date smjernice za pripremu njihovih zahtjeva.
Srednjoročni planovi potrošnje u Dokumentu okvirnoga budžeta koji su dostavljeni od Službe za finansije i budžet sastoje se od dvije tabele:
Ukupna procjena prihoda budžetskih korisnika i Planovi potrošnje prema funkcionalnom sektoru.
Javne usluge i infrastruktura u Federaciji se primarno finansiraju od strane kantona i gradskih (općinskih) vlasti. U osnovne programe i usluge Grada Mostara spadaju: obrazovanje, kultura, sport, socijalna i zdravstvena zaštita, te komunala. Uprkos međuovisnosti u Federaciji, priprema kantonalnih i općinskih budžeta predstavlja izazov u osiguravanju koordinacije programa potrošnje sa okvirom i ciljevima prioriteta politika države i entiteta.
Korisnici budžeta trebaju učestvovati u prikupljanju i raspodjeli novčanih sredstava iz Budžeta za 2008., kao i za naredne godine, u skladu sa ciljevima ekonomske i društvene politike. Od nadležnih odjela, institucija i organizacija se traži da utvrde prijedloge prioritetne potrošnje. Postojeći resorni Odjeli i budžetski korisnici, su pozvani da predaju nadležnoj Službi Gradske uprave tabelarni pregled prioriteta budžetskih potreba. Cilj ovih podataka je da se nadležnim odjelima i budžetskim korisnicima da mogućnost određivanja ključnih prioriteta (privredne programe, aktivnosti), kao i uštede budžeta za programe nižeg prioriteta ili za one koje ne daju dobre rezultate, te za usluge i aktivnosti, kako bi se resursi preusmjerili na inicijative višeg prioriteta. Dokument okvirnog Budžeta Grada Mostara je baziran na prioritetima raspodjele javnih resursa kojima treba ograničiti veoma visoke nivoe javne potrošnje, te bi moguće uštede bile raspoložive za veće privredne aktivnosti. Preporuke o budžetskim plafonima su zato većinom zasnovane na ograničenom rastu raspoloživih prihoda (koji odražava povećan udio države u prihodima).
Također je potrebno uzeti u obzir prioritete budžetskih korisnika i opcije ušteda. Zbog nepostojanja trezorskog načina poslovanja, na nivou Grada Mostara ne postoji način prikaza analize po funkcionalnim klasifikacijama. Sadržajniji i kvalitetniji obim podataka, Grad Mostar će biti u mogućnosti prezentovati
nakon uvođenja trezorskog poslovanja, a naročito izgradnjom kvalitetnijeg informacionog sistema.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o subvencioniranju obaveze plaćanja naknada po osnovu građevinskog zemljišta
U Odluci o subvencioniranju obaveze plaćanja naknade po osnovu građevinskog zemljišta („Službeni glasnik Grada Mostara", broj: 7/07) u članu 3. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:„Naknada za pogodnost i naknada za uređenje građevinskog zemljišta odnosi se na dogradnju nadziđivanjem, preuređivanjem krovišta i potkrovlja, pretvaranjem zajedničkih prostorija, te rekonstrukciju kojom se povećava dotadašnja površina stambene jedinice do 100 m2 metra građevinske površine". U članu 4., stav 2. na kraju iza riječi „zaštite" briše se tačka i dodaje: „nakon izdavanja odobrenja za građenje ili legalizacije Službe za građevinske propise".

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o radnom vremenu pravnih i fizičkih lica iz oblasti trgovine i ugostiteljstva na području Grada Mostara
U Odluci o radnom vremenu pravnih i fizičkih osoba iz oblasti trgovine i ugostiteljstva na području Grada Mostara ("Službeni glasnik Grada Mostara", broj: 7/2005) u članu 8. u stavu (1) iza tačke d.) dodaje se nova tačka e.) koja glasi: ''e) noćni klubovi izvan stambenih zgrada do 04 sata.'' u stavu (2), petom redu, broj '40' zamjenjuje se brojem ''60''. iza stava (3) dodaje se novi stav (4)koji glasi ''(4)Samostalnu građevinsku cjelinu čini ugostiteljski objekat koji se ne nalazi u sklopu kolektivno-stambenih objekata''

Odluka o izmjeni Odluke o dozvoljenom nivou, mjestu i vremenu puštanja muzike na području Grada Mostara
U Odluci o dozvoljenom nivou, mjestu i vremenu puštanja muzike na području Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara ", broj: 17/04) u članu 5. u stavu (1),u trećem redu, broj '22' zamjenjuje se brojem '23' i u četvrtom redu broj '23' zamjenjuje se brojem '24'

Odluka o dopunama Odluke o sanitarno-higijenskim mjerama na području Grada Mostara

Nacrt Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta

Odbacilo Odluku o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Direkcije za izgradnju kulturno-sportskog centra u Mostaru

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Direkcije za izgradnju kulturno-sportskog centra u Mostaru

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije „Stari grad"
U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Agencije „Stari grad"(„Službeni glasnik Grada Mostara", broj 4/06), u članu 4, radno mjesto 1. Direktor Agencije, kod „Uslova za vršenje poslova „ postojeći tekst zamjenjuje se novim koji glasi: „ Završena visoka školska sprema, VII/I stepen, pravni, arhitektonski, građevinski ili mašinskiki fakultet, 5 godina radnog staža ostvarenog na poslovima struke u oblasti kulturno-historijskog naslijeđa nakon završene visoke stručne spreme, položen stručni ispit, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Informacija i pismu namjere Grada Mostara za kupovinu nekretnine upravne zgrade poduzeća Urbing d .o.o. u stečaju Mostar
U okviru stečajnog postupka nad poduzećem URBING d.o.o. Mostar, na trećoj sjednici Skupštine vjerovnike koja je održana dana 18.05.2007., povjeritelji su upoznati sa podneskom gradonačelnika kojim su izneseni prijedlozi za što skoriji završetak stečajnog postupka nad istim. Kako je između ostalih prijedloga, tretirana i sudbina upravne zgrade poduzeća, skupština vjerovnika se složila s prijedlogom da se s Gradom pokuša napraviti dogovor oko načina prodaje upravne zgrade preduzeća. Na osnovu zaključaka skupštine stečajni upravitelj je uputio dopis Gradu kojim traži neposredno izjašnjavanje po pitanju prodaje odnosno kupovine objekta od strane Grada. Kako je Grad Mostar zainteresiran da kupi upravnu zgradu iz razloga smještanja Zavoda prostornog uređenja u tu zgradu, predlaže se Gradskom vijeću usvajanje prijedloga navedene Odluke. Grad Mostar bi ako Gradsko vijeće prihvati navedenu Odluku, upravnu zgradu kupio na način da iz sredstava Budžeta Grada Mostar odmah izdvoji iznos od 150.000,00 KM, dok bi preostali dio sredstava u iznosu od 350.000,00 KM izdvojilo iz Budžeta Grada Mostara za 2008. Za realiziranje navedene Odluke potrebno je izdvojiti naprijed navedena sredstva iz Budžeta Grada Mostara za 2007. i 2008. godinu.

Informacija o realizaciji projekta Gradske sportske dvorane
Kako je postojeća sportska dvorana projektovana 80-tih godina prošlog stoljeća, zbog novih međunarodnih i domaćih propisa i standarda, pristupilo se redizajnu Gradske sportske dvorane. sa novim idejnim rješenjem.

16-22 imovinsko-pravne odluke

Vijećnička pitanja

Selma Jakupović: Tražim raspravu o dinamici/problematici obnove centralne zone Mostara, Kada će se dovršiti objekat "Konak"

Radojka Jusufović: Pristupiti asfaltiranju i uređenju ulica

Amira Špago: Sporni vodozahvati na području Blagaja

Edi Vinković: Projektna dokumentacija za obnovu Partizanskog groblja

Murat Ćorić: Problem nezaposlenosti u Gradu - godišnji plan Gradske uprave za prijem najmanje 20 pripravnika, nacionalna struktura državnih službenika u Gradskoj upravi

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba