Gradsko vijeće Ispis E-mail

Parlament svih Mostaraca 

Image

Vijeće je najviši organ Grada Mostara, odgovorno za sva pitanja koja su u skladu sa ustavima i zakonom u njegovoj nadležnosti.

 

Ono nadzire rad Gradske uprave i Gradonačelnika. Svaki Vijećnik je predstavnik građana. Gradsko vijeće je jednodomno i sastoji se od 35 vijećnika, ima predsjednika i dva zamjenika, koji ne mogu biti iz reda istih konstitutivnih naroda. Vijeće sve odluke donosi većinom glasova ukupnog broja izabranih vijećnika. Dvotrećinska većina potrebna je za usvajanje odluka: o urbanističkom planu za teritoriju Grada; o izmjenama i dopunama Statuta; o usvajanju i izvršenju budžeta; o priznanjima i nagradama Grada; o smjeni gradonačelnika, predsjednika i zamjenika Vijeća; o izgledu grba, zastave i ostalim simbolima kako je određeno Statutom; o davanju naziva ulicama, trgovima i mostovima; te o ostalim pitanjima utvrđenim Statutom.

 

Da bi radilo što efikasnije i odgovornije, Vijeće organizuje Klubove konstitutivnih naroda, Klubove vijećnika, Radna tijela Vijeća i Komisije za gradska područja.

 

Vijeće ima tri kluba konstitutivnih naroda: Bošnjaka, Hrvata i Srba.

 

Klubovi naroda djeluju sa ciljem unapređenja rada Vijeća, zaštite interesa svakog konstitutivnog naroda u Vijeću i rješavanja sporova u postupku odlučivanja o pitanjima vitalnog nacionalnog interesa u skladu sa Ustavom i Statutom. Klubovi predlažu Vjeću sva imenovanja i postavljanja pripadnika svakog naroda u Vijeću, kao i na pozicije izvršne vlasti u Mostaru.

 

U Vijeću djeluju i Klubovi vijećnika političkih stranaka, koalicija i nezaivsnih vijećnika, kao osnovni oblik njihovog organizacionog djelovanja. Ovi Klubovi se posebno angažuju u pripremi i predlaganju dnevnog reda sjednica, rješavanju sporova u postupku donošenja akata, kao i u svim drugim prilikama koje nalažu međustranačko dogovaranje. Kako bi unaprijedilo efikasnost i uskladilo rad, Vijeće uspostavlja Kolegij Vijeća kojeg čine: predsjednik Vijeća i njegovi zamjenici, predsjednici klubova vijećnika i klubova konstitutivnih naroda, predsjednici stalnih radnih tijela, gradonačelnik ili njegov ovlašteni predstavnik; i sekretar Vijeća. Kolegij, između ostalog utvrđuje prijedlog Programa rada Vijeća i radnih tijela Vijeća, osigurava realizovanje prava i dužnosti vijećnika u obavljanju njihove funkcije i uloge, osigurava saradnju sa klubovima vijećnika i između njih, osigurava saradnju sa klubovima konstitutivnih naroda i između njih, koordinira rad radnih tijela Vijeća, osigurava saradnju Vijeća i Gradske uprave, prati izvršavanje zaključaka i odluka Vijeća i izvršenje programa Vijeća i pomaže predsjedniku u pripremi sjednica Vijeća.

 

Gradsko vijeće Mostara ima sljedeća radna tijela: Odbor za finansije i poresku politiku, Odbor za stambeno-komunalne poslove, Odbor za infrastrukturu i saobraćaj, Odbor za urbanizam, građenje i zaštitu okoline, Odbor za ekonomski razvoj, Odbor za društvene djelatnosti.

 

Vijeće također obrazuje i sljedeće komisije: Komisiju za Statut, pravna akta i nadzor zakonitost, Komisiju za izbor i imenovanja, Komisiju za odnose sa vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama, Komisiju za zaštitu ljudskih prava, žalbe i predstavke, Komisiju za saradnju i udruživanje lokalnih vlasti, Komisiju za odlikovanja i priznanja, Komisiju za posebne kategorije stanovništva, Komisiju za povratak izbjeglih i raseljenih lica.

 

Kako nastaju zakonodavne odluke u Mostaru 

Image

Postupak za donošenje odluka i drugih akata Vijeća pokreće se inicijativom za donošenje akata, koja mora sadržavati razloge za njeno pokretanje.

 

Inicijativu za donošenje akta Vijeća može podnijeti: svaki vijećnik, radno tijelo Vijeća, gradonačelnik, odjeli za upravu i upravne organizacije, mjesni uredi, javna preduzeća i druga pravna lica, građani i njihova udruženja.

 

Pravo na podnošenje prijedloga odluka i drugih akata koje donosi Vijeće imaju ovlašteni predlagači, a to su: svaki vijećnik, klubovi vijećnika, klubovi konstitutivnih naroda, radna tijela Vijeća, gradonačelnik. Najčešće Gradonačelnik Mostara kroz odjele Gradske uprave i njihove stručne službe počinje postupak donošenja oduka - taj materijal se u formi "prijedloga od gradonačelnika" dostavlja predsjedniku Vijeća. Potom stručne službe Vijeća vrše provjeru i organiziraju rad odbora Vijeća uz koordinaciju sekretara sa predsjednikom Vijeća.

Tek tada prijedlog ide na sjednicu, a nakon usvajanja, konačna verzija objavljuje se u Službenom glasniku.

 

 

 

 

Vijećnici

 


STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE


Salem Marić (SDA), 1964., diplomirani pravnik, penzioner, radit će na jednakopravnosti. Od Vijeća očekuje donošenje odluka u skladu sa zakonima, a u interesu svih građana Mostara

  

Obren Lozo (SDA), 1950., diplomirani ekonomist, radiće da Grad Mostar bude jedinstven. Od Vijeća očekuje konstruktivan rad.
Član Odbora za finansije i poreznu politiku, član Komisije za odlikovanja i priznanja

  

Murat Ćorić (SDA), 1952., saobračajni tehničar, radiće na izgradnji optimalnih uslova za funkcionisanje lokalne samouprave u Gradu. Od Vijeća očekuje da osigura uslove za progresivni razvoj Mostara. 
Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti, zamjenik predsjednika  Komisije za saradnju i udruživanje lokalnih vlasti

  

Mensur Turkić (SDA), 1981., inženjer građevinarstva, radiće na poboljšanju kvalitete života na ruralnim području Grada Mostara. Od Vijeća očekuje efikasan rad za dobrobit Grada Mostara.
Zamjenik predsjednika Komisije za Gradsko područje Mostar - Sjever, član Odbora za infrastrukturu i saobraćaj, član Komisije za povratak izbjeglih i raseljenih osoba, član Komisije za mlade


  

Azemina Kurtović-Turkić (SDA), 1976., poljoprivredni tehničar, radiće na rješavanju lokalnih problema građana. Od Vijeća očekuje da radi za dobrobit svih građana.
Predsjednik Komisije za Gradsko područje Mostar - Sjever, član Odbora za stambeno-komunalne poslove, član Komisije za posebne kategorije stanovništva

  

Adil Šuta (SDA), 1979., diplomirani ekonomist, radiće za brži razvoj Grada Mostara. Od Vijeća očekuje da stvara uslove za zapošljavanje i efikasno donošenje potrebnih Odluka za funkcionisanje Grada.
Predsjednik Komisije za mlade, zamjenik predsjednika Odbora za finansije i poreznu politiku


  

Adem-Kada  Macić (SDA) , 1963., upravni tehničar, radiće na poboljšanju uslova života u Gradu, kao i jačanju lokalne samouprave u gradskim područjima. Od Vijeća očekuje javan i transparentan rad, kao i da Odluke donesene od strane Vijeća budu donesene za dobrobit svih građana Grada Mostara.
Član Komisije za zaštitu ljudskih prava, žalbe i predstavke, član Komisije za mlade, član Komisije za Gradsko područje Mostar - Sjever

  

Adis Zilić (SDA) , 1977., profesor historije, radiće na jačanju komunalne infrastrukture i općenito poboljšanje uslova života u Gradu.
Član Odbora za društvene djelatnosti, član Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama, član Komisije za ravnopravnost spolova, član Komisije za Gradsko područje Mostar-Stari grad

  

Ibro Husnić (SDA) , 1962., građevinski tehničar, radiće na tome da da doprinos multietičnosti i multi kulturalnosti Grada. Od Vijeća očekuje funkcionalnost, učinkovitost i transparentnost. 
Predsjednik Komisije za Gradsko područje Mostar- Jugoistok, zamjenik predsjednika Komisije za odlikovanja i priznanja, član Komisije za Statut, pravne akte i nadzor zakonitosti   


  

Elvedin Gadara (SDA), 1978., diplomirani pravnik, radiće na razvoju Grada Mostara. Od Vijeća očekuje efikasnost u radu.
Zamjenik predsjednika Komisije za zaštitu ljudskih prava, žalbe i predstavke, član Odbora za stambeno-komunalne poslove, član Komisije za Gradsko područje Mostar- Jugoistok

  

Ibrahim-Roha Rahimić (SDA) , 1956., građevinski inženjer, radiće na jačanju i afirmaciji države Bosne i Hercegovine. Od Vijeća očekuje da donosi Odluke u pravcu integracije Grada.
Predsjednik Komisije za povratak izbjeglih i raseljenih osoba, član Odbora za urbanizam, građenje i zaštitu okoline, član Komisije za Gradsko područje Mostar-Jug

  

 

Vera Mujić (SDA), 1960., Glavni blagajnik u JP BH pošta, djelovat će konstruktivno, od Vijeća očekuje efikasan radi i poboljšanje uvjeta života
    

 


 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BiH 

 

Goran Bilić 1955., diplomirani inženjer mašinstva, radiće na ustroju i napretku Grada Mostara. Od Vijeća očekuje da izvrši svoju zakonodavnu ulogu.
Član Odbora za financije i poreznu politiku i zamjenika predsjednika Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama.

  

 
Ivan Beus, 1969., tehničar ptt saobraćaja, penzoner, radit će na poboljšanju uslova življenja u gradu i njegovoj okolini. Od Vijeća očekuje nastavak moga uspješnog rada iz predhodnog saziva, te zalaganje za opće dobro svih građana.


  

Mladen Čabrilo (HDZ BiH), 1955., diplomirani mašinski inženjer, radiće za evropsko uređenje Mostara. Od Vijeća očekuje harmonizaciju odnosa u Gradu.
Predsjednik Kluba vijećnika Srba, Predsjednik Odbora za ekonomski razvoj,  predsjednik Komisije za posebne kategorije stanovništva

  

Tomas Bevanda, 1977., po zanimanju tokar, radi kao privatni poduzetnik. Od Vijeća očekuje rad na boljem životu građana.

  

Ilija Vrljić (HDZ BiH), 1958., menadžer, radiće za privredni razvoj Grada. Od Vijeća očekuje realizaciju privrednog razvoja Grada.
Predsjednik Komisije za Gradsko područje Mostar-Jugozapad,  zamjenik predsjednika Odbora za urbanizam, građenje i zaštitu okoline, član Komisije za saradnju i udruživanje lokalnih vlasti

  

  

 


NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK

 

Vahida Bebanić-Crnalić (NSRzB), 1979., službenica, radiće da zajedničkim radom stvori uslove za razvoj Grada. Od Vijeća očekuje kvalitetan rad za dobrobit svih građana.
Član Odbora za finansije i poreznu politiku, član Komisije za odlikovanja i priznanja, član Komisije za povratak izbjeglih i raseljenih osoba

  

Milenko Paunovski (NSRzB), 1954., mašinski inženjer, radiće na uslovima za bolji život građana. Od Vijeća očekuje da se bar djelomično poboljšaju uslova za bolji život građana Grada.
Predsjednik Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama, zamjenik predsjednika Odbora za stambeno-komunalne poslove, član Komisije za Statut, pravne akte i nadzor zakonitosti

    


SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

 

 

Elvir Zlomušica (SDP), 1971.,  doktor tehničkih nauka, zaposlen na Univerzitetu "Džemal Bijedić" Mostar

Neđeljko Prljeta (SDP),1944., pravnik, prioritet političkog djelovanja na pravnoj državi demokratskim odnosima i socialnoj pravdi


  


HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990


Zoran Sopta (HDZ 1990), 1965., diplomirani inženjer građevinarstva. Od Vijeća očekuje puno kvalitetnih Odluka za dobrobit svih građana Mostara.
Predsjednik odbora za stambeno-komunalne poslove, zamjenik predsjednika Komisije za Gradsko područje Mostar-Jugozapad

  

  

Samostalni vijećnici

Tiro Ramiz, (samostalni vijećnik) 1951. inženjer cestovnog saobraćaja (Prometni fakultet Zagreb), profesor stručnih predmeta u JU Srednja mašinsko-saobraćajna škola. Djelovaće na dobrobit svih građana Mostara, od Vijeća očekuje da pravovremeno donosi odluke.


  

Ćazim Lulić (samostalni vijećnik), 1959., soboslikar, mehaničar, radiće na jačanju institucija Grada i infrastrukture. Od Vijeća očekuje da se donesu sve potrebne Odluke u interesu Grada.
Zamjenik predsjednika Komisije za Gradsko područje Mostar- Jugoistok, član Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama, član Komisije za posebne kategorije stanovništva


  

Marko Marušić (samostalni vijećnik), (1956.) ekonomista

Zdravko Rozić (samostalni vijećnik), 1954., diplomirani elektro inženjer, radiće da se osigura puna ravnopravnost sa ostala dva  konstitutivna naroda u BiH.
Predsjednik Odbora za finansije i poreznu politiku, zamjenik predsjednika Komisije zna Gradsko područje Mostar-Zapad, član Komisije za saradnju i udruživanje lokalnih vlasti

  

Slađana Gotovac (samostalni vijećnik), 1969., pravnik, radiće na jačanju povjerenja građana u institucijama lokalne vlasti. Od Vijeća očekuje učinkovito rješavanje tekućih problema.
Predsjednik Komisije za zaštitu ljudskih prava, žalbe i predstavke, zamjenik predsjednika Odbora za infrastrukturu i saobraćaj, zamjenik predsjednika Komisije za Gradsko područje Mostar-Jug

  

Danijel Vidović(samostalni vijećnik),rođen 19. rujna 1981. u Mostaru, osnovnu školu i gimnaziju završio u rodom gradu, diplomirao politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Oženjen, otac jednog djeteta.
Član Odbora za društvene djelatnosti, član Odbora za ekonomski razvoj, član Komisije za odlikovanja i priznanja,  član Komisije za mlade

  

Andro Vujević (samostalni vijećnik), 1985., elektrotehničar, radiće da se osiguraju bolji životni uslovi za mlade ljude. Od Vijeća očekuje efikasan rad za dobrobit svih građana.
Zamjenik predsjednika Komisije za mlade, član Odbora za stambeno-komunalne poslove

  

Marko Romić (samostalni vijećnik), 1967., specijalista traumatske psihologije, radiće na privrednom razvoju, izgradnji povjerenja, života dostojna čovjeka za sve ljude Mostara. Od Vijeća očekuje iskren, sistematičan i uporan rad za dobrobit svih Mostaraca.
Član Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama, član Komisije za ravnopravnost spolova, član Komisije za Gradsko područje Mostar-Jugozapad

  

Marko Gilja (samostalni vijećnik), 1952., inženjer cestovnog  saobračaja, radiće za napredan prosperitet Mostara. Od Vijeća očekuje da će funkcionisati  principijelno.
Predsjednik Kluba vijećnika Hrvata, Predsjednik Odbora za infrastrukturu i promet, predsjednik Komisije za saradnju i udruživanje lokalnih vlasti

  

Vinko Komšić (samostalni vijećnik), 1941., saobračajni  tehničar – penzioner, radiće za slobodnu pravnu državu i otvoreno društvo. Od Vijeća očekuje poštovanje  osnovnih prava svakog pojedinca i konstitutivnih naroda sa ostalim u skladu sa ustavima i zakonima.
Zamjenik predsjednika Komisije za posebne kategorije stanovništva, član Odbora za ekonomski razvoj, član Komisije za Gradsko područje Mostar-Zapad

  

Nazif Derviškadić  (samostalni vijećnik), 1962., Primarijus dr.med. specijalitsta infektologije, Šef službe za infektivne bolesti RMC "Dr. Safet Mujić", djelovat će za funkcionalan i uspješan Grad Mostar, od Vijeća očekuje bolji život za sve građane Mostara


 

Faruk Ćupina (SDA), 1955., diplomirani pravnik-advokat, radiće za novi Mostar. Od Vijeća očekuje energičan rad.
Predsjednik Kluba vijećnika Bošnjaka,Predsjednik Odbora za urbanizam, građenje i zaštitu okoline, predsjednik Komisije za Statut, pravne akte i nadzor zakonitosti, predsjednik Komisije za Gradsko područje Mostar-Stari grad

  

 


 

 


newsletter
Bilten

Kontakt

Stručna služba Gradskog vijeća
Hrvatskih branitelja bb Mostar
Mostar, 88000, BiH

e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
centrala ++387 (0) 36 447 400
tehnički sekretar ++387 (0) 36 447401
Sekretar Gradskog vijeća Grada Mostara ++387 (0) 36 447407

 

Pretraga weba