Izvještaj sa 35. sjednice Gradskog vijeća Ispis E-mail
15.02.2007.
ImageUsvojen Kodeks ponašanja izabranih predstavnika Na 35. redovnoj sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara, koja je održana 15.02.2007. prisustvovalo je 33 vijećnika, gradonačelnik Lj. Bešlić, načelnici odjela Gradske uprave, OSCE, OHR, EU posmatračka misija, novinari: NINA, FENA, Dnevni list, RTV Mostar, HTV Mostar, BHTV1, FTV, Večernji List, Studio 88

 

 

 

 

Gradsko vijeće Mostara donijelo Kodeks ponašanja

 

Gradsko vijeće Mostara je na 35 sjednici usvojilo Etički Kodeks kao osnovu političkog integriteta izabranih predstavnika Grada Mostara.

Kodeks sadrži osnove standardizovanog ponašanja političkih predstavnika Grada. Između ostalog, Kodeks će za vijećnike, utvrditi principe ponašanja u skladu sa javnim intresom, uz obavezu ostvarivanja lične komunikacije sa građanima.

 

Na 35. sjednici Vijeće je još usvojilo/odbacilo:

 

Informaciju o kupoprodajnom Ugovoru o prodaji šumskog zemljišta na lokalitetu Pijesci, Gubavica i Kruševo

Zbog pravnih nedostataka zatražiće se žurna provjera zakonitosti uz zamrzavanje poslova oko Ugovora. Pokrenuće se inicijativa za promjenu zakonske legislative koja dozvoljava prodaju šumskog zemljišta.

 

Mjere za prevladavanje i otklanjanje uočenih nedostataka i slabosti u radu gradske administracije

 

Usvojen je program mjera.

Mišljenje na dodjelu koncesije za korištenje građevinskog zemljišta na platou Podveležja na području Grada Mostara u cilju izgradnje vjetroelektrana

Obavezuje se nadležni organ za provedbu koncesije da prilikom sklapanja Ugovora mora ugraditi odredbe doprinosa lokalnoj zajednici u skladu sa ovim Mišljenjem

 

Odluku o izmjeni Odluke o formiranju radnih tijela Gradskog vijeća

U Odluci o formiranju radnih tijela Gradskog vijeća („Službeni glasnik Grada Mostara" , broj: 1/05) u članu 3. vrše se sljedeće izmjene, i to: U Odboru za finansije i poreznu politiku umjesto: „2. Ahmed Džubur, zamjenika predsjednika" treba da stoji: „2. Mirsad Huseinagić , zamjenika predsjednika". U Odboru za stambene-komunalne poslove umjesto : „3. Albert Šunjić , član" treba da stoji : „3. Dražan Buhovac, član" .U Odboru za ekonomski razvoj umjesto : „5. Albert Šunjić , član" treba da stoji : „5. Dražan Buhovac, član" . U Komisiju za saradnju i udruživanje lokalnih vlasti umjesto : „ 1. Ahmed Džubur , predsjednik" treba da stoji: „1. Mirsad-Mili Huseinagić, predsjednik" . U Komisiji za posebne kategorije stanovništva umjesto: „2. Ivan Musa, zamjenik predsjednika" treba da stoji: „2. Miljenko Miloš, zamjenik predsjednika". U Komisiji za povratak izbjeglih i raseljenih osoba

umjesto: „1. Albert Šunjić, predsjednik" treba da stoji: „1. Dražan Buhovac, predsjednik".

Imenovanje Nadzornih odbora javnih preduzeća u kojima Grad Mostar ima ovlasti i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala

 

a) „VODOVOD" d.o.o. Mostar : Ćosić Džemal, Grčić Filipović Željka, Memić Esad

 

b) „UBORAK" d.d. Mostar: Pinjuh Zoran, Aničić Dario, Hujdur Latif

 

c) „TRŽNICE-PIJACE" d.o.o. Mostar: Sanja Bijakšić, Bećirović Abdurahman,

 

d) „MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA AERODROM MOSTAR" d.o.o. Mostar: Nuspahić Emir, Vrljić Draženko,

 

e) „KOMOS" d.d. Mostar: Grubišić Miroslav, Marinčić Krešimir, Pajić Omer

 

Hitno će se pristupiti novim imenovanjima nadzornih tijela za ostale gradske institucije.

 

Imenovaće se nova Komisija sa novim kriterijima za naredne izbore

Izvještaj o izvršenju Programa rada Gradskog vijeća Grada Mostara za 2006. godinu

Vijeće je u 2006. izvršavajući Program rada za 2006. godinu održalo 18 sjednica i donijelo 129 odluka, 150 Zaključaka, 1 smjernicu, 55 rješenja, 3 Programa, 2 mišljenja i Budžet Grada Mostara za 2006. godinu.

 

Sva ova akta objavljena su u „Službenom glasniku Grada Mostara. U 2006. štampano je 16 brojeva, i to: od broja 1/06 do broja 16/06. Također, kao posebni Službeni glasnik Grada Mostara, štampano je „ Hronološko kazalo za 2006."

Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Grada Mostara za 2007. godinu

Program rada sadrži zadatke Gradskog vijeća koji su u njegovoj ovlasti u skladu sa Ustavom, zakonom, Statutu Grada, te utvrđenoj politici razvoja Grada.

Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci Gradskog vijeća, njihov sadržaj, nositelji poslova i zadataka, kao i rokovi za donošenje akata (odluka, izvještaj i dr.).

 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za privremeno zauzimanje javnih površina

Za postavljene kioske: u prvoj zoni 60,00 KM/mjesečno, u drugoj zoni 50,00 KM, u trećoj zoni 40,00 KM, u četvrtoj zoni 30,00 KM, u petoj zoni 20,00 KM, u šestoj zoni 10,00 KM

Za ostale privremene objekte, po zauzetoj površini: u prvoj zoni 8,00 KM/mjesečno po m2

u drugoj zoni 5,00 KM, u trećoj zoni 4,00 KM, u četvrtoj zoni 3,00 KM, u petoj zoni 2,00 u šestoj zoni 1,00 KM

Po postavljenom stolu ispred ugostiteljskog objekta: u prvoj zoni 20,00 KM/mjesečno, u drugoj zoni 15,00 KM, u trećoj zoni 12,00 KM, u četvrtoj zoni 10,00 KM, u petoj zoni 8,00 KM, u šestoj zoni 5,00 KM

Postavljanje/formiranje prodajnih mjesta ispred objekata: u prvoj zoni 20,00 KM/mjesečno po m2, u drugoj zoni 15,00 KM, u trećoj zoni 12,00 KM, u četvrtoj zoni 10,00 KM/, u petoj zoni 8,00 KM, u šestoj zoni 5,00 KM

Objaviće se jedinstvena Odluka o naknadi za privremeno zauzimaje javnih površina

Nacrt Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama

Propisuje se način korištenja stanova, poslovnih prostora i garaža u stambenim i stambeno poslovnim zgradama na području Grada Mostara (u daljem tekstu: zgradama), kao i zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama, te zemljišta koje služi redovnoj upotrebi zgrada, a u cilju uredne upotrebe i čuvanja, kao i održavanja reda, mira i čistoće.

Nacrt će se u svrhu prikupljanja sugestija od građana, objaviti na službenoj internet stranici Vijeća

 

Odluku o kriterijima i načinu dodjele na korištenje stanova u "Buffer" naselju

za lica koje se nalaze u stanju socijalne potrebe

 

Pravo na dodjelu stana mogu ostvariti pojedinci, odnosno porodice koji spadaju u kategoriju:

koja je ostvarila pravo na stalnu novčanu pomoć u skladu sa Zakonom o socijalnoj pomoći ("Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona ", broj: 3/05),civilne žrtve rata koje imaju status u skladu sa Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica s djecom ("Službene novine Federacije BiH", broj: 36/99, 54/04 i 39/06), lica s invaliditetom i lica ometene u tjelesnom ili psihičkom razvoju, samohrani roditelji sa hedndikepiranom djecom, djeca bez roditeljskog staranja koja po završetku redovitog školovanja gube pravo na smještaj u ustanovu socijalne zaštite ili smještaj u drugu porodicu, penzionisana lica koje gube pravo na privremeni smještaj primjenom Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 43/99, 56/01,15/02 i 2/03) i Zakona o prestanku primjene zakona o privremeno napuštenim nekretninama u vlasništvu građana ("Službene novine Federacije BiH", broj: 11/98, 29/98, 27/99, 43/99, 37/01, 56/01, 15/02 i 2/03), a koje do penzionisanja nisu bile riješile svoje stambeno pitanje.

 

Pravo na dodjelu stana pojedinci i porodice iz prethodnog člana mogu ostvariti pod uslovom:

da nemaju riješeno stambeno pitanje na području BiH, te da isto ne mogu riješiti po drugom osnovu, da koriste neuvjetan stan, bez osnovnih higijenskih uvjeta, na kojem se ulaganjem ne mogu poboljšati uvjeti stanovanja, da podnositelj zahtjeva nema zaključen Ugovor o doživotnom izdržavanju ili Ugovor o poklonu nekretnina, da podnositelj zahtjeva nije prodao kuću u vlasništvu ili suvlasništvu ili stan u razdoblju od 1992. godine pa nadalje, da podnositelj zahtjeva nema punoljetnu djecu koja su dužna i u mogućnosti su da ga izdržavaju, da prihod po članu za jednočlano kućanstvo ne prelazi 30% od prosječne plaće ostvarene u Federaciji BiH u prethodnoj godini, a za svakog slijedećeg člana uvećava se za 20% od utvrđenog iznosa.

Prijedlog liste prioriteta za dodjelu stanova iz ove Odluke utvrđuje komisija koju imenuje Gradonačelnik Grada Mostara. Komisiju čine predstavnici: Centra za socijalni rad Grada Mostara 2 predstavnika, Službe za socijalne i stambene poslove, zdravstvo raseljene osobe i izbjeglice Grada Mostara 2 predstavnika, Gradskog vijeća Grada Mostara 3 predstavnika

Odluku o prestanku sa radom ustanove Sportski savez Gradskih općina Mostar-Zapad, Mostar-Jugozapad i Mostar-Jug

Odluku o utvrđivanju statusa Sportskog saveza Grada Mostara udruženjem od posebnog javnog interesa za Grad Mostar

Grad Mostar ostvaruje javni interes u sportu tako što: osigurava sredstva za rad Sportskog saveza Grada Mostara, osigurava sredstva za ostvarivanje Programa u oblasti sporta Grada Mostara, potiče i osigurava uvjete za odvijanje i razvoj sporta na području Mostara.

Odluku o pokroviteljstvu Gradskog vijeća Grada Mostara nad Projektom

 

„KAKO MLADI MOSTARA VIDE BUDUĆNOST SVOJE ZEMLJE U EVROPI"

Projekt će se realizirati u partnerstvu sa Organizacijom CAAF-CGIL-Nord Est iz Mestre Venezia - Italia i organizacijom „Žene za Evropu" iz Mostara. Pojedinosti o načinu realizacije Projekta biće precizirane Protokolom potpisanim sa donatorom, koji osigurava sredstva za nagrade u iznosu od 24.000,00 EURA .

Ovlašćuje se Predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara da potpiše usaglašeni tekst Protokola. Projekt treba završiti do 30.06.2007.godine .

Informacija o problematici ostvarivanja prava na otkup nacionaliziranih i konfiskovanih stanova u Mostaru

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. U izmijenjenom članu 47. ovog zakona utvrđeno je pravo na kupovinu stana nositeljima stanarskog prava na nacionaliziranih i konfiskovanim stanovima, s tim što se bivšem vlasniku dodjeljuje drugi odgovarajući stan s pravom knjiženja prava vlasništva u zemljišnim knjigama. Istim članom definisano je da se stanovi čiji su raniji vlasnici vakufi (legati, zadužbine) mogu otkupiti samo uz prethodnu pisanu saglasnost vlasnika stana, a ako je nema, nosiocu stanarskog prava dodijeliće se drugi odgovarajući stan, pri čemu se mora voditi računa o lokaciji, uslovnosti i veličini. Zakonom niti u jednoj odredbi nije izričito navedeno ko dodjeljuje "drugi odgovarajući stan", te je s tim u vezi logično pretpostaviti da zakonodavac tu obvezu dodjeljuje pravnom licu koja zaključuje kupoprodajni ugovor, tj. prodavaocu stana, odnosno općini. Rok za podnošenje zahtjeva za kupnju stana čiji su bivši vlasnici vakufi (legati, zadužbine) je šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona i taj rok je istekao 11.01.2007. godine. Nesumnjivo da Grad Mostar trenutno nije u mogućnosti osigurati odgovarajući broj "zamjenskih" stanova koje bi dodjeljivao bivšem vlasniku ili nosiocu stanarskog prava u svakom slučaju kada zaključuje ugovor o prodaji nacionaliziranog ili konfiskovanog stana. Za očekivati je da će protiv Grada Mostara biti pokrenut veliki broj tužbi ili od nosioca stanarskih prava ukoliko im se ne omogući pravo na kupovinu stana ili od ranijih vlasnika stanova, ukoliko Grad izvrši prodaju nacionalizovanih stanova, a ne osigura odgovarajuće obeštećenje ranijim vlasnicima tih stanova.

Iskoristiće se sva raspoloživa finansijska sredstva da se dovrše građevinski radovi u unutrašnjosti Gimnazije, kako bi se nastavilo nesmetano funkcioniranje programa međunarode mature u. Ovlašćuje se Gradonačelnik da poduzme radnje po ovom pitanju.

Osiguraće se nesmetan rad JP «Uborak» kroz pozajmice od Grada. Zatražiće se informacija koja će razjasniti vlasničke udjele u «Uborku» kako bi grad postao stopostotni vlasnik i tako osigurao ulazak sredstava Svjetske banke u ovo preduzeće. Najkasnije do trećeg kvartala 2007. pripremiti dugoročnu strategiju zbrinjavanja krutog otpada u Mostaru.

 

Vijećnićka pitanja:

M.Huseinagić: Kada će Grad izvršiti rušenje objekata čiji je vlasnik, građani oko Tržnice traže uklanjanje prodavače namirnica koji ugrožavaju saobraćaj

 

Z. Udovičić: Pokrećem inicijativu za uređenje ulice Nikole Šubića

 

S. Jakupović: Tražim informaciju o programu međunarodne mature u Gimnaziji

Odgovor, Gradonačelnik Lj. Bešlić: Preduzimaju se opsežne radnje kako bi se osiguralo funkcionisanje ovog programa, molim da mi se dozvoli da intervenišemo iz drugih budžetskih stavki

 

N. Šarić: Kada će se staviti na dnevni red tačka "Nirića dućan"

 

Odgovor, M. Ćorić: Na jednoj od narednih sjednica

M. Ćorić: Osigurati sredstva za funkcionisanje JP "Uborak" jer su upitna sredstva Svjetske banke za ovo preduzeće zbog djelimičnog vlasništva Grada u ovom preduzeću

Odgovor, Gradonačelnik Lj. Bešlić: Treba pomoći pozajmicama JP "Uborak"

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba